Alerta setmanal de continguts

LES SUBVENCIONS DONADES PER CANCEL·LAR UN DEUTE TENEN LA SEVA PRÒPIA REGLA D’IMPUTACIÓ TEMPORAL EN L’IRPF El Tribunal Suprem estableix que quan una subvenció es percebi per cancel·lar un passiu, la seva imputació temporal es regirà pel que es disposa en la norma de...

Alerta setmanal de continguts

SÓN VÀLIDES LES FACTURES EMESES EN PAPER I POSTERIORMENT ENVIADES PER CORREU ELECTRÒNIC? La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt que la consideració com a factura electrònica d’una factura escanejada en format físic dependrà de si aquest escaneig o...

Alerta setmanal de continguts

QUIN ÉS EL TRACTAMENT COMPTABLE D’UNA SUBVENCIÓ PER CANCEL·LAR PARCIALMENT UN PRÉSTEC ICO? Per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...

Alerta setmanal de continguts

ES POT DEDUIR L’IRPF I EN L’IVA COM A DESPESA L’IMPORT DEL LLOGUER DURANT EL TEMPS QUE ROMAN TANCAT EL NEGOCI? La Direcció General de Tributs (DGT) fa poc que ha resolt que és despesa deduïble en IRPF i en l’IVA, l’abonament del lloguer del local d’un restaurant obert...

Alerta setmanal de continguts

COMENÇA LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI 2021. QUINES SÓN LES SEVES NOVETATS? La crisi del coronavirus ha alterat l’economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es manté intacta. El 6 d’abril arrenca la campanya de...

Alerta setmanal de continguts

NOVETATS PER ALS ARRENDAMENTS D’IMMOBLES EN LA DECLARACIÓ DE L’IRPF 2021 Entre altres novetats, els arrendadors diferents dels grans tenidors que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent del d’habitatge i els arrendataris del qual destinin...

Alerta setmanal de continguts

AVÍS DE L’AEAT: AL MODEL 720 NO S’INFORMA DE MONEDES VIRTUALS (CRIPTOMONEDES) PER A L’EXERCICI 2021 L’AEAT ha publicat un avís a la seva pàgina web corresponent al model 720 (declaració de béns i drets situats a l’estranger) aclarint que no cal declarar monedes...

Alerta setmanal de continguts

RECORDATORI ABRIL 2022: DECLARACIONS D’IVA, RETENCIONS, PAGAMENTS FRACCIONATS, RENDA I PATRIMONI Recordi que el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) haurà de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat...