Alerta setmanal de continguts

​QUAN S’IMPUTEN EN L’IRPF ELS ENDARRERIMENTS DE CONVENI COL·LECTIU PER VARIACIÓ DE L’IPC? La Direcció General de Tributs (DGT) recorda que la imputació dels rendiments del treball s’ha de realitzar en el període impositiu de la seva exigibilitat. Llegir...

Alerta setmanal de continguts

NOVETATS TRIBUTÀRIES EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ La nova Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducció en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupació en...

Alerta setmanal de continguts

ES PRORROGUEN MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA I DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA DE PRODUCTES PER A COMBATRE LA COVID-19 Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l’encariment de l’energia derivat de la...

Alerta setmanal de continguts

LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS ACLAREIX DIVERSES QÜESTIONS RELATIVES A LA FISCALITAT DELS INFLUENCERS La Direcció General de Tributs ha resolt una consulta on tracta diverses qüestions (epígraf IAE, IVA, obligació de facturar i IRPF) de la professió d’influencer....

Alerta setmanal de continguts

PUC APLICAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS ELS INCENTIUS DE LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ? Si la seva empresa és de reduïda dimensió, té dret a gaudir d’interessants incentius fiscals en l’impost sobre societats. Li recordem quins requisits ha de...

Alerta setmanal de continguts

LES SUBVENCIONS DONADES PER CANCEL·LAR UN DEUTE TENEN LA SEVA PRÒPIA REGLA D’IMPUTACIÓ TEMPORAL EN L’IRPF El Tribunal Suprem estableix que quan una subvenció es percebi per cancel·lar un passiu, la seva imputació temporal es regirà pel que es disposa en la norma de...

Alerta setmanal de continguts

SÓN VÀLIDES LES FACTURES EMESES EN PAPER I POSTERIORMENT ENVIADES PER CORREU ELECTRÒNIC? La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt que la consideració com a factura electrònica d’una factura escanejada en format físic dependrà de si aquest escaneig o...

Alerta setmanal de continguts

QUIN ÉS EL TRACTAMENT COMPTABLE D’UNA SUBVENCIÓ PER CANCEL·LAR PARCIALMENT UN PRÉSTEC ICO? Per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...