COVID-19. APROVADA UNA NOVA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA FINS AL DIA 26 D’ABRIL

Prèvia autorització del Congrés dels Diputats, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

Llegir més

COVID-19. Aprovada una nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 26 d’abril

Prèvia autorització del Congrés dels Diputats, el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 11 d’abril, i prèvia autorització pel Congrés dels Diputats, s’ha provat el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril que prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

Aquesta pròrroga se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial decret 476/2020, de 27 de març (BOE de 28 de març), que va prorrogar per primera vegada aquesta situació fins a les 00.00 hores de demà 12 d’abril de 2020.

 

COVID-19. POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SEGON TRAM DE LA LÍNIA ICO D’AVALS APROVADA PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020

El Consell de Ministres del dia 10 d’abril ha aprovat un acord pel qual s’activa el segon tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d’euros, va acordar el Govern el passat 17 de març. El nou tram, de 20.000 milions d’euros, iguala l’import de l’anterior. El 100% dels fons es destinen a avalar operacions de pimes i autònoms.

Llegir més

COVID-19. Posada en funcionament del segon tram de la línia ICO d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020

El Consell de Ministres del dia 10 d’abril ha aprovat un acord pel qual s’activa el segon tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d’euros, va acordar el Govern el passat 17 de març. El nou tram, de 20.000 milions d’euros, iguala l’import de l’anterior. El 100% dels fons es destinen a avalar operacions de pimes i autònoms.

El Consell de Ministres del divendres dia 10 d’abril, ha aprovat un acord pel qual s’activa el segon tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d’euros, va acordar el Govern el passat 17 de març.

El nou tram, de 20.000 milions d’euros, iguala l’import de l’anterior. El 100% dels fons es destinen a avalar operacions de pimes i autònoms, ja que es considera que són els agents de l’activitat econòmica que més requereixen aquest suport en l’actualitat.

L’activació d’aquest nou tram es realitza abans del consum total del primer amb l’objectiu de cobrir totes les possibles operacions en cartera i permetre que entitats que estan a prop d’esgotar el contingent que tenien assignat en el primer tram per a pimes i autònoms puguin continuar fent fluir el crèdit cap als seus clients.

Es contribueix així a garantir les necessitats de circulant de les empreses amb l’objectiu de preservar la seva activitat i el manteniment de l’ocupació.

Amb els últims disponibles, les entitats financeres han registrat davant l’Institut de Crèdit Oficial gairebé 44.000 operacions de finançament, per un import avalat de 3.533 milions d’euros, que han permès la concessió d’una mica més de 4.550 milions d’euros de finançament. Del total d’operacions, el 99% correspon a nous préstecs i renovacions d’autònoms i pimes, per un import avalat de 3.360 milions d’euros, per a préstecs per més de 4.200 milions d’euros.

Un total de 86 entitats financeres han subscrit ja els corresponents acords de col·laboració i poden per tant distribuir el finançament amb aval de l’Estat als clients que ho necessitin. L’àmplia cobertura i implantació territorial de les entitats de crèdit, caixes rurals, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments garanteixen la distribució dels avals entre les empreses i autònoms de tots els sectors d’activitat i de qualsevol lloc del país.

Característiques de la línia d’avals

El segon tram de la línia d’avals manté les mateixes característiques i la mateixa manera de tramitació del tram inicial. Podran sol·licitar aquests avals de manera exclusiva les pimes i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes i tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

Amb la finalitat de garantir que pimes i autònoms són els beneficiaris reals dels avals, l’acord del Consell de Ministres reforça i precisa les previsions de l’anterior. S’estableix explícitament que el preu dels crèdits per als clients que es beneficiïn de l’aval haurà de ser inferior al dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no comptessin amb l’aval. Així mateix, s’inclou la prohibició que les entitats comercialitzin altres productes o serveis o que condicionin la concessió del préstec avalat a la seva contractació.

Les pimes i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins a 30 de setembre de 2020. El termini es podrà ampliar, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea, per acord de Consell de Ministres.

La distribució de la línia d’avals entre els operadors es durà a terme als mateixos criteris que els establerts per al primer tram, en funció de la quota de mercat comunicada per cada entitat financera al Banc d’Espanya a tancament del 2019.

