FINS AL 30 DE JUNY POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny de 2024. Aquesta modificació té efectes a partir de l’1 de juliol de 2024.

Llegir més

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi.

 • Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir d’1 de juliol i es pot fer fins al pròxim 30 de juny.

 • Atenció. És important que tingui en compte que la base de cotització està relacionada amb els rendiments reals que tingui durant l’any 2024.

Si al llarg de l’any 2022 es preveu una variació dels rendiments nets, és possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als rendiments amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

 • 1 de març de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 • 1 de maig de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 • 1 de juliol de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 • 1 de setembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 • 1 de novembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 • 1 de gener de l’any 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 30 de juny pot fer un canvi de tram si ho considera oportú. Aquest serà l’últim dia per a sol·licitar el canvi de bases de cotització per al període d’estiu. D’aquesta manera, si creu que durant l’estiu els seus ingressos variaran, podrà readaptar les seves quotes a la Seguretat Social.

Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es dedueix un 7 % en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge és del 3 %:

 • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25 %.
 • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 %.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3 %, n’hi ha prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general i una reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents (Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener):

 

Trams de rendiments nets 2024

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1.

≤670

735,29

816,98

Tram 2.

>670 i ≤900

816,99

900

Tram 3.

>900 i <1.166,70

872,55

1.166,70

Taula general

Tram 1.

≥1.166,70 i ≤1.300

950,98

1.300

Tram 2.

>1.300 i ≤1.500

960,78

1.500

Tram 3.

>1.500 i ≤1.700

960,78

1.700

Tram 4.

>1.700 i ≤1.850

1.045,75

1.850

Tram 5.

>1.850 i ≤2.030

1.062,09

2.030

Tram 6.

>2.030 i ≤2.330

1.078,43

2.330

Tram 7.

>2.330 i ≤2.760

1.111,11

2.760

Tram 8.

>2.760 i ≤3.190

1.176,47

3.190

Tram 9.

>3.190 i ≤3.620

1.241,83

3.620

Tram 10.

>3.620 i ≤4.050

1.307,19

4.050

Tram 11.

>4.050 i ≤6.000

1.454,25

4.720,50

 

Tram 12.

>6.000

1.732,03

4.720,50

Què passa si trio una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import s’ha d’abonar abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

RESPONSABILITAT ENFRONT HISENDA I SEGURETAT SOCIAL EN UN TRASPÀS DE NEGOCI

Si s’ha de quedar un negoci mitjançant un traspàs, prengui les degudes cauteles perquè no se’l pugui fer responsable de deutes amb Hisenda, els treballadors o la Seguretat Social.

Llegir més

Si està considerant adquirir un negoci mitjançant traspàs, és crucial prendre mesures preventives per evitar futures responsabilitats financeres amb Hisenda, la Seguretat Social i els treballadors del negoci. A continuació, li proporcionem informació detallada i consells pràctics per a minimitzar riscos i assegurar una transició segura i lliure de deutes.

1. Responsabilitat tributària: protegeixi la seva inversió

En adquirir un negoci en funcionament, vostè podria heretar els deutes tributaris del cedent. Per evitar sorpreses desagradables, segueixi aquests passos:

 • Certificat de successió d’activitat: sol·liciti aquest certificat a través del web de l’AEAT per verificar els deutes i responsabilitats tributàries del cedent abans de completar la transacció.
 • Conseqüències i precaucions: si el certificat indica deutes pendents, asseguri’s que el cedent les cancel·li abans del traspàs. En casos de litigis pendents, retingui part del preu de venda com a precaució.
 • Terminis i alliberament: Hisenda té tres mesos per a emetre el certificat. Vostè queda alliberat de responsabilitat si no s’emet dins d’aquest període.

2. Seguretat Social i treballadors: protegeixi els seus interessos laborals

La situació amb la Seguretat Social i els empleats també requereix una atenció especial:

 • Certificació de deutes amb la Seguretat Social: sol·liciti un certificat per a assegurar-se que el cedent està al corrent amb les seves obligacions.
 • Clàusules de garantia en el contracte: inclogui clàusules que obliguin el venedor a garantir l’absència de deutes laborals i a respondre per qualsevol responsabilitat futura.
 • Responsabilitats laborals: si planeja mantenir als empleats actuals, asseguri’s de complir amb les seves condicions laborals existents. Si no, exigeixi que el cedent liquidi adequadament els seus contractes.

