ES PODEN EMETRE O REBRE FACTURES EN IDIOMES ESTRANGERS? ES PODRAN EXPRESSAR EN QUALSEVOL MONEDA?

Tant les factures que emeti com les que rebi poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l’IVA ha d’aparèixer sempre en euros.

Llegir més

Es poden emetre o rebre factures en idiomes estrangers? Es podran expressar en qualsevol moneda?

Tant les factures que emeti com les que rebi poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l’IVA ha d’aparèixer sempre en euros.

En algunes ocasions s’haurà preguntat si com a empresari o professional, a més d’emetre factures en els idiomes oficials del seu país, pot emetre factures en qualsevol idioma si té clients o proveïdors estrangers, i si els imports que apareixen en les factures (tant en les emeses com en les rebudes), es poden expressar en qualsevol moneda.

La normativa fiscal (Reial decret 1619/2012, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació) estableix sobre aquest tema que: 

A. Idioma

Les factures o documents substitutius es poden expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l’Administració tributària quan ho consideri necessari a l’efecte de qualsevol actuació dirigida a la comprovació de la situació tributària de l’empresari o professional o subjecte passiu, podrà exigir una traducció al castellà, o a qualsevol altra llengua oficial a Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguin a operacions efectuades en el territori d’aplicació de l’IVA, així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establerts en aquest territori.

Per tant, la seva empresa pot emetre i rebre les factures en qualsevol dels idiomes oficials que es parlen a Espanya (castellà, català, gallec o basc). Tampoc hi ha cap problema en què emeti o rebi factures en idiomes estrangers. Però si és objecte d’una comprovació, Hisenda pot exigir-li que les tradueixi. A aquest efecte:

 • Respecte a les factures rebudes, poden exigir-li la traducció en tots els casos. Respecte a les emeses, només en cas d’operacions subjectes a IVA espanyol, així com en exportacions i lliuraments intracomunitaris.
 • En canvi, Hisenda no pot exigir-li que tradueixi factures per serveis que s’entenen prestats a l’estranger no subjectes a IVA espanyol (per exemple, si la seva empresa presta un servei d’assessoria a una empresa alemanya).

B. Moneda

Els imports que figuren en les factures o documents substitutius es podran expressar en qualsevol moneda, a condició que l’import de l’impost que es repercuteixi, s’expressi en euros, a l’efecte dels quals s’utilitzarà el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc Central Europeu, que estigui vigent en el moment de la meritació de l’impost.

Per tant:

 • En les factures en les quals es repercuteixi IVA espanyol, la quota d’IVA ha d’aparèixer expressada en euros. Per exemple, si compra productes a una filial espanyola d’una multinacional americana que opera en dòlars i la factura està emesa en aquesta moneda, per a deduir l’IVA haurà d’aparèixer expressat en euros.
 • Efectuï la conversió utilitzant el tipus de canvi venedor vigent en la data de l’operació (és publicat pel Banc Central Europeu i es pot consultar al web del Banc d’Espanya).
 

ELS ARTISTES PODRAN COMPATIBILITZAR PENSIÓ I DRETS D’AUTOR

Des de l’1 de maig de 2019, els ingressos per activitat artística derivada dels drets de propietat intel·lectual seran compatibles amb el 100% de la jubilació contributiva.

Llegir més

Els artistes podran compatibilitzar pensió i drets d’autor

Des de l’1 de maig de 2019, els ingressos per activitat artística derivada dels drets de propietat intel·lectual seran compatibles amb el 100% de la jubilació contributiva.

Al BOE del dia 29 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2019. 

La norma dona compliment al mandat recollit en el Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, que marcava un termini de 6 mesos per a aprovar el reglament de desenvolupament. Aquesta regulació es fonamenta en l’article 213.1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

L’objectiu d’aquesta norma és regular els termes i condicions en què aquesta compatibilitat es pot realitzar, així com les especialitats en matèria de cotització derivades de la realització d’una activitat artística compatible amb la pensió contributiva de jubilació.

Amb l’aprovació d’aquesta norma es posa fi a la problemàtica generada fa uns anys, en relació amb la suspensió de la pensió de jubilació que percebien els creadors artístics (bàsicament, creadors literaris), quan, a més de la pensió realitzaven una activitat artística per la qual percebien ingressos superiors a l’import del salari mínim interprofessional (SMI) en l’àmbit dels règims de la Seguretat Social. 

