COVID-19. MESURES TRIBUTÀRIES DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures tributàries podem destacar l’extensió de l’àmbit d’aplicació de les mesures de suspensió de terminis en l’àmbit tributari a les comunitats autònomes i entitats locals; ampliació del termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives i flexibilització de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres per a PIMES i autònoms.

Llegir més

COVID-19. Mesures tributàries del Reial decret llei 11/2020

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures tributàries podem destacar l’extensió de l’àmbit d’aplicació de les mesures de suspensió de terminis en l’àmbit tributari a les comunitats autònomes i entitats locals; ampliació del termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives i flexibilització de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres per a PIMES i autònoms.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures tributàries, amb efectes des del 2 d’abril, que la passem a exposar per la seva importància de cara als terminis tributaris, recursos o reclamacions davant d’Hisenda i ajornament de deutes.

En aquest sentit, s’han reforçat algunes de les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a més d’estendre’s la seva durada fins un mes després del final de l’estat d’alarma.

MESURES TRIBUTÀRIES

1. Suspensió temporal de determinades liquidacions a les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització 

Queden eximides les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització de la liquidació de l’IVA, de l’impost especial de l’electricitat, en el seu cas, i de l’impost especial d’hidrocarburs, també en el seu cas, corresponents a les factures el pagament de les quals hagi estat suspès en virtut de sostenir l’activitat econòmica, flexibilitzant el subministrament, fins que el consumidor les hagi abonat de manera completa, o hagin transcorregut 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

2. Flexibilització de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres per a PIMES i autònoms

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des del 2 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros i l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.

No resulta aplicable l’anterior a les quotes de l’IVA que es liquidin conforme al que s’estableix en l’art. 167. Dos, segon paràgraf de la LIVA (en les importacions de béns l’impost es liquidarà en la forma prevista per la legislació duanera per als drets aranzelaris. La recaptació i ingrés de les quotes de l’impost a la importació s’efectuarà en la forma que es determini reglamentàriament, on es podran establir els requisits exigibles als subjectes passius, perquè puguin incloure aquestes quotes en la declaració-liquidació corresponent al període en què rebin el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració).

Sol·licitud de l’ajornament i concessió:

 • Se sol·licitarà en la declaració duanera.
 • La seva concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d’acord amb l’art. 102 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.

Garantia

La garantia aportada per a l’obtenció de l’aixecament de la mercaderia serà vàlida per a l’obtenció de l’ajornament, i queda afecte al pagament del deute duaner i tributari corresponent fins al compliment íntegre per l’obligat de l’ajornament concedit, sense perjudici del que es preveu en l’apartat 3 de l’article 112.3 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.

Requisit necessari per a la concessió de l’ajornament:

 • Destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Condicions d’ajornament:

 • Termini: 6 mesos des de la finalització del termini d’ingrés que correspongui conforme al que es preveu en l’article 108 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.
 • No meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

III. Extensió de l’àmbit d’aplicació de les mesures de suspensió de terminis en l’àmbit tributari a les comunitats autònomes i entitats locals

S’assenyala que el que s’estableix en l’article 33 del RDL 8/2020 (suspensió de terminis en l’àmbit tributari) és aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que s’estableix en la Llei General Tributària i els seus reglaments desenvolupats i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, aplicable també, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El que acabem d’exposar serà aplicable als procediments que la tramitació s’hagués iniciat amb anterioritat al 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL 8/2020). 

Hem de recordar que les principals mesures de l’article 33 del RDL 8/2020 són: 

1. Suspensió del còmput del termini de durada dels procediments tramitats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

2. Suspensió del còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció de l’article 66 de la Llei General Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

3. Ampliació fins al 30 d’abril de 2020 de determinats terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data.

4. En el si del procediment de constrenyiment, no execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març fins al dia 30 d’abril de 2020.

5. Ampliació fins al 20 de maig de 2020 o, si fos posterior, fins a la data atorgada per la norma general, de determinats terminis que s’obrin a partir del 18 de març de 2020.

6. Inici l’1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives, o bé inici des de la data determinada per la norma general si la notificació de l’acte a recórrer s’hagués produït amb posterioritat al 30 d’abril de 2020.

4. Ampliació del termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives

En l’àmbit tributari, des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives -que es regeixin per la Llei General Tributària i els seus reglaments de desenvolupament o que es regulin en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals- començarà a comptar-se des del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà:

 • Tant en els casos que s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar des de l’endemà a la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020.
 • Com en els supòsits on no s’hagués notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.