Recordi que en adquirir un negoci, vostè assumeix tant els actius com els passius associats.

És fonamental:

 • Documentació completa: verifiqui tota la documentació rellevant abans de finalitzar la transacció per evitar contingències futures.
 • Clàusules de protecció: inclogui en el contracte clàusules que protegeixin els seus interessos financers i laborals, assegurant que el cedent sigui responsable de qualsevol deute o reclamació anterior al traspàs.

En resum, en prendre aquestes precaucions, no sols protegeix la seva inversió, sinó que també assegura una transició sense complicacions. No dubti a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta addicional o assistència que pugui necessitar en aquest procés crucial per al seu negoci.

L’AJUT DEL PROGRAMA KIT CONSULTING JA ES POT SOL·LICITAR

És un programa d’ajuts dirigit a petites i mitjanes empreses (pimes) de qualsevol sector, d’entre 10 i menys de 250 empleats, destinat a contractar serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitzat

Llegir més

L’informem que des del passat 18 de juny, ja pot sol·licitar els ajuts del Kit Consulting.

Kit Consulting és un programa d’ajuts del Govern d’Espanya impulsat per Red.es que facilita a les pimes de qualsevol mena de negoci dissenyar el full de ruta per a avançar en la seva transformació digital. S’inclou com una palanca de l’eix 2 en el pla “Estratègia d’Intel·ligència Artificial 2024“.

Així mateix, s’emmarca en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (inversió 3 del Component 13), i compta amb un pressupost de 300 milions d’euros finançats per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.

Quin és l’objectiu del Programa?

La finalitat del programa és fer costat a les petites i mitjanes empreses en els seus processos de transformació digital per a augmentar l’ús de noves tecnologies i millorar la seva competitivitat. Així, permetrà avançar en el procés de digitalització i modernització dels negocis.

En què consisteix l’ajut?

Es tracta d’un bo d’assessorament digital especialitzat i personalitzat que s’haurà d’emprar en la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament dels contemplats en el programa. La quantia màxima del bo varia en funció de la mida de l’empresa:

 • Segment A. Entre 10 i menys de 50 empleats: 12.000 €.
 • Segment B. Entre 50 i menys de 100 empleats: 18.000 €.
 • Segment C. Entre 100 i menys de 250 empleats: 24.000 €.

Atenció. Els ajuts, que tindran forma de bo i que pretenen arribar a 15.000 empreses, es concediran per ordre de sol·licitud.

L’import màxim que es destinarà a cadascun dels serveis prestats serà de 6.000 €.

 

 • Atenció. No es consideraran subvencionables l’IVA, l’impost general indirecte canari (IGIC) ni l’impost sobre la producció, els serveis i la importació que es reportin en la contractació de l’assessorament.

A qui es dirigeix Kit Consulting?

El programa està destinat a les pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats. El nombre d’empleats es calcularà tenint en compte les dades de treballadors existents en el règim general de la Seguretat Social i en el règim especial de treballadors autònoms, o per qualsevol altre mitjà vàlid en dret, en el moment de presentar la sol·licitud.

A més, les empreses hauran de complir els següents requisits:

 • El seu domicili fiscal estigui situat en territori espanyol
 • Tenir la consideració de petita o mitjana empresa
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi
 • Estar inscrit en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral
 • No en podran ser beneficiàries les unions temporals d’empreses (UTE) ni les empreses de naturalesa pública.

Com sol·licitar Kit Consulting?

L’ajut es podrà sol·licitar des del passat dia 18 de juny a les 11 hores i el termini estarà obert fins al 31 de desembre de 2024 a les 11 hores. La sol·licitud es farà a través de la seu electrònica de Red.es o mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat que també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime. Kit Consulting comptarà amb un sistema de tramitació automatitzat innovador, amb eines de robotització i intel·ligència artificial per a reduir la càrrega burocràtica, disminuir el nombre de documents a presentar i escurçar els terminis de concessió.