El volum màxim assignat per a cada entitat serà vàlid fins al 30 de juny. A partir d’aquesta data, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

FI DEL PERMÍS RETRIBUÏT I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL ENFRONT DE LA COVID-19

El Consell de Ministres no ha prorrogat la vigència del permís retribuït recuperable que ha tingut efectes des del 30 de març a 9 d’abril de 2020. Això implica que els treballadors de sectors no essencials, entre altres la construcció i la indústria, tornaran a l’activitat el dia 13 d’abril (tret que sigui festiu en la CCAA el dilluns dia 13 d’abril). Si bé això no significa que no segueixi plenament en vigor les limitacions a l’obertura de determinats establiments i a la mobilitat de persones recollida en el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i que s’ha prorrogat fins al 26 d’abril de 2020. A més, el Govern ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, el dilluns dia 13 o dimarts dia 14 d’abril, de tots aquells treballadors i treballadores d’activitats no essencials que no puguin teletreballar.

Llegir més

Fi del permís retribuït i guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19

El Consell de Ministres no ha prorrogat la vigència del permís retribuït recuperable que ha tingut efectes des del 30 de març a 9 d’abril de 2020. Això implica que els treballadors de sectors no essencials, entre altres la construcció i la indústria, tornaran a l’activitat el dia 13 d’abril (tret que sigui festiu en la CCAA el dilluns dia 13 d’abril). Si bé això no significa que no segueixi plenament en vigor les limitacions a l’obertura de determinats establiments i a la mobilitat de persones recollida en el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i que s’ha prorrogat fins al 26 d’abril de 2020. A més, el Govern ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, el dilluns dia 13 o dimarts dia 14 d’abril, de tots aquells treballadors i treballadores d’activitats no essencials que no puguin teletreballar.

L’informem que el Consell de Ministres no ha prorrogat la vigència del permís retribuït recuperable que ha tingut efectes des del 30 de març al 9 d’abril de 2020. Això implica que els treballadors de sectors no essencials, entre altres la construcció i la indústria, tornaran a l’activitat el dia 13 d’abril (tret que sigui festiu en la CCAA el dilluns dia 13 d’abril). Si bé això no significa que no segueixin plenament en vigor les limitacions a l’obertura de determinats establiments i a la mobilitat de persones recollida en el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i que s’ha prorrogat fins al 26 d’abril de 2020.

Com que dilluns que ve 13 d’abril es reprendran algunes activitats, l’informem que utilitzin el document «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2» actualitzat a 8 d’abril, que, es recorda, és el document de referència per a tots els sectors i activitats en matèria de prevenció enfront de la COVID-19 l’obligatorietat del qual està basada en el Reial decret 463/2020, tal com indica la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el seu Criteri Operatiu 102/2020.

Vegeu el procediment:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Guia de bones pràctiques en els centres de treball enfront de la COVID-19

D’altra banda, el Govern d’Espanya ha publicat una guia de bones pràctiques en centres de treball per prevenir els contagis de la COVID-19 coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, el dilluns i dimarts, de tots aquells treballadors d’activitats no essencials que no puguin teletreballar.

La guia recull les mesures més essencials d’higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després de l’assistència a la feina.

Com a primera mesura, si es presentés simptomatologia o s’hagués tingut contacte estret amb persones afectades pel virus, la recomanació és que no s’acudeixi al centre de treball fins que no es confirmi que no hi ha risc per a un mateix o els altres. Per a això, s’ha de contactar amb el telèfon COVID de cada comunitat autònoma i consultar el decàleg d’actuació en cas de símptomes disponible en aquest enllaç.

Tampoc han de fer-ho les persones més vulnerables per edat, per estar embarassades o patir afeccions mèdiques que, en cas necessari, poden contactar amb el seu metge perquè acrediti la seva necessitat d’aïllament i que, si fos així, es considerarà a efectes laborals una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

Desplaçaments a la feina

La guia de bones pràctiques recomana afavorir el desplaçament a la feina per mitjans que no suposin l’agrupació amb més persones, garantint la distància interpersonal de 2 metres.

En cas de triar un turisme o un VTC, se n’han d’extremar les mesures de neteja i evitar que viatgi més d’una persona per cada fila de seients, mantenint la màxima distància possible entre els ocupants. En els viatges amb autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal amb altres viatgers i, en el cas del transport públic, la guia recomana usar una màscara higiènica, no mèdica.

Al centre de treball

Quant al centre de treball, les tasques, les entrades i les sortides s’han de planificar perquè els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal recomanada, d’aproximadament 2 metres.