5. Regulació d’ampliacions de terminis per determinats procediments

A l’efecte de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius, no computa el període comprès des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

 • Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària des del 14 de març de 2020, fins al 30 d’abril de 2020.
 • L’anterior resulta d’aplicació als procediments, actuacions i tràmits que es regeixin pel que s’estableix tant en l’àmbit estatal, autonòmic i local.
 • Es reconeix de manera expressa que les ampliacions de terminis per al pagament dels deutes tributaris recollits en el citat article 33 del RDL 8/2020, s’apliquen als altres deutes de naturalesa pública.

6. Puntualitzacions en l’exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’AJD a les escriptures de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), amb efectes des del 18 de març de 2020, puntualitza que estan exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020, i ara es matisa que han de tenir el seu fonament en els supòsits referents a la moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual, regulats en els articles 7 a 16 del RDL 8/2020.

 

COVID-19. MORATÒRIA PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS I EMPRESES DE LES COTITZACIONS I AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar la moratòria de fins a 6 mesos (sense interessos) per al pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, que el seu període de meritació, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre el maig i el juliol del 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020. I també les empreses i els treballadors autònoms, sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals s’hagi de realitzar els mesos d’abril i juny del 2020, amb un interès aplicable del 0,5% .

Llegir més

COVID-19. Moratòria per als treballadors autònoms i empreses de les cotitzacions i ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar la moratòria de fins a 6 mesos (sense interessos) per al pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, que el seu període de meritació, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre el maig i el juliol del 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020. I també les empreses i els treballadors autònoms, sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals s’hagi de realitzar els mesos d’abril i juny del 2020, amb un interès aplicable del 0,5%

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre les quals destaquen per la seva importància les referides a la moratòria per als treballadors autònoms i empreses de les cotitzacions i ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

 • S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant una ordre del ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 • La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, amb un període de meritació, en el cas de les empreses comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre el maig i el juliol del 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Sol·licitud:

 • En el cas d’empreses: les sol·licituds de moratòria s’hauran de presentar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED),
 • En el cas dels treballadors per compte propi: a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Atenció. En la norma s’estableix que els autoritzats per actuar a través del Sistema RED, estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar en el nom de qui actuïn.

 • Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent del Sistema RED o SEDESS perquè s’efectuï la sol·licitud.
 • A aquest efecte, la comunicació, a través dels mitjans indicats, de la identificació del codi de compte de cotització i del període de meritació objecte de la moratòria, tindrà la consideració de sol·licitud.
 • Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini d’ingrés reglamentari de les quals hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Concessió:

 • La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels 3 mesos següents al de la sol·licitud (en el cas d’empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) i en el cas dels treballadors per compte propi a través del citat Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social). No obstant això, la comunicació es considerarà realitzada amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud.

Atenció. Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada en l’article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major (ERTOs).

Sancions per dades falses o incorreccions:

 • Les sol·licituds presentades per les empreses, o pels treballadors per compte propi, que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents.
 • Es considerarà a aquest efecte com a falsedat o incorrecció haver comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social en la sol·licitud d’inscripció com a empresa, o en l’alta del treballador en el corresponent règim especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, o a l’alta, una activitat econòmica falsa o incorrecta, així com aquelles altres dades que determinin l’existència de les condicions i requisits de la moratòria.
 • El reconeixement indegut de moratòries com a conseqüència d’algun dels incompliments previstos en el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement de la moratòria. En aquests supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa, o el treballador per compte propi, resultaran d’aplicació a les quotes a les quals s’hagués aplicat indegudament la moratòria el recàrrec i interessos corresponents, de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

2. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Qui el pot demanar? 

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor.

Atenció. En la norma s’estableix que els autoritzats per actuar a través del Sistema RED, estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar en el nom de qui actuïn.

Quins deutes es poden ajornar? 

Podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals sigui entre els mesos d’abril i juny del 2020.

Quin tipus d’interès s’aplica en l’ajornament? 

Un interès del 0,5% en lloc de l’interès de demora previst en la Llei General de la Seguretat Social.

Quin és el termini per sol·licitar l’ajornament? 

Aquestes sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

3. Cotitzacions del mes de març 2020 en el supòsit de suspensió de l’activitat fora de termini sense recàrrec

S’estableix que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat regulada en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec.

La norma també estableix altres puntualitzacions en relació amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat: 

 • El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins a l’últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l’estat d’alarma.
 • L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.
 • Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

COVID-19. NOTA INTERPRETATIVA SOBRE EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER AL SECTOR INDUSTRIAL I ACTIVITATS D’IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Nota Interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials. Especialment s’amplia el concepte d’activitat mínima industrial i es permet la importació i exportació.

Llegir més

COVID-19. Nota interpretativa sobre el permís retribuït recuperable per al sector industrial i activitats d’importació i exportació

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Nota Interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials. Especialment s’amplia el concepte d’activitat mínima industrial i es permet la importació i exportació.

Com ja sabem, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

La norma estableix que s’aplicarà a tots els treballadors per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat dels quals no hagi estat paralitzada a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma. No obstant això, queden exceptuades les persones que prestin serveis en els sectors qualificats d’essencials en l’annex del Reial decret llei 10/2020.

Doncs bé, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una Nota Interpretativa per al sector industrial i per a les activitats d’importació i exportació sobre l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, que regula aquest permís retribuït recuperable. 

Activitats industrials

Com s’indica en l’article 4 del Reial decret llei 10/2020 aquestes indústries podran mantenir una activitat mínima imprescindible (mitjançant torns de treball o nombre mínim de plantilla) tenint com a punt de referència l’activitat de caps de setmana o festius. En els casos on l’activitat industrial no tingui aquesta referència es tindrà en compte el període de més baixa producció. Aquest manteniment mínim de l’activitat industrial cal entendre’l especialment prescrit per a aquelles instal·lacions industrials que la parada prolongada durant diversos dies causi danys que impossibilitin o dificultin la seva posada en producció de nou o que generi risc d’accidents.

Activitats d’importació i exportació

D’altra banda, també queden exceptuades de l’aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 10/2020, els treballadors en les activitats d’importació i exportació de tota mena de productes, béns i materials, en la mesura en què es configuren com a clau del proveïment o del compliment de compromisos de contractes internacionals.

COVID-19. NOU SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A EMPLEADES DE LA LLAR I PER A TREBALLADORS TEMPORALS

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d’activitat i per a treballadors temporals el contracte dels quals finalitzi i que no tinguessin dret a prestació.

Llegir més

COVID-19. Nou subsidi extraordinari per a empleades de la llar i per a treballadors temporals

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals es crea un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d’activitat i per a treballadors temporals el contracte dels quals finalitzi i que no tinguessin dret a prestació.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre les quals destaquen:

 • Un nou subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist la seva jornada reduïda o el seu contracte extingit com a conseqüència de la COVID-19. L’import d’aquesta prestació, que té caràcter retroactiu si la causa és l’actual crisi sanitària, serà l’equivalent a un 70% de la base reguladora de l’empleada. Serà compatible amb el manteniment d’altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l’import del salari mínim interprofessional (SMI).
 • Un nou subsidi extraordinari per a les persones que tinguessin un contracte temporal de durada d’almenys dos mesos que s’hagués extingit després de la declaració de l’estat d’alarma i que no arribessin al període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació equivalent al 80% de l’import mensual de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), amb requisits d’accés establerts en funció de la situació de rendes de la llar familiar.

1. Subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el sistema especial d’empleats de llar del règim general de la Seguretat Social.

Qui hi té dret?

Les persones que, estant d’alta en el sistema especial d’empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social abans del 14 de març de 2020  (entrada en vigor del Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcial, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.
 • S’hagi extingit el seu contracte de treball per la causa d’acomiadament (article 49.1.k de l’Estatut dels Treballadors) o pel desistiment de l’ocupador o ocupadora (article 11.3 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar) amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

Com s’acredita?

L’acreditació del fet causant s’haurà d’efectuar per mitjà d’una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte de les quals s’hagi produït la disminució total o parcial de serveis.

En el supòsit d’extinció del contracte de treball, es podrà acreditar per mitjà de carta d’acomiadament, comunicació del desistiment de l’ocupadora o ocupador, o documentació acreditativa de la baixa al sistema especial d’empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social.

Quantia del subsidi 

La quantia del subsidi extraordinari per falta d’activitat serà el resultat d’aplicar a la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir el percentatge determinat: 

 • La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l’empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. Si fossin diversos els treballs exercits en aquest sistema especial, es calcularà la base reguladora corresponent a cadascun dels diferents treballs que s’haguessin deixat de realitzar.
 • La quantia del subsidi serà el resultat d’aplicar un percentatge del 70% a la base reguladora referida, i no podrà ser superior al salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador.

Quan fossin diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del setanta per cent, i aquesta quantia total tindrà el mateix límit previst en el punt anterior.

En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s’aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador en l’activitat corresponent; si la quantia total del subsidi, prèviament a l’aplicació d’aquests percentatges, arribés l’import del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d’ells, i s’aplicarà a les quantitats així obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador en l’activitat corresponent.

Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret. A aquest efecte, s’entendrà per data efectiva de naixement del dret aquella identificada en la declaració responsable quan el fet causant consisteixi en la reducció de l’activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació laboral.

Compatibilitats i incompatibilitats del subsidi

 • El subsidi serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d’altri que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloses les que determinen l’alta en el sistema especial de la Seguretat Social dels empleats de llar del règim general de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d’activitats no sigui superior al SMI.
 • El subsidi serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

2. Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal

Qui en són beneficiaris? 

Els treballadors a qui s’hagi extingit un contracte de durada determinada d’almenys dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma (en vigor des del 14 de març), i no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi si no tinguessin rendes en els termes establerts en l’article 275 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Atenció. S’entendrà complert el requisit de falta de rendes exigit quan el sol·licitant o beneficiari no tingui rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75 per cent del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Aquest subsidi serà reconegut a les persones afectades, en els termes referits en el paràgraf anterior, per l’extinció d’un contracte de durada determinada, inclosos els contractes d’interinitat, formatius i de relleu, i que compleixin la resta de requisits previstos.

Quantia del subsidi 

 • El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent (per a l’any 2020 és de 537,84 €).
 • La durada d’aquest subsidi serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei.
 • El subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

COVID-19. NOVES MESURES EN RELACIÓ AMB ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGES (RDL 11/2020)

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures destaquen les relacionades amb fer costat a les famílies i als col·lectius més vulnerables, que, després de la paralització de gran part de l’activitat econòmica, han vist afectats els seus ingressos i, per consegüent, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. Per a això s’adopten mesures com la suspensió de llançaments (desnonament) durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge, o la renovació dels contractes de lloguer, moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat o la nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat com a conseqüència de la COVID-19.

Llegir més

COVID-19. Noves mesures en relació amb els arrendaments d’habitatges (RDL 11/2020)

El Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures destaquen les relacionades amb fer costat a les famílies i als col·lectius més vulnerables, que, després de la paralització de gran part de l’activitat econòmica, han vist afectats els seus ingressos i, per consegüent, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. Per a això s’adopten mesures com la suspensió de llançaments (desnonament) durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge, o la renovació dels contractes de lloguer, moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat o la nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat com a conseqüència de la COVID-19.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre les quals destaquen per la seva importància les referides a fer costat a les famílies i als col·lectius més vulnerables, que, després de la paralització de gran part de l’activitat econòmica, han vist afectats els seus ingressos i, per consegüent, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars.

Per a això s’introdueixen mesures com: 

 • La suspensió de llançaments durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge.
 • Renovació dels contractes de lloguer que vencin des de l’entrada en vigor d’aquesta norma i en els dos mesos següents després de finalitzar l’estat d’alarma. La pròrroga serà de sis mesos i s’hi mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.
 • Moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat i l’arrendador dels quals sigui un gran tenidor d’habitatge (de més de 10 immobles).
 • Nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat com a conseqüència de la COVID-19.

Vegem a continuació un resum d’aquestes mesures. 

1. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual

Es concedeix a l’arrendatari el dret a sol·licitar una pròrroga de 6 mesos, en els quals continua aplicant el preu i els altres termes i condicions del contracte existent, quan el termini mínim o la seva pròrroga conforme al que es preveu en la LAU (Llei 29/1994, de 24 de novembre), venci en el període entre el dia 2 d’abril de 2020 i els dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Aquesta pròrroga l’ha de sol·licitar l’inquilí i és d’obligada acceptació per a l’arrendador, excepte acord entre tots dos.

Atenció. Encara que el dret s’inclou en el capítol del RDL 11/2020 de mesures a col·lectius vulnerables, no s’exigeix aquesta condició en la regulació del dret de pròrroga dels contractes, per la qual cosa caldria entendre que aplica a qualsevol mena d’arrendatari d’habitatge habitual. 