A qui s’aplica aquesta norma?

Als beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement d’aquesta pensió, exerceixin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

No es podrà acollir a aquesta modalitat de compatibilitat el beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més de desenvolupar l’activitat a la qual es refereix el paràgraf anterior, faci qualsevol altre treball per compte d’altri o per compte propi que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim general o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social.

Atenció. El nou règim de compatibilitat no obsta a l’aplicació de les previsions contingudes en l’apartat 4 de l’article 213 del TRLGSS, conforme a les quals la percepció de la pensió de jubilació resulta compatible amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals totals dels quals no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual (els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social, i sense que aquestes activitats puguin generar nous drets sobre les prestacions de la Seguretat Social).

Règim de compatibilitat

 • L’activitat de creació artística serà compatible amb el 100 per cent de l’import que correspongui percebre o, si escau, estigués percebent el beneficiari per la pensió contributiva de jubilació.
 • De la mateixa manera, es podrà compatibilitzar l’activitat de creació artística amb el 100 per cent de l’import del complement per maternitat, així com amb la quantitat addicional a què es refereix el paràgraf tercer de l’article 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que correspongui percebre o que estigués percebent el beneficiari.

Atenció. Conforme a l’article 210.2 del TRLGSS, quan s’accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a l’edat ordinària, sempre que en complir aquesta edat s’hagués reunit el període mínim de cotització, es reconeixerà a l’interessat un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió, la quantia de la qual està en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, segons l’escala següent: a) Fins a vint-i-cinc anys cotitzats, el 2%. b) Entre vint-i-cinc i trenta-set anys cotitzats, el 2,75%. c) A partir de trenta-set anys cotitzats, el 4%.

 • El beneficiari tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en el qual compatibilitzi la pensió amb l’activitat de creació artística, sempre que reuneixi els requisits establerts per a això.
 • El beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.
 • També quan, a més de reunir els requisits per a l’aplicació del règim del compatibilitat regulat en aquesta disposició reglamentària, a l’interessat li pugui ser aplicable un altre règim de compatibilitat, pot optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensió i treball, establertes legalment o reglamentà, inclosa l’opció de deixar en suspens la percepció de la pensió i dur a terme les activitats incompatibles.

Procediment per a l’exercici del dret a la compatibilitat

En la disposició reglamentària es diferencien dos procediments per a sol·licitar el nou règim de compatibilitat, en la forma següent:

 • Si l’interessat és pensionista de jubilació i posteriorment inicia una activitat de creació artística, ha de sol·licitar l’alta en el règim de Seguretat Social que correspongui, en funció de l’activitat desenvolupada, aportant el model de certificat o declaració responsable que consten, respectivament, com a Annexos I i II del Reial decret 302/2019, amb l’obligació de mantenir l’alta durant tot el període de durada de l’activitat esmentada.
 • En els casos en què, a la data de la sol·licitud de la pensió contributiva de jubilació, l’interessat es trobés en alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, i decidís continuar-hi acollint-se a la compatibilitat, ha de comunicar-ne la circumstància a l’entitat gestora de la Seguretat Social, i ha d’acompanyar a aquesta comunicació el model de certificat o de declaració responsable que consten, respectivament, com a Annexos I i II del Reial decret 302/2019, a l’efecte del manteniment de la seva alta per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

La cotització durant la realització d’alguna activitat de creació artística, sigui al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, s’efectuarà únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

Així mateix, la compatibilitat de la pensió de jubilació estarà subjecta a una cotització especial de solidaritat del 8 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions. En el cas que aquesta activitat es desenvolupi per compte d’altri, el 6 per cent serà a càrrec de l’empresari i el 2 per cent a càrrec del treballador.

A l’efecte del còmput del període de carència requerit per a l’accés a la prestació d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes, que pugui causar el beneficiari de la compatibilitat, només es tenen en compte les cotitzacions realitzades amb posterioritat al fet causant de la pensió de jubilació.

Al seu torn, l’accés a aquesta prestació i el seu manteniment només és possible mentre l’interessat continuï desenvolupant l’activitat artística, i aquesta prestació serà incompatible amb la percepció de la pensió de jubilació, una vegada hagi cessat en l’activitat i s’hagi causat baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social.

Incompatibilitat de la pensió de jubilació i la incapacitat temporal

La prestació d’incapacitat temporal causada amb posterioritat al fet causant de la jubilació compatible amb la realització d’alguna una activitat de creació artística, serà incompatible amb el cobrament de la pensió contributiva de jubilació a partir del moment en què se cessi en l’activitat i es causi baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social. En aquests supòsits només s’abonarà la pensió contributiva de jubilació.

PUBLICADES LES NORMES QUE DESENVOLUPEN LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Llegir més

Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Amb l’entrada en vigor de tots dos per al 16 de juny de 2019 (amb excepcions), coincidint així amb la data en la qual serà aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, el BOE del 29 d’abril ha publicat el Reial decret 309/2019 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019 i l’Ordre ECE/482/2019 per la qual es modifiquen l’Orde EHA/1718/2010, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l’Orde EHA/2899/2011 de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

En concret, el RD 309/2019 estableix els requisits exigibles per a la prestació de serveis d’assessorament i per al registre dels prestadors immobiliaris; les obligacions d’informació del prestador immobiliari al prestatari i la utilització de mitjans telemàtics en la remissió de documentació pel prestador, l’intermediari de crèdit immobiliari o representant designat al notari. Així mateix, determina les característiques exigibles a l’assegurança de responsabilitat civil professional o aval bancari dels intermediaris de crèdit, i les seves condicions.

Atenció. El RD entrarà en vigor el 16 de juny de 2019, a excepció del previst en la disposició transitòria segona, l’apartat segon de la disposició derogatòria única i la disposició final segona, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE.  

Per la seva part l’Ordre ECE/482/2019 estableix els criteris per a la determinació de l’exemple representatiu en relació amb la informació bàsica que ha de figurar en la publicitat dels préstecs immobiliaris, els requisits mínims de coneixements i competència exigibles al personal al servei del prestador, intermediari de crèdit o representant designat i els terminis i termes en què s’ha de facilitar informació al prestatari en el cas que es tracti d’un préstec concedit en moneda estrangera.

Atenció. Aquesta ordre entrarà en vigor el dia 16 de juny de 2019, subsistint fins a aquesta data l’obligació de facilitar la fitxa d’informació personalitzada (FIPER), a excepció de la fitxa d’advertiments estandarditzats i coneixements i competència aplicables al personal al servei del prestador de crèdit immobiliari, intermediari de crèdit immobiliari o representant designat, que entraran en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE.

A continuació, li exposem de manera resumida els punts clau d’aquesta normativa de desenvolupament de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. 

Serveis d’assessorament

 • El servei d’assessorament prestat pel prestador, intermediari de crèdit immobiliari o representant designat constituirà una activitat diferent de les de concessió i intermediació de préstecs immobiliaris i serà objecte d’un contracte específic. 
 • Únicament quan es presti el servei d’assessorament es podrà emprar en la publicitat i en la informació precontractual les expressions «assessor», «assessoria», «assessorament» o termes que resultin en la pràctica anàlegs.
 • El prestador, intermediari de crèdit immobiliari o representant designat que ofereixi préstecs immobiliaris i no ofereixi servei d’assessorament haurà de:
 • Assenyalar de forma expressa i clara en forma d’informació precontractual addicional que no està prestant el servei d’assessorament.
 • No incloure els vocables «assessorar», «assessor», «assessoria», «assessorament» o termes que en la pràctica resultin anàlegs en la publicitat, en la informació precontractual i en el contracte de préstec immobiliari, excepte per a indicar de forma clara i directa que aquest servei no s’inclou entre els serveis que es presten o es prestaran.
 • L’assessor que rebi retribució o qualsevol forma d’avantatge, directa o indirecta, o vinculada o no amb els serveis d’assessorament, d’algun prestador o d’un tercer diferent de la persona assessorada, haurà d’assenyalar expressament en el contracte d’assessorament aquest fet, la periodicitat amb la qual l’assessor rebrà l’avantatge del prestador o del tercer i la seva quantia o, quan no s’hagués pactat quantia expressa, la fórmula o criteri emprat per a determinar-la.
 • En cap cas s’entendrà que un prestador de crèdit immobiliari està oferint un servei d’assessorament, en els termes previstos en aquest article, en aquells supòsits en els quals els productes que s’ofereixen al prestatari són únicament els del propi prestador.