 • Atenció. L’ajut s’atorgarà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, per rigorós ordre de sol·licitud i fins que s’esgoti la disponibilitat de fons del programa.

A més, per al procés de verificació de les justificacions dels serveis d’assessorament, Red.es posa en marxa, per primera vegada, una plataforma d’intel·ligència artificial que servirà de suport als usuaris. Es durà a terme a través d’un sistema LLM per a detectar plagis, còpies i comprovar la qualitat dels documents presentats.

Kit Consulting contempla també la figura del “representant voluntari” que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l’empresa, per a contribuir així a eliminar tràmits a la pime i a l’autònom.

Com funciona el programa?

Les pimes beneficiàries han de destinar el bo a la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament d’un catàleg compost per diverses categories en àrees clau del procés de transformació digital:

 • Servei d’assessorament en intel·ligència artificial: assessoria destinada al desenvolupament d’un pla d’intel·ligència artificial (IA) que establirà la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. Igualment, s’assessorarà la pime entorn de l’ús i aplicació de tècniques d’IA com l’aprenentatge automàtic, el processament i la transcripció automàtica de textos o sistemes experts.
 • Servei d’assessorament en anàlisi de dades (bàsic): assessoria per a la posada en marxa d’un pla d’anàlisi de dades adaptat al negoci. Comprendrà l’estudi de la inversió requerida, així com la formació i el disseny de processos necessaris per al seu desplegament.
 • Servei d’assessorament en anàlisi de dades (avançat): pla enfocat a pimes que compten amb un sistema d’anàlisi de dades bàsic i en necessiten un de més avançat.
 • Servei d’assessorament en vendes digitals: assistència per a establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, inclòs l’ús d’IA, per a millorar el rendiment de vendes en línia de l’empresa.
 • Servei d’assessorament en processos de negoci o processos de producció: l’objectiu d’aquest servei és identificar les àrees de millora en l’operativa de cada pime, així com la definició d’un pla personalitzat de millora en àrees clau. Per a això es farà ús de tècniques relacionades amb la IA.
 • Servei d’assessorament en estratègia i rendiment de negoci: consultoria per a implementar una estratègia de millora del posicionament competitiu de l’empresa. Contempla l’ús de tecnologies d’IA per a potenciar la capacitat d’anàlisi, la planificació estratègica i el rendiment competitiu.
 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (bàsic): assistència per al desenvolupament d’un pla bàsic de ciberseguretat adaptat a les necessitats específiques de cada pime. Es busca adaptar el seu sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) als estàndards de la norma ISO 27001 i de l’ENS (categoria mitjana-alta).
 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (avançat): pla pensat per a empreses que ja disposen d’una protecció bàsica i d’un pla de ciberseguretat, però volen millorar i conèixer sistemes de protecció més avançada.
 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (preparació per a la certificació): per a empreses que disposen d’una protecció bàsica que volen implementar sistemes de protecció avançada, aprofitant les capacitats de la intel·ligència artificial, i preparar-se per a presentar la seva SGSI a certificació.
 • Servei d’assessorament “360” en transformació digital: consultoria per a una transformació digital integral adaptada al negoci. Comprèn l’estudi de la inversió necessària i de les mesures estratègiques requerides per a evolucionar digitalment en totes les àrees d’impacte de l’organització. Contempla l’ús de tècniques d’IA i altres eines digitals en les propostes de millora.

Per a accedir als serveis d’assessorament avançat és imprescindible haver completat primer el servei bàsic corresponent.

Els assessors digitals seran els que duguin a terme el servei requerit per l’empresa i disposaran d’un termini de tres mesos des de la validació de l’acord (tret que la convocatòria estableixi un termini superior).

Què són els assessors digitals?

Són els encarregats de fer el servei d’assessorament triat per la pime i de guiar-la en els passos que li permetin avançar de manera adequada en el seu procés de transformació digital. Només podran participar en el programa una vegada obtingut el reconeixement de la condició d’assessor digital adherit.

Per ser-ho, les empreses interessades hauran de complir una sèrie de condicions:

 • Un volum net del volum de negoci de l’últim any fiscal tancat anterior al de la presentació de la sol·licitud d’adhesió igual o superior a 100.000 euros, o que la mitjana del volum net de xifra de negoci dels últims tres anys fiscals sigui superior a 100.000 euros.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • Tenir domicili fiscal en un país de la Unió Europea.

ELS AUTÒNOMS HAN D’ACTUALITZAR LA TITULARITAT REAL DEL NEGOCI, ENCARA QUE NO PRESENTI ELS COMPTES ANUALS

El canvi normatiu introduït pel Reial decret 609/2023, va suposar la creació d’un Registre Central de Titularitats Reals dins del marc de la lluita contra el blanqueig de capitals, provocant canvis en la manera de subministrar aquesta informació al Registre Mercantil. Els negocis estan obligats a declarar la titularitat real, encara que no presentin els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Llegir més

Com ja l’informàrem en el seu moment, l’11 de juliol de 2023 es va aprovar el Reial decret 609/2023, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) i s’aprova el seu reglament de funcionament (“Reglament”), que havia quedat paralitzat des de 2022.

El Reglament va entrar en vigor el 19 de setembre de 2023, excepte:

 • L’obligació d’adoptar les actuacions tecnològiques per a començar amb les actuacions tecnològiques necessàries per al primer enviament de dades pels Registres i Bases de dades Font al RCTIR, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, això és, el 13 de juliol de 2023).
 • L’accés a la informació per part de persones i organitzacions que puguin acreditar un interès legítim, que va entrar en vigor el 19 d’octubre de 2023.

El Registre com a tal és electrònic, central i únic per a tota Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts.

Per a això han de tenir seu a Espanya, administrades per persones amb seu a Espanya, o si no és el cas, que adquireixin o pretenguin adquirir immobles a Espanya.

D’acord amb la normativa de la Unió Europea i la normativa nacional s’entén per titular real a la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica; quan no existeixi una persona física que compleixi l’anterior es considera que exerceix aquest control l’administrador o administradors. A més, en el cas de les fundacions tenen la consideració de titulars reals els membres del patronat i, en el cas d’associacions, els membres de l’òrgan de representació o junta directiva.

Aquest Registre el gestiona el Ministeri de Justícia, funcionant 24/7, 365 dies a l’any (com és lògic en ser electrònic).

Totes aquelles entitats, associacions, fundacions, ONG, cooperatives, fideïcomisos, empreses, societats anònimes o limitades, tenen un mes per fer la comunicació al Registre. La comunicació és anual.

La informació del Registre roman almenys durant deu anys des de la desaparició de l’empresa, i per descomptat tota la seva vida útil.

Obligació de declaració de titularitat real

Tots els negocis han d’informar sobre la seva titularitat real en el Registre Mercantil, fins i tot si l’administració del negoci recau en persones físiques o jurídiques residents a Espanya. Aquesta mesura és essencial per a complir amb la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Actualització de la informació

L’actualització, modificació o alta de la declaració de titularitat real s’ha de fer a través de la plataforma IURE, accessible al web del Registre Mercantil. Els terminis per a actualitzar la titularitat quan hi ha canvis són ara de deu dies, la qual cosa requereix una atenció i acció ràpides per part dels administradors.

Verificació de la informació

És possible verificar la titularitat real registrada mitjançant la sol·licitud d’una nota informativa o certificació al Registre Mercantil competent. Aquesta verificació també està disponible digitalment a través de la seu electrònica.

Conseqüències de no declarar la titularitat real

No presentar la declaració de titularitat real comporta al tancament registral del negoci, impedint el registre de qualsevol document referent a la societat i el dipòsit de comptes anuals d’exercicis següents. A més, es considera una infracció administrativa, subjecta a sancions establertes pel Ministeri de Justícia.

Supòsits especials per a la presentació o actualització de la titularitat real

El registrador pot requerir la declaració de titularitat real o la seva actualització en situacions com la constitució d’una societat, canvi d’administrador, modificacions estatutàries, transmissions d’accions o participacions, i en el canvi de soci únic o la pèrdua de la unipersonalitat.

Procediment davant canvis en la titularitat real

Si el titular real del negoci canvia una vegada presentats els comptes anuals, cal actualitzar aquesta informació dins d’un termini màxim de deu dies des del canvi.

En definitiva, li recomanem que revisi i s’asseguri que tota la informació de titularitat real del seu negoci estigui degudament actualitzada i de conformitat amb la normativa vigent. El nostre equip està disponible per a assistir-lo en el compliment d’aquestes obligacions i evitar qualsevol inconvenient o sanció.

OPTIMITZACIÓ FISCAL A TRAVÉS D’UNA HERÈNCIA A FAVOR D’UNA SOCIETAT

Tenint en compte la complexitat fiscal que envolta les herències de quantia elevada, considerar una societat com a hereva o legatària pot oferir significatius beneficis tributaris. En aquesta circular li expliquem els avantatges, implicacions i consideracions legals d’aquesta estratègia.

Llegir més

A l’hora de planificar la tributació d’una herència de quantia elevada, una alternativa per tributar menys és nomenar com a hereva o legatària a una societat que sigui propietat de la persona física que inicialment havia d’heretar.

La planificació fiscal en matèria d’herències constitueix un aspecte crucial per a qualsevol individu amb un patrimoni significatiu. En el context de l’impost sobre successions (ISD), l’elecció del beneficiari pot tenir repercussions substancials en la càrrega impositiva final.

Tributació per ISD

Familiars propers: quan es planifica la successió cap a descendents o cònjuges, les normatives autonòmiques solen oferir generoses reduccions i deduccions en l’ISD. Aquestes poden arribar fins a un 99% de la quota tributària, especialment per a actius com l’habitatge habitual, participacions empresarials i negocis familiars. És fonamental aprofitar aquests incentius per a mitigar l’impacte fiscal sobre el patrimoni heretat.

Familiars llunyans o tercers: en contrast, llegar béns a individus no contemplats com a familiars directes comporta incentius fiscals considerablement menors o nuls. Aquesta situació pot resultar en una tributació substancialment més elevada, especialment si l’actiu heretat és de valor considerable.

Tributació per impost sobre societats (IS)

Societat hereva: una estratègia eficaç per reduir la tributació per ISD és designar com a hereva una societat de la qual el testador sigui propietari al 100%. En aquest escenari, la societat no està subjecta a l’ISD, sinó que ha de registrar com a ingrés el valor dels béns rebuts i tributar per això en l’IS. El tipus impositiu aplicable pot variar entre el 15% i el 25%, depenent de l’estructura i activitat de la societat receptora.

És crucial destacar que aquesta estratègia és viable únicament si els béns heretats es mantenen dins de la societat receptora. La posterior distribució d’aquests actius als accionistes a través de dividends podria resultar en una càrrega tributària total superior a la de l’ISD, a causa de la combinació de l’IS i l’IRPF.

Societat amb bases imposables negatives (BIN): l’eficàcia d’aquesta tècnica es maximitza quan la societat beneficiària presenta bases imposables negatives acumulades. En aquests casos, l’ingrés derivat de l’herència es pot compensar totalment o parcialment amb aquestes BIN, reduint així la càrrega tributària efectiva a zero en alguns escenaris.

 • Atenció. Si una societat rep béns en herència, ha de declarar un major ingrés i tributar per ell en l’IS. Amb això es pot reduir molt la tributació de l’herència, especialment si la societat té BIN que es puguin compensar amb aquest ingrés.

En conclusió, la designació d’una societat com a hereva representa una estratègia fiscal sofisticada per a optimitzar la planificació successòria, especialment en contextos de patrimonis elevats. No obstant això, la seva implementació ha de considerar acuradament les implicacions legals i fiscals específiques de cada jurisdicció i estructura empresarial. Assessorar-se amb professionals del dret tributari és fonamental per a assegurar el compliment normatiu i maximitzar els beneficis fiscals derivats d’aquesta planificació estratègica.