Moratòria en el pagament del deute arrendatari per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica

S’aplica aquesta moratòria a persones arrendatàries d’habitatge habitual que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica per causa de la COVID-19, que s’exigeixen per a això els següents requisits (tots conjuntament), que s’han d’acreditar en la forma detallada en el RDL 11/2020:

1. La persona obligada a pagar la renda ha passat a estar desocupada o ha vist reduïda la seva feina per un ERTO o reduïda la seva jornada per cures, si és empresari, perdent ingressos de manera que el conjunt de la unitat familiar, en el mes anterior al de la moratòria no assoleix els següents límits, que s’incrementen, en tots els casos, en 0,1 vegades per cada fill (0,15 vegades per fill si és família monoparental) o per cada persona més gran de 65 anys membre d’aquesta unitat familiar:

 1. el límit de 3 vegades l’IPREM mensual amb caràcter general.
 2. el límit de 4 vegades l’IPREM mensual si un dels seus membres és discapacitat amb una discapacitat superior al 33%, o està en situació de dependència o malaltia que l’incapaciti permanentment per a l’activitat laboral
 3. el límit de 5 vegades l’IPREM mensual si la discapacitat és intel·lectual superior al 33%, paràlisi cerebral o malaltia mental o discapacitat física o sensorial superior al 65% o pateix malaltia greu que incapaciti la persona o el seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.

2. La renda de lloguer més les despeses de subministraments bàsics representen el 35% o més dels ingressos nets de la unitat familiar. S’entén per despeses i subministraments bàsics, l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.

Atenció: s’entendrà per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatària, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

3. La persona que ha de pagar la renda o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar no són propietaris ni usufructuaris (arrendataris) d’un habitatge a Espanya, amb excepcions derivades de situacions d’herència o divorci o inaccessibilitat en cas de discapacitats.

Atenció: es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament. S’exceptuarà d’aquest requisit també als qui, sent titulars d’un habitatge, acreditin la seva no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

Com es demostra que ets un inquilí vulnerable?

S’acreditarà per l’arrendatari davant de l’arrendador mitjançant la presentació dels següents documents:

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:

i. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

ii. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

iii. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret llei.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits en les lletres a) a d) podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

Els arrendataris que reuneixin la condició de vulnerables indicada poden: 

A) Sol·licitar de l’arrendador un ajornament o una reducció de la renda, en el termini d’un 1 mes des del 2 d’abril de 2020 (és a dir des del 2 d’abril fins al 2 de maig), conforme al següent esquema:

 1. Si l’arrendador és una empresa o entitat pública d’habitatge o és un tenidor de més de 10 immobles urbans, exclosos trasters o garatges, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats, en el mes següent al 2 d’abril de 2020, podrà sol·licitar ajornament o condonació, total o parcial (sempre que abans voluntàriament no s’hagués assolit un acord). Si no hi ha acord, el propietari, en el termini màxim de 7 dies laborables, ha d’optar entre condonar el 50% de la renda durant el termini que duri l’estat d’alarma, que pot estendre’s per vulnerabilitat, fins a un màxim de 4 mesos més o diferir el pagament de la renda, sense penalització ni interessos, fraccionant-la durant els 3 anys següents a partir del termini indicat i sempre que continuï vigent en contracte.

Atenció. La norma no indica com pot saber l’inquilí si el seu propietari és gran tenidor o no. Pot ser que l’arrendatari ho sàpiga quan obtingui la resposta del seu arrendador a la sol·licitud formulada per part seva, o bé també pot saber-ho a través del registre de la propietat, que es poden buscar tots els immobles d’una persona en tot l’àmbit nacional.  

 1. Si l’arrendador és una persona diferent de les indicades en a), haurà de proposar, en 7 dies laborables, a l’arrendatari les mesures d’ajornament, fraccionament o condonació de la renda o altres mesures alternatives. Si no s’assoleix un acord, l’arrendatari podrà sol·licitar les ajudes a les quals ens referim en l’apartat B) següent.

B) B) Participar en el programa de cobertura financera per compte de l’Estat. A aquest efecte el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, mitjançant acord amb l’Institut de Crèdit Oficial, i per un termini de fins a catorze anys, ha de desenvolupar una línia d’avals amb total cobertura de l’Estat, perquè les entitats bancàries puguin oferir ajudes transitòries de finançament als arrendataris, amb un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

C) Accedir al ‘Programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual’, que s’incorpora al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març. El nou programa tindrà per objecte la concessió d’ajudes al lloguer, mitjançant l’adjudicació directa i la quantia de l’ajuda serà de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatària o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi signat amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Modificació del programa de foment del parc d’habitatge en lloguer

Mitjançant una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es modificarà el programa de foment del parc d’habitatge en lloguer. Aquesta modificació respectarà en la seva integritat el programa existent actualment, però incorporant un nou supòsit que possibiliti destinar les ajudes a la compra d’habitatges a fi d’incrementar el parc públic d’habitatges.