COVID-19. ACTIVAT EL TERCER TRAM DE LA LÍNIA D’AVALS DE L’ICO PER GARANTIR LA LIQUIDITAT DE LES EMPRESES I ELS AUTÒNOMS

El Consell de Ministres ha aprovat l’acord pel qual s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms per valor de 24.500 milions d’euros. Amb càrrec a aquest nou tram, es destinaran 20.000 milions per garantir préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses; 4.000 milions per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i 500 milions per reforçar els reavals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA). S’estableix de manera específica que les empreses hauran d’emprar el finançament avalat per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i proveïdors, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries, sense que en cap cas es pugui destinar al pagament de dividends ni de dividends a compte.

Llegir més

COVID-19. Activat el tercer tram de la línia d’avals de l’ICO per garantir la liquiditat de les empreses i els autònoms.

El Consell de Ministres ha aprovat l’acord pel qual s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms per valor de 24.500 milions d’euros. Amb càrrec a aquest nou tram, es destinaran 20.000 milions per garantir préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses; 4.000 milions per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i 500 milions per reforçar els reavals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA). S’estableix de manera específica que les empreses hauran d’emprar el finançament avalat per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i proveïdors, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries, sense que en cap cas es pugui destinar al pagament de dividends ni de dividends a compte.

L’informem que el Consell de Ministres del passat 5 de maig,  ha aprovat l’acord pel qual s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, aprovada pel Govern el passat 17 de març per un import total de 100.000 milions d’euros, per valor de 24.500 milions d’euros.

Amb càrrec a aquest nou tram, es destinaran: 

 • 20.000 milions per garantir préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses;
 • 4.000 milions per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i
 • 500 milions per reforçar els reavals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA).

L’Acord estableix de manera específica que les empreses hauran d’emprar el finançament avalat per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i proveïdors, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries, sense que en cap cas es pugui destinar al pagament de dividends ni de dividends a compte.

20.000 milions per a autònoms, pimes i empreses

El finançament destinat a la cobertura de préstecs atorgats a autònoms i empreses manté les mateixes característiques i el mateix procediment de tramitació dels trams inicials. Dels 20.000 milions activats, es reserven 10.000 milions per garantir préstecs d’autònoms i pimes i els altres 10.000 milions per avalar préstecs de la resta d’empreses, d’una mida més gran.

Podran sol·licitar aquests avals els autònoms, pimes i empreses afectats pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020 i no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% en el cas de les operacions de renovació. Els avals tindran una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

L’acord del Consell de Ministres reforça i precisa les característiques per als beneficiaris. Amb aquest objectiu, s’inclou expressament la prohibició que les entitats financeres puguin carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client. Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els acords i en el contracte marc amb l’ICO, i es recorda que els incompliments materials de les seves obligacions es consideren infracció de disciplina.

4.000 milions per garantir emissions de pagarés

El Consell de Ministres ha aprovat també una dotació de 4.000 milions d’euros addicionals amb càrrec a la línia d’avals de l’ICO per garantir les emissions d’empreses no financeres del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Podran optar a aquests avals les empreses amb seu social a Espanya i que tinguin un programa de pagarés incorporat al MARF abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020 de 21 d’abril, sempre que no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea i que els pagarés s’emetin abans del 30 de setembre de 2020.

L’import màxim de l’aval serà del 70% del principal de cadascuna de les emissions i el termini màxim de 24 mesos. El cost serà de 30 punts bàsics per a avals amb venciment de fins a 12 mesos i de 60 punts bàsics per a avals amb venciment entre 13 i 24 mesos.

La gestió d’aquests avals serà realitzada per l’ICO en col·laboració amb Borses i Mercats Espanyols (BME). Totes dues institucions hauran de subscriure un contracte marc amb cadascuna de les empreses no financeres que es vulguin beneficiar de l’aval per a les seves emissions de pagarés i amb les entitats col·locadores que participin en el programa d’emissió de pagarés.

500 milions per reforçar els avals de CERSA

Així mateix, s’han aprovat 500 milions per reforçar els avals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA) i augmentar la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.

L’aval màxim serà del 80%, si bé podrà variar en cada operació per complementar l’aval que també concedeix el Fons Europeu d’Inversions (FEI) a CERSA, sense que tots dos avals puguin superar conjuntament el 90%.

El termini màxim de l’aval serà de cinc anys. Per a la gestió dels avals, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital subscriurà un contracte marc amb CERSA.

Les empreses ja han rebut més de 36.000 milions d’euros en finançament

Amb les últimes dades disponibles, fins al diumenge 3 de maig les empreses espanyoles han rebut 36.190 milions d’euros en finançament a través de la Línia d’Avals. Se n’ha beneficiat 269.843 empreses, que han rebut avals per import de 27.510 milions d’euros.

Del total d’operacions, el 98% correspon a nous préstecs i renovacions d’autònoms i pimes, amb 264.862 operacions avalades, per import de 18.998 milions d’euros. Aquests avals han permès que flueixi finançament per més de 23.773 milions d’euros.

Així mateix, s’han garantit 4.981 operacions de grans empreses, per import de 8.511 milions d’euros, que els han permès obtenir finançament per més 12.400 milions.

COVID-19. EL GOVERN SOL·LICITA LA QUARTA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA FINS AL 24 DE MAIG

Per culpa de la situació sanitària fruit de la pandèmia de COVID-19 es considera necessari continuar amb la situació de l’estat d’alarma i se sol·licita mantenir la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les mesures que el modifiquen, apliquen i desenvolupen fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

Llegir més

COVID-19. El Govern sol·licita la quarta pròrroga de l’estat d’alarma fins al 24 de maig

Per culpa de la situació sanitària fruit de la pandèmia de COVID-19 es considera necessari continuar amb la situació de l’estat d’alarma i se sol·licita mantenir la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les mesures que el modifiquen, apliquen i desenvolupen fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

L’informem que el Consell de Ministres ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per culpa de la situació sanitària fruit de la pandèmia de COVID-19 es considera necessari continuar amb la situació de l’estat d’alarma i se sol·licita mantenir la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les mesures que el modifiquen, apliquen i desenvolupen fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020.

No obstant això, i d’acord amb el marc previst en el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la seva reunió del 28 d’abril de 2020, mitjançant la present sol·licitud de pròrroga s’habilita al Ministre de Sanitat, en la seva condició d’autoritat competent delegada, mitjançant un procés en el qual participaran les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla conformement als principis de cooperació i col·laboració, a concretar les mesures que s’hagin d’aplicar en el procés de desescalada.

La progressió de les mesures, o la seva eventual regressió, es determinarà en funció de l’evolució de diversos indicadors, tant sanitaris com epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat. A més, aquestes mesures es podran aplicar en àmbits territorials concrets, sigui la província, l’illa o la unitat territorial de referència en el procés de desescalada.

Aquesta pròrroga determina que les persones es podran desplaçar per la província, l’illa o la unitat territorial de referència en què es trobin. Tot això sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa.

Es preveu que, durant la vigència de la nova pròrroga de l’estat d’alarma, s’iniciï un gradual aixecament de les mesures de contenció previstes en el Pla per a la desescalada aprovat pel Consell de Ministres en la seva reunió del 28 d’abril de 2020.

REQUISITS DELS ARRENDATARIS D’HABITATGE HABITUAL PER ACCEDIR A LÍNIES ICO PER LA COVID-19

Al BOE del dia 1 de maig es va publicar l’Ordre Ministerial que estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer de l’habitatge habitual. S’inclou el formulari de sol·licitud del préstec i s’indica la documentació justificativa que cal facilitar per l’arrendatari. Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

Llegir més

Requisits dels arrendataris d’habitatge habitual per accedir a línies ICO per la COVID-19

Al BOE del dia 1 de maig es va publicar l’Ordre Ministerial que estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer de l’habitatge habitual. S’inclou el formulari de sol·licitud del préstec i s’indica la documentació justificativa que cal facilitar per l’arrendatari. Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

L’informem que al BOE del dia 1 de maig s’ha publicat l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, que desenvolupa el que es preveu en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer de l’habitatge habitual. 

En l’Annex I de l’Ordre Ministerial s’inclou el formulari de sol·licitud del préstec i s’indica la documentació justificativa que cal facilitar per l’arrendatari.

Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant l’aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

En l’Annex II de l’Ordre Ministerial s’inclou el formulari per a la concessió del préstec a emplenar per l’entitat de crèdit.

Elegibilitat dels arrendataris

Els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 que reuneixin les condicions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda Urbana indicada i l’acreditin segons el que s’hi estableix.

Em puc beneficiar d’aquests préstecs si sóc propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya?

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual, quan l’arrendatari o qualsevol dels qui componen la unitat familiar que l’habita sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya on puguin habitar, excepte en aquells casos contemplats en l’Ordre Ministerial.

Què s’entén per unitat familiar?

La composta per qui deu l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

En cas de ser diversos els titulars en un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin el contracte de préstec amb l’entitat com a prestataris, del qual respondran tots de manera solidària. A aquest efecte, es formalitzarà un sol contracte de préstec en el qual figurin tots els arrendataris com a prestataris del préstec, que han de complir conjuntament els requisits i condicions establerts.

Requisits que cal complir per beneficiar-se d’aquesta línia de finançament:

Aquests requisits s’estableixen en l’Ordre Ministerial referida. Els préstecs es podran atorgar als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d’arrendament en vigor subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i que reuneixin de manera conjunta els següents requisits:

 1. Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació de desocupació, per estar afectat per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures o per  altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que es puguin acreditar documentalment i que impliquin aquesta reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19.
 1. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no arribi al límit de cinc vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (IPREM), és a dir 2.689,20 €.
 1. Que la renda arrendatària més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entendrà per “despeses i subministraments bàsics” l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un mes.

 

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual, quan l’arrendatari o qualsevol dels qui componen la unitat familiar que l’habita sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya, on puguin habitar, excepte els casos que es contemplen en l’Ordre Ministerial.

Quina documentació cal presentar?

Haurà de presentar entitat de crèdit els següents documents, depenent del fet al·legat:

a) En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Persones que habiten en l’habitatge habitual:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius.

d) Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable de l’arrendatari relativa al compliment dels requisits establerts en l’article 4 de l’Ordre TMA/378/20, de 30 d’abril del MITMA.

Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixin tal aportació.

Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà del termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

Tal com recull l’article 11 de l’Ordre Ministerial que regula aquesta línia, el MITMA podrà verificar en tot moment que els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’han atorgat a arrendataris que complien els requisits d’elegibilitat per obtenir-los; així com que el seu import s’ha destinat a la finalitat per a la qual es van atorgar.

On es pot sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament COVID-19 de l’ICO.

El llistat d’entitats a les quals es pot dirigir estarà disponible en la pàgina web de l’ICO. Aquest llistat s’actualitzarà diàriament conforme les entitats i l’ICO subscriguin els corresponents convenis.

Quin és l’objectiu d’aquesta línia de finançament i que succeeix si no es compleixen els requisits?

La concessió de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat perquè els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19, puguin fer front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual.

Els préstecs es concediran a arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol.

Aquests préstecs comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant que compleixin les condicions establertes.

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.

Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de la Línia?

Els préstecs s’hauran de sol·licitar per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020 i s’hauran de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020.

No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat mitjançant Ordre del MITMA.

A què es poden destinar els fons d’aquests préstecs?

Al pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual, el contracte d’arrendament haurà de correspondre a l’habitatge complet, i pot incloure el mobiliari, els trasters, i les places de garatge i altres dependències annexes a l’habitatge, però exclosos els acords de subarrendament i el lloguer d’habitacions.

Quin és l’import màxim del préstec avalat?

Fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les sis mensualitats podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a sis mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i l’arrendatari ni posteriors a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

A qui abona els fons l’entitat de crèdit i de quina forma?

L’entitat, prèvia comunicació per a la seva presa de raó al titular del préstec, establirà els procediments per abonar les quanties corresponents a les mensualitats directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, en un compte corrent que identificarà a l’arrendador i del qual n’haurà de ser titular.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que es prevegi en el contracte o s’acordi periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats reportades i no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec. L’entitat de crèdit haurà de conservar el justificant de cadascun dels pagaments que realitzi.

Haig de pagar tipus d’interès pel préstec?

No, MITMA bonificarà el 100% dels interessos i despeses de les operacions de préstec formalitzades.

El tipus d’interès del préstec serà fix, fins a 1,5% TAE. No obstant això, l’entitat no cobrarà al client cap import en concepte de tipus d’interès.

L’entitat financera pot cobrar despeses o comissions?

No, l’entitat de crèdit no podrà aplicar al client comissionis per cap concepte ni exigir al client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Quin és el termini d’amortització dels préstecs?

Les operacions de préstec es podran formalitzar amb caràcter general per un termini de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per uns altres quatre anys.

L’arrendatari podrà sol·licitar a l’entitat per escrit, una vegada transcorreguts almenys tres anys des de la data de concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, una única pròrroga de quatre anys de termini d’amortització addicional.

Per a això haurà d’acreditar que persisteixen, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, la seva situació de vulnerabilitat i que compleix els requisits establerts en el moment de la concessió del préstec.

Existeix la possibilitat de sol·licitar carència?

El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a sis anys i es podrà pactar un període de carència de principal de sis mesos.

Qui decideix la concessió del préstec?

L’entitat de crèdit analitzarà si les sol·licituds de finançament compleixen totes les condicions establertes en l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril del MITMA i decidirà sobre la concessió del finançament. No podrà ser avalada en aquesta línia cap operació que no compleixi totes les condicions establertes en la citada ordre i per a les quals no s’aportin pels arrendataris la totalitat de la documentació requerida.

L’entitat no podrà sol·licitar a l’arrendatari cap mena de garantia per a l’aprovació de l’operació de finançament.

Quina cobertura té l’aval?

L’aval cobrirà el 100% de l’import de cada préstec concedit per l’entitat a l’arrendatari, dins de les condicions de la línia.

La concessió dels avals als préstecs atorgats per l’entitat, no comportarà el cobrament de cap comissió per a l’arrendatari.

Es pot sol·licitar més d’un préstec?

No, només podrà sol·licitar finançament per a un únic contracte d’arrendament i préstec.

Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?

L’arrendatari podrà amortitzar anticipadament el préstec, sense que això generi despeses o comissions per al client.

Els préstecs són compatibles amb una altra mena d’ajuda?

Els préstecs seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes s’hagin de destinar, en el seu cas, a l’amortització del préstec.

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI PER A LA PRESENTACIÓ DEL MODEL 030 (COMUNICAR CANVI DE RESIDÈNCIA / DOMICILI / CÒNJUGE I ESTAT CIVIL, ENTRE ALTRES) PER PERSONES FÍSIQUES DE FORMA NO PRESENCIAL DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

Donada la situació actual provocada per l’emergència sanitària, després de la declaració de l’estat d’alarma pel RD 463/2020, a més del procediment extraordinari ja habilitat que possibilita l’obtenció d’un NIF K o L, o bé un NIF M, sense que calgui que l’interessat comparegui a les oficines de l’AEAT, ha estat necessari crear un procediment especial per a la presentació del model 030, per la resta de motius, de forma no presencial.

Llegir més

Procediment extraordinari per a la presentació del model 030 (comunicar canvi de residència / domicili / cònjuge i estat civil, entre altres) per persones físiques de forma no presencial durant la vigència de l’estat d’alarma

Donada la situació actual provocada per l’emergència sanitària, després de la declaració de l’estat d’alarma pel RD 463/2020, a més del procediment extraordinari ja habilitat que possibilita l’obtenció d’un NIF K o L, o bé un NIF M, sense que calgui que l’interessat comparegui a les oficines de l’AEAT, ha estat necessari crear un procediment especial per a la presentació del model 030, per la resta de motius, de forma no presencial.

L’informem que l’AEAT ha habilitat un procediment per a la presentació del model 030 (declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personals) de forma no presencial, durant la vigència de l’estat d’alarma, per motius diferents de la sol·licitud de NIF.

Donada la situació actual provocada per l’emergència sanitària, després de la declaració de l’estat d’alarma pel RD 463/2020, a més del procediment extraordinari ja habilitat que possibilita l’obtenció d’un NIF K o L, o bé un NIF M, sense que calgui que l’interessat comparegui a les oficines de l’AEAT, ha estat necessari crear un procediment especial per a la presentació del model 030, per la resta de motius, de forma no presencial.

Per a la presentació del model 030 per altres motius que no siguin la sol·licitud de NIF (per exemple, comunicar canvi de residència / domicili / cònjuge i estat civil, entre altres) fins avui estaven disponibles els següents serveis:

1. Presentació telemàtica del model 030 en la ruta:

https://bit.ly/2WxINkF

Aquest servei exigeix disposar de certificat electrònic o cl@ve PIN.

2. Presentació mitjançant en imprès descarregable a la web per a la seva presentació en una oficina o per ser remès per correu amb la documentació que hagi d’acompanyar-lo, si escau. Ruta:

https://bit.ly/2WxeZ7R

NOU SERVEI DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 030

A fi de facilitar la gestió durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma, s’ha desenvolupat un sistema que permet prestar el servei als ciutadans, sense necessitat que hagin d’efectuar la gestió presencialment, a través del registre electrònic de l’Agència Tributària en el tràmit creat a aquest efecte: “Procediment extraordinari (Estat d’Alarma) de presentació del model 030.

Vegeu: Procediment extraordinari per a la presentació del model 030 per persones físiques de forma no presencial

ELS AFECTATS PER LA COVID-19 PODEN RESCATAR PART DEL SEU PLA DE PENSIONS. COM, QUI I QUAN PODEN FER-HO?

Les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions. En concret, poden fer-ho els aturats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els empresaris titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi suspès, i els autònoms que s’hagin vist obligats a cessar en la seva activitat o els que, sense parar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. La sol·licitud del cobrament del pla de pensions es pot fer fins al 14 de setembre de 2020 (termini que podria ser ampliat), i fins a un import màxim fixat en la norma.

Llegir més

Els afectats per la COVID-19 poden rescatar part del seu pla de pensions. Com, qui i quan poden fer-ho?

Les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions. En concret, poden fer-ho els aturats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els empresaris titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi suspès, i els autònoms que s’hagin vist obligats a cessar en la seva activitat o els que, sense parar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. La sol·licitud del cobrament del pla de pensions es pot fer fins al 14 de setembre de 2020 (termini que podria ser ampliat), i fins a un import màxim fixat en la norma.

Com ja l’hem informat, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, amb efectes des del 2 d’abril, permet que les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions.

D’altra banda el RDL 11/2020 establia que l’import haurà de ser acreditat pels partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats, i es preveia que, reglamentàriament, es poguessin regular les condicions i termes en què es podran fer efectius els drets consolidats. Doncs bé, en el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d’abril, s’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, i es defineix, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim del qual es pot disposar.

Li expliquem a continuació: 

A qui s’aplica? 

Els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:

 • Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Ser empresari titular d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa a conseqüència de les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals del Reial decret 463/2020, de 14 de març (article 10), de declaració de l’estat d’alarma.
 • Els treballadors per compte propi (autònoms) que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Els treballadors autònoms que, sense cessar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

Quin és l’import dels drets consolidats dels quals es poden disposar?

L’import dels drets consolidats serà el justificat pel partícip a l’entitat gestora, amb el límit màxim de la menor de les dues següents  quantitats per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r El resultat de multiplicar per tres l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 (6.454 euros X 3 = 19.362 euros) en la proporció que correspongui al període de durada de l’ERTO, al període de suspensió de l’obertura al públic de l’establiment o al període de la vigència de l’estat d’alarma, segons correspongui. En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.  Per tant, el màxim que es podria rescatar, si aquesta fos la menor d’entre les dues quantitats, serien uns 1.613,50 euros mensuals.

2n La següent quantitat, depenent del supòsit en el qual es trobi el participi:

 • Per al supòsit de situació de desocupació per ERTO, els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats amb l’última nòmina prèvia a la situació de desocupació.
 • Per al supòsit de titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa, els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.
 • Per al supòsit d’autònoms que cessen en la seva activitat o que la seva la facturació s’hagi reduït en un 75%, els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici anterior i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.

En els supòsits d’empresaris o autònoms, el partícip haurà d’aportar, a més, una declaració responsable en la qual es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

Qui ha de sol·licitar aquesta prestació excepcional?

El reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud expressa del partícip, i se subjectarà al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions. Si disposa del seu pla, haurà de declarar l’import que rebi en el seu IRPF.

Les prestacions en forma de rendes periòdiques tindran la consideració de rendiment del treball a l’efecte de l’IRPF, i estan subjectes a tributació en el 100% del seu import, al tipus que correspongui a cada beneficiari.

Les prestacions en forma de capital, si bé en la generalitat dels casos estan subjectes en un 100% del seu import, en alguns casos (prestacions corresponents a aportacions anteriors a 31-12-2006) es beneficiarien d’una reducció fiscal del 40% del seu import. No obstant això, és important apuntar que aquesta opció només permet beneficiar-se una única vegada de la reducció fiscal del 40%, i no es podrà tornar a aplicar en rescats posteriors.

Quin és el termini per sol·licitar-lo?

Es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions durant el termini de 6 mesos des del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020), és a dir fins al 14 de setembre de 2020, que podrà ser ampliat, tenint en compte les necessitats de renda disponible davant la situació derivada de les circumstàncies de l’activitat econòmica provocades per la COVID-19.

A quina mena de plans de pensions s’aplica aquesta mesura?

Podran sol·licitar la prestació per aquest nou supòsit excepcional els partícips de:

 • Els plans de pensions del sistema individual i associat
 • Els plans de pensions del sistema d’ocupació:
 • de la modalitat d’aportació definida o mixtos per a aquelles contingències d’aportació definida.
 • de la modalitat de prestacions definides o mixtes per a aquelles contingències de prestació definida, quan ho permeti el compromís per pensions i ho prevegin les especificacions del pla i amb les condicions que s’hi estableixin.
 • Aquest rescat anticipat serà igualment aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats (PPA), plans de previsió social empresarial (PPSE) i mutualitats de previsió social.

Com se sol·licita aquest rescat excepcional per COVID19 i quina documentació s’haurà d’aportar?

Els imports esmentats anteriorment (ingressos deixats de percebre i que suposen l’import màxim de prestació que es pot sol·licitar del pla de pensions) hauran de ser acreditats a l’entitat gestora del pla de pensions per part els partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats.

Les circumstàncies que donen dret a la prestació s’acreditaran pel partícip del pla de pensions mitjançant la presentació dels següents documents davant l’entitat gestora de fons de pensions:

 • En el supòsit de trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’un ERTO, certificat de l’empresa en el qual s’acrediti que el partícip s’ha vist afectat per l’ERTO, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.
 • En el cas que el partícip sigui empresari titular d’establiment que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa, declaració del partícip en la qual manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per poder fer efectius els seus drets consolidats.
 • En el cas que el partícip sigui un treballador per compte propi que cessa en la seva activitat, certificat expedit per l’Agència Tributària (AEAT) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • En el cas que el partícip sigui un treballador per compte propi que hagi tingut una reducció d’almenys un 75% de la seva facturació, mitjançant la informació comptable que justifiqui la reducció de la facturació en els mateixos termes que els establerts, en el Reial decret llei 8/2020, per justificar la reducció de la facturació en la prestació extraordinària per cessament d’activitat o caiguda d’ingressos dels treballadors per compte propi afectats per la declaració de l’estat d’alarma. Els treballadors per compte propi que no estiguin obligats a portar els llibres que acreditin el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció de la facturació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Si el partícip no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-los mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

El reemborsament s’haurà d’efectuar dins del termini màxim de 7 dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa corresponent. En el cas dels plans de pensions d’ocupació, aquest termini s’ampliarà fins a 30 dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa.

COVID-19. ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENFRONT DE L’EXPOSICIÓ AL SARS-COV-2

S’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 d’abril.

Llegir més

COVID-19. Actualització del procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2

S’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 d’abril.

L’informem que s’ha actualitzat el procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat el 30 d’abril.

En l’escenari actual de transmissió comunitària sostinguda generalitzada és crucial mantenir la capacitat de resposta de tots els sectors econòmics l’activitat dels quals continua, entre ells, els que asseguren la prestació de serveis essencials a la comunitat.

Els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l’objectiu general de limitar els encomanaments de SARS-CoV-2.

Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses avaluar el risc d’exposició en què es poden trobar els treballadors en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries.

És imprescindible reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de la feina i enfront de qualsevol escenari d’exposició. Per a això es facilitaran els mitjans necessaris perquè els treballadors puguin rentar-se adequadament seguint aquestes recomanacions. En particular, es destaquen les següents mesures:

 • La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.
 • L’etiqueta respiratòria:
 1. Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i llençar-lo a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
 2. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 3. Practicar bons hàbits d’higiene respiratòria.
 • Mantenir distanciament social de 2 metres.

Qualsevol mesura de protecció ha de garantir que protegeixi adequadament al treballador d’aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no es puguin evitar o limitar prou mitjançant l’adopció de mesures organitzatives, mesures tècniques i, en últim lloc, mesures de protecció individual. Totes les mesures anteriors es podran adoptar simultàniament si les condicions de feina així ho requereixen.

Vegeu procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2 (30 d’abril de 2020)

COVID-19. CLAUS PER A LA SOL·LICITUD DELS SUBSIDIS PER DESOCUPACIÓ PER A EMPLEATS DE LA LLAR I PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL

Després de la publicació al BOE del 4 de maig de 2020 de les Resolucions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) tant empleats de la llar com contractats temporals sense dret a prestació podran sol·licitar els subsidis des del passat 5 de maig de 2020.

Llegir més

COVID-19. Claus per a la sol·licitud dels subsidis per desocupació per a empleats de la llar i per fi de contracte temporal

Després de la publicació al BOE del 4 de maig de 2020 de les Resolucions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) tant empleats de la llar com contractats temporals sense dret a prestació podran sol·licitar els subsidis des del passat 5 de maig de 2020.

Al BOE del dia 4 de maig de 2020 s’han publicat les Resolucions de 30 d’abril i d’1 de maig de 2020 del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per les quals es desenvolupen el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema especial per a empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social, i el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal, amb efectes des del dia 5 de maig de 2020.

1. Subsidi extraordinari per a empleats de la llar

Beneficiaris d’aquest subsidi extraordinari

El podrà sol·licitar si abans del 14 de març, vostè treballava com a empleat de la llar i estava donat d’alta en la Seguretat Social, i la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març, el va afectar en una o diverses de les feines que realitzava com a empleat de la llar, d’alguna d’aquestes dues formes per evitar el risc d’encomanament per coronavirus:

 • El seu ocupador/titular de la llar li va reduir el nombre d’hores de la seva jornada totalment o parcial.
 • El seu ocupador/titular de la llar el va acomiadar o va finalitzar el seu contracte per causes alienes a vostè.

Termini de presentació

A partir del dia 5 de maig fins al dia en què finalitza el mes següent al dia de fi de vigència de l’estat d’alarma.

On puc presentar la sol·licitud? A través de quins canals?

Presencial: podrà descarregar i imprimir la sol·licitud i presentar-la en qualsevol oficina d’assistència en matèria de registres o en les oficines de correus, dirigint-la a la Unitat Subsidi

Empleats de llar. Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal, Carrer Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid. Per descarregar i imprimir la sol·licitud NO necessita DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve

EN LÍNIA: pot presentar la seva sol·licitud en línia a la SEU del Servei Públic d’Ocupació Estatal, sempre que disposi de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve.

Com ha de presentar la sol·licitud? Quina documentació necessita?

Ha de realitzar la sol·licitud en línia mitjançant la SEU o de manera manual emplenant el formulari disponible al web del SEPE: “Sol·licitud de subsidi extraordinari sistema especial empleats de la llar (COVID-19)”, document pdf que permet emplenar-lo en línia o bé descarregar-lo i imprimir-lo. A més, necessitarà aportar fotocòpia d’un document que acrediti la seva identitat i la de tots els seus ocupadors i una declaració responsable dels seus ocupadors/titulars de la llar (segons model disponible en aquesta web “Declaració responsable de la persona ocupadora de treballadors del Sistema especial per a empleats de la llar”, o bé la carta d’acomiadament o acreditació de la seva baixa en la Seguretat Social.

Quant dura aquest subsidi?

Des de la data en què a causa de la crisi del coronavirus, el seu ocupador de llar el va donar de baixa en la Seguretat Social o li va reduir la jornada, segons consti en la declaració responsable, fins un mes després de la fi de la vigència de l’estat d’alarma (o fins al dia en què vostè es va reincorporar a la seva feina amb la jornada habitual) sempre que durant tot el període es mantinguin els requisits exigits per a ser beneficiari.

Quina és la quantia del subsidi?

La quantia es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora corresponent a l’activitat que hagués deixat de realitzar, sense poder superar el límit de 950 euros (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

A més, la quantia també dependrà dels ingressos que percebi per la realització d’altres feines i de la reducció que haguessin sofert.

Hi ha situacions incompatibles amb el subsidi?

Són diverses les situacions incompatibles amb aquest subsidi com per exemple ser beneficiari d’una prestació per incapacitat temporal o del permís retribuït recuperable, així com la realització de feines per les quals percebi  ingressos superiors a 950 euros, etc.

Pot consultar tota la informació en l’espai dedicat al subsidi extraordinari per a empleats de la llar en les mesures COVID19 de la web SEPE.

2. Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal

Requisits

El treballador haurà de reunir els següents requisits:

 • S’ha de trobar inscrit com a demandant d’ocupació en els serveis públics d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. Durant la vigència de l’estat d’alarma, la inscripció com a demandant d’ocupació es realitzarà d’ofici pel servei públic d’ocupació competent, a instàncies del SEPE.
 • No comptar amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
 • Haver cessat de manera involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un contracte per compte d’altri de durada determinada durant el qual existirà l’obligació de cotitzar per desocupació i que la seva vigència hagi estat igual o superior a dos mesos.
 • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a enguany).
 • No ser perceptor de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
 • No estar treballant per compte propi o d’altri a jornada completa en la data de l’extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.

Sol·licitud

El treballador emplenarà el formulari de presol·licitud de prestació individual disponible en la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l’enviarà a l’entitat gestora a través de la mateixa seu.

Així mateix, es podrà presentar el formulari a través dels mitjans establerts en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació començarà a partir del dia 5 de maig i acabarà el dia en què es compleixi un mes des de la data en què finalitzi la vigència de la declaració d’estat d’alarma, tots dos inclusivament. Si es presenta fora del termini indicat, es tindrà per no presentat.

Durada i quantia

El dret al subsidi excepcional naixerà a partir de l’endemà a aquell en què s’hagi extingit el contracte de treball de durada determinada. En cas que el període que correspongui a les vacances anuals retribuïdes no hagi estat gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, el naixement del dret es produirà una vegada transcorregut aquest període.

La durada serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei i no es podrà percebre en més d’una ocasió.

El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent i el seu pagament es realitzarà pel Servei Públic d’Ocupació Estatal a partir del mes següent al de la sol·licitud.

Les cotitzacions acreditades pel treballador corresponents a la feina de durada determinada extingida i les anteriors, si n’hi hagués, es consideraran utilitzades per al reconeixement del subsidi excepcional, i per tant, no es podran tenir en compte, en el seu cas, per al reconeixement d’una futura prestació.

Pot consultar tota la informació en l’espai dedicat al subsidi excepcional per fi de contracte temporal  en les mesures COVID-19 de la web del SEPE.

COVID-19. NOU COMUNICAT CONJUNT DEL COL·LEGI DE REGISTRADORS D’ESPANYA I DE LA CNMV SOBRE LES JUNTES GENERALS DE SOCIETATS COTITZADES EN PREVISIÓ DE LA FASE DE “DESESCALADA”

Es recomana que l’òrgan d’administració tingui en compte en l’anunci les diferents opcions (existència o no de restriccions o recomanacions) i el règim de celebració aplicable en cada cas, i que es prevegi, així mateix, la publicació d’un anunci complementari amb una antelació mínima de cinc dies a la celebració de la junta on es concreti el règim de celebració. A més, donada la mobilitat de les persones o respecte a reunions de més d’un cert nombre de persones, que podrien limitar de facto el dret de tots o part dels accionistes a assistir-hi, el consell d’administració, per tal d’evitar situacions discriminatòries, podria decidir que la junta se celebri per via exclusivament telemàtica.

Llegir més

COVID-19. Nou comunicat conjunt del Col·legi de Registradors d’Espanya i de la CNMV sobre les juntes generals de societats cotitzades en previsió de la fase de “desescalada”

Es recomana que l’òrgan d’administració tingui en compte en l’anunci les diferents opcions (existència o no de restriccions o recomanacions) i el règim de celebració aplicable en cada cas, i que es prevegi, així mateix, la publicació d’un anunci complementari amb una antelació mínima de cinc dies a la celebració de la junta on es concreti el règim de celebració. A més, donada la mobilitat de les persones o respecte a reunions de més d’un cert nombre de persones, que podrien limitar de facto el dret de tots o part dels accionistes a assistir-hi, el consell d’administració, per tal d’evitar situacions discriminatòries, podria decidir que la junta se celebri per via exclusivament telemàtica.

L’informem que el Col·legi de Registradors d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) han emès un comunicat conjunt complementari, de data 28 d’abril de 2020, com a continuació a l’emès per la CNMV de data 10 de març de 2020, sobre la celebració de les juntes generals de les societats cotitzades, en previsió de la fase de desescalada de la crisi sanitària, en la qual podrien continuar vigents restriccions o recomanacions de les autoritats públiques en relació amb la mobilitat de les persones o respecte a reunions de més d’un cert nombre de persones en tot o en part del territori.

En aquest context, es continuen aplicant les previsions especials del Reial decret llei 8/2020 sobre la convocatòria i la celebració de juntes de les societats cotitzades, i s’ha de reconèixer als consells d’administració el marge de flexibilitat necessari al qual es va referir el comunicat de 10 de març, per adoptar mesures i solucions que contribueixin a preservar la salut de les persones i evitar la propagació del virus.

En aquesta línia, es recomana que l’òrgan d’administració tingui en compte en l’anunci les diferents opcions (existència o no de restriccions o recomanacions) i el règim de celebració aplicable en cada cas, i que es prevegi, així mateix, la publicació d’un anunci complementari amb una antelació mínima de cinc dies a la celebració de la junta on es concreti el règim de celebració.

La CNMV conclou assenyalant que, si hi ha vigents restriccions o recomanacions en relació amb la mobilitat de les persones o respecte a reunions de més d’un cert nombre de persones que afectin a tot o part del territori nacional, que podrien limitar de facto el dret de tots o part dels accionistes a assistir-hi, el consell d’administració, per tal d’evitar situacions discriminatòries, podria decidir que la junta se celebri per via exclusivament telemàtica.

Vegeu el comunicat complet

COVID-19. COMUNICAT DE L’AEPD EN RELACIÓ AMB LA PRESA DE TEMPERATURA PER PART DE COMERÇOS, CENTRES DE TREBALL I ALTRES ESTABLIMENTS

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat, amb data de 30 d’abril de 2020, en relació amb la presa de temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

Llegir més

COVID-19. Comunicat de l’AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat, amb data de 30 d’abril de 2020, en relació amb la presa de temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

L’informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat, amb data de 30 d’abril de 2020, en relació amb la presa de temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

En el comunicat, s’estableixen uns criteris bàsics que hauran de regir les decisions preses sobre aquest tema en tot cas, partint de la premissa que la temperatura és una dada de caràcter personal especialment protegit:

 • La presa de temperatura a empleats podria estar justificada per l’obligació de compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, tal com ja havia dit l’AEPD en les seves FAQ publicades fa unes setmanes (vegeu aquí) i en data de 12 de març, un informe (vegeu aquí) en el qual analitza el tractament de dades de salut en relació amb la crisi provocada per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2. De totes maneres, aquesta actuació haurà d’estar sotmesa a determinats requisits, com la necessària participació de personal sanitari, mesures de seguretat, limitació del tractament, etc.
 • La presa de temperatura a clients o visitants en comerços, establiments comercials o esdeveniments NO podrà estar basada, en cap cas, en el consentiment de l’interessat. Això podria produir situacions de discriminació o que vulnerin la intimitat de les persones, per la qual cosa no és possible dur-ho a terme. Únicament es podria realitzar aquest tipus de proves si es publica una norma de caràcter obligatori per part de les autoritats de salut que estableixi la forma, els requisits i les mesures de seguretat que s’hauran d’aplicar.
 • En algun cas, que serà necessari analitzar de manera individualitzada, es podria justificar la presa de temperatura a clients o visitants en el compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals. Això no succeirà en tots els casos, sinó que només quan el contacte entre el client i els empleats sigui més estret i en atenció a les altres circumstàncies existents. A més, serà necessari valorar si existeixen altres mesures menys invasives de la intimitat.

Vegeu l’informe complet