DECLARADA INCONSTITUCIONAL LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN LA QUOTA A PAGAR SUPERI L’INCREMENT O GUANY OBTINGUT

El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i declara la seva inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent.

Llegir més

Declarada inconstitucional la plusvàlua municipal quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut

El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i declara la seva inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent.

El ple del Tribunal Constitucional ha declarat nul el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a “plusvàlua municipal”, quan la quota a pagar supera el guany obtingut pel contribuent. D’aquesta manera torna a limitar el cobrament d’aquest impost als ajuntaments. En 2017, ja ho va anul·lar quan existien pèrdues en la venda d’un immoble o terreny

D’aquesta forma, el TC ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel jutjat contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que l’article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals és inconstitucional en l’apartat referit al pagament de la plusvàlua municipal quan la quota de l’impost és superior a la plusvàlua obtinguda en la venda de l’immoble.

La sentència, argumenta que quan existeix un increment de la transmissió i la quota que toca pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda “inexistent, virtual o fictícia”, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat, consagrats en la Constitució.

El Tribunal, que farà pública en els pròxims dies la sentència, limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la seva publicació.

 

TERMINI DE PREAVÍS EN EL SUPÒSIT D’UN ACOMIADAMENT OBJECTIU

En el cas d’un acomiadament objectiu, al treballador afectat per l’extinció cal concedir-li un termini de preavís de 15 dies, computat des del lliurament de l’escrit d’extinció fins a l’efectiva extinció del contracte.

Llegir més

Termini de preavís en el supòsit d’un acomiadament objectiu

En el cas d’un acomiadament objectiu, al treballador afectat per l’extinció cal concedir-li un termini de preavís de 15 dies, computat des del lliurament de l’escrit d’extinció fins a l’efectiva extinció del contracte.

L’acomiadament objectiu és el tipus d’acomiadament que més dubtes ofereix als treballadors que reben una carta d’acomiadament objectiu.

Els volem recordar que la normativa laboral permet a l’empresari extingir la relació laboral amb els seus treballadors en determinades situacions, quan es produeix, per exemple, ineptitud, falta d’adaptació, faltes d’assistència, o per raons econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per causes de força major. És el que es coneix col·loquialment com un “acomiadament objectiu”, encara que l’Estatut dels Treballadors parla de “extinció de contracte per causes objectives”.

Doncs bé, tingui en compte que si tramita un acomiadament objectiu ha de complir diversos requisits formals fixats en la llei (article 53 de l’Estatut dels Treballadors):

  • Ha de lliurar una carta d’acomiadament a l’afectat que reflecteixi les causes objectives que el motiven, la data d’efectes de l’extinció i l’import de la indemnització.
  • Ha de posar a la seva disposició, simultàniament al lliurament de la carta d’acomiadament, la indemnització de 20 dies per any de servei amb un límit de 12 mensualitats.
  • Ha de concedir-li un preavís de 15 dies. Aquest preavís es pot substituir per una indemnització de 15 dies de salari.

A continuació analitzarem el requisit del preavís als treballadors. 

El preavís en l’acomiadament objectiu 

El preavís en l’acomiadament objectiu difereix del preavís en l’acomiadament disciplinari o del preavís del contracte temporal. En el cas que ens ocupa, el preavís de l’acomiadament objectiu constitueix una manera de comunicar que la relació laboral ha finalitzat per una causa aliena a la «voluntat de l’empresari». Això és, una causa econòmica, tècnica, organitzativa o productiva.

L’article 53 de l’Estatut dels Treballadors estableix expressament que al treballador cal concedir-li un termini de preavís de 15 dies, computat des del lliurament de la comunicació personal al treballador fins a l’extinció del contracte de treball.

L’empresari pot substituir l’obligació de preavisar per l’abonament d’una quantitat equivalent a l’import del salari dels dies de preavís omesos.

Aquest termini de 15 dies és mínim, i es pot ampliar per acord de les parts, conveni col·lectiu o decisió unilateral de l’empresari.

Atenció. Si l’empresa no respecta el preavís, ha d’indemnitzar al treballador amb el salari de tants dies com els dies que no s’ha respectat el termini.

La quantitat en concepte de falta de preavís té caràcter indemnitzatori i per això està exempt de cotitzacions a la Seguretat Social.

La no concessió del preavís o l’error excusable en el càlcul de la indemnització no determinarà la improcedència de l’acomiadament, sense perjudici de l’obligació de l’empresari d’abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta, amb independència dels altres efectes que procedeixin.

Contra la decisió de l’extinció de la relació laboral, el treballador podrà recórrer com si es tractés d’un acomiadament disciplinari.

En cas que l’acomiadament es basi en l’article 52.c) de l’Estatut dels Treballadors de l’escrit de preavís cal donar còpia a la representació dels treballadors, perquè en prengueu coneixement. Exigència interpretada pel Tribunal Suprem com que no es refereix a la concessió del preavís, sinó a l’obligació de lliurament als representants d’una còpia de comunicació del cessament al treballador, exposant la causa de la decisió extintiva i referències a la concessió del preavís i a la posada a la disposició de la indemnització. I és que la informació als representants sobre els acomiadaments objectius és una peça essencial per al control de la distinció entre l’acomiadament col·lectiu i l’objectiu. S’ha de lliurar als representants còpia de la carta de cessament, i és insuficient la informació verbal subministrada per l’empresa.

A més ha de saber que: 

  • L’ús d’aquest permís pel treballador no impedeix l’exercici de l’acció impugnatòria de l’acomiadament, ni suposa conformitat amb la decisió empresarial extintiva.
  • Si el treballador impugna l’acomiadament es podrà reclamar en aquest procediment en el termini de 20 dies hàbils. En cas contrari, si no s’impugna l’acomiadament es podrà reclamar a través del procediment ordinari en el termini de prescripció de 12 mesos a partir de la data en la qual la quantitat va ser líquida i exigible.
  • Ni s’ha de reintegrar pel treballador o ser descomptat dels salaris de tramitació, sigui quina sigui la qualificació de l’acomiadament.
 
 

ÉS VÀLIDA LA CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL REALITZADA PER CORREU ELECTRÒNIC?

D’acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci pels socis (per exemple, per burofax). A més, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha assenyalat que és vàlid que un d’aquests procediments consisteixi en l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que cada soci hagi indicat i que inclogui confirmació de lectura. En aquest sentit, la DGRN permet inscriure en escriptura pública, un acord adoptat per la junta general d’una societat pel qual s’estableix en els estatuts que la convocatòria de la junta es podrà realitzar per correu electrònic.

Llegir més

És vàlida la convocatòria de la junta general realitzada per correu electrònic?

D’acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci pels socis (per exemple, per burofax). A més, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha assenyalat que és vàlid que un d’aquests procediments consisteixi en l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que cada soci hagi indicat i que inclogui confirmació de lectura. En aquest sentit, la DGRN permet inscriure en escriptura pública, un acord adoptat per la junta general d’una societat pel qual s’estableix en els estatuts que la convocatòria de la junta es podrà realitzar per correu electrònic.

Segons s’estableix en la Llei de societats de capital en els estatuts d’una societat es pot establir que la convocatòria es realitzi per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de l’anunci per tots els socis en el domicili designat a aquest efecte o en el que consti en la documentació de la societat. En el cas de socis que resideixin a l’estranger, els estatuts podran preveure que només seran individualment convocats si haguessin designat un lloc del territori nacional per a notificacions.

En el cas que no es digui res en els estatuts, la convocatòria es farà per la forma supletòria fixada en el mateix article (pàgina web o en el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil” i en un dels diaris de més circulació a la província en què estigui situat el domicili social).

No hi ha dubte, que en moltes societats la convocatòria de les juntes de socis comporta una despesa (per exemple, perquè cal publicar un anunci en el BORME i en un diari de la província).

Doncs bé, per a abaratir i simplificar la convocatòria de les juntes, la Llei de societats de capital permet com hem vist (i és l’habitual en moltes societats) que en els estatuts s’estableixi que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci pels socis (per exemple, per burofax).

Però, seria vàlida la convocatòria de la junta general per correu electrònic?

Com ha assenyalat la DGRN en diverses resolucions, és vàlid que un d’aquests procediments consisteixi en l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que cada soci hagi indicat i que inclogui confirmació de lectura. Fins i tot es pot afegir que la negativa de confirmació a la petició de lectura del correu electrònic equival al fet que el soci quedi notificat.

En concret, la DGRN en la seva resolució de 19 de juliol del 2019 estableix que perquè es consideri vàlida la convocatòria per correu electrònic és necessari que el sistema establert inclogui una confirmació de lectura, o bé, en aquells casos en els quals el soci es negui a aquesta confirmació, i el procés establert pugui acreditar que el correu electrònic no ha estat retornat pel sistema, en aquests casos la negativa de confirmació a la petició de lectura de l’enviament del correu de convocatòria produirà els efectes d’aquesta.

Amb això s’aconsegueix, que una vegada acreditat que s’ha realitzat la comunicació segons la forma pactada de remissió i recepció de la comunicació telemàtica, l’actitud obstruccionista del soci no li serveixi per a al·legar una eventual falta de convocatòria.

A més, l’Ordre JUS/3185/2010, de 9 de desembre, per la qual s’aprova els estatuts tipus de les societats de responsabilitat limitada, admet en els seus estatuts tipus com a forma de convocatòria la comunicació als socis “a través de procediments telemàtics, mitjançant l’ús de signatura electrònica (…)». Això és un mitjà que té suficients garanties partint de la base de la comunicació d’un correu electrònic per part dels socis a la societat.

Finalment s’afegeix en aquesta resolució de la DGRN un esment als mètodes tradicionals de comunicació postal o l’enviament de correu certificat amb avís de rebuda per a indicar que en el cas que algun soci negués haver rebut el correu, el Tribunal Suprem estableix que una vegada acreditada la remissió i recepció de la comunicació postal, incumbiria al soci la prova de la falta de convocatòria (Sentència de 3 d’abril del 2011), per la qual cosa no existeix cap exigència addicional sobre l’acreditació fefaent del seu contingut.

Per tant, si constituirà una societat, consideri introduir aquest esment en els estatuts (si la seva societat ja està constituïda també pot fer-ho modificant els estatuts). D’aquesta manera estalviarà costos en convocar les juntes, sobretot si en la seva societat hi ha molts socis.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de SAECA per a titulars d’explotacions agràries amb activitat en determinats cultius cítrics i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2019.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-B-2019-37625.pdf

2. Subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats d’interès general considerades d’interès social en matèria de recerca científica i tècnica de caràcter mediambiental.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 213

Data de publicació: 5/09/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/05/pdfs/BOE-B-2019-36462.pdf

3. Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors contemplada en el Subprograma Estatal de Formació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat en R+D+i, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 246

Data de publicació: 12/10/2019

Termini: 7/11/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-B-2019-43153.pdf

4. Ajuts a projectes pilot de la tecnologia 5G.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 249

Data de publicació: 16/10/2019

Termini: 17/12/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Empresa

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-B-2019-43729.pdf

5. Ajuts a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria manufacturera l’any 2019.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 250

Data de publicació: 17/10/2019

Termini: 21/11/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-B-2019-43864.pdf

6. Ajuts corresponents als Projectes de R+D+i «Programació Conjunta Internacional», contemplades en el Programa Estatal de R+D+i orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 23/10/2019

Termini: 14/11/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-B-2019-44917.pdf

8. Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació d’ICEX Espanya exportació i inversions, E.P.E., M.P.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  269

Data de publicació: 29/10/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15504.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials

1. Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments d’arts escèniques i musicals.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7958

Data de publicació: 12/09/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7958/1760123.pdf

2. Ajuts dels Cupons a la Innovació.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7992

Data de publicació: 30/10/2019

Termini: 4/12/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7992/1767744.pdf

3. Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7993

Data de publicació: 31/10/2019

Termini: 12/11/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7993/1768060.pdf

4. Ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7983

Data de publicació: 17/10/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7983/1765421.pdf

5. Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7984

Data de publicació: 18/10/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7984/1765762.pdf

6. Ajuts del Programa de Missions Internacionals.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  7983

Data de publicació: 17/10/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7983/1765423.pdf

7. Ajuts dels Cupons a la Internacionalització.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  7987

Data de publicació: 23/10/2019

Termini: 14/11/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7987/1766487.pdf

8. Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes start-up amb empreses establertes.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  7991

Data de publicació: 29/10/2019

Termini: 18/11/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7991/1767488.pdf