SOL·LICITUD DE DIES DE CORTESIA PER A L’ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DURANT EL PERÍODE DE VACANCES

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recorre-les a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents. La seva empresa pot seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica. Triï aquests dies de la forma més beneficiosa.

Llegir més

Volem recordar-los que Hisenda pot notificar durant tot el període d’estiu, ja sigui per correu ordinari mitjançant carta certificada per al cas de contribuents que siguin persones físiques o bé a través de la Bústia de Notificacions Electròniques de l’AEAT quan es tracti dels següents obligats tributaris:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que facin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.
 • Contribuents inscrits en el registre de grans empreses.
 • Contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal de l’impost sobre societats.
 • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d’entitats de l’IVA.
 • Contribuents inscrits en el registre de devolució mensual de l’IVA (REDEME).
 • Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Així, en funció del tipus de via que utilitzi l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) s’obren diferents possibilitats per als contribuents.

 • Atenció. Els obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema de DEH (adreça electrònica habilitada) podran assenyalar exclusivament per internet determinats dies, (dies de cortesia), en els quals l’Administració Tributària no podrà posar a la disposició dels subjectes passius notificacions en aquesta adreça.

Li recordem que pot sol·licitar a l’Agència Tributària un màxim de trenta dies durant l’any natural en què l’Agència no podrà enviar notificacions en la seva adreça electrònica habilitada (DEH). Ara que comencen les vacances és un bon moment per a sol·licitar-los.

M’avisen si he rebut una comunicació o notificació electrònica?

Si vostè té una SA o SL, actualment ja estarà rebent les notificacions d’Hisenda de manera electrònica. En aquest sentit, recordi:

 • Aquestes notificacions s’entenen fetes quan s’hi accedeix des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen deu dies des que arriben a aquesta bústia i no s’han obert.
 • Per tant, pot succeir que durant el mes d’agost rebi alguna notificació (agost és hàbil a aquest efecte), i que quan torni de vacances li hagin passat els terminis per a recórrer.

Per a evitar aquest risc, recordi que pot seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any, consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la seva bústia electrònica (els “dies de cortesia”).

Tingui present que si la seva empresa tanca tot el mes d’agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d’agost i finalitzi’l el 23 d’aquest mes. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d’agost encara tindrà temps d’accedir-hi quan torni a la feina a principis de setembre, sense perdre cap dia per a respondre-la. D’aquesta manera encara li quedaran alguns dies que podrà repartir durant la resta de l’any.

Ha de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat. Així mateix, valori seleccionar alguns dies de final de juliol, per evitar el risc de rebre una notificació just abans de vacances.

 • Atenció. Són dies naturals i, per tant, s’han de marcar també els dissabtes i els diumenges.

El procediment per a assenyalar els dies s’ha de fer obligatòriament en la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en la següent adreça electrònica: vegeu adreça.

A causa de la proximitat del període de vacances, els aconsellem que facin aquesta comunicació a l’Administració Tributària per evitar que posi a la disposició dels obligats tributaris notificacions electròniques.

PRÒRROGA DE LA REBAIXA DE L’IVA D’ALIMENTS BÀSICS I ADOPTA ALTRES MESURES FISCALS

Al BOE del 27 de juny de 2024, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2024 (RDL), de 26 de juny, que prorroga diverses mesures per a mitigar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà, a més d’adoptar mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social.

Llegir més

Entre les noves mesures fiscals cal destacar: quant a l’IVA es regula un calendari d’aplicació de tipus reduïts per a productes de primera necessitat. En referència a l’IRPF, s’eleva a norma legal els nous imports de la reducció del treball i de l’obligació de declarar. Així mateix, els contribuents que determinin els seus rendiments pel mètode d’estimació objectiva podran aplicar la llibertat d’amortització per adquisició de vehicles elèctrics.

En relació amb l’impost sobre societats, d’una banda, se substitueix l’amortització accelerada per als vehicles elèctrics i punts de recàrrega per una llibertat d’amortització i, d’altra banda, respecte de la reserva de capitalització, la reducció augmenta del 10 al 15% de l’import de l’increment dels fons propis i es redueix de 5 a 3 anys el període de manteniment de l’increment dels fons propis.

