QUINES SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS ES QUALIFIQUEN DE GUANY PATRIMONIAL EN L’IRPF?

Per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF

Llegir més

De cara a la pròxima declaració de l’IRPF 2023, ens podem plantejar un dubte freqüent, com és el relatiu a la tributació dels ajuts o subvencions públics en l’IRPF.

Hem de tenir en compte que per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF. No obstant això, existeixen determinats casos en els quals dins de la mateixa convocatòria s’especifica que es pot trobar exempt de tributació, encara que la declaració davant Hisenda de subvencions o de qualsevol ingrés sempre és obligatòria. Per això, és necessari estudiar bé les condicions darrere de cadascuna.

Així, per exemple, existeixen una sèrie d’ajuts que estan exempts a l’efecte de l’IRPF i que, per tant, no tributen per aquest impost. Entre altres, serien, per exemple, els següents:

 • Els ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel VIH.
 • Les indemnitzacions obtingudes a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals i les derivades de contractes d’assegurança d’accidents.
 • Les beques públiques.
 • Els ajuts de contingut econòmic concedits als esportistes d’alt nivell.
 • Els ajuts excepcionals per danys causats per desastres naturals
 • Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic.
 • Les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat, així com les prestacions públiques per maternitat o paternitat.

En qualsevol cas, i tenint en compte que cada ajut o subvenció pot tenir un tractament diferent en l’IPRF, és convenient consultar el seu acord de concessió per comprovar si s’ha de declarar o no, ja que s’hi especifica si es troba exempt o no.

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no duen a terme activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exempts en l’IRPF.

Atenció. En general, les subvencions públiques a particulars (estatals, autonòmiques, d’ajuntaments…) es consideren guanys patrimonials i tributen en la base general de l’IRPF.

Les que reben les persones que duen a terme activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o ajut.

En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’IRPF, encara que com i quant depèn del tipus de subvenció. Els diferents tipus de subvencions es declaren en l’IRPF en funció de com es qualifiqui l’ingrés, podent ser:

 • Guany o pèrdua patrimonial
 • Rendiments del treball
 • Rendiment d’activitats econòmiques

Subvencions i ajuts públics que tributen com a guany patrimonial

Es qualifiquen de guany patrimonial les SUBVENCIONS:

a) Quan la seva obtenció està lligada a un element patrimonial no afecte a activitat econòmica.

Entre altres:

 • Subvencions per adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual.
 • Subvencions per la reparació de defectes estructurals en l’habitatge habitual.
 • Ajuts públics per al pagament de l’IBI.
 • Ajuts públics derivats del Pla Renove dels béns de què es tracti (electrodomèstics, calderes, finestres, aire condicionat, etc.).
 • Ajuts públics per a la instal·lació de rampes, ascensors, encara que s’instal·lin per a millorar la mobilitat.
 • Ajuts públics a l’adquisició de vehicles sostenibles (MOVES III 2023) quan els beneficiaris són contribuents de l’IRPF que no duen a terme cap activitat econòmica.

Atenció. Aquestes subvencions públiques si bé estan lligades a un element patrimonial no deriven de la seva transmissió i, per tant, han de ser incloses en la declaració d’IRPF dins d'”Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”.

b) Quan la seva obtenció no està lligada a un element patrimonial, i no es qualifica de rendiment del treball o de l’activitat econòmica, per exemple:

 • Ajuts públics al lloguer
 • L'”Ajut de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni” regulada en l’article 74 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.
 • El “Bo Social Tèrmic”
 • Bo Cultural Jove
 • Altres bons culturals
 • Ajuts públics als titulars de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol destinats a la seva conservació o rehabilitació.
 • Ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstos en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural destinats a l’adquisició d’una participació en el capital d’empreses agrícoles.

