ASPECTES COMPTABLES EN LES APORTACIONS D’IMMOBLES EN LA CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT

En la constitució d’una societat, les aportacions no dineràries, com els immobles, s’han de valorar pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.

Llegir més

En la constitució d’una societat, les aportacions no dineràries, com els immobles, s’han de valorar adequadament per reflectir-ne el valor just en els registres comptables. Aquesta circular explora les normatives comptables vigents aplicables a aquestes situacions i proporciona un exemple pràctic per a il·lustrar la seva aplicació.

Valoració d’immobles

Normativa comptable

D’acord amb la normativa vigent i el Pla General Comptable (PGC), les aportacions no dineràries, inclosos els immobles, s’han de valorar pel seu valor raonable en el moment de l’aportació. Aquest valor raonable es presumeix estimable de manera fiable, el que generalment és el cas.

El capital social registrat per l’empresa receptora de l’immoble ha de reflectir aquest valor raonable. Si l’aportant és una societat o un empresari individual, ha de donar de baixa l’immoble en la seva comptabilitat al valor net comptable i registrar les accions rebudes a canvi pel seu valor raonable. Les discrepàncies entre aquests valors poden resultar en guanys o pèrdues per a l’empresa aportant.

Canvi d’ús i permuta comercial

Excepte en el cas d’empreses del grup, es produeix un canvi d’ús amb l’aportació d’immobles, ja que les accions rebudes no tenen el mateix ús que l’immoble. Mentre que un immoble pot participar directament en l’activitat de l’empresa, les accions no ho fan. Els fluxos d’efectiu també seran diferents, i això es considera una permuta de caràcter comercial, fet que pot generar beneficis o pèrdues.

Per a l’empresa receptora, si el valor de l’immoble és més gran que el de les accions emeses, podria generar-se una prima d’emissió. Tanmateix, això només és possible en ampliacions de capital posteriors, no en la constitució inicial.

Valoració de l’immoble segons la Llei de societats de capital (LSC)

Requisits de valoració

La LSC, en l’article 63 i següents, estableix que en l’escriptura de constitució s’han de descriure les aportacions no dineràries, incloses les seves dades registrals i valoració en euros, així com la numeració de les accions o participacions atribuïdes.

En el cas d’aportacions de béns immobles, l’aportant està obligat al lliurament i sanejament conforme als termes del Codi Civil i el Codi de Comerç. Per a les societats anònimes, les aportacions han de ser valorades per un o diversos experts independents designats pel registrador mercantil. Per a societats de responsabilitat limitada, no és obligatori, però es pot fer si els socis ho consideren convenient.

Informe de l’expert independent

Per a societats anònimes, l’informe de l’expert independent ha de descriure, registrar i valorar l’aportació, expressant els criteris utilitzats. El valor assignat no pot excedir la valoració de l’expert. Aquest informe garanteix la relació entre el valor nominal de les accions lliurades i el valor de l’aportació rebuda.

L’expert és responsable enfront de la societat, accionistes i creditors per qualsevol mal causat per la seva valoració, tret que demostri haver actuat amb diligència i estàndards apropiats. Aquesta responsabilitat prescriu al cap de quatre anys des de la data de l’informe.

Exemple pràctic

Suposem que una empresa “A” aporta un immoble valorat raonablement en 500.000 euros a una nova societat “B”. A canvi, “A” rep 100.000 accions de “B” valorades nominalment en 5 euros cadascuna.

Registre comptable en l’empresa aportant

L’empresa “A” ha de donar de baixa l’immoble de la seva comptabilitat pel seu valor net comptable, que suposem és de 450.000 euros, i registrar les accions rebudes pel seu valor raonable de 500.000 euros. La diferència de 50.000 euros es registrarà com un guany.

Assentament comptable:

 • Baixa de l’immoble: crèdit de 450.000 euros (valor net comptable)
 • Registre d’accions: dèbit de 500.000 euros (valor raonable)
 • Registre de guany: dèbit de 50.000 euros

Registre comptable en l’empresa receptora

L’empresa “B” registrarà l’immoble rebut pel seu valor raonable de 500.000 euros i augmentarà el seu capital social pel valor nominal de les accions emeses (100.000 accions a 5 euros cadascuna), registrant qualsevol diferència com a prima d’emissió si apliqués en una ampliació de capital posterior.

Assentament comptable:

 • Registre de l’immoble: dèbit de 500.000 euros (valor raonable)
 • Augment de capital: crèdit de 500.000 euros (valor nominal de les accions)

Conclusió

La valoració d’aportacions no dineràries, específicament immobles, en la constitució d’una societat ha de seguir les normatives comptables i legals vigents per a assegurar una representació justa i precisa en els registres comptables. L’exemple pràctic il·lustra com aquestes normes s’apliquen en la pràctica, destacant la importància d’una valoració precisa i la implicació de qualsevol diferència en guanys o pèrdues.

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA AGILITZA ELS EMBARGAMENTS A PROVEÏDORS MOROSOS QUE COBRIN MITJANÇANT DATÀFONS O TERMINALS DE PUNT DE VENDA (TPV)

Al BOE del dia 29 de maig, s’ha aprovat una Resolució de l’AEAT que regula el procediment per realitzar de manera telemàtica actuacions d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals de punt de venda (TPV), tant físics com virtuals, determinant els supòsits d’aplicació i les condicions d’adhesió de les entitats.

Llegir més

Al BOE del dia 29 de maig, s’ha publicat la Resolució de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), que regula el procediment telemàtic per a l’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals de punt de venda (TPV) en entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, amb efectes des del 30 de maig de 2024.

Des de fa més d’una dècada, l’AEAT ha incorporat mitjans telemàtics en els procediments d’embargament quan el destinatari és una entitat de crèdit. Això s’ha fet per evitar l’alentiment originat per sistemes manuals i permetre una gestió més àgil dels processos. Un exemple d’aquesta tendència és la Resolució de 15 de març de 2016, que va establir el procediment per a l’embargament telemàtic de diners en comptes a termini en entitats de crèdit.

El terminal de punt de venda (TPV) s’ha convertit en un sistema àmpliament utilitzat per fer cobraments mitjançant targetes bancàries, tant en botigues físiques com virtuals, especialment després de la pandèmia de la COVID-19. A causa de l’augment dels pagaments electrònics i els resultats positius dels embargaments telemàtics d’altres tipus de diligències, l’Agència Tributària ha decidit estendre l’ús de tècniques telemàtiques als embargaments de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV.

 • Atenció. Quan un comerç, un establiment d’hostaleria o qualsevol altre treballador per compte propi té deutes amb Hisenda o la Seguretat Social, aquestes administracions tenen dret, fins i tot, a embargar els ingressos que obtenen dels terminals de punt de venda (TPV) -datàfons- dels seus negocis.

Contingut i claus bàsiques del procediment

La resolució regula un procediment que permet als òrgans de recaptació de l’AEAT dur a terme telemàticament les actuacions d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV. Aquestes actuacions inclouen la posada a disposició, recollida i contestació, així com l’aixecament d’aquesta modalitat de diligències d’embargament.

La resolució s’aplica específicament a les diligències d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV, emeses per mitjans informàtics i telemàtics per l’Agència Tributària.

Queden excloses les diligències d’embargament preventiu que s’emetin sota un acord d’adopció de mesures cautelars i les que resultin de la seva conversió en embargament definitiu.

El procediment habilita l’intercanvi automatitzat, telemàtic i massiu de dades a través de serveis web en la seu electrònica de l’AEAT. Les entitats de crèdit, entitats de diners electrònics, entitats de pagament o qualsevol proveïdor de serveis de pagament que gestioni aquest servei de cobrament mitjançant TPV poden optar per actuar mitjançant l’emplenament de formularis (per a entitats no adherides al procediment mecanitzat) o mitjançant intercanvis automatitzats i telemàtics de dades (per a entitats adherides). Les entitats que triïn la segona modalitat podran automatitzar el tractament d’aquestes diligències d’embargament per a gestionar-les de manera més àgil.

Per a incentivar l’adhesió al procediment regulat per la resolució, les entitats adherides no només podran utilitzar els serveis web vinculats estrictament al procediment d’embargament de TPV, sinó també altres serveis web addicionals segons s’indica en l’annex I de la resolució. Aquests serveis addicionals inclouen la recuperació i consulta de diligències prèviament recollides i no finalitzades, la comunicació de baixes de titularitat per inexistència o cancel·lació de tots els contractes de TPV del deutor, i la recuperació i consulta de diversos documents mitjançant el codi segur de verificació (CSV).

Atenció. Per a la pràctica d’aquests embargaments, l’intercanvi telemàtic de dades es farà per mitjà dels següents serveis web desenvolupats per l’Agència Tributària, als quals les entitats adherides podran accedir en qualsevol moment:

 • Recuperació de diligències d’embargament de TPV pendents de finalitzar.
 • Recuperació de diligències d’embargament de TPV pendents de contestar.
 • Contestació de diligències d’embargament de TPV.
 • Consulta els aixecaments de diligències d’embargament de TPV.
 • Comunicació de les baixes de titularitat d’un deutor a l’Agència Tributària per part de les gestores de TPV.
 • Recuperació documents a partir de CSV.

Aquests serveis funcionaran d’acord amb les especificacions tècniques recollides en l’annex I de la resolució, complementats per una guia tècnica que es mantindrà actualitzada i publicada en la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Adhesió, modificació i baixa del procediment

Les entitats que realitzin la gestió de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV que estiguin interessades a adherir-se a aquest procediment hauran de comunicar-ho al titular del Departament de Recaptació de l’Agència Tributària, a través del seu representant legal o d’apoderat, presentant la sol·licitud d’adhesió a aquesta resolució en la seu electrònica de l’Agència Tributària, conforme a un model d’adhesió inclòs en l’annex III.

La data d’adhesió proposada en la sol·licitud no podrà ser inferior a quinze dies ni superior a dos mesos a comptar des de la data de la seva presentació i, a partir de la data efectiva d’adhesió, la posada a disposició, recollida i contestació, així com la consulta de possibles aixecaments de les diligències d’embargament s’haurà de fer exclusivament via serveis web, amb independència que l’emissió sigui anterior o posterior a la data efectiva d’adhesió.

Les entitats adherides estaran obligades a posar en coneixement del Departament de Recaptació qualsevol canvi que es produeixi en les dades remeses en la comunicació d’adhesió al procediment, d’acord amb el que s’estableix en el model de modificació de l’annex IV.

En la comunicació s’haurà d’indicar la data efectiva de la modificació, que no podrà ser inferior a un mes a comptar des de la data de sol·licitud de modificació.

Les entitats que desitgin deixar sense efecte la seva adhesió al procediment hauran de comunicar-ho al Departament de Recaptació per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció conforme al model de baixa de l’annex V.

En la comunicació s’haurà d’indicar la data efectiva de la baixa, que no podrà ser inferior a un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

L’incompliment de qualsevol dels terminis o obligacions podrà implicar la baixa d’ofici del sistema de tramitació i, en cas d’incompliment de les diligències d’embargament, les entitats adherides podran incórrer en els supòsits de responsabilitat regulats per la normativa tributària.

COM AFECTA EL REIAL DECRET LLEI 2/2024 AL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ DELS TREBALLADORS MÉS GRANS DE CINQUANTA-DOS ANYS?

Mitjançant el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, es fa una profunda reforma de la prestació per desocupació en l’àmbit assistencial. A pesar que les novetats es fan amb efectes des del 23 de maig de 2024, les noves previsions seran aplicables per a les prestacions posteriors a l’1 de novembre de 2024, per la qual cosa els drets reconeguts abans d’aquesta data es mantenen amb la normativa anterior fins a la seva extinció.

Llegir més

Després de l’intent fallit el desembre de 2023 (gener de 2024 per la no convalidació pel Congrés del RD-llei 7/2023, de 19 de desembre), al BOE del 22 de maig de 2024 s’ha publicat el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.

Aquest RDL 2/2024, amb efectes des del 23 de maig de 2024, introdueix una profunda reforma de la prestació per desocupació en l’àmbit assistencial.

 • Atenció. Convé recordar que, encara que la present modificació ha entrat en vigor el 23 de maig de 2024, el RDL 2/2024 ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats en el termini dels trenta dies següents a la seva promulgació.

A més, convé tenir present que tot i que les novetats que analitzem es realitzen amb efectes des del 23-05-2024, de conformitat amb la DT 1a del Reial decret llei 2/2024, les noves previsions són aplicables per a les prestacions posteriors a l’01-11-2024, per la qual cosa els drets reconeguts abans d’aquesta data es mantenen amb la normativa anterior fins a la seva extinció.

En particular, en aquesta circular s’analitzen les modificacions en la regulació del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys i les seves implicacions pràctiques.

1. Manteniment del subsidi i la seva quantia

El RDL estableix que el subsidi per a treballadors més gran de cinquanta-dos anys es manté en els termes actuals, sense modificar la seva quantia fixa. Aquest manteniment es justifica a causa de la seva major durada i les cotitzacions per la contingència de jubilació, aspecte que no tenen altres subsidis.

2. Nova regulació del subsidi

La regulació del subsidi se centralitza en l’article 280 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), modificat per l’article segon, apartat deu del RDL. No obstant això, aquesta nova regulació entrarà en vigor l’1 de novembre de 2024, i es manté vigent la normativa anterior fins al 31 d’octubre de 2024.

3. Requisits per accedir al subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys

Per accedir a aquest subsidi, s’han de complir els següents requisits:

 • Edat: tenir complerts cinquanta-dos anys en la data del fet causant.
 • Cotització: haver cotitzat almenys quinze anys, dels quals almenys 2 dins dels quinze anys immediatament anteriors.
 • Cotització per desocupació: haver cotitzat almenys sis anys per desocupació a Espanya durant la seva vida laboral.
 • Rendes: acreditar que no es tenen rendes pròpies superiors al 75% de l’SMI (850,50 €/mes en 2024).

4. Compatibilitat amb el treball

El nou article 275 de la LGSS especifica les rendes computables, excloses les del treball. Així, el subsidi és compatible amb contractes a temps parcial o complet, i la seva quantia és determinada trimestralment segons la jornada laboral.

Trimestre en què es trobi el perceptor respecte a l’inici del subsidi

Ocupació a temps complet (% IPREM)

Ocupació a temps parcial

>= 75% de la jornada
(% IPREM)

= 50% de la jornada
(% IPREM)

(% IPREM)

En el 1r trimestre

80

75

70

60

En el 2n trimestre

60

50

45

40

En el 3r trimestre

40

35

30

25

En el 4t trimestre

30

25

20

15

En el 5è trimestre i següents

20

15

10

5

Com a exemple, un beneficiari que fa quatre mesos que percep el subsidi i treballa a mitja jornada percebrà el salari corresponent i el 45% de l’IPREM (270 €/mes en 2024) com a complement de suport a l’ocupació. La durada màxima d’aquesta compatibilitat és de cent vuitanta dies.

5. Accés al subsidi posterior al compliment dels cinquanta-dos anys

Els qui compleixin els requisits, excepte l’edat, en la data del fet causant poden sol·licitar el subsidi en complir els cinquanta-dos anys, sempre que hagin estat inscrits ininterrompudament com a demandants d’ocupació des d’aquesta data.

6. Exclusions del dret al subsidi

No poden accedir al subsidi els qui hagin percebut o esgotat:

 • Renda activa d’inserció.
 • Subsidi extraordinari per desocupació.
 • Prestació per cessament d’activitat.

7. Naixement del dret

El dret al subsidi neix:

 • A partir de l’endemà del fet causant si se sol·licita en els quinze dies hàbils següents.
 • El dia de presentació de la sol·licitud si es fa fora d’aquest termini.

8. Durada del subsidi

El subsidi es percebrà fins que s’assoleixi l’edat ordinària per a la pensió contributiva de jubilació.

9. Quantia del subsidi

La quantia serà el 80% de l’IPREM mensual vigent (480 €/mes en 2024). L’entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació sobre una base de cotització del 125% de la base mínima del règim general de la Seguretat Social (1.653,75 €/mes en 2024).

10. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris han de comunicar qualsevol increment de rendes que pugui afectar el subsidi i presentar una declaració anual de rendes amb la documentació corresponent. La falta de compliment pot resultar en la suspensió o extinció del subsidi.

En definitiva, el Reial decret llei 2/2024 introdueix importants modificacions en la regulació del subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys, centralitzant la seva normativa i establint nous requisits i obligacions per als beneficiaris. És crucial que tots els interessats comprenguin i compleixin amb les noves disposicions per a assegurar l’accés i manteniment d’aquest benefici.

EL TRIBUNAL SUPREM ESTABLEIX QUE UN TREBALLADOR FIX DISCONTINU NO POT OPTAR A LA JUBILACIÓ PARCIAL

La jubilació parcial està destinada a aquells treballadors que atenen una activitat a temps complet i passen a exercir una activitat a temps parcial. El treballador fix discontinu, l’activitat del qual es desenvolupa en dates incertes, havent-se formalitzat amb caràcter simultani un contracte de relleu, no pot accedir a la jubilació parcial quan encara no ha complert l’edat ordinària de jubilació.

Llegir més

Volem informar-los d’una sentència important del Tribunal Suprem (TS), en concret sobre la sentència de 29 d’abril de 2024, que estableix que els treballadors fixos discontinus, l’activitat laboral dels quals no es desenvolupa en dates certes i que han formalitzat simultàniament un contracte de relleu, no poden accedir a la jubilació parcial si no han assolit l’edat ordinària de jubilació. Aquesta decisió aplica la doctrina de la Sentència del TS 1272/2023, de 21 de desembre de 2023.

Els treballadors fixos discontinus són aquells que presten els seus serveis en períodes no continus però recurrents, la qual cosa els diferencia dels treballadors a temps complet o parcial continuat.

La jubilació parcial permet als treballadors reduir la seva jornada laboral i accedir a una pensió parcial, mentre un treballador rellevista cobreix el temps restant.

La sentència del TS subratlla la distinció entre la regulació laboral dels contractes de treball i la relació jurídica de seguretat social. En l’àmbit de la seguretat social, la regulació de la jubilació parcial té característiques específiques diferents de les del règim laboral.

Requisits de jubilació parcial

 • La normativa actual requereix que el treballador interessat en la jubilació parcial ha de tenir una relació laboral a temps complet.
 • Això implica que l’activitat laboral s’ha de desenvolupar en una jornada ordinària o contínua, no considerant la naturalesa discontínua de la prestació del servei.

Evolució legislativa

 • Article 166 de la LGSS de 1994: inicialment, no s’exigia una relació de treball a temps complet per accedir a la jubilació parcial.
 • Llei 40/2007: va introduir la condició d’activitat a temps complet, probablement en resposta a interpretacions judicials prèvies. Aquesta reforma va ser significativa per a aclarir que només les feines contínues i a temps complet qualifiquen per a la jubilació parcial.

Impacte en treballadors fixos discontinus

 • L’activitat discontínua, encara que sigui a jornada completa durant els períodes de treball, no s’ajusta al concepte d’activitat contínua requerida per a la jubilació parcial.
 • La sentència assenyala que permetre l’accés a la jubilació parcial a treballadors que treballen en períodes incerts, fins i tot si acumulen una feina anual parcial, no tindria lògica ni justificació dins del marc legal actual.

Implicacions per als treballadors

 • Aquells que treballen sota un règim de fixos discontinus, independentment de si les seves dates d’activitat són unes de certes o incertes, no qualifiquen per a la jubilació parcial segons la interpretació actual de la llei.
 • La intenció del legislador en modificar la llei va ser clarament delinear que només les feines contínues a temps complet són elegibles per a aquesta modalitat de jubilació.

Recomanacions per a planificació laboral

 • Els treballadors i ocupadors han de considerar aquesta exclusió en planificar el retir i la contractació de rellevistes.
 • Avaluar altres opcions de jubilació disponibles que s’ajustin millor al perfil laboral discontinu.

Aquesta sentència reafirma la necessitat d’una activitat laboral contínua i a temps complet per accedir a la jubilació parcial amb contracte de relleu. Els treballadors fixos discontinus, fins i tot aquells a jornada completa durant els seus períodes d’activitat, no compleixen aquest requisit per la discontinuïtat inherent de la seva activitat.

Per tant, és crucial que tant ocupadors com empleats emmarquin correctament les seves expectatives i plans de jubilació, tenint en compte aquesta interpretació legal. Per a qualsevol pregunta o consulta addicional sobre com afecta aquesta sentència a la seva situació particular, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.

LA PROBLEMÀTICA DELS AVALS I LA SEVA EXECUCIÓ

Podem diferenciar entre garanties simples, solidàries o independents. La garantia simple és la que l’avalador té el benefici del fiador: primer el creditor ha de reclamar al deutor principal i compel·lir-li judicialment per lliurar tots els seus béns per satisfer l’obligació. Si no ho aconsegueix, anirà contra l’avalador. L’aval solidari és el que no hi ha benefici del fiador: el creditor pot reclamar a tots dos. En aquest cas l’avalador està encara menys protegit, però el creditor ho està molt més.

Llegir més

La problemàtica inherent de la nostra societat de capitalisme de mercat implica que el finançament és una eina poderosa i necessària. Avui dia és impensable un mercat immobiliari sense hipoteques o un mercat de compravenda de vehicles sense finançament a terminis.

De la mateixa manera és impossible pensar que el desenvolupament tecnològic d’occident seria possible sense la quantitat de pòlisses, avals, i préstecs concedits a empreses emergents i tecnològiques per a recerca.

Avals

I dins d’aquest capitalisme de mercat on el finançament és necessari, un instrument jurídic són els avals. Els avals ja sabem que poden ser prestats per familiars, empreses o fins i tot per administracions públiques. Per exemple, l’institut ICO.

Convé deixar clar que aval, fiança i garantia, en realitat amaguen el mateix, és garantir una operació financera. La garantia pot ser un immoble, l’aval pot ser d’una administració o el fiador pot ser un familiar de l’obligat.

La garantia com a tal és un negoci superposat al negoci jurídic principal. X li deu a I, però Z ha signat com a avaladora. El negoci jurídic principal és que X li deu a I; el negoci superposat és que Z és avaladora.

Classes

En aquest sentit, podem diferenciar entre garanties simples, solidàries o independents. La garantia simple és la que l’avalador té el benefici del fiador: primer el creditor ha de reclamar al deutor principal i compel·lir-li judicialment per lliurar tots els seus béns per satisfer l’obligació. Si no ho aconsegueix, anirà contra l’avalador.

L’aval solidari és el que no hi ha benefici del fiador: el creditor pot reclamar a tots dos. En aquest cas l’avalador està fins i tot menys protegit, però el creditor ho està molt més. L’obligació superposada és la mateixa que l’obligació principal, la diferència és mínima.

En l’aval independent, s’inverteix la càrrega de la prova: és encara pitjor per a l’avalador, perquè ha de provar que el deutor principal ha complert per rebutjar fer front a l’obligació.

En qualsevol cas, hem de ser conscients que els avals a vegades rellueixen al principi, però al cap d’uns anys no és el que semblen. Per exemple, recordem la situació viscuda en la crisi de 2008 i després la de 2011-2012. En aquella època les garanties immobiliàries (les que afermen el préstec hipotecari), semblaven or, perquè l’immoble sempre pujava. I, tanmateix, això va acabar i va explotar. Hem de ser conscients que els preus de la bombolla són ara en 2024 el moment temporal en què s’han recuperat. Això implica que, si vau comprar un habitatge en 2008, és en 2024 quan recupereu el valor pagat. Per tant, un aval de molt difícil execució és aquell que s’aferma sobre un bé en bombolla o un bé el valor del qual està inflat pel mercat.

De la mateixa manera, a vegades hi ha tercers que garanteixen operacions, que al cap de pocs anys es tornen insolvents i els avals acaben sent no executables.

OBLIGACIONS FISCALS JUNY – JULIOL 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny – juliol 2024. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

JUNY

Des del 3 de juny a l’1 de juliol

Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2023

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2024: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Maig 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2024. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Primer pagament fraccionat: 584

Impost sobre les transaccions financeres

 • Maig 2023: 604

Fins al 26 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

IVA

 • Maig 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

 

JULIOL

Fins a l’1 de juliol

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats 2023: 151

IVA

 • Maig 2024: Autoliquidació: 303
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2023: 282

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2024: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2024. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2024. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2024. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Segon pagament fraccionat 585

Imposto especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2024: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2024: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2024. Autoliquidació: 303
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 de juliol

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2024. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IVA

 • Juny 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2023: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2024: 410

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2024: 490

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Imposat temporal de solidaritat de les grans fortunes

 • Any 2023: 718

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Segon trimestre 2024: 379

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Segon trimestre 2024: 281

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC núm. 8767, de 6.10.2022)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9162

Data de publicació: 14/05/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9162/2028268.pdf

2. Subvencions públiques per al suport a la continuïtat empresarial i les segones oportunitats

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9162

Data de publicació: 14/05/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9162/2028182.pdf

3. Subvencions de l’any 2024 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (ref. BDNS 759488)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9162

Data de publicació: 14/05/2024

Termini: 15/07/2024

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9162/2028124.pdf

4. Línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya (ref. BDNS 749502) (DOGC núm. 9125, de 19.3.2024)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9162

Data de publicació: 14/05/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9162/2028218.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9161

Data de publicació: 13/05/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9161/2028006.pdf

6. Línia de subvencions de nuclis d’R+D Green a projectes d’R+D en l’àmbit del canvi climàtic (ref. BDNS 763628)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9173

Data de publicació: 30/05/2024

Termini: 8/10/2024

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9173/2030481.pdf

7. Subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 762856)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9172

Data de publicació: 29/05/2024

Termini: Consultar Art. 5 segons línia subvencionable

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9172/2030262.pdf

8. Ajuts al foment de les races autòctones per a l’any 2024 (ref. BDNS 762624)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9169

Data de publicació: 24/05/2024

Termini: 8/06/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9169/2029681.pdf

9. Línia de subvencions per a projectes de multilocalització

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9174

Data de publicació: 31/05/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9174/2030697.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres corresponents a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 113

Data de publicació: 9/05/2024

Termini: 13/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/09/pdfs/BOE-B-2024-16713.pdf

2. Ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 114

Data de publicació: 10/05/2024

Termini: 11/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/10/pdfs/BOE-B-2024-16779.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció de llibres entre llengües de l’estat, corresponents a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 130

Data de publicació: 29/05/2024

Termini: 19/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/29/pdfs/BOE-B-2024-19570.pdf

4. Ajudes a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric dins del Pla per a la Recuperació, Transformació i Resiliència l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 126

Data de publicació: 24/05/2024

Termini: 19/07/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/24/pdfs/BOE-B-2024-18717.pdf

5. Ajuts destinats a “Missions de Ciència i Innovació – Transmissions” en el marc del programa de transferència i col·laboració del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2024-2027

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 121

Data de publicació: 18/05/2024

Termini: 21/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/18/pdfs/BOE-B-2024-18006.pdf

5. Ajuts a projectes d’R+D en línies estratègiques, en el marc de la iniciativa «Transmissions»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 121

Data de publicació: 18/05/2024

Termini: 21/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/18/pdfs/BOE-B-2024-18005.pdf

6. Subvencions per a la realització d’activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a Espanya

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 120

Data de publicació: 17/05/2024

Termini: 7/06/2024

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/17/pdfs/BOE-B-2024-17697.pdf

7. Ajuts de l’any 2024 a projectes d’R+D seleccionats en els programes internacionals Eurostars 3, Associacions Cofinançades i Programa Estratègic Corea Espanya

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 117

Data de publicació: 14/05/2024

Termini: 23/08/2024

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/14/pdfs/BOE-B-2024-17518.pdf

8. Ajuts per a l’impuls de l’ecosistema emprenedor innovador nacional dins del programa impuls de l’ecosistema emprenedor innovador per a actuacions realitzades o a realitzar en 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 120

Data de publicació: 17/05/2024

Termini: 18/06/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/17/pdfs/BOE-B-2024-17679.pdf