El prestador, intermediari de crèdit immobiliari o representant designat que presti serveis d’assessorament independent haurà de complir, a més dels requisits generals, els següents requisits:

a) Tenir en compte un nombre prou gran de contractes de préstec disponibles en el mercat, i presentar-li al potencial prestatari almenys 3 ofertes vinculants d’entitats prestadores, sobre les condicions jurídiques i econòmiques de les quals l’assessorarà.

b) No percebre cap remuneració per aquests serveis d’assessorament d’un o diversos prestadors o de qualsevol tercer interessat en l’operació.

Únicament quan es compleixin els requisits establerts anteriorment es podrà emprar en la publicitat, en la informació precontractual o en el contracte d’assessorament l’adjectiu «independent» després de les expressions «assessor», «assessoria», «assessorament» o termes que resultin en la pràctica anàlegs.

Requisits per a la inscripció en el registre dels prestadors de crèdit immobiliari

La inscripció dels prestadors de crèdit immobiliari en el registre requerirà la prèvia verificació, per part de l’autoritat competent, del compliment dels requisits següents:

a) Que comptin amb els procediments escrits, així com amb la capacitat tècnica i operativa, per a l’adequat compliment dels requisits d’avaluació de la solvència del prestatari i potencial prestatari a què es refereix l’article 11, i d’informació al prestatari referits en les lletres a), b) d) i f) de l’article 35.1 de la Llei 5/2019, de 15 de març.

b) Que disposin de mitjans interns adequats per a la resolució de les queixes i reclamacions que presentin els potencials prestataris o garants que estiguin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, i que derivin de presumptes incompliments de la Llei 5/2019, de 15 de març, de les seves normes de desenvolupament, dels estàndards o de les bones pràctiques i usos financers que resultin aplicables.

c) Que hagin designat un representant davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries conforme al previst en l’article 35.1 del Reglament de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, aprovat pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig.

d) Que disposin d’un pla de formació en els coneixements i competències a què es refereix l’article 16 de la Llei 5/2019, de 15 de març.

A més, l’autoritat competent verificarà, respecte de les persones físiques establertes com a prestadores de crèdit immobiliari o dels administradors d’un prestador de crèdit immobiliari amb forma de persona jurídica, que:

a) Disposin del nivell de coneixements i competència a què es refereix l’article 16 de la Llei 5/2019, de 15 de març.

b) Posseeixin honorabilitat comercial i professional reconeguda, de conformitat amb el que es preveu en l’article 30 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

c) No tinguin antecedents penals per haver comès delictes greus, sigui contra la propietat, el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, de falsedat o qualsevol altra comesa en ocasió de l’exercici d’activitats financeres.

d) No hagin estat declarats amb anterioritat en concurs de creditors qualificat com a culpable, tret que hagin estat rehabilitats.

Informació que s’ha de facilitar al prestatari durant la vigència del préstec

La informació que, per estar prevista en el contracte de préstec o en disposició normativa, hagi de ser facilitada al prestatari després de la signatura del contracte per a permetre el seu seguiment, haurà de complir les següents característiques:

a) Reflectir de manera clara i fidel els termes en què es desenvolupa el contracte de préstec.

b) No destacar cap benefici potencial del contracte de préstec ni ocultar expressament els riscos inherents a aquest.

c) Resultar oportuna i coherent amb el contingut i els termes essencials del contracte de préstec sobre el qual es trasllada la informació.

d) No ometre ni desnaturalitzar cap informació rellevant.

Informació periòdica: els prestadors de crèdit immobiliari facilitaran als prestataris en cada liquidació d’interessos o comissions que practiquin pels seus serveis, un document de liquidació en el qual s’expressaran amb claredat i exactitud:

a) El tipus d’interès nominal aplicat en el període ja reportat i, si escau, el que s’apliqui en el període que s’inicia.

b) Les comissions aplicades en el període al qual es refereix el document de liquidació, amb indicació concreta del seu concepte, base i període de meritació.

c) Qualsevol altra despesa inclosa en la liquidació.

d) Els antecedents necessaris perquè el prestatari pugui comprovar la liquidació efectuada i calcular els costos associats.

Atenció. Els prestadors de crèdit immobiliari remetran als prestataris, durant el mes de gener de cada any, una comunicació en la qual, de manera completa i detallada, es reculli la informació sobre comissions i despeses reportades, i tipus d’interès aplicats efectivament i cobrats als préstecs immobiliaris durant l’any anterior.