A continuació, ressenyem les principals novetats que s’introdueixen en els referits impostos.

1. IVA

1.1 Rebaixa de l’IVA d’aliments

Olis de llavors i pastes alimentoses:

 • Pròrroga del tipus impositiu del 5%: des de l’1 de juliol de 2024 fins al 30 de setembre de 2024, es manté el tipus impositiu del 5% per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’olis de llavors i pastes alimentoses. El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions es manté en el 0,62%.
 • Nou tipus impositiu del 7,5%: des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, el tipus impositiu s’eleva al 7,5% i el recàrrec d’equivalència a l’1%.

Pa comú, ous, formatges, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals:

 • Pròrroga del tipus impositiu del 0%: des de l’1 de juliol de 2024 fins al 30 de setembre de 2024, es prorroga el tipus impositiu del 0% per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquests productes, així com per a l’oli d’oliva, la taxa de la qual es redueix del 5% al 0%. El recàrrec d’equivalència també es manté en el 0%.
 • Nou tipus impositiu del 2%: des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, el tipus impositiu s’eleva al 2% i el recàrrec d’equivalència al 0,26%.

Olis d’oliva:

 • Tipus superreduït del 4%: a partir de l’1 de gener de 2025, els olis d’oliva es consoliden com a aliments de primera necessitat sota el tipus superreduït del 4%.

2. Impost sobre societats

2.1 Llibertat d’amortització en determinats vehicles (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV) i en noves infraestructures de recàrrega

Se substitueix la vigent amortització accelerada (consistent a aplicar el duple del coeficient d’amortització lineal màxim segons taules oficialment aprovades), per una amortització lliure, sempre que es tracti d’inversions noves que entrin en funcionament en els períodes impositius iniciats el 2024 i 2025.

2.2 Reserva de capitalització

 • Increment del percentatge de reducció: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024, s’eleva del 10% al 15% el percentatge de reducció i es redueix de 5 a 3 anys el termini de manteniment de l’increment de fons propis i d’indisponibilitat de la reserva de capitalització.
 • Règim transitori: s’estableix un règim transitori respecte al termini de manteniment de l’increment de fons propis i d’indisponibilitat de la reserva de capitalització pendent d’expirar: aquest termini de tres anys resultarà igualment d’aplicació respecte de l’increment de fons propis i de les reserves de capitalització dotades que el seu termini de manteniment i indisponibilitat, respectivament, no hagués expirat a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener de 2024. 

3. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Es transposa a la Llei 35/2006 de l’IRPF el regulat, a través del Reial decret 142/2024, la modificació introduïda en el Reglament de l’IRPF, amb efectes a l’1 de gener de 2024, respecte a l’elevació de la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i de l’obligació de declarar.

3.1 Reducció per obtenció de rendiments del treball

S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball. Així:

 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 14.852 euros: la quantia és de 7.302 euros anuals.
 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball superiors a 14.852 euros, però iguals o inferiors a 17.673,52 euros: la quantia és de 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
 • Per a contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 17.673,52 i 19.747,50 euros: la quantia és de 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.

3. 2. Obligació de declarar

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar l’IRPF passa dels 15.000 € fins als 15.876 €.

3.3 Deducció per residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma durant els períodes impositius 2022, 2023 i 2024

A conseqüència de l’ampliació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla a les obtingudes igualment a l’illa de la Palma duta a terme per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, el Reial decret 1008/2023 va aclarir que les referències contingudes a Ceuta i Melilla s’entendran igualment efectuades a l’illa de la Palma.

Aquesta norma amplia la deducció per a l’any 2024 especificant que només és aplicable per a determinar el tipus de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments als quals resulti d’aplicació la citada deducció que haguessin estat satisfets a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social, o per a determinar el tipus del pagament fraccionat corresponent a les activitats econòmiques que hi tinguin dret i que el seu termini de presentació no s’hagués iniciat en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

3.4 Llibertat d’amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega

Els contribuents que determinin el seu rendiment pel mètode d’estimació objectiva podran aplicar una llibertat d’amortització per a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV i per punts de recàrrega.

Per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial, en el supòsit de transmissió dels vehicles o instal·lacions de recàrrega que haguessin gaudit de la llibertat d’amortització, s’estableix que no es minorarà el valor d’adquisició en l’import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin de les que haguessin estat fiscalment deduïbles en cas que no s’hagi aplicat, i l’excés, per al transmitent, té la consideració de rendiment íntegre de l’activitat econòmica en el període impositiu en què s’efectuï la transmissió, sigui quin sigui el mètode de determinació d’aquell.

4. Impost sobre béns immobles (IBI) i impost sobre activitats econòmiques (IAE) a l’illa de la Palma

Es prorroguen per a l’exercici 2024 els beneficis fiscals establerts en l’IBI i l’IAE per l’article 25 del Reial decret llei 20/2021, en suport a la reconstrucció econòmica i social de l’illa després de les erupcions volcàniques.

DES DE L’1 DE JULIOL LA SEGURETAT SOCIAL ESTABLEIX FACILITATS ALS AUTÒNOMS PER A RETORNAR LES PRESTACIONS QUE ELS RECLAMA

Des del passat 1 de juliol de 2024, augmenten els terminis màxims i baixen els imports mínims que els autònoms poden sol·licitar a la Seguretat Social quan fraccionin el reemborsament d’una prestació que els reclama.

Llegir més

Volem informar-los que el passat 1 de juliol va entrar en vigor la modificació del Reglament General de Seguretat Social que canvia les condicions que han de complir els autònoms per fraccionar el pagament quan han de retornar una prestació que els reclama. Per exemple, una incapacitat o el cessament d’activitat.

A continuació, els detallem els canvis i com poden beneficiar-se d’aquesta mesura.

Increment de terminis i reducció d’imports mínims

A partir de l’esmentada data, els terminis màxims per fraccionar el reemborsament de prestacions indegudes augmentaran, mentre que els imports mínims de les mensualitats disminuiran. Concretament, els autònoms podran retornar les prestacions fins en 60 terminis mensuals (equivalent a cinc anys), amb una mensualitat mínima de 100 euros. Aquesta mesura no permet acordar quantitats inferiors a aquesta xifra mínima.

A qui beneficia aquesta mesura?

Aquesta modificació pot beneficiar milers d’autònoms que, segons el criteri de les seves mútues o de la mateixa Seguretat Social, hagin cobrat en algun moment una prestació que no els corresponia. Exemples d’aquestes situacions inclouen el cessament d’activitat sol·licitat durant la pandèmia, una incapacitat permanent o l’ingrés mínim vital (IMV).

Ampliació del termini per retornar les prestacions

Els autònoms tindran la possibilitat de retornar aquestes prestacions fins en 60 terminis, estenent en un any més el termini contemplat fins ara. La mensualitat mínima establerta és de 100 euros, sense possibilitat d’acordar quantitats inferiors.

Requisits per a fraccionar el pagament

La competència per a autoritzar i establir els terminis per al pagament fraccionat del reintegrament de prestacions indegudament percebudes recau en els directors de les administracions de la Seguretat Social. Per a això, els autònoms han d’acreditar que la seva situació econòmica i altres circumstàncies concurrents, apreciades discrecionalment per l’òrgan competent, impedeixen efectuar el reintegrament en el termini indicat en la reclamació.

En cas de denegació de la sol·licitud de fraccionament, la resolució atorgarà un nou termini d’ingrés de quinze dies des de la notificació de la resolució. Si el termini restant per al pagament fixat en la reclamació de deute és més gran, es mantindrà aquest termini, que inicialment s’estableix en l’últim dia hàbil del mes següent a la primera notificació.

Atenció. Si no s’abona un dels terminis acordats, la Seguretat Social pot exigir la devolució en un únic pagament. És fonamental complir amb els terminis establerts per evitar aquesta situació.

Procediment per sol·licitar el fraccionament

En cas de rebre una notificació de la Seguretat Social sol·licitant el reintegrament d’una prestació per no complir-ne les condicions, els autònoms que acreditin, a causa dels seus ingressos, que no poden retornar-la en un sol pagament, poden sol·licitar a la Tresoreria el seu pagament fraccionat. Aquesta sol·licitud es podrà realitzar amb els nous terminis a partir de l’1 de juliol.

Per a efectuar la sol·licitud de fraccionament, han de seguir els següents passos:

 1. Accedir a l’enllaç proporcionat per la Seguretat Social.
 2. Identificar-se mitjançant el sistema Cl@ve Permanent.
 3. Presentar la sol·licitud de fraccionament.
 4. Annexar la documentació requerida que acrediti la seva situació econòmica i altres circumstàncies.

Aquesta nova normativa ofereix més flexibilitat i alleujament econòmic als autònoms que necessiten fraccionar el pagament de prestacions reclamades per la Seguretat Social. En estendre els terminis a cinc anys i reduir la mensualitat mínima a 100 euros, es facilita el compliment d’aquestes obligacions sense comprometre significativament l’estabilitat econòmica del treballador autònom.

Els recomanem revisar detingudament la seva situació i, en cas de rebre una notificació d’aquest tipus, procedir amb la sol·licitud de fraccionament si consideren que no poden efectuar el reintegrament en un únic pagament. Estem a la seva disposició per a assessorar-los i ajudar-los en el procés de sol·licitud, assegurant que compleixin amb tots els requisits i terminis establerts.

PRÒRROGA DE LES MESURES LABORALS I SOCIALS PER A AFRONTAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA A UCRAÏNA I A L’ORIENT MITJÀ

El Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social, estableix la pròrroga d’algunes mesures laborals que estaven a punt de vèncer.

Llegir més

Ens dirigim a vostè amb la finalitat d’informar-lo sobre la recent publicació del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, que prorroga determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà, així com l’adopció de mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social. Aquestes mesures van entrar en vigor el dia 28 de juny de 2024 i tenen una incidència significativa en l’àmbit laboral.

A continuació, es detallen els punts més rellevants:

1. Ajornaments de quotes a la Seguretat Social

S’ha establert la possibilitat de sol·licitar novament ajornaments de les quotes a la Seguretat Social per als mesos de juny a novembre de 2024, en el cas d’empreses, i de juliol a desembre de 2024 per a treballadors autònoms. Aquestes sol·licituds es regiran pels termes establerts en l’article 10 del RDL 20/2021, prèviament prorrogat pels RDL 2/2022, RDL 11/2022, RDL 20/2022 i RDL 8/2023.

Les quotes ajornades s’incorporaran en una única resolució al final d’aquest nou període, aplicant-se un termini d’amortització de quatre mesos per cada nova mensualitat d’ajornament sol·licitada.

2. Prestació per cessament d’activitat

Es prorroga per sis mesos, des de l’1 de juliol de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, la prestació per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica que percebessin la prestació a 30 de juny de 2024. Els autònoms podran acollir-se a aquesta pròrroga en les següents condicions:

 • Cessament en l’activitat: la prestació es reportarà amb efectes des de l’1 de juliol de 2024, sempre que la sol·licitud es presenti abans del 19 de juliol de 2024. En cas contrari, els efectes es fixaran en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.
 • Suspensió temporal de l’activitat: l’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà fins al 31 de desembre de 2024 o fins a l’últim dia del mes en què es reiniciï l’activitat si fos anterior. La sol·licitud s’ha de presentar abans del 19 de juliol de 2024 si la suspensió s’ha produït amb anterioritat; en cas contrari, el termini de vint-i-un dies començarà a comptar des de la suspensió de l’activitat.

En cas que es presenti la sol·licitud fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud, eximint al treballador autònom de l’obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

3. Pròrroga dels ERTO a la Palma

Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2024 els ERTO autoritzats per l’erupció volcànica a la Palma, permetent a les empreses accedir a exempcions en l’aportació empresarial per contingències comunes i per conceptes de recaptació conjunta del 90%.

A més, l’exempció en el pagament de les quotes de Seguretat Social reportades entre els mesos de juliol i desembre de 2023 assoleixen el 100% per a empreses acollides a ERTO per força major respecte de treballadors l’activitat laboral dels quals es desenvolupava en les unitats poblacionals de Puerto Naos i la Bombilla.

4. Mesures de suport a treballadors

Fins al 31 de desembre de 2024, s’apliquen les següents mesures de suport a treballadors:

 • Les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en el RDL 4/2024 no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics. L’incompliment d’aquesta previsió comporta el reintegrament de l’ajut rebut.
 • Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes ETOP o força major relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic, no poden utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT: EL TJUE ES PRONUNCIA SOBRE EL PERDÓ DE DEUTES PÚBLICS A ADMINISTRADORS D’EMPRESA

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès una sentència que ha generat gran repercussió en l’àmbit legal espanyol, avalant que Espanya limiti l’exoneració de deutes amb Hisenda i la Seguretat Social.

Llegir més

Tal com ja deuen saber, des de setembre de 2022, el perdó dels deutes públics ha quedat molt limitat a Espanya. Concretament, els límits són 10.000 euros d’Hisenda i 10.000 euros de la Seguretat Social. Aquesta és una norma numèrica que no existia anteriorment.

Per posar un exemple, amb l’anterior regulació, les persones que tinguessin multes, recàrrecs i interessos, per l’import que sigui, podien veure aquests deutes perdonats. Amb l’actual, això és impossible. Això ha posat en dificultat a molts administradors que han pogut sofrir derivació de responsabilitat, o a autònoms que han tingut mals moments econòmics.

El TJUE avala que no es condonin els deutes públics

Amb tot això, alguns tribunals espanyols van preguntar el 2023 al TJUE sobre si la normativa espanyola era correcta i concorde a la normativa europea. Ara estan començant a arribar les primeres respostes.

Per desgràcia, tot continua sent igual o més negatiu que abans. Hem de recordar que la nostra normativa entorn de l’exoneració del passiu insatisfet (segona oportunitat) pivota sobre la Directiva d’Insolvències Europea de 2019, i és en aquesta Directiva, on es contempla que les persones, en concret els empresaris i autònoms, han de poder gaudir d’una veritable exoneració plena dels seus deutes.

Per consegüent, la manera en què la Directiva està redactada no concorda amb els límits tan durs que han estat aprovats. Com podem pensar en una veritable exoneració dels deutes de l’empresari si el deute públic es limita a 10.000 euros? No són o no eren conscients els nostres legisladors que hi ha milers d’empresaris que a causa de la crisi de 2008 i després 2012, van acumular deute públic superior als centenars de milers d’euros?

Límit de 20.000 euros

La veritat és que el text inicial de 2022 reduïa encara més el límit a 1.000 euros d’Hisenda i 1.000 euros de la Seguretat Social, fet era del tot ridícul. Una negociació a última hora del Senat va elevar el límit a 10.000 euros.

Per tot això, li va preguntar l’Audiència Provincial d’Alacant al TJUE si la Directiva europea i la norma espanyola estaven d’acord, en una decisió que afectaria en gran manera a tots els empresaris europeus.

Doncs bé, la decisió ha estat tot un revés. Segons el TJUE, els estats membres són lliures d’incloure categories de deute en els quals considerin que no ha d’existir exoneració, sempre que ho justifiquin. En el cas d’Espanya, sembla que la justificació és l’interès general.

 • Atenció. La resposta del TJUE suposa una adhesió a les tesis de l’Executiu, avalant que la nova Llei concursal espanyola, que va entrar en vigor el setembre de 2022 i que va transposar la Directiva comunitària sobre reestructuracions i insolvències, no perdoni (o només ho faci parcialment) els deutes contrets amb Hisenda o la Seguretat Social a les persones físiques en concurs de creditors. En l’actualitat, només es condona un màxim de 10.000 euros del deute que es manté amb cada Administració.

En conclusió, el TJUE gira l’esquena en la primera sentència en aquesta matèria, tot i que cal recordar que encara queden 4 batalles més per lliurar, que previsiblement es resoldran totes enguany. 

La més important i interessant, és la que gira entorn de les sancions molt greus i a la derivació de responsabilitat. Recordem que l’empresari a qui li deriven, encara que sigui un euro de deute públic, com a responsabilitat tributària, veu impedit qualsevol classe de perdó dels deutes de qualsevol mena. Amb el que el càstig és majúscul. D’igual mode, aquell que hagi sofert una sanció molt greu, tampoc pot veure els seus deutes exonerats.

No hi ha dubte que el nostre legislador s’ha obstinat a castigar en tot el que ha pogut a l’empresari, que és de nou, el dolent de la pel·lícula.

OBLIGACIONS FISCALS JULIOL – AGOST 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol – agost 2024. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

JULIOL

Fins a l’1 de juliol

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats 2023: 151

IVA

 • Maig 2024: Autoliquidació: 303
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2023: 282

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2024: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2024. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2024. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2024. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Segon pagament fraccionat 585

Imposto especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2024: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2024: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2024. Autoliquidació: 303
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 de juliol

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2024. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IVA

 • Juny 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2023: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2024: 410

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2024: 490

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Imposat temporal de solidaritat de les grans fortunes

 • Any 2023: 718

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Segon trimestre 2024: 379

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Segon trimestre 2024: 281

 

Agost

Fins al 12 d’agost

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juliol 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2024: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2024. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Imposto especial sobre l’electricitat

 • Juliol 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juliol 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juliol 2024: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2024. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juliol 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 d’agost

IVA

 • Juliol 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions per a projectes d’iniciatives de reforç de la competitivitat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032800.pdf

2. Ajuts corresponents als anys 2025, 2026 i 2027 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (ref. BDNS 767010)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9183

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 14/10/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033090.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 760238)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032610.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 760771)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032601.pdf

5. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01), modificada per l’Ordre ACC/140/2023, de 2 de juny

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9180

Data de publicació: 10/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9180/2032308.pdf

6. Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’arròs que utilitzin llavor certificada

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9178

Data de publicació: 6/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9178/2031824.pdf

7. Ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya (ref. BDNS 764269)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9176

Data de publicació: 4/06/2024

Termini: 31/05/2027

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031282.pdf

8. Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 764908)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9176

Data de publicació: 4/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031248.pdf

9. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2024 (ref. BDNS 770477)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9192

Data de publicació: 27/06/2024

Termini: 11/07/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9192/2035058.pdf

10. Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital a l’anualitat 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9191

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: 26/07/2024

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9191/2034709.pdf

11. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 768791)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9191

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: 19/09/2024

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9191/2034751.pdf

12. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 767013)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 16/07/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034540.pdf

13. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa (ref. BDNS 767020)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 16/07/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034482.pdf

14. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 768785)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 8/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034598.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions destinades a la realització de projectes de R+D+I relacionats amb les funcions de l’organisme

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 136

Data de publicació: 5/06/2024

Termini: 6/07/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/05/pdfs/BOE-B-2024-20629.pdf

2. Ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament per a la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del segment a, b i c en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 i el PRTR -finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (Programa Agents del Canvi-Kit Consulting)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 1343

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21892.pdf

3. Subvencionar, en règim de concessió directa, projectes d’obres i serveis d’interès general i social, amb càrrec als fons del Programa de Foment d’Ocupació Agrària 2024 en l’àmbit exclusiu de la província de Las Palmas

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 1343

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 4/07/2024

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21864.pdf

4. Ajuts a l’impuls de l’economia circular per a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 155

Data de publicació: 27/06/2024

Termini: 15/08/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/27/pdfs/BOE-B-2024-24054.pdf

5. Ajuts del Programa d’Incentius a Projectes Pilot Singulars de Comunitats Energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 154

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/26/pdfs/BOE-A-2024-12920.pdf

6. Ajuts per incentivar la incorporació de talent consolidat «Programa Atrae»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 156

Data de publicació: 28/06/2024

Termini: 24/07/2024

Organisme oficial:  Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/28/pdfs/BOE-B-2024-24125.pdf