QUADRE ACTUALITZAT DE TIPUS IMPOSITIUS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Recentment l’AEAT ha publicat la taula actualitzada dels tipus impositius de l’IVA.

Llegir més

Quadre actualitzat de tipus impositius de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Recentment l’AEAT ha publicat la taula actualitzada dels tipus impositius de l’IVA

Com ja sap, els tipus impositius de l’IVA actualment vigents a Espanya d’acord amb l’article 90 de la Llei de l’IVA, són els següents:

 • Tipus general: 21%.
 • Tipus reduït: 10%.
 • Tipus superreduït: 4%.

S’aplicarà el tipus general en tant la llei no disposi expressament l’aplicació d’un dels tipus reduïts.

S’aplica el 10%, entre altres operacions, als lliuraments d’aliments i begudes no alcohòliques, l’aigua, l’hostaleria, els transports de viatgers o a les obres d’art lliurades pels artistes o les flors i plantes vives.

S’estén l’aplicació d’aquest tipus reduït també a:

 • Els serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs.
 • Espectacles culturals en viu, com els celebrats en teatres, circs, festejos taurins i concerts.
 • Les muntures d’ulleres graduades.
 • L’entrada a sales cinematogràfiques.

S’aplica el 4%, entre altres, a aliments de primera necessitat com el pa, la llet, el formatge, els ous, les fruites o verdures, a vehicles de minusvàlids, llibres o medicaments per a ús humà, als habitatges protegits, i a serveis de teleassistència, ajuda a domicili i atenció residencial a persones en situació de dependència quan es concedeixi una prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu.

Últimes novetats

 • El tipus impositiu dels pans integrals, d’altres cereals diferents al blat i els elaborats amb segó, passen a ser considerats “pa comú” i des del 01-07-2019, se’ls aplicarà el tipus del 4%.
 • Les entrades a sales cinematogràfiques passen a tributar al 10% (tipus reduït) des del 05-07-2018.
 • Amb efectes des del 01-01-2019, aplicant-li el tipus reduït del 10% a la següent prestació de serveis: “Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Consulti aquí els TIPUS IMPOSITIUS IVA actualitzats:

Tipus impositius (342 KB)

 

LA DGT ACLAREIX EL CONCEPTE D’ENTITAT EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDA A L’ESTRANGER

El Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte de resolució de la Direcció General de Tributs (DGT) sobre el concepte d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger.

Llegir més

La DGT aclareix el concepte d’entitat en règim d’atribució de rendes constituïda a l’estranger

El Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte de resolució de la Direcció General de Tributs (DGT) sobre el concepte d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger.

En el nostre ordenament jurídic, estan sotmeses al règim d’atribució de rendes les següents entitats:

 • Societats civils sense personalitat jurídica
 • Societats civils amb personalitat jurídica que no tenen objecte mercantil (des de gener del 2016)
 • Qualsevol entitat sense personalitat jurídica que constitueixi una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.
 • Herències jacents.
 • Comunitats de béns.
 • Entitats constituïdes a l’estranger la naturalesa jurídica de les quals sigui idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d’acord amb les lleis espanyoles.

La principal dificultat a abordar per a determinar si l’entitat constituïda a l’estranger té una naturalesa idèntica o anàloga a les entitats constituïdes conforme a les lleis espanyoles resideix en l’absència d’una naturalesa jurídica comuna entre les diferents entitats sotmeses a aquest règim, la qual cosa implica que l’entitat constituïda a l’estranger pot coincidir només parcialment amb alguna d’elles.

L’anàlisi de la doctrina emesa per la DGT sobre la condició o no d’entitat en atribució de rendes idèntica o anàloga a les constituïdes d’acord amb les lleis espanyoles posa de manifest l’evolució històrica que ha experimentat la posició de l’administració tributària en aquest tema.

És en la consulta vinculant V3557-15, de 17 de novembre, sobre la transformació d’una “Commanditaire Vennootschap” (CV) tancada en una CV oberta quan el règim fiscal esdevé en un element definitori essencial. En contestacions a consultes anteriors, el Centre Directiu havia conclòs, sobre el caràcter de les CV tancades com a entitats anàlogues a les entitats en règim d’atribució de rendes. Tenint en compte que les característiques són similars, però la CV oberta és subjecte passiu de l’impost sobre societats als Països Baixos, es conclou que no tindrà la consideració d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Un element definitori essencial de la naturalesa jurídica idèntica és el fet que es tracti d’entitats sotmeses a un règim d’atribució de rendes, és a dir, que no siguin contribuents per si mateixes de cap impost, sinó que ho siguin els seus socis o partícips. És a dir, per primera vegada la consideració del règim fiscal de l’entitat al seu país de constitució és determinant, criteri que es mantindrà a partir d’aquest moment, en consultes successives.

Així, la qualificació de les entitats constituïdes a l’estranger s’ha d’enfocar com a entitats en atribució de rendes ateses les característiques definitòries del règim fiscal d’atribució de rendes regulat en el nostre ordenament jurídic.

Projecte de resolució de la Direcció General de Tributs (DGT) sobre el concepte d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger

A fi d’establir un marc interpretatiu clar i precís que eviti l’existència de règims tributaris divergents sobre la mateixa entitat en diferents Estats, distorsions en la competència o situacions de doble imposició o la seva absència, i facilitant el compliment voluntari de les obligacions tributàries i la reducció del risc d’elusió fiscal, així com la reducció dels eventuals costos indirectes que suposa la presentació i contestació a les consultes corresponents sobre aquestes entitats, el projecte de resolució de la DGT estableix les característiques bàsiques que ha de reunir una entitat constituïda a l’estranger per a ser considerada a Espanya com una entitat en règim d’atribució de rendes a l’efecte de l’IRPF, de l’IS i de l’IRNR.

Aquestes característiques són les següents:

 • Que l’entitat no sigui contribuent d’un impost personal sobre la renda en l’estat de constitució.
 • Que les rendes generades per l’entitat s’atribueixin fiscalment als seus socis o partícips sent aquests els qui tributin per les mateixes en el seu impost personal.

Aquesta atribució s’haurà de produir pel mer fet de l’obtenció de la renda per part de l’entitat, sense que sigui rellevant a aquest efecte si les rendes han estat o no objecte de distribució efectivament als socis o partícips.

 • Que la renda obtinguda per l’entitat en atribució de rendes i atribuïda als socis o partícips conservi la naturalesa de l’activitat o font de la qual procedeixin per a cada soci o partícip.

LES CLAUS DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT DE L’AUTÒNOM

La finalitat de la prestació per cessament d’activitat és cobrir les situacions de finalització de l’activitat dels treballadors autònoms (”atur dels autònoms”) provocades per una situació en tot cas involuntària i que ha de ser degudament justificada per accedir a la corresponent prestació econòmica, complint uns determinats requisits, que no en totes les ocasions, són reconeguts per l’Administració.

Llegir més

Les claus de la prestació per cessament de l’activitat de l’autònom

La finalitat de la prestació per cessament d’activitat és cobrir les situacions de finalització de l’activitat dels treballadors autònoms (”atur dels autònoms”) provocades per una situació en tot cas involuntària i que ha de ser degudament justificada per accedir a la corresponent prestació econòmica, complint uns determinats requisits, que no en totes les ocasions, són reconeguts per l’Administració.

El sistema específic de protecció pel cessament d’activitat de l’autònom forma part de l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social, és de caràcter obligatori (des del 01-01-2019) i té per objecte dispensar als treballadors autònoms, afiliats a la Seguretat Social i en alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels treballadors de la Mar, les prestacions i mesures establertes en la llei davant la situació de cessament total en l’activitat que va originar l’alta en el règim especial, tot i poder i voler exercir una activitat econòmica o professional a títol lucratiu. 

Què és la prestació per cessament de l’activitat?

És un sistema específic de protecció per a treballadors autònoms, i bàsicament consisteix en el fet que l’autònom que cessa en la seva activitat rep una prestació que va des dels 4 mesos fins als 24, i sempre tenint en compte els períodes cotitzats pel treballador dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament en l’activitat.

Quins són els requisits?

 • Estar afiliat i en situació d’alta en la Seguretat Social, tenir cobertes les contingències professionals i estar al corrent en el pagament de les quotes de Seguretat Social.
 • Comptar amb un període mínim de cotització per cessament d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament, el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d’activitat serà computable.
 • Que el cessament en l’activitat desenvolupada pel treballador es degui a motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial i sigui degudament justificat.
 • Subscriure el compromís d’activitat.
 • No haver assolit l’edat ordinària de jubilació, tret que no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Que no concorri cap de les incompatibilitats que estableix la llei.

 

És obligatòria o voluntària?

Si el treballador autònom cotitza per contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) automàticament cotitza per cessament d’activitat.

Si el treballador  autònom no cotitza per contingències professionals, és voluntària.

Hem parlat que per poder cobrar aquesta prestació l’autònom s’ha de trobar en situació de cessament d’activitat, però què és estar en situació de cessament d’activitat?:

a) Quan concorrin motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional.

En cas d’establiment obert al públic se n’exigirà el tancament durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on se situa l’establiment podrà realitzar-hi els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l’autònom en l’activitat econòmica o professional finalitzada.

S’entendrà que existeixen motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

1r Pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any complet, superiors al 10 per cent dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.

2n Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin almenys el 30 per cent dels ingressos de l’exercici econòmic immediatament anterior.

3r La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

b) Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat econòmica o professional.

c) Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per la comissió d’infraccions penals.

d) La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.

e) Per divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu cònjuge o de la persona de la qual s’ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social.

Sol·licitud

El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada, abans que es compleixi un mes natural del cessament de l’activitat.

S’ha de sol·licitar davant:

 • La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual tingui coberta la contingència de cessament d’activitat.
 • El Servei Públic d’Ocupació Estatal, si la cobertura de la contingència de cessament d’activitat la té concertada amb l’INSS (segons el Reial decret llei 28/2018 haurà d’optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, amb efecte des de l’1 de juny del 2019).
 • L’Institut Social de la Marina, si és l’entitat que cobreix aquesta contingència.

I aquests organismes seran els encarregats de concedir-la o denegar-la.

Durada

Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà segons els períodes cotitzats per la persona treballadora dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, tal com es mostra en la següent taula:

MESOS
COTITZATS

DURADA DE LA PRESTACIÓ

De 12 a 17 meses

4 meses

De 18 a 23 mesos

6 mesos

De 24 a 29 mesos

8 mesos

De 30 a 35 mesos

10 mesos

De 36 a 42 mesos

12 mesos

De 43 a 47 mesos

16 mesos

Amb 48 mesos

24 mesos

 

Quantia i pagament

 • La quantia de la prestació serà el 70% de la base reguladora; aquesta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals el treballador hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.
 • La quantia mínima serà del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) si el treballador autònom no té fills a càrrec seu, i del 107% si els té.
 • No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzin per una base inferior a la mínima.
 • La quantia màxima serà el 175% de l’IPREM. Si té a càrrec seu un fill la quantia màxima serà del 200% i si té més fills a càrrec serà del 225%.

La prestació serà abonada per la mútua amb la qual la persona treballadora tingui coberta la contingència per cessament d’activitat, o pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, si està coberta per l’INSS, o per l’Institut Social de la Marina, si és l’entitat que cobreix aquesta contingència.

El treballador començarà a gaudir de la prestació a partir de l’endemà del dia  que es va produir la baixa, si presenta la sol·licitud en termini.

Les persones beneficiàries d’aquesta prestació que pretenen incorporar-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que desitgen desenvolupar una nova activitat com a treballador autònom poden sol·licitar el PAGAMENT ÚNIC de la prestació.

Consisteix en l’abonament del valor actual de l’import que resti per percebre de la prestació per cessament d’activitat sempre que es reuneixin una sèrie de requisits.

Pagament únic

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma. Consisteix en l’abonament del valor actual de l’import que resti per percebre de la prestació per cessament d’activitat. La poden sol·licitar aquelles persones beneficiàries d’aquesta prestació que pretenen incorporar-se com a soci treballador en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que desitgen desenvolupar una nova activitat com a autònom.

Requisits:

 • Ser beneficiari de la prestació per cessament d’activitat.
 • Tenir pendent de percebre, almenys, sis mesos.
 • Justificar la realització d’una activitat com a autònom o la incorporació com a soci treballador a una cooperativa de treball associat o societat laboral o mercantil, de nova creació o en funcionament, encara que hi hagi mantingut una relació de contracte prèvia, independentment de la seva durada.

Obligacions

 • Percebut l’import de la prestació, iniciar l’activitat laboral en el termini màxim d’un mes.
 • Presentar la documentació que provi l’inici de l’activitat.
 • La quantitat percebuda cal destinar-la a l’aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per a desenvolupar l’activitat com a treballador autònom.

Situacions especials

Els següents tipus de treballadors autònoms tenen una casuística especial:

 • Treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • Treballadors autònoms per la seva condició de socis de societats de capital.
 • Socis treballadors de les cooperatives de treball associat.
 • Treballadors autònoms que exerceixin una activitat professional conjuntament.
 • Treballadors autònoms inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

GUIA SOBRE L’ÚS DE COOKIES ADAPTADA A LA NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en col·laboració amb les associacions Adigital, Autocontrol, IAB Spain i l’AEA, ha publicat la “Guia sobre l’ús de les cookies” en la qual es tracten d’aclarir les principals obligacions que hauran de tenir en compte els editors de pàgines webs.

Llegir més

Guia sobre l’ús de cookies adaptada a la nova normativa de protecció de dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en col·laboració amb les associacions Adigital, Autocontrol, IAB Spain i l’AEA, ha publicat la “Guia sobre l’ús de les cookies” en la qual es tracten d’aclarir les principals obligacions que hauran de tenir en compte els editors de pàgines webs.

El passat 29 d’abril, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) feu pública la Guia sobre l’ús de les cookies, actualitzada a la nova normativa de protecció de dades. La guia recull les orientacions, garanties i obligacions que la indústria ha d’aplicar per a utilitzar tant cookies com tecnologies similars (fingerprinting i d’altres) complint la legislació vigent.

Les cookies que es veuen afectades per aquesta regulació són aquelles que tinguin una incidència directa en l’àmbit de privacitat dels usuaris (cookies destinades a la personalització de serveis, a l’anàlisi de la navegació i al desenvolupament d’accions publicitàries i de publicitat comportamental).

Les solucions proposades en la present guia pretenen oferir orientacions sobre com complir les obligacions previstes en l’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), en relació amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La guia ofereix diverses opcions per complir amb les principals obligacions imposades per la normativa; a saber, el deure d’informació a l’usuari i el deure d’obtenir-ne el consentiment.

La nova guia manté algunes de les qüestions que ja s’exigien en l’anterior i n’actualitza d’altres amb la intenció d’adaptar-les al nou entorn normatiu derivat del Reglament general de protecció de dades de la UE (RGPD).

La implantació de les cookies i el seu paper essencial per a la prestació de serveis a Internet ha determinat la necessitat d’implantar un sistema en el qual l’usuari sigui conscient de qui, com i per a què utilitza les seves dades personals. Per això, el document presentat per l’AEPD analitza la necessitat d’obtenir el consentiment informat de l’usuari abans d’instal·lar les cookies, recollint tant l’obligació de transparència en la informació com el consentiment en si mateix, tenint en compte que la nova normativa de protecció de dades estableix uns requisits més estrictes. A més, la guia es complementa amb exemples pràctics de fórmules vàlides per a recaptar el consentiment dels usuaris.

En aquest aspecte, és especialment important la regulació del consentiment de l’usuari per a acceptar l’ús de les cookies en les pàgines web que visiti. S’exigeix que el consentiment es basi en una acceptació expressa o una clara acció afirmativa, tal com resulta del RGPD. El tradicional procediment de “si continua navegant accepta la instal·lació de cookies” es matisa, afegint-li per a la seva validesa determinats requisits d’informació reforçada, accions clares i precises i la possibilitat de retirar el consentiment d’una forma igualment senzilla.

Finalment, la guia també recull el dret dels usuaris a rebre informació sobre la manera de desactivar o eliminar les cookies, així com la manera de revocar un consentiment prestat amb anterioritat.

Així mateix, en la citada guia s’analitzen altres aspectes de rellevància com la forma d’obtenció del consentiment de menors de 14 anys, la possibilitat de recaptar el consentiment en una única web per a diferents dominis de contingut similar d’un mateix editor, la responsabilitat en matèria de cookies o la possibilitat de denegar l’accés al servei en cas de rebutjar les cookies, en determinats supòsits. També és destacable que es considera una bona pràctica, segons la nova guia, que la validesa del consentiment per a l’ús de cookies no tingui una durada superior a 24 mesos.