Alerta setmanal de continguts

LES SUBVENCIONS DONADES PER CANCEL·LAR UN DEUTE TENEN LA SEVA PRÒPIA REGLA D’IMPUTACIÓ TEMPORAL EN L’IRPF El Tribunal Suprem estableix que quan una subvenció es percebi per cancel·lar un passiu, la seva imputació temporal es regirà pel que es disposa en la norma de...

Alerta setmanal de continguts

SÓN VÀLIDES LES FACTURES EMESES EN PAPER I POSTERIORMENT ENVIADES PER CORREU ELECTRÒNIC? La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt que la consideració com a factura electrònica d’una factura escanejada en format físic dependrà de si aquest escaneig o...

Alerta setmanal de continguts

QUIN ÉS EL TRACTAMENT COMPTABLE D’UNA SUBVENCIÓ PER CANCEL·LAR PARCIALMENT UN PRÉSTEC ICO? Per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...

Alerta setmanal de continguts

SAP QUE POT OPTAR PEL CRITERI DE CAIXA EN L’IRPF PER DECLARAR ELS RENDIMENTS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES? D’acord amb la normativa de l’IRPF, els rendiments d’activitats econòmiques s’han d’imputar conforme al criteri de meritació, excepte quan el contribuent opti...

Alerta setmanal de continguts

ES POT DEDUIR L’IRPF I EN L’IVA COM A DESPESA L’IMPORT DEL LLOGUER DURANT EL TEMPS QUE ROMAN TANCAT EL NEGOCI? La Direcció General de Tributs (DGT) fa poc que ha resolt que és despesa deduïble en IRPF i en l’IVA, l’abonament del lloguer del local d’un restaurant obert...