Informació sobre modificacions del tipus d’interès aplicable: en els casos en què es pugui modificar el tipus d’interès aplicable al préstec el prestador informarà el prestatari d’aquesta modificació amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans que s’apliqui. Aquesta informació inclourà: a) la variació del cost total del préstec que implica aquesta modificació; b) l’import de cadascun dels pagaments que s’hagin d’efectuar després de l’aplicació del nou tipus d’interès; c) els detalls corresponents al nombre o la freqüència dels pagaments, si es modifica per acord contractual.

Informació en cas d’herència: els prestadors immobiliaris hauran de facilitar la informació que permeti als successors d’un prestatari, fiador o garant, una vegada acreditada la condició per qualsevol mitjà admissible en dret, conèixer l’estat del préstec immobiliari enfront d’ell al temps de la defunció del causant.

En cap cas es podrà exigir l’acreditació de l’acceptació de l’herència a l’efecte del subministrament de la informació a la qual es refereix el paràgraf anterior.

Requisits de forma i informació ressaltada de les comunicacions durant la vigència del préstec: tota comunicació enviada pel prestador durant la vigència del contracte de préstec es realitzarà en paper, format electrònic o en un altre suport durador, i estarà redactada en termes fàcilment accessibles i comprensibles, especialment per a les persones amb discapacitat, de manera clarament llegible, seguint les regles marcades pel principi de disseny universal, en castellà o en qualsevol de les altres llengües oficials de les respectives comunitats autònomes en les quals es presti el servei, o en qualsevol altra llengua acordada entre les parts.

Amb la finalitat de millorar la comprensió pels prestataris, fiadors o garants dels elements essencials de la informació rebuda, la persona titular del Ministeri d’Economia i Empresa mitjançant ordre o, amb la seva habilitació expressa, el Banc d’Espanya podrà:

a) Establir models normalitzats, amb un format específic, electrònic o no, i amb el tipus de lletra o contingut especialment ressaltats.

b) Determinar quins es poden presentar o enviar de forma agrupada.

Mitjans telemàtics per a la remissió de documentació pel prestador al notari

El RD 309/2019 també regula els mitjans telemàtics segurs empleats per a la remissió al notari de la documentació relativa a la informació general, precontractual i personalitzada que quedaran subjectes als següents principis:

a) En tot moment hauran d’assegurar la connexió amb la totalitat dels notaris, en garantia del dret a la lliure elecció.

b) Hauran de permetre al prestatari mitjançant l’exhibició del document d’identitat expedit a aquest fi per autoritat competent, triar en qualsevol moment al notari que procedeixi a autoritzar l’acta, que serà el mateix que, si escau, procedeixi a autoritzar l’escriptura de préstec amb garantia real immobiliària.

c) Hauran de possibilitar l’accés permanent i la descàrrega o extracció de la documentació necessària per aquest notari.

d) Hauran de permetre al notari comprovar fefaentment la data en què es van incorporar a l’aplicació els documents signats pel prestatari.

Les plataformes que hauran d’emprar el prestador, intermediari de crèdit o representant designat i els notaris hauran de disposar de mecanismes d’autenticació que garanteixin:

a) l’exclusivitat del seu ús;

b) la identitat de l’usuari;

c) la integritat, autenticitat i no repudi dels missatges mitjançant la seva signatura amb certificats electrònics qualificats que incorporin a més una marca de temps que pugui acreditar indubtablement la data de cada comunicació, en particular de la remissió de cadascun dels documents signats pel prestatari;

d) la traçabilitat de les comunicacions i documents intercanviats entre prestador i notari;

e) l’ús de mesures de seguretat proporcionals i suficients que assegurin la privacitat de les dades personals dels prestataris mitjançant un canal de comunicació xifrat amb prevenció i detecció d’intrusos, monitoratge d’esdeveniments i xifrat de còpies de seguretat, i

f) la disposició de sistemes d’auditoria avançats sobre les accions d’accés, modificació i eliminació de tota informació relacionada amb el servei.

Correspondrà a la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) la inspecció de les plataformes emprades pel prestador, intermediari de crèdit o representant designat i els notaris, en particular a l’efecte del compliment dels requisits establerts en aquest reial decret i altres disposicions aplicables.

Assegurança de responsabilitat civil o aval bancari dels intermediaris de crèdit

L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil professional o aval bancari de què han de disposar els intermediaris de crèdit immobiliari conforme al previst en l’article 36.1 de la Llei 5/2019, de 15 de març, serà l’establert en el Reglament Delegat (UE) Núm. 1125/2014, de la Comissió, de 19 de setembre de 2014, pel qual es complementa la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrer de 2014, quant a les normes tècniques de regulació de l’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia comparable de què han de disposar els intermediaris de crèdit.

Aquesta assegurança o aval bancari haurà de cobrir les responsabilitats derivades de l’incompliment dels deures d’informació als prestataris. Les excepcions que puguin correspondre a l’assegurador contra l’intermediari de crèdit assegurat, en cap cas seran aplicables al prestatari. No obstant això, en el cas dels intermediaris de crèdit immobiliari vinculats, l’assegurança o aval bancari pot ser aportat per un prestador en el nom del qual l’intermediari de crèdit estigui facultat per a actuar.

Altres novetats

Es desenvolupa la fitxa d’informació precontractual (FIPRE) i la regulació del contingut de la fitxa d’advertiments estandarditzats (FiAE), l’índex aplicable per al càlcul del valor del mercat en la compensació per risc de tipus d’interès, i els termes en què s’ha de facilitar informació al prestatari en el cas que es tracti d’un préstec concedit en moneda estrangera.

S’estableixen els requisits mínims de coneixements i competència exigibles al personal al servei del prestador, intermediari de crèdit o representant designat, així com dels intermediaris que siguin persones físiques i, en el cas que siguin persones jurídiques, dels seus administradors. S’estableixen els coneixements amb que s’ha de comptar, els tipus de formació, i els detalls sobre com s’ha d’impartir, i les polítiques i procediments interns de les entitats en aquest àmbit.

També es regula la possibilitat de vincular als préstecs immobiliaris l’obertura o manteniment de comptes de pagament o estalvi.

També es desenvolupa la figura de la hipoteca inversa, que actualment té un règim específic de protecció recollit en l’Orde EHA/2899/2011, de 28 d’octubre que inclou la seva pròpia fitxa d’informació precontractual (FIPRE) i la seva pròpia fitxa d’informació personalitzada (FIPER), donades les seves característiques singulars respecte als préstecs hipotecaris, en combinar un element de préstec amb un altre de renda vitalícia basada en un càlcul actuarial. No obstant això una part del seu règim estava basat en remissions a disposicions de l’Ordre que regulaven els préstecs hipotecaris i que ara han perdut vigència amb l’aprovació de la Llei 5/2019, de 15 de març, que no s’aplica a les hipoteques inverses. Així es realitzen les modificacions necessàries amb la finalitat d’eliminar tot indici d’inseguretat jurídica sobre el manteniment del règim actual de protecció d’aquest producte.

 

QUAN ES VIOLA UN SECRET EMPRESARIAL?

En la nova Llei de secrets empresarials, es reconeix el secret empresarial com qualsevol informació o coneixement, entre els quals s’inclouen el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi les condicions següents: que sigui secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i reunió necessàries dels seus components, no és generalment conegut per les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió, ni fàcilment accessible per a elles; que tingui un valor empresarial, sigui real o potencial, precisament per ser secret, i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-lo en secret.

Llegir més

Quan es viola un secret empresarial?

En la nova Llei de secrets empresarials, es reconeix el secret empresarial com qualsevol informació o coneixement, entre els quals s’inclouen el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi les condicions següents: que sigui secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i reunió necessàries dels seus components, no és generalment conegut per les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió, ni fàcilment accessible per a elles; que tingui un valor empresarial, sigui real o potencial, precisament per ser secret, i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-lo en secret.

Si bé, titular d’un secret empresarial, que és qualsevol persona física o jurídica que legítimament n’exerceixi el control, estenent-se, enfront de qualsevol modalitat d’obtenció, utilització o revelació de la informació constitutiva d’aquell que resulti il·lícita o tingui un origen il·lícit. Però quan té aquest caràcter il·lícit?

Perquè l’obtenció d’un secret empresarial constitueixi una violació, principalment, ha de faltar el consentiment del titular. A més, s’ha de produir una conducta no autoritzada dels documents, objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics o altres suports, que continguin el secret empresarial o a partir dels quals es pugui deduir. És a dir, qualsevol comportament que es prevegi contrari a les pràctiques comercials lleials.

