Setmana 4 Maig 2019

LES QUOTES DE L’ASSEGURANÇA DESCOMPTADES DE LA NÒMINA PER L’EMPRESA ES CONSIDEREN RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE EN L’IRPF?Quan es contracta una assegurança mèdica per a un treballador, el seu cònjuge i els seus descendents, aquesta retribució en espècie està...

Setmana 3 Maig 2019

L’IVA EN LES BESTRETES DE CLIENTSQuan es rep una bestreta, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió...

Setmana 2 Maig 2019

QUINA RETENCIÓ HAIG D’APLICAR SOBRE ELS ENDARRERIMENTS PAGATS EN LA MEVA EMPRESA?Moltes empreses retenen el tipus fix del 15% sobre els endarreriments que satisfan. Però aquest tipus fix només s’aplica en alguns casos. El determinant és el moment de...

Butlletí Maig 2019

En aquest número:02 Calendari maig i juny.03 Nou criteri d’Hisenda sobre les societats interposades.07 Noves mesures per afavorir la igualtat d’ dones i homes en el àmbit laboral.10 Millora de la regulació dels contractes de lloguer.12 Actius no corrents...

Setmana 1 Maig 2019

ES PODEN EMETRE O REBRE FACTURES EN IDIOMES ESTRANGERS? ES PODRAN EXPRESSAR EN QUALSEVOL MONEDA?Tant les factures que emeti com les que rebi poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l’IVA ha d’aparèixer sempre en euros. Llegir més Es poden...