Subvencions considerades com a rendiments del treball

No obstant l’anterior, la llei qualifica determinats ajuts com a rendiments del treball. És el cas dels següents ajuts i subvencions:

 • Prestacions de la Seguretat Social per desocupació o per incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat o similars.
 • Les beques que no estiguin exemptes, així com els ajuts concedits per promoure l’ocupació (el Pla PREPARA o les beques de transport per a cursos de formació d’aturats).
 • Ajuts públics per a l’adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
 • Ajuts públics per a menjador escolar
 • Ajuts per a transport escolar.
 • Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats
 • Ajuts d’integració i emergència social, destinats a sufragar despeses d’aliments, llum i aigua.

Subvencions com a rendiments d’activitats econòmiques

Es consideren com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats:

 • Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple.
 • Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputen com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideren com a major ingrés en el rendiment de l’activitat.

Font: AEAT

S’AMPLIA FINS AL 30 DE JUNY DE 2024 EL TERMINI PERQUÈ ELS AUTÒNOMS COMUNIQUIN A LA TGSS LES DADES SOBRE LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA O OCUPACIÓ

D’acord amb el Reial decret 322/2024, de 26 de març, s’estableix un nou termini (fins al 30 de juny de 2024) per a la comunicació de les dades sobre la seva activitat econòmica o ocupació per part de treballadors autònoms que figurin d’alta, a data 1 d’abril de 2024, en el RETA o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar i que no haguessin comunicat aquestes dades amb anterioritat a l’1 de novembre de 2023.

Llegir més

L’informem que al BOE del dia 27-03-2024, s’ha publicat el Reial decret 322/2024, de 26 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, de l’11 de juny, i el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Entre altres novetats, s’amplia fins al 30 de juny de 2024 el termini perquè els autònoms comuniquin a la TGSS les dades sobre la seva activitat econòmica o ocupació.

Cal recordar que a fi de facilitar el sistema de cotització per als treballadors autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, es va modificar, entre altres normes, l’article 30 del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, que es refereix precisament a les dades sobre l’activitat econòmica o ocupació que han de facilitar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social en efectuar l’alta en el RETA o en el règim de treballadors de la mar.

I per als treballadors que ja estiguessin d’alta en el RETA o en el règim especial de treballadors de la mar, com a treballadors per compte propi, es va establir l’obligació de comunicar les esmentades dades (apartats 1r a 8è de l’article 30.2.b) del Reial decret 84/1996, per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini que va finalitzar el 31 d’octubre de 2023.

Ara, el Reial decret 322/2024 estableix un nou termini per a la comunicació d’aquestes dades per part de treballadors autònoms que figurin d’alta, a data 1 d’abril de 2024, en el RETA o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar; i que no haguessin comunicat aquestes dades amb anterioritat a l’1 de novembre de 2023.

Si no ho haguessin fet, els han de comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en un termini que finalitza el pròxim 30 de juny de 2024.

Dades que cal comunicar

Les que s’estableixen en els apartats 1r a 8è de l’article 30.2.b) del Reial decret 84/1996:

 1. Raó social i número d’identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors autònoms.
 2. Si exerceixen el càrrec de conseller o administrador o prestació d’altres serveis per a la societat.
 3. El percentatge de participació en el capital social.
 4. Nom i cognoms i número del DNI o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom.
 5. NIF del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms econòmicament dependents.
 6. Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms.
 7. NIF de l’empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades en l’àmbit dels serveis de salut.
 8. Nom i cognoms i número del DNI o equivalent del treballador autònom en l’activitat econòmica o professional de la qual treballin el cònjuge i els parents del treballador (autònoms col·laboradors).

NORMES PER APLICAR LA COTITZACIÓ ADDICIONAL DE SOLIDARITAT

D’acord amb el Reial decret 322/2024, de 26 de març, i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2025, es regula com es calcula la diferència entre les bases sobre la qual s’aplica la cotització addicional de solidaritat, la distribució del tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador, el termini reglamentari d’ingrés de la cotització addicional de solidaritat i la informació que les empreses han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre els treballadors afectats per aquesta cotització addicional.

Llegir més

L’informem que al BOE del dia 27 de març de 2024, s’ha publicat el Reial decret 322/2024, de 26 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, que introdueix un article que contempla la regulació necessària per aplicar, a partir de l’1 de gener de 2025, la cotització addicional de solidaritat a què es refereix l’article 19 bis de la Llei General de la Seguretat Social.

A partir del dia 1 de gener de 2025, s’ha de cotitzar pels salaris dels treballadors per compte d’altri que superin les bases màximes de cotització.

Normes per a l’aplicació de la cotització addicional de solidaritat

Podem destacar els següents aspectes més importants del seu desenvolupament reglamentari:

 1. La cotització addicional de solidaritat s’aplica a la diferència resultant entre l’import de la base màxima de cotització per contingències comunes aplicable als treballadors per compte d’altri i l’import de la base de cotització superior a aquella que, conforme al que es disposa en l’article 147 del referit text refós els hagués correspost en cas que no existís aquesta base màxima, si s’haguessin aplicat les regles de cotització a la retribució percebuda durant el període de liquidació corresponent al mes que s’hagin reportat les esmentades retribucions, conformement als trams i percentatges fixats legalment.
 • La distribució del tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador manté la mateixa proporció que la distribució del tipus de cotització per contingències comunes.
 • El que es disposa en aquest apartat s’aplicarà, així mateix, en els termes indicats, en aquells supòsits en els quals la cotització a la Seguretat Social es realitzi mitjançant bases o quotes de cotització fixes.
 • El termini reglamentari d’ingrés de la cotització addicional de solidaritat finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagin d’abonar les retribucions a les quals es refereix l’article 19 bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 1. En aplicació del que es disposa en l’article 29.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les empreses han de comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades identificatives dels treballadors afectats per aquesta cotització addicional, així com el període en què s’hagin d’abonar les retribucions, l’import de les retribucions que determinin una base de cotització que superi la base màxima de cotització aplicable i l’import de les bases de cotització compreses entre la base màxima i la determinada per les retribucions computables a aquest efecte.
 1. Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en l’exercici de les seves competències, la vigilància del compliment de les obligacions establertes en aquest article.
 • Sense perjudici de les competències que té atribuïdes la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social exercirà sobre aquesta cotització addicional de solidaritat les facultats de comprovació a les quals es refereix l’article 36.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb base en les dades disponibles a cada moment i que permetin recalcular les corresponents liquidacions de quotes.

LA SEGURETAT SOCIAL ACTUALITZA LES BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ A L’SMI PER A 2024

Correcció d’errates de l‘Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024.

Llegir més

Una vegada s’ha aprovat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, amb efectes des de l’1 de gener de 2024, en el BOE del 28 de març de 2024 (amb correcció d’errates en el BOE del dia 3 d’abril) s’ha publicat l’Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, que actualitza el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme a l’SMI aprovat per a 2024. D’aquesta manera, l’ordre modifica parcialment l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, en aquells preceptes que contenen imports vinculats directament a l’SMI, així com els imports de la base mínima superiors, de manera que s’incrementin en la mateixa proporció d’aquesta pujada.

La diferència entre les bases oficials publicades al gener i les noves ha de ser liquidada pels ocupadors, segons el que s’estableix per la normativa.

Bases màximes i mínimes de cotització

Des de l’1 de gener de 2024, la cotització al règim general per contingències comunes està limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Grup de

cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors.

1.847,40

4.720,50

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.

1.532,10

4.720,50

3

Caps administratius i de taller.

1.332,90

4.720,50

4

Ajudants no titulats.

1.323,00

4.720,50

5

Oficials administratius.

1.323,00

4.720,50

6

Subalterns.

1.323,00

4.720,50

7

Auxiliars administratius.

1.323,00

4.720,50

Grup de

cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

8

Oficials de primera i segona.

44,10

157,35

9

Oficials de tercera i especialistes.

44,10

157,35

10

Peons.

44,10

157,35

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

44,10

157,35

Així mateix, s’actualitzen els imports relatius a determinades situacions concretes, entre altres, els contractes temporals de curta durada, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i formatius en alternança i les pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en els programes de formació.

D’altra banda, s’esmenen uns errors advertits en la redacció de l’article 31 de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, quant a la referència a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals en les bases de cotització per conceptes de recaptació conjunta.

Atenció. La norma especifica que la base de cotització pels conceptes de recaptació conjunta (desocupació, FOGASA i formació professional) serà la base per accidents de treball i malalties professionals.

De la mateixa manera, es corregeix una referència incorrecta al Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

Finalment, s’afegeix una nova previsió respecte a les pràctiques formatives, remunerades i no remunerades, contemplant que l’empresa ha de sol·licitar l’alta i la baixa i comunicar el nombre de dies de pràctiques fets i s’estableixen les normes per al cas que se superposin amb períodes d’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social per exercir una altra activitat o de situació assimilada a l’alta amb obligació de cotitzar.

SUPÒSITS EN QUÈ ES POT DECLARAR NUL UN CONTRACTE DE VENDA DE PARTICIPACIONS PER UNA SOCIETAT A UN SOCI

Existeixen supòsits en els quals un contracte de venda de participacions pot ser declarat nul. Aquests són els casos en els quals els contractes s’exposen als riscos de nul·litat o anul·labilitat de la nostra legislació. No confondre’ls amb la rescissió o la resolució contractual.

Llegir més

En primer lloc, convé tenir en compte que aquest contracte de venda és nul de ple dret, sempre que hi hagi falta de consentiment, falta d’objecte o falta de causa. La falta de consentiment és tan simple com que una de les parts mai hagi volgut aquest contracte. Això ens porta a pensar que aquestes situacions només es poden donar quan una de les parts menteix o falsifica la signatura de l’altre.

Quant a la falta d’objecte això es donaria quan per exemple no s’identifiquen les participacions o no existeixen, o han estat inventades. La falta de causa seria la simulació del contracte de compravenda: es formalitza aquest contracte amb l’únic ànim de cometre una il·legalitat, com un alçament de béns. De manera confrontant diríem que també és nul un contracte amb causa o objecte il·lícits: és l’exemple en el qual la compravenda es fa per a un alçament de béns, o per a una estafa o per a una falsedat documental.

Finalment, també són nuls els contractes per falta de forma exigida o els que imposen normes impossibles. La forma exigida per llei a vegades és l’escriptura pública notarial, i una norma impossible seria una condició suspensiva del contracte de venda de participacions en les quals la societat li vengui al soci únicament si el soci és capaç de volar, per posar algun exemple de fantasia que s’entengui.

Quan la nul·litat és de ple dret, és a dir en els supòsits esmentats, el contracte es té per no disposat, és a dir per a l’ordenament jurídic és com si mai s’hagués formalitzat, a més que l’acció per a atacar el contracte no prescriu mai. Pot atacar el contracte qualsevol perjudicat, en aquest cas podrien ser altres socis.

En segon lloc, tenim l’anul·labilitat, que és la nul·litat relativa del contracte. En aquesta situació el contracte existeix, el nostre sistema el considera vàlid, però alguna o totes les clàusules es tenen per no disposades. Un exemple fàcil és el que contracta per error o amb algun vici en el consentiment (va signar un contracte pensant que comprava unes participacions, però en realitat eren unes altres, o eren d’un altre tipus, o va ser enganyat per signar). També els contractes signats per menors sense el curador o els signats pel cònjuge sense l’altre i sense consentiment.

En aquests casos el contracte existeix, però és atacable. Es tenen quatre anys per atacar el contracte o per esmenar-lo: en el cas de menors o dels cònjuges, només caldria que el curador o l’altre cònjuge signi i ratifiqui l’operació.

En tercer lloc, la rescissió del contracte és quan el negoci jurídic existeix, però ajuda a generar un resultat injust per a alguna part o tercers. L’acció de rescissió és l’acció pauliana, són sinònims, i en aquest cas podria ser quan la compravenda es fa a un soci, però a un preu molt baix, afavorint-lo injustament i perjudicant la societat i a la resta de socis. És una acció subsidiària, compte, primer cal intentar altres vies.

Finalment, tenim la resolució del contracte, que és quan una de les parts incompleix una obligació contractual, l’altra té acció de resolució, on s’ha de restituir l’altra i tornar a l’estat inicial: per exemple, si es formalitza una venda de participacions, però el soci mai les abona. En aquest cas, les participacions tornen a la societat i el soci les perd.

OBLIGACIONS FISCALS ABRIL – MAIG 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril – maig 2024. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Abril

Fins a l’1 d’abril

IVA

 • Febrer 2024. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE : 381

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2023. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2023. Relació anual de quilòmetres realitzats

Impostos Mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2023: 189

Declaració informativa sobre clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2023: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles

 • Any 2023: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2023: 720

Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger

 • Any 2023: 721

Des del 3 d’abril fins a l’1 de juliol

Renda i Patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2023 i Patrimoni 2023

Amb resultat per ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 8 d’abril

Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes

 • Any 2023: 238

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 d’abril

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Primer trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2024: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2024 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2024. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2023. Autoliquidació anual: 560

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2023. Impost sobre el Valor de l’Extracció de Gas, Petroli i Condensats. Autoliquidació anual: 589
 • Any 2024. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Primer pagament fraccionat 585

Impost Especial sobre el Carbó

 • Primer trimestre 2024: 595

Impost sobre les transaccions financeres

Març 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una Comunitat Autònoma

 • Pagament a compte 1P 2024: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2024. Autoliquidació: 303
 • Març 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2024. Comptes i operacions titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Primer trimestre 2024: 281

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Primer trimestre 2024: 379

 

Maig

Des del 7 de maig a l’1 de juliol

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2023

Fins al 13 de maig

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Abril 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2024: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Abril 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2024. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Primer pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2024: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2024. Autoliquidació: 303
 • Abril 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Impostos mediambientals

 • Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2023: 289

Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques (FATCA)

 • Any 2023: 290

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d’explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9122

Data de publicació: 14/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9122/2018092.pdf

2. Subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9121

Data de publicació: 13/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017863.pdf

3. Subvencions per al foment de produccions editorials, any 2024

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Núm. de butlletí: 50

Data de publicació: 12/03/2024

Termini: 10/04/2024

Organisme oficial: Diputació de Girona

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/50/20245002013.pdf

4. Ajuts per fomentar la pesca i l’aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9119

Data de publicació: 11/03/2024

Termini: 12/05/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9119/2017292.pdf

5. Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9116

Data de publicació: 6/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9116/2016657.pdf

6. Línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 18/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019123.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 11/04/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019000.pdf

8. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 15/04/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019095.pdf

9. Línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9126

Data de publicació: 20/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019327.pdf

10. Ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits) per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9127

Data de publicació: 21/03/2024

Termini: 22/05/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019546.pdf

11. Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 corresponents a 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9127

Data de publicació: 21/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019586.pdf

12. Línia d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019657.pdf

13. Ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 4/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019755.pdf

14. Ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 30/06/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019637.pdf

15. Ajuts associats al contracte global d’explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9129

Data de publicació: 25/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9129/2019874.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 56

Data de publicació: 4/03/2024

Termini: 30/06/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/04/pdfs/BOE-A-2024-4267.pdf

2. Subvencions per a actuacions de formació en competències digitals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea- Next Generation EU

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 75

Data de publicació: 26/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/26/pdfs/BOE-A-2024-6077.pdf

3. Subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes dins de la Intervenció Sectorial Apícola, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 70

Data de publicació: 20/03/2024

Termini: 18/04/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/20/pdfs/BOE-B-2024-10018.pdf

4. Ajuts al teatre i al circ corresponents a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 69

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 10/04/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9904.pdf

5. Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 68

Data de publicació: 18/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/18/pdfs/BOE-A-2024-5381.pdf

6. Subvencions per a la realització de projectes de recerca científica en la xarxa de parcs nacionals per a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 6/05/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-B-2024-10287.pdf