Demani la devolució de l’IVA suportat a la Unió Europea

Si ha suportat IVA en un altre país de la UE per import igual o superior a 400 euros, pot sol·licitar-ne la devolució aquest mateix mes d’abril.

Llegir més

Si com a empresa o autònom de vegades desenvolupa la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar haver de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

En aquests casos es pot preguntar: Què ocorre amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el pot recuperar?

Perquè l’IVA suportat a l’estranger ens pugui ser reintegrat s’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que tenim a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions fetes per l’IVA suportat a Espanya, es pot recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució d’IVA de les despeses fetes a l’estranger.

Pel costat contrari, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui, però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l’activitat empresarial feta, no es pot obtenir el reemborsament d’aquest IVA suportat a l’estranger.

Dins de la Unió Europea

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), pot sol·licitar la devolució de l’IVA, però només pot obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost fos deduïble en cas d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble.

Atenció. La seva empresa pot recuperar l’IVA amb la condició que aquest, en cas d’haver estat suportat a Espanya, també fos deduïble.

Recordi que aquest impost no es pot incorporar com un major IVA suportat en les declaracions periòdiques presentades al nostre país, ja que només inclouen l’impost reportat a Espanya.

No obstant això, aquest IVA no es perd: pot recuperar-lo amb les mateixes condicions com si l’hagués suportat a Espanya. El termini per a sol·licitar la devolució finalitza el 30 de setembre de l’any següent. En relació amb aquest termini:

És comú entre les empreses assumir que la sol·licitud de devolució només es pot referir a períodes anuals i que cal esperar fins a final d’any per a fer-la.
Tanmateix, això no és així: la sol·licitud també es pot fer al final de cada trimestre.
Presentació de la sol·licitud de devolució d’IVA de no establerts: model 360

Per demanar la devolució hem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet).

Atenció. No s’ha d’incloure l’IVA suportat a l’estranger en les declaracions trimestrals que presenta davant Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s’hi ha d’incloure l’IVA espanyol. Ha de presentar obligatòriament el model 360.

Al model 360 hem d’indicar les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). També hem d’adjuntar la còpia de les factures.

Primer trimestre. Si la quantia a retornar és d’almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, s’ha de sol·licitar la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Hem de presentar una sol·licitud per cada país al qual vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA). Després de rebre-la, Hisenda la remetrà al país en el qual hagi suportat l’impost, i aquest país és qui gestiona la devolució.

Atenció. Si durant el primer trimestre d’enguany la seva empresa ha suportat IVA d’algun país comunitari per més de 400 euros, presenti la seva sol·licitud aquest mateix mes d’abril. No ha d’esperar a setembre de 2024 per demanar-ne la devolució.

S’han de donar d’alta en la Seguretat Social els estudiants estrangers matriculats en universitats i centre de formació estranger que realitzin pràctiques en empreses espanyoles?

Els estudiants en pràctiques, encara que siguin estrangers, han de ser donats d’alta en la Seguretat Social, com assimilats a treballadors per compte d’altri, conforme a les previsions de la Llei General de la Seguretat Social, i això amb independència que les seves pràctiques siguin remunerades o no. Es podrà tramitar l’alta encara que aquells, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé caldrà acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Llegir més

Com ja deu saber tots els alumnes universitaris i de formació professional que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes (remunerades o no) incloses en programes de formació cotitzen a la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2024 i tenen una major protecció. Fins ara només existia l’obligació de donar d’alta els alumnes que feien pràctiques remunerades.

S’han d’incloure en el sistema de la Seguretat Social tots els alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes, tant si són retribuïdes com si no. Les pràctiques que estan incloses són:

Pràctiques fetes per alumnes universitaris, sigui per obtenir una titulació oficial (grau, màster o doctorat) o per a un títol propi de la universitat.
Pràctiques fetes per alumnes de formació professional, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva, és a dir, sempre que no tinguin caràcter laboral.
Pràctiques fetes per alumnes d’ensenyaments artístics superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.
En la pràctica, estar inclòs en el sistema de Seguretat Social té dos efectes fonamentals:

Els alumnes tindran cotitzats els períodes en què facin pràctiques. Això implica que aquests períodes es computaran com cotitzats per a la generació de futurs drets. Per exemple, es tindran en compte a l’hora de sol·licitar una possible pensió.
Els alumnes podran beneficiar-se de la protecció que ofereix la Seguretat Social mentre realitzin les pràctiques. Així, estaran protegits, per exemple, en cas d’accident.
Qui estarà obligat a donar d’alta els alumnes en el sistema de la Seguretat Social?

Els responsables de donar d’alta i de baixa els alumnes, i de complir les obligacions que es generin amb la Seguretat Social, són les universitats, les empreses i els centres formatius.

Quines obligacions assumeix l’entitat responsable que dona d’alta un alumne?

L’entitat que hagi assumit la condició d’empresari haurà de comunicar els dies de realització de pràctiques formatives en un determinat mes, així com presentar la liquidació corresponent per aquests dies i ingressar la quota resultant.

Obligacions que les entitats responsables han de complir durant el mes d’abril (2024)

La presentació de la liquidació i l’ingrés de les quotes corresponents a les pràctiques formatives no remunerades fetes durant els mesos de gener, febrer i març s’efectuarà durant aquest mes d’abril. Concretament, l’entitat responsable té de termini per a fer-ho fins al dia 29. També s’haurà d’informar si no s’ha fet cap pràctica, malgrat que l’alumne es trobi en situació d’alta en el corresponent mes.

Així mateix, quan l’alumne es trobi en una situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, l’entitat responsable haurà d’indicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) els dies previstos de realització de la pràctica formativa. Aquesta comunicació s’ha de fer amb caràcter previ a la liquidació i ingrés de quotes.

En cas d’incompliment d’aquesta obligació de comunicació, es generarà la liquidació deutora corresponent per cada dia d’alta en el corresponent mes.

En què consisteix la cotització?

En una quota empresarial per cada dia de pràctiques de 2,67 euros per contingències comunes, exclosa la prestació d’incapacitat temporal, i de 0,33 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 60,76 euros i per contingències professionals de 7,38 euros.

Hem de tenir en compte que l’any 2024, a les quotes per contingències comunes els resultarà d’aplicació una reducció del 95%, sense que els siguin aplicables altres beneficis en la cotització.

Què és el NUSS?

Per poder donar-se d’alta en el nostre sistema de protecció social caldrà que l’alumne tingui assignat un número de la Seguretat Social (NUSS). Aquest número és el que l’identifica en les seves relacions amb la Seguretat Social.

És possible que l’alumne ja tingui un NUSS assignat prèviament, per exemple, si ha treballat amb anterioritat o ha estat cobert per l’assegurança escolar. Si no en tingués, l’entitat responsable que hagi de complir amb les obligacions de la Seguretat Social ha de sol·licitar-lo.

Si l’alumne ja té un NUSS assignat, com el pot consultar?

Si l’alumne vol consultar el seu NUSS, pot fer-ho a través del servei Acreditació del Número de la Seguretat Social que existeix al portal IMPORT@SS. Es podrà accedir a aquest servei a través de SMS, Clau PIN, Cl@ve Permanent o Certificat electrònic / DNIe.

En aquesta guia detallada li detallem com consultar el NUSS.

Com es consulta l’alta?

L’alta es pot consultar des del servei Entrar en la teva àrea personal del portal IMPORT@SS o des del servei Informe de situació actual del treballador de la seu electrònica.

Formen part de les estadístiques periòdiques d’afiliació a la Seguretat Social els estudiants en pràctiques no remunerades que cotitzen?

Des de l’1 de gener de 2024 els alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades estan inclosos en el sistema de la Seguretat Social. No obstant això, no formen part de la xifra d’afiliats que facilita periòdicament el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Pensions. Formar part del sistema suposa el reconeixement d’aquest temps de pràctiques com cotitzat a l’efecte de la futura pensió, i al mateix temps els permet estar més protegits en determinades situacions com accidents de treball.

Per a ampliar la informació sobre com realitzar aquests tràmits pots consultar els següents butlletins de Notícies RED publicats per la TGSS:

Butlletí 9/2023 que recull el procediment d’altes i baixes.
Butlletí 10/2023 que afegeix algunes modificacions a la normativa.
Butlletí 13/2023 sobre el càlcul de la cotització durant els períodes en els quals els alumnes que fan pràctiques no remunerades.
Butlletí 16/2023 que recull els terminis excepcionals per a tramitar l’alta en determinats supòsits.
Així mateix, al web de la Seguretat Social hi ha publicats els criteris de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social sobre l’aplicació d’aquesta normativa.

Alumnes estrangers

La regulació de la nova DA 52a de la LGSS introduïda per l’art. Únic 34 del RD 2/2002 sobre la necessària inclusió en el sistema de Seguretat Social dels alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, preveu l’alta necessària de tots els estudiants que facin aquestes pràctiques, no fa cap distinció sobre el fet de si són estranger o espanyols, i evidentment, tampoc fa dependre l’obligatorietat d’alta del fet que les pràctiques siguin remunerades o no.

Per tant, en tot cas hi ha l’obligació de l’alta. Ara bé, el que sí que és obligatori és que l’estudiant cal que es trobi legalment a Espanya, però no perquè si no es troba legalment a Espanya no es pugui donar-li d’alta, com perquè si no hi fos legalment, no es podria donar d’alta i tampoc podria fer legalment les pràctiques.

Dit això, perquè es pugui tramitar l’alta, s’exigirà que l’estudiant en qüestió, encara que no tingui permís de treball, però sí que ha d’haver vingut a Espanya amb un visat per a estudis, i podrà tramitar-se l’alta fins i tot i quan l’estudiant no disposi de manera temporal del NIE, si bé s’ha d’acreditar haver-lo sol·licitat, en el moment de l’alta en la Seguretat Social, i s’ha d’aportar a més el seu passaport en vigor, a fi d’acreditar la seva identitat.

Estarien inclosos els alumnes que vulguin accedir a l’arrelament per a la formació cursant un certificat de professionalitat amb un mòdul de pràctiques no laborals, encara que no tinguin NIE o autorització de residència?

Sí, sempre que disposin d’una autorització de residència en el moment de tramitar-se l’alta, en els termes de l’article 124 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’estrangeria.

Estan incloses les pràctiques fetes per estudiants extracomunitaris que no tenen permís de treball i que el seu visat és per a estudis?

Si aquests estudiants es desplacen temporalment a Espanya i es matriculen en una universitat o centre espanyol i, a conseqüència d’aquesta matriculació, fan pràctiques a Espanya en els termes i condicions de la DA 52a LGSS, es considera que aquests estudiants quedarien inclosos.

Es podrà tramitar l’alta en el règim general de la Seguretat Social d’aquests estudiants extracomunitaris en pràctiques que no tenen permís de treball, però sí un visat per a estudis, sempre que, en el moment de l’alta, resideixin o es trobin legalment a Espanya.

Es podrà tramitar l’alta dels estudiants d’Erasmus+ encara que no tinguin el número d’identificació d’estrangers (NIE)?

En el cas que aquests alumnes quedin inclosos en l’àmbit d’aplicació de la DA 52a TRLGSS es podrà tramitar l’alta encara que, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé s’haurà d’acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social, així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Es pot sol·licitar l’alta d’un alumne que no tingui autorització prèvia per treballar o NIE?

Es podrà tramitar l’alta d’aquests alumnes en el règim general de la Seguretat Social conforme a la DA 52a LGSS sempre que resideixin i es trobin legalment a Espanya, encara que no disposin d’autorització prèvia per treballar, ja que no es tracta de treballadors sinó d’assimilats a treballadors per compte d’altri.

Es podrà tramitar l’alta encara que, de manera temporal, no disposin del NIE, si bé s’haurà d’acreditar-ne la sol·licitud en el moment de l’alta en la Seguretat Social així com la identitat de l’alumne mitjançant la presentació del corresponent passaport en vigor.

Aspectes clau de l’acomiadament disciplinari

L’acomiadament disciplinari és la decisió de finalitzar la relació laboral per part d’un empresari amb el treballador que ha contractat. Per poder-se considerar com a tal s’han de produir dues circumstàncies: hi ha un incompliment per part del treballador, i aquest és específicament greu i culpable.

Llegir més

Com vostè ja sap pot acomiadar un treballador (acomiadament disciplinari) basat en un incompliment greu i culpable del treballador. Però ha de saber en què consisteix l’acomiadament disciplinari, les causes que poden donar-hi lloc, els requisits formals que ha de reunir aquest tipus d’acomiadament, si el treballador té dret a indemnització o a la desocupació o atur i què fer quan acomiaden de manera disciplinària un treballador… Li ho expliquem.

Causes de l’acomiadament disciplinari

D’acord amb l’article 54 de l’Estatut dels Treballadors es consideren incompliments contractuals:

Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.
La indisciplina o desobediència a la feina.
Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa o als familiars que convisquin amb ells.
La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’acompliment de la feina.
La disminució continuada i voluntària en el rendiment de la feina normal o pactada.
L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en la feina.
L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.
Acomiadament disciplinari procedent, improcedent o nul

L’acomiadament disciplinari pot tenir diverses conseqüències legals per al treballador o l’ocupador, depenent de la causa i la forma en què es dugui a terme.

Per saber si un acomiadament disciplinari té indemnització o no, hem de tenir en compte la qualificació que ha obtingut després de la seva impugnació. Així doncs, aquest acomiadament pot ser:

Acomiadament procedent. L’ocupador ha complert amb les formalitats exigides i acredita l’incompliment per part del treballador. En aquest cas, en incomplir el treballador les seves obligacions, l’empresa pot reclamar per danys i perjudicis. Exemples: danys en béns de l’empresa o per competència deslleial.
En aquest cas es validaria la decisió de l’empresari, i el treballador no tindria dret a indemnització encara que sí a la corresponent prestació per desocupació de la Seguretat Social sempre que compleixi els requisits exigits.

Acomiadament disciplinari improcedent. A diferència de l’altre, en aquest supòsit l’ocupador ha incomplert alguns dels requisits de forma o no ha quedat acreditat l’incompliment al·legat per l’empresari.
El treballador pot tenir dret a una indemnització o a la readmissió en el mateix lloc de feina. La indemnització que ha d’abonar l’empresa és de trenta-tres dies de salari per any de servei, amb un límit de 24 mensualitats. En cas de contractes signats abans del 12 de febrer de 2012, el càlcul és diferent.

Acomiadament disciplinari nul. S’ha fet per motius discriminatoris, atempta contra algun dels drets fonamentals i llibertats públiques del treballador o que coincideix temporalment amb períodes relacionats amb l’embaràs, maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
Si l’acomiadament és declarat nul, el treballador té dret al reingrés a l’empresa i al pagament dels salaris de tramitació per part de l’empresa.

També és considera acomiadament nul, en els següents supòsits:

El dels treballadors durant els períodes de suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural a què es refereix l’article 45.1.d) i e), gaudi del permís parental a què es refereix l’article 48 bis, o per malalties causades per embaràs, part o lactància natural, o quan es notifiqui la decisió en una data tal que el termini de preavís concedit finalitzi dins d’aquests períodes.
El de les treballadores embarassades, des de la data d’inici de l’embaràs fins al començament del període de suspensió a què es refereix la lletra a); el dels treballadors que hagin sol·licitat un dels permisos als quals es refereix l’article 37, apartats 3.b), 4, 5 i 6, o l’estiguin gaudint, o hagin sol·licitat o estiguin gaudint de les adaptacions de jornada previstes en l’article 34.8 o l’excedència prevista en l’article 46.3; i el de les treballadores víctimes de violència de gènere per l’exercici del seu dret a la tutela judicial efectiva o dels drets reconeguts en aquesta llei per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral.
El dels treballadors després d’haver-se reintegrat a la feina en finalitzar els períodes de suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, a què es refereix l’article 45.1.d), sempre que no haguessin transcorregut més de dotze mesos des de la data del naixement, l’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció o l’acolliment.
El que s’estableix en els supòsits anteriors és aplicable, tret que, en aquests casos, es declari la procedència de l’acomiadament per motius no relacionats amb l’embaràs o amb l’exercici del dret als permisos i excedència assenyalats.

Formalitats de l’acomiadament disciplinari

L’acomiadament disciplinari s’ha de notificar per escrit al treballador, fent figurar els fets que el motiven i la data en què té efecte.

Atenció. Per conveni col·lectiu es poden establir altres exigències formals per a l’acomiadament, sent molt habitual, per exemple, l’obligació de tramitar, amb caràcter previ a l’acomiadament, un expedient sancionador contradictori, donant al treballador la possibilitat de fer al·legacions i presentar proves en la seva defensa, o la notificació de la decisió de l’acomiadament als representants dels treballadors. Lògicament, si s’estableixen requisits addicionals en el conveni col·lectiu, l’incompliment d’aquestes formalitats pot suposar la declaració d’improcedència de l’acomiadament per raons formals.

Preavís. El preavís no és un requisit obligatori en l’acomiadament disciplinari. Pot atorgar-lo l’ocupador amb la finalitat d’assegurar el dret del treballador a una adequada defensa dels seus interessos laborals. Malgrat això, normalment es considera que l’incompliment del treballador és de tal gravetat que justifica l’extinció immediata del contracte de treball.

Quan el treballador fos representant legal dels treballadors o delegat sindical procedeix l’obertura d’expedient contradictori, en el qual seran escoltats, a més de l’interessat, els restants membres de la representació a què pertanyés, si n’hi hagués.

Si el treballador estigués afiliat a un sindicat i a l’empresari li consta, ha de donar audiència prèvia als delegats sindicals de la secció sindical corresponent a aquest sindicat.

Si l’acomiadament es fes contravenint el que s’estableix anteriorment, l’empresari podrà realitzar un nou acomiadament en el qual compleixi els requisits omesos en el precedent. Aquest nou acomiadament, que només fa efecte des de la seva data, només cal efectuar-lo en el termini de vint dies, a comptar des del següent al del primer acomiadament. En realitzar-lo, l’empresari posarà a la disposició del treballador els salaris reportats en els dies intermedis, mantenint-lo durant aquests dies en alta en la Seguretat Social.

L’empresa ha d’informar els representants sobre les sancions imposades per faltes molt greus?

Sí. L’article 64.4.c) de l’ET obliga l’empresa a informar els representants dels treballadors sobre totes les sancions imposades per faltes molt greus. En aquests casos l’incompliment del deure d’informació als representants dels treballadors origina que l’empresa pugui ser objecte d’una sanció administrativa, però en cap cas la falta d’informació afecta la validesa de la sanció imposada.

Per tant, compleixi amb aquesta obligació i guardi evidències (amb un he rebut signat pels representants).

Com es recorre un acomiadament disciplinari?

Per recórrer l’acomiadament s’ha de presentar tant la papereta de conciliació davant el CMAC o SMAC com una demanda judicial davant el jutjat social que correspongui. El termini legal és de vint dies hàbils des de la notificació de l’acomiadament.

Quina informació té dret a obtenir l’hereu dels bancs?

Les sol·licituds d’informació sobre moviments haguts en els comptes han de concretar el període al qual es refereix i respondre a una certa racionalitat. No se solen admetre les peticions que pretenen obtenir informació sobre moviments molt anteriors a la data de defunció.

Llegir més

Un cop una persona mor, automàticament, tots els seus comptes bancaris queden bloquejats, i el seu accés només és possible pels hereus que justifiquin ser-ho.

Però, quina informació té dret a obtenir l’hereu dels bancs?

El Banc d’Espanya (https://www.bde.es/wbe/ca/) en aquest cas no explica que les entitats, com a regla general, han de facilitar als hereus la informació que aquests els sol·licitin.

Certificat de posicions i moviments dels comptes

Les sol·licituds d’informació sobre moviments haguts en els comptes han de concretar el període al qual es refereix i respondre a una certa racionalitat. No se solen admetre les peticions que pretenen obtenir informació sobre moviments molt anteriors a la data de defunció.

Els hereus poden sol·licitar a les entitats bancàries qualssevol de les següents informacions:

El certificat de posicions del client mort.
Els moviments haguts en els comptes amb posterioritat a la data de la defunció.
Els moviments haguts en els comptes referits a un període temporal d’aproximadament un any abans de la defunció de tal forma que es permeti als hereus el compliment de les obligacions fiscals.
Una còpia dels contractes dels quals fos titular el client mort.
És imprescindible que tant la informació relativa a les posicions que mantenia el client a la data de la defunció, com la dels contractes de finançament o de garantia (contractes de préstec, d’aval, etc.) que estiguessin en vigor a aquesta data es facilitin als hereus amb caràcter previ a l’acceptació de l’herència perquè aquests puguin conèixer el cabal hereditari.

Informació sobre els comptes d’una societat de la qual el causant era soci

Ens referim a les sol·licituds d’informació formulades per un hereu en relació amb els comptes d’una societat de la qual el seu causant era soci. Referent a això, segons la Memòria del Banc d’Espanya del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions (DCE), ha considerat que els hereus del soci ostenten legitimitat per obtenir informació sobre els comptes de la societat, perquè succeeixen el difunt en tots els seus drets i obligacions, això amb la deguda observança del règim legal aplicable al tipus de societat -atès que en alguns tipus societaris existeixen limitacions a la transmissió dels drets societaris per causa de mort-, així com del que s’estableix en els estatuts de la societat.

Lliurament de contractes a hereus

De vegades s’han plantejat reclamacions per part dels hereus relatives a la negativa de les entitats a facilitar-los la còpia dels contractes dels quals eren titulars els seus causants.

Referent a això, la normativa de transparència d’operacions i protecció a la clientela (i, en concret, l’article 7 de l’Orde EHA/2899/2011, relatiu a «Informació contractual»), a més d’estipular l’obligació de les entitats de lliurar al client un exemplar del contracte en què es formalitzi el servei, estableix el deure d’aquestes de conservar el document contractual i de posar-lo a la disposició del client, sempre que el sol·liciti. Aquesta obligació, segons l’opinió del DCE, es fa extensiva als hereus, després de la defunció del titular dels contractes i al seu requeriment.

De la mateixa forma, les entitats han d’atendre les peticions d’informació fetes pels hereus relatius a la modificació i extinció contractual -com és el cas de les cancel·lacions de compte- que succeeixin amb posterioritat a la defunció. Hem de matisar en aquest punt que l’obligació de lliurament de contractes no se circumscriu únicament als contractes de compte corrent o dipòsit a termini, sinó també a aquells que documentin operacions de finançament (contractes de préstec) o de garantia (contractes d’aval) o de serveis de pagament.

No obstant això, i pel que respecta a l’obtenció de còpies d’operacions formalitzades en document notarial, cal ajustar-se, segons assenyala l’ordre, al que es disposa en la normativa notarial. En concret, el Reglament Notarial, aprovat per Decret de 2 de juny de 1944, disposa en l’article 224 el següent: «A més de cadascun dels atorgants, segons l’article 17 de la Llei, tenen dret a obtenir còpia, en qualsevol temps, totes les persones a favor de les quals resulti de l’escriptura algun dret, sigui directament, sigui adquirit per acte diferent d’ella, i els qui acreditin, segons el parer del notari, tenir interès legítim en el document».

Comissions pel lliurament d’informació a hereus

Quant a la procedència o no del cobrament per part de les entitats d’una comissió per proporcionar informació als hereus, hem de distingir entre els diferents tipus d’informació que l’entitat pot facilitar-los.

Certificat de posicions. El certificat de saldos o de posicions és un document que és necessari per al compliment d’una obligació legal com és la liquidació de l’impost sobre successions i donacions. Per tant, no es pot considerar procedent el cobrament de cap import per l’emissió d’aquest certificat.

En aquest document es recullen tots els productes que el mort tenia amb saldos, fossin positius o negatius, en data de la defunció.

Moviments posteriors al decés. Les entitats estan obligades a facilitar informació als hereus sobre la situació patrimonial del client al moment de la defunció i amb posterioritat (norma cinquena de la Circular 5/2012). Per aquest motiu, la percepció d’una comissió per facilitar informació sobre els moviments haguts en els comptes del client amb posterioritat a la seva defunció no respon a les bones pràctiques bancàries.

Moviments anteriors al decés. Quan els hereus sol·liciten informació a una entitat de crèdit sobre els moviments dels comptes del client abans de la defunció, cal distingir:

Si els moviments que se sol·liciten són els haguts en els comptes durant un any abans de la defunció. En aquest cas, no es considera justificat que les entitats cobrin una comissió pel lliurament d’aquesta informació als hereus, atès que aquesta informació pot ser necessària per al compliment d’una obligació legal com és la liquidació de l’impost sobre successions i donacions.
Si la informació sol·licitada sobre moviments anteriors a la defunció s’estén més enllà del termini d’un any, no es considera mala pràctica bancària que l’entitat percebi una comissió pel lliurament d’aquesta informació.