En aquest número:

02 Calendari maig i juny.

03 Nou criteri d’Hisenda sobre les societats interposades.

07 Noves mesures per afavorir la igualtat d’ dones i homes en el àmbit laboral.

10 Millora de la regulació dels contractes de lloguer.

12 Actius no corrents mantinguts per a la venda.