Igualment, cal assegurar que la distància interpersonal en les zones comunes i s’han d’evitar aglomeracions de personal en aquests punts. La reincorporació a la normalitat d’aquelles activitats que comportin risc d’aglomeració s’ha de produir en últim lloc.

Quan es tracti d’empreses o establiments oberts al públic, s’hauran d’implementar mesures per minimitzar el contacte entre els treballadors i el públic: En la guia s’enuncien les següents recomanacions:

  • L’aforament màxim haurà de permetre complir amb el requisit de distància interpersonal.
  • Quan sigui possible, s’habilitaran mecanismes de control d’accés en les entrades.
  • Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal.
  • L’empresa haurà de facilitar equips de protecció individual quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d’organització del treball.
  • Els equips de protecció individual seran adequats a les activitats i treballs a desenvolupar.

Quan l’espai de treball no permeti mantenir la distància interpersonal en els torns ordinaris, es procurarà escalonar els horaris de treball en la mesura que sigui possible, la qual cosa també evitarà aglomeracions en el transport, i es recomana facilitar el teletreball i les reunions per videoconferència. D’aquesta forma, s’han d’evitar desplaçaments de treball que no siguin essencials i que es puguin solucionar mitjançant la trucada o la videoconferència.

Respecte a l’ús de màscares en els centres de treball, la guia assenyala que no és imprescindible usar màscara durant la jornada laboral si el tipus de treball no el requereix i si es manté la distància interpersonal.

Mesures organitzatives

El personal haurà d’estar informat de les recomanacions sanitàries que han de seguir de manera individual i estarà proveït dels productes d’higiene necessaris -sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús- per poder seguir les recomanacions individuals.

Diàriament s’han d’escometre tasques d’higienització reforçada amb productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per desinfectar que es poden consultar en aquest enllaç.

Així mateix, la guia assenyala que és necessari comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment guants i màscares, i que s’hauran d’adoptar mesures específiques per minimitzar el risc de transmissió a treballadors especialment sensibles o vulnerables, com les persones més grans de 65 anys, embarassades i persones que pateixin malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodepressió.

Les empreses hauran de facilitar, a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, el teletreball o unes condicions de treball de baix risc.

En cas que no sigui possible, els empleats en aquestes circumstàncies podran sol·licitar una valoració del seu facultatiu d’atenció primària.

En l’àmbit de seguretat laboral, s’aconsella realitzar un pla de contingència identificant el risc d’exposició al virus de les diferents activitats i adoptant mesures de protecció en cada cas, així com protocols per a la protecció de la plantilla i dels empleats que manifestin símptomes.

Recomanacions als treballadors

La guia recomana als treballadors, a més de mantenir la distància interpersonal de 2 metres, evitant per tant salutacions pròximes, que evitin, en la mesura que sigui possible, l’ús compartit d’equips. En cas que sigui necessari compartir-los, s’han d’augmentar les mesures de precaució, desinfectant-los abans d’usar-los si és possible. Si no ho és, cal rentar-se les mans immediatament després del seu ús en la manera recomanada que es pot consultar aquí.

La guia recomana no tocar-se els ulls, el nas i la boca, així com rentar-se de forma freqüent les mans amb aigua i sabó, almenys durant 40 segons, o amb una solució hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades.

En cas de tossir o esternudar, es recorda la recomanació de cobrir el nas i la boca amb la part interna del colze o un mocador d’un sol ús, i llençar-lo a una galleda d’escombraries que compti amb tancament.

Mesures d’higiene en el centre de treball

La guia aconsella la ventilació periòdica en les instal·lacions almenys de manera diària i per espai de cinc minuts.

Per ajudar a la bona renovació de l’aire i fer-ho de manera habitual, és recomanable reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització.

És convenient reforçar les tasques de neteja en totes les estances, amb especial incidència en superfícies, especialment aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d’ús habitual pels empleats, des de comandaments de maquinària a taules i ordinadors. En cada canvi de torn és necessari netejar l’àrea de treball usada per un empleat.

El personal de neteja assignat a aquestes tasques ha de tenir una correcta protecció, realitzant totes les tasques amb màscara i guants d’un sol ús, a més de disposar dels detergents habituals, perquè són suficients, encara que també es poden contemplar la incorporació de lleixiu o altres productes desinfectants a les rutines de neteja, sempre en condicions de seguretat.

