Setmana 4 Novembre 2019

CANVI DE DOCTRINA: LA INDEMNITZACIÓ PER CESSAMENT DEL PERSONAL D’ALTA DIRECCIÓ TÉ CARÀCTER OBLIGATORI I ESTÀ EXEMPTA DE TRIBUTACIÓ EN L’IRPF El Tribunal Suprem canvia la doctrina en relació a les indemnitzacions per extinció de contracte d’alta...

Setmana 3 Novembre 2019

COM ES COMPTABILITZA L’APLICACIÓ DEL RESULTAT? En finalitzar cada exercici econòmic els administradors de les societats són responsables, a més de l’adequada formulació dels comptes anuals i, si escau, de l’informe de gestió, de realitzar la proposta...

Setmana 2 Novembre 2019

QUADRE ACTUALITZAT DE TIPUS IMPOSITIUS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) Recentment l’AEAT ha publicat la taula actualitzada dels tipus impositius de l’IVA. Llegir més Quadre actualitzat de tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit...

Setmana 1 Novembre 2019

DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN LA QUOTA A PAGAR SUPERI L’INCREMENT O GUANY OBTINGUT El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana...

Butlletí Novembre 2019

En aquest número: 02 Calendari novembre i desembre 03 Les claus de el tancament fiscal i comptable 2019 07 La retribució salarial de l’ treball nocturn 10 Com funciona la Llei de Segona Oportunitat? 13 Algunes claus de l’ registre comptable de les...