Si existeix un deure de confidencialitat de no revelar el secret o una obligació contractual o qualsevol altra que limiti la utilització del secret empresarial i s’infringeix, sense consentiment del titular, fent que perdi el seu control, també constituirà violació.

Els tercers d’un secret empresarial que l’hagin obtingut i, l’utilitzin o el revelin, de qui anteriorment, ja l’estava utilitzant o revelant il·lícitament, resultarien, igualment, infractors. Això és, aquell que obtingui, utilitzi o reveli el secret empresarial, coneixent o quan s’entengui que havia de conèixer, que el va obtenir, directament o indirecta, de qui ja l’utilitzava o va revelar de forma il·lícita, violarà la Llei de secrets empresarials.

Finalment, constitueix violació de secrets empresarials la producció, oferta o comercialització, importació, exportació o emmagatzematge de mercaderies infractores.

Això és, aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera significativa d’un secret empresarial i que, al seu torn, hagin estat obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita, quan la persona que les realitzi sàpiga o, en les circumstàncies del cas, hagués d’haver sabut que el secret empresarial que incorporen s’havia utilitzat de forma il·lícita.

OBLIGACIONS FISCALS MAIG – JUNY 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals maig – juny 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MAIG

 

Des del 14 de maig fins a l’1 de juliol

RENDA

Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual de renda 2018: D-100 i patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Abril 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Abril 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Abril 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Abril 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Febrer 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Febrer 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Abril 2019: 548, 566, 581

Abril 2019: 570, 580

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Abril 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583

Primer quadrimestre 2019. Autoliquidació: 587

Fins al 30 de maig

IVA

Abril 2019. Autoliquidació: 303

Abril 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Abril 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de maig

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

Any 2018: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

Any 2018: 290

 

JUNY

 

Fins al 20 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Maig 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Maig 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Maig 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Maig 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Maig 2019: 430

Març 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Març 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Maig 2019: 548, 566, 581

Maig 2019: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Maig 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Pagament fraccionat 2019: 584

Fins al 26 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2018 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts corresponents al Pla de renovació del parc nacional de maquinària agrícola (PLA RENOVE) per a l’exercici 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 88

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: 15/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-B-2019-16082.pdf

2. Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat el 2019 

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 11/04/2019

Termini: 12/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Foment

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15979.pdf

3. Ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l’any 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 11/04/2019

Termini: 12/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Foment

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15978.pdf

4. Subvencions a organitzacions professionals i organitzacions de les cooperatives agràries d’àmbit estatal per al foment de les assegurances agràries, amb càrrec als pressupostos per a l’exercici 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 103

Data de publicació: 30/04/2019

Termini: 11/05/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18876.pdf

5. Ajuts per a la realització de projectes en l’àmbit de les tecnologies habilitadores digitals (THD), dins del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 20/05/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Empresa

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf

6. Convocatòria per a la selecció d’operacions que es finançaran amb el Fons social europeu en el marc del Programa operatiu d’inclusió social i economia social

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 24/06/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf

7. Subvencions per a les actuacions de turisme i termalisme per a persones amb discapacitat durant l’any 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 103

Data de publicació: 30/04/2019

Termini: 30/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18880.pdf

8. Programa d’ajuts HISPANEX per a persones físiques en l’àmbit universitari estranger per a la promoció exterior de la llengua i cultura espanyoles, corresponent a l’any 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 24/06/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7853

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: 6/05/2019

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7853/1737925.pdf

2. Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7853

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7853/1738119.pdf

3. Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7853

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7853/1738093.pdf

4. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7853

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7853/1738115.pdf

5. Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7853

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7853/1737997.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les formacions musicals estables

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7851

Data de publicació: 10/04/2019

Termini: 12/05/2019

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7851/1737449.pdf

7. Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7850

Data de publicació: 9/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7850/1737293.pdf

8. Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7859

Data de publicació: 24/04/2019

Termini: 25/05/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7859/1739657.pdf

9. Ajuts a les empreses i nous emprenedors mitjançant el Programa Argentona impuls: foment de l’ocupació i de suport al teixit empresarial d’Argentona, 2019

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 2019014496

Data de publicació: 25/04/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ajuntament d’Argentona

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&04/022019007261.pdf