Igualment, una vegada finalitzada la neteja, i després de treure’s els guants i la màscara, és necessari que el personal de neteja realitzi una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, de com a mínim 40-60 segons.

Els uniformes de treball o similars, seran embossats i tancats, i es traslladaran fins al punt on es faci la seva rentada habitual, i es recomana una rentada amb un cicle complet a una temperatura d’entre 60 i 90 graus.

Gestió dels residus en els centres de treball

La gestió dels residus ordinaris es continuarà realitzant de la manera habitual, respectant els protocols de separació de residus.

Es recomana que els mocadors d’un sol ús que el personal empri per a l’eixugat de mans o per al compliment de l’etiqueta respiratòria siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

Tot material d’higiene personal -màscares, guants de làtex, etc.- s’ha de dipositar en la fracció resta (agrupació de residus d’origen domèstic que s’obté una vegada efectuades les recollides separades).

En cas que un treballador presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, caldrà aïllar el contenidor on hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d’escombraries haurà de ser extreta i col·locada en una segona bossa d’escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit en la fracció resta.

Després d’anar a la feina

En tornar del centre de treball als seus domicilis, els treballadors i treballadores hauran de cuidar les distàncies i les mesures d’higiene en la llar, màximament si conviuen amb persones de grups de risc.

COVID-19. HISENDA ULTIMA DONAR A PIMES I AUTÒNOMS MÉS TERMINI PER PAGAR ELS IMPOSTOS (IVA, RETENCIONS, ETC.) DEL PRIMER TRIMESTRE D’ABRIL

Hisenda ultima una ampliació del pagament d’impostos perquè pimes i autònoms puguin retardar el pròxim pagament d’impostos del 20 d’abril (els domiciliats el 15 d’abril), que afecta retencions en l’IRPF, a l’IVA i als pagaments fraccionats de societats, al 20 de maig de 2020 (el termini per a les domiciliacions serà fins al 15 de maig). Està pendent de l’aprovació de la norma i la seva publicació en el BOE en pròxims dies.

Llegir més

COVID-19. Hisenda ultima donar a pimes i autònoms més termini per pagar els impostos (IVA, retencions, etc.) del primer trimestre d’abril

Hisenda ultima una ampliació del pagament d’impostos perquè pimes i autònoms puguin retardar el pròxim pagament d’impostos del 20 d’abril (els domiciliats el 15 d’abril), que afecta retencions en l’IRPF, a l’IVA i als pagaments fraccionats de societats, al 20 de maig de 2020 (el termini per a les domiciliacions serà fins al 15 de maig). Està pendent de l’aprovació de la norma i la seva publicació en el BOE en pròxims dies.

La Ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 10 d’abril, ha manifestat que Hisenda ultima una ampliació del pagament d’impostos perquè pimes i autònoms puguin ajornar el pròxim pagament d’impostos del 20 d’abril, que afecta retencions en l’IRPF, a l’IVA i als pagaments fraccionats de societats, al 20 de maig. Està pendent de l’aprovació de la norma i la seva publicació en el BOE en pròxims dies.

Una vegada anunciat, l’Agència Tributària s’ha posat en contacte amb els col·legis professionals d’assessories per traslladar la informació del que està previst aprovar, amb la finalitat de fer-la arribar a tots els col·legiats (reiterant que està pendent d’aprovació en el Consell de Ministres i de publicació al BOE) i que, resumint, afectarà les següents qüestions:

· Aquestes mesures s’aplicaran SOLAMENT a aquelles empreses amb un volum de facturació inferior a 600.000 euros (per a la resta el termini de presentació continuarà sent el 20 d’abril de 2020), i són:

– El termini màxim de presentació de les declaracions d’aquest trimestre es passa al 20 de maig de 2020, i el termini per a les domiciliacions serà fins al 15 de maig.

– En les declaracions ja presentades amb domiciliació en compte, no s’efectuarà el càrrec fins al 20 de maig.

· Per a les persones físiques que estan en estimació objectiva:

– Ara podran realitzar la renúncia al sistema d’estimació objectiva (solament per a enguany i no per a 3 com està establert actualment) i realitzar els pagaments del trimestre pel règim d’estimació directa simplificada.

– Per als qui no renunciïn i romanguin en estimació objectiva, s’habilitarà un sistema que permeti reduir del rendiment net els dies que hagi estat tancat l’establiment.

· Per a les societats:

– Es podrà realitzar ara el canvi en el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats.