MESURES LABORALS URGENTS DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 PER FER FRONT A L’IMPACTE DEL COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim a continuació les principals mesures laborals, destacant mesures de flexibilització per als ERTOS, foment del teletreball, adaptació de l’horari i reducció de jornada, i per als autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Llegir més

Mesures laborals urgents del Reial decret llei 8/2020 per fer front a l’impacte del COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim a continuació les principals mesures laborals, destacant mesures de flexibilització per als ERTOS, foment del teletreball, adaptació de l’horari i reducció de jornada, i per als autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures previstes en aquest Reial decret llei i que tenen un termini determinat de durada hi quedaran subjectes.

Els resumim a continuació les principals mesures laborals. 

PRINCIPALS MESURES LABORALS

Pel que respecta a l’àmbit estrictament laboral i amb l’objectiu bàsic i fonamental de tractar d’evitar extincions contractuals massives com a conseqüència de la situació excepcional que estem vivint, es flexibilitzen els expedients de regulació d’ocupació temporal de suspensió (ERTOS) o reducció de jornada i es prenen tota una sèrie de mesures complementàries, com el foment del teletreball, adaptació de l’horari i reducció de jornada, etc.

1. Mesures excepcionals en els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes de força major (suspensió i reducció de jornada)

El RDL 8/2020 contempla que les mitjanes adoptades per les administracions per motiu de salut pública, com ara tancament de centres, cancel·lació d’activitats, restriccions a la mobilitat de persones o mercaderies o aïllaments per evitar contagis, bàsicament totes aquelles contingudes en el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’estat d’alarma al nostre país, podran justificar ERTO “per força major”.

ERTO força major: s’entendran com a tals els que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o de les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

Se’ls aplicarà les següents especialitats (tenint en compte que no s’aplicaran als ERTO iniciats o comunicats abans del 18 de març de 2020):

 • En aquests casos, en els quals no fa falta negociació de cap mena amb la representació legal dels treballadors, el procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe/memòria relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat a conseqüència del COVID-19, així com la corresponent documentació acreditativa.
 • L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud als treballadors i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.
 • L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats.
 • En el cas que l’autoritat laboral sol·liciti informe (és potestatiu) a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), ho emetrà en el termini improrrogable de 5 dies.
 • L’autoritat laboral haurà de dictar resolució en 5 dies des de la sol·licitud i limitar-se a constatar l’existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l’empresa. Serà l’empresa a qui correspondrà decidir si aplica mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major.

El procediment aplicable als expedients que afectin les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà l’específic previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, excepte en el relatiu al termini per a l’emissió de resolució per part de l’autoritat laboral i a l’informe de la ITSS, que es regiran per l’indicat en els punts anteriors.

2. Mesures excepcionals en els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes organitzatives, productives i tècniques (suspensió i reducció de jornada)

En els supòsits que es decideixi per l’empresa la suspensió de contracte o reducció temporal de la jornada per aquestes causes, el destacable són les següents especialitats del procediment que no s’aplicaran als ERTO iniciats o comunicats abans del 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL) i basats en les causes previstes en el RDL que estem resumint:

Previsions per als casos en què no existeixi representació legal dels treballadors: la comissió representativa per a la negociació del període de consultes estarà integrada per:

 • Els sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà formada per 1 persona per cadascun dels sindicats que compleixin aquests requisits, i es prendran les decisions per les majories representatives corresponents.
 • En defecte d’això, per 3 treballadors de l’empresa, triats conforme al recollit en l’article 41.4 de l’ET.
 • El termini del que es disposarà, en qualsevol dels casos anteriors, per a la constitució de la comissió representativa serà de 5 dies improrrogables.
 • El període de consultes amb els representants dels treballadors o la comissió representativa vista en el punt anterior no haurà d’excedir de 7 dies com a màxim.
 • L’informe de la ITSS, en el cas que se sol·liciti per l’autoritat laboral, s’emetrà en el termini improrrogable de 7 dies.
 • El procediment aplicable als expedients que afectin les persones que tinguin la condició de socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà l’específic previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, excepte en el relatiu al desenvolupament del període de consultes i a l’informe de la ITSS, que es regiran pel que es preveu en els punts anteriors.

Atenció. No se’ls aplicarà les especialitats previstes en la norma respecte a la tramitació dels ERTOS als ja iniciats o comunicats abans de la seva entrada en vigor (18 de març 2020) i basats en les causes que s’hi preveuen. Per contra, les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació seran aplicables als afectats per ERTOS comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor sempre que derivin directament del COVID-19.

3. Exoneració de quotes empresarials a la Seguretat Social per a empreses que instin ERTO de suspensió o reducció de jornada per força major relacionada amb el COVID-19

Abans d’indicar en què consisteix aquesta mesura, és destacable assenyalar que, a diferència del que s’ha exposat respecte a les especialitats procedimentals dels ERTO per força major, aquí sí que s’estableix la seva extensió als afectats per ERTO autoritzats o iniciats abans del 18 de març de 2020, això sí, sempre que derivin directament del COVID-19.

La mesura consisteix en el fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat per força major temporal relacionat amb el COVID-19, exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 de la LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, en un:

 • 100% si, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social.
 • 75% quan en la referida data tingués 50 o més treballadors en alta.

Serà l’empresa la que sol·liciti aquesta exoneració de quotes a la TGSS, comunicant la identificació dels treballadors i el període de la suspensió o reducció de jornada.

Els treballadors no es veuran afectats per aquesta exoneració, i es mantindrà la consideració d’aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que s’estableix en l’article 20 de la LGSS.

Atenció. Aquestes exoneracions, així com la resta de les mesures excepcionals del RDL que comentem, estan supeditades al manteniment de l’ocupació en l’empresa durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat. Per tant, si es redueix la plantilla durant aquest període, aquestes exoneracions s’hauran de retornar i, a més, amb els recàrrecs corresponents.

4. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per a treballadors afectats per ERTO indicats en els apartats anteriors.

Mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19 als treballadors inclosos en l’article 264 de la LGSS i als qui tinguin la condició de socis treballadors de societats laborals i de cooperatives de treball associat que cotitzin per desocupació, la relació laboral o societària dels quals s’hagi iniciat abans del 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL) que es vegin afectats per la decisió de les seves empreses de suspendre contractes o reduir temporalment la jornada de treball per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, a l’empara del que es disposa en l’article 47 de l’ET, amb base en les circumstàncies extraordinàries regulades en el RDL, o quan les seves empreses ja es trobin culpables en procediments comunicats, autoritzats o iniciats abans del 18 de març i basats en les causes que s’hi preveuen:

 • Se’ls reconeixerà la prestació contributiva per desocupació encara que no tinguin el període mínim d’ocupació cotitzada necessari per a això.
 • La seva durada s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada.
 • La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, en defecte d’això, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.
 • Els períodes de la prestació consumits durant aquesta suspensió no comptaran com a gastats. És a dir, enfront d’hipotètiques futures prestacions “el comptador es posarà a zero” i es reposaran les prestacions.
 • Les prestacions per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus que hagin vist suspesos els seus contractes com a conseqüència del COVID-19 durant períodes que haguessin estat d’activitat, podran tornar a percebre’s amb un límit màxim de 90 dies quan es tornin a trobar en situació de desocupació.
 • Mentre duri l’actual situació que comporta, entre altres afectacions, limitació de moviments, les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora de termini no implicarà que es redueixi la durada del dret a aquesta prestació.

5. Mesures excepcionals per facilitar el teletreball.

S’establiran sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, i l’empresa haurà d’adoptar les mesures oportunes, si això és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.

Aquestes mesures hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat.

S’entendrà complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador.

Atenció. La normativa espanyola sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació de l’empresari de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball (art. 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals), i ha de desplegar totes les mesures necessàries per al seu compliment, entre elles, les que incumbeixen a la formació mínima de les persones amb habilitació per desenvolupar una avaluació de riscos o la implementació de mesures que se’n derivin, encara que la prestació de serveis s’efectuï en el domicili del treballador.

6. Dret a l’adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per circumstàncies excepcionals de cura vinculades al COVID-19.

Les mesures adoptades en aquest àmbit es dirigeixen a afavorir la conciliació laboral assegurant la possibilitat que els treballadors per compte d’altri s’absentin del treball davant la necessitat d’atendre persones a càrrec seu (nens i gent gran després del tancament de centres escolars, residències de gent gran o centres de dia) sense que aquestes faltes d’assistència siguin causa d’acomiadament disciplinari (art. 54.1 de l’ET). Es defineix la situació que justifica l’absència durant aquesta situació d’emergència i s’estableixen, d’una banda, drets alternatius (dret d’adaptació o reducció de jornada) i es configura, per una altra banda, el dret a la denominada «reducció de jornada especial», que participa, encara que amb especialitats, de la naturalesa jurídica de la reducció de jornada establerta en l’article 37.6 de l’ET.

En concret, es regula el següent:

 • Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o a la seva reducció quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
 • S’entendrà que concorren aquestes circumstàncies quan sigui necessària la presència del treballador per a l’atenció d’alguna de les persones indicades que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19.

Així mateix, es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan existeixin decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona que els necessités i quan concorrin les circumstàncies excepcionals que requereixen la presència del treballador, quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau del treballador no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

 • Es tracta d’un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, que ha de tenir com a pressupost el repartiment corresponsable de les obligacions de cura i d’evitar la perpetuació de rols, i ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, particularment en cas que siguin diversos els treballadors que hi accedeixen en la mateixa empresa.
 • La concreció inicial correspon al treballador, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar el treballador, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l’empresa. Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • El dret a l’adaptació de la jornada es podrà referir a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, i pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, inclosa la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre raonable i proporcionat, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional.
 • Quan es tracti d’una reducció especial de la jornada (amb reducció proporcional del seu salari, en les situacions previstes en l’article 37.6 de l’ET: guarda legal de menor de 12 anys o discapacitat; cura de familiar fins al 2n grau; hospitalització i tractament continuat de menor -fins a 18 anys- afectat per càncer o malaltia greu), s’aplicaran garanties, beneficis, o especificacions actualment previstes a més de les següents especialitats:
 • Haurà de ser comunicada amb 24 hores d’antelació.
 • No s’estableix limitació en el seu gaudi per percentatge mínim ni màxim de la jornada i sigui quina sigui la reducció no implicarà canvis en els drets i garanties establerts en l’ordenament per a la situació prevista en l’article 37.6 de l’ET.
 • Podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari (en aquest gairebé s’especifica que haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa).
 • En el supòsit de cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix, no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exerceixi activitat retribuïda.

Finalment, i per al cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d’una adaptació de la seva jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels drets de conciliació previstos en l’ordenament laboral, inclosos els establerts en l’article 37 de l’ET, hi podrà renunciar temporalment o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre que: 

 • concorrin les circumstàncies excepcionals a les quals ja s’ha fet esment, i
 • la sol·licitud se cenyeixi al període excepcional de durada de la crisi sanitària i s’acomodi a les necessitats concretes de cura, degudament acreditades, i a les necessitats d’organització de l’empresa. Es presumirà, excepte prova en contra, que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada.

7. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per la declaració d’estat d’alarma vinculada al COVID-19.

Aquesta prestació s’estableix amb caràcter excepcional i vigència limitada a 1 mes, a partir del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RD 463/2020), o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en cas que es prolongui més d’1 mes.

Els beneficiaris seran els treballadors per compte propi o autònoms (inclosos els qui tinguin la condició de socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui):

 • les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del reial decret que decreta l’estat d’alarma, o,
 • quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

S’hauran de complir els següents requisits:

 1. Estar afiliats i en alta el 14 de març de 2020 en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar (RETMAR).
 2. Suspensió de la seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma o acreditació de reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
 3. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no s’estigués al corrent, l’òrgan gestor el convidarà al pagament perquè ingressi les quotes degudes en el termini improrrogable de 30 dies naturals. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el:

 • 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l’article 339 de la LGSS.
 • 70% de la base mínima de cotització en el RETA o en el RETMAR quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

La durada del cessament d’activitat en aquests supòsits serà d’1 mes, ampliat, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma si es prorroga.

El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat futurs.

Finalment, s’ha de tenir en compte que la percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra del sistema de Seguretat Social.

 

COVID-19: SUSPESA LA DECLARACIÓ I INGRÉS DE TRIBUTS A CATALUNYA

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 19 de març de 2020, ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres, estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Llegir més

COVID-19: suspesa la declaració i ingrés de tributs a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 19 de març de 2020, ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres, estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Al DOGC del dia 19 de març, s’ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

Pel que respecta a l’àmbit tributari, l’informem que s’estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març. La norma ha entrat en vigor el dia 19 de març.

La mesura afecta tant als tributs propis de la Generalitat de Catalunya com als tributs la recaptació i la gestió dels quals està cedida a aquesta comunitat autònoma, és a dir, als següents:

 • Impost sobre successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials, en les seves modalitats de transmissions patrimonials oneroses, actes jurídics documentats i operacions societàries.
 • Impost sobre estades en establiments turístics.
 • Impost sobre les begudes ensucrades envasades.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • La tributació sobre el joc d’àmbit autonòmic.
 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Els impostos sobre els actius no productius de les persones jurídiques i (b) sobre els habitatges buits.
 • Impost sobre grans establiments comercials.
 • Els impostos sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; així com sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics.
 • El gravamen de protecció civil.
 • Els cànons sobre la disposició de desaprofitament dels residus municipals i (ii) sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com el cànon de l’aigua.

En conseqüència, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, no existeix l’obligació formal de declarar les operacions subjectes als referits tributs ni tampoc l’obligació d’ingrés del deute tributari.

CATALUNYA COVID-19. APROVAT AJUT DE FINS A 2.000 € PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2020 ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres mesures, estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Llegir més

Catalunya COVID-19. Aprovat ajut de fins a 2.000 € per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2020 ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres mesures, estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

L’informem, que en el DOGC del dia 19 de març, s’ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Entre altres mesures, s’ha aprovat un ajut, en forma de prestació econòmica, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per als treballadors autònoms -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar uns 4.500 treballadors autònoms.

Quins autònoms el poden demanar?

Està dirigit als treballadors autònoms persona física inscrits en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societat laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Quins requisits han de complir els autònoms per poder-se beneficiar d’aquest ajut?

Les persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Quan es podrà demanar?

Per accedir aquesta ajuda s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

Per tant, es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març del 2020 amb els de març del 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través de l’enllaç que la Generalitat de Catalunya activarà en el seu web pròximament (https://web.gencat.cat/ca/inici)

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques mitjançant la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

La norma assenyala que aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a esgotament de la partida pressupostària destinada a aquest efecte i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

Es faculta al departament competent en matèria de treball autònom per dictar les instruccions administratives oportunes amb la condició de fer efectiva aquesta prestació.

QUI PODRÀ SOL·LICITAR LA MORATÒRIA DE LA SEVA HIPOTECA PEL CORONAVIRUS?

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una moratòria en el pagament de deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual per als deutors hipotecaris en situació de desocupació o que, sent empresaris o professionals, sofreixin una pèrdua substancial d’ingressos o caiguda de vendes superior al 40% o deutors hipotecaris la unitat familiar dels quals, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no arribi a un determinat nivell d’ingressos, en funció dels seus integrants, la quota hipotecària representi més del 35% dels seus ingressos i l’emergència sanitària hagi alterat les seves circumstàncies econòmiques.

Llegir més

Qui podrà sol·licitar la moratòria de la seva hipoteca pel coronavirus?

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una moratòria en el pagament de deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual per als deutors hipotecaris en situació de desocupació o que, sent empresaris o professionals, sofreixin una pèrdua substancial d’ingressos o caiguda de vendes superior al 40% o deutors hipotecaris la unitat familiar dels quals, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no arribi a un determinat nivell d’ingressos, en funció dels seus integrants, la quota hipotecària representi més del 35% dels seus ingressos i l’emergència sanitària hagi alterat les seves circumstàncies econòmiques.

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (d’ara endavant, RDL), que afecta molts àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga.

Entre moltes de les mesures que li hem estat informant, ara li volem comunicar sobre les mesures establertes en la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi del COVID-19.

A qui s’aplica aquesta moratòria?

La moratòria s’aplica als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor de la qual es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica. Aquests supòsits seran els següents:

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes, i s’entén com a tal una caiguda d’almenys el 40%.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

 • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’IPREM, és a dir 1.613,52 euros.
 • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill i 0,15 vegades si es tracta de família monoparental.
 • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona més gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
 • Si hi ha algun membre de la unitat familiar amb més del 33 per cent de discapacitat, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de manera permanent per treballar, el límit de l’IPREM serà de quatre vegades l’IPREM, és a dir 2.351,36 euros, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • Si el deutor hipotecari té paràlisi cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l’IPREM, és a dir 2.939,20 euros.

Atenció. Per unitat familiar s’entén la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

c) Que el deute hipotecari, més les despeses i subministraments bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Que, com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, entenent per tal, quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Atenció. Aquestes mateixes mesures s’aplicaran igualment als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.

S’aplica també a fiadors, avaladors i hipotecants no deutors?

Els fiadors, avaladors i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, sense perjudici que se li apliqui, si escau, les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques, abans de reclamar-los el deute garantit, encara que en el contracte haguessin renunciat expressament al benefici d’excussió.

Com s’acrediten les condicions subjectives?

La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat econòmica s’acreditarà pel deutor davant de l’entitat creditora mitjançant la presentació dels següents documents:

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Com se sol·licita la moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris?

La sol·licitud de la moratòria, es podrà presentar al creditor, fins 15 dies després de la fi de la vigència del Reial decret llei, recordant que el reial decret llei mantindrà la seva vigència durant el termini d’un mes des del 18 de març. La vigència podrà ser prorrogada pel govern.

Sol·licitada la moratòria, l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies i la seva concessió comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.

Durant la moratòria el creditor no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària (inclosos capital i interessos). Tampoc es reportaran interessos ni interessos moratoris en el període de vigència de la moratòria.

Finalment cal assenyalar que si el deutor es col·loca voluntàriament en vulnerabilitat o no compleix els requisits per a la seva concessió, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre al fet que la conducta del deutor pogués donar lloc.

COVID-19. MESURES PER GARANTIR LA LIQUIDITAT I FINANÇAMENT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS EN L’ÀMBIT ESTATAL

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia de cobertura asseguradora per als crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos d’Internacionalització, per a determinades petites i mitjanes empreses que tinguin problemes de liquiditat.

Llegir més

COVID-19. Mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms en l’àmbit Estatal

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia de cobertura asseguradora per als crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos d’Internacionalització, per a determinades petites i mitjanes empreses que tinguin problemes de liquiditat

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia de cobertura asseguradora per als crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos d’Internacionalització, per a determinades petites i mitjanes empreses que tinguin problemes de liquiditat, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga.

Avals al finançament

S’estableixen diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

L’Estat atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre necessitats de liquiditat, fixant un import màxim de 100.000 milions d’euros. Mitjançant un acord del Consell de Ministres, s’establiran les condicions i requisits perquè la línia estigui operativa de manera immediata.

Atenció. Aquesta ajuda és important, perquè existeix l’aval públic (no avalen els empresaris). Pot acudir des d’aquest moment al seu banc i sol·licitar el préstec o pòlissa de crèdit que necessiti. Lògicament la sotmetran a estudi. No depèn del seu banc, només farà de tramitador.

Assegurances. Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització

Amb la finalitat de reforçar la liquiditat de les empreses exportadores, es reforça la capacitat de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, S.A. Cia. d’Assegurances i Reassegurances (CESCE) per a l’augment de la cobertura per compte de l’Estat de les seves garanties, que atorgarà cobertures en nom propi i per compte de l’Estat.

Així, en els pròxims 6 mesos s’autoritza una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per a la qual seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, fins i tot sense relació directa amb un o diversos contractes internacionals, si responen a noves necessitats de finançament, excloses situacions prèvies a la crisi actual. La línia s’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions, però el segon entrarà en vigor després de verificar-se l’execució satisfactòria del primer tram. Per garantir la sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini del Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització s’hi realitzaran les dotacions pressupostàries suficients per a l’import de les indemnitzacions abonades amb càrrec a aquesta línia.

La Comissió de Riscos per Compte de l’Estat podrà incloure dins de la línia de cobertura tot tipus d’operacions comercials, incloses les nacionals, per entendre que formen part de l’estratègia comercial d’aquestes empreses que actuen preferentment en l’àmbit de la internacionalització.

Les beneficiàries seran PIMES espanyoles i altres empreses de més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades, i es doni una de les següents situacions:

 • Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, el negoci internacional de les quals, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un 33% del seu volum de negocis, o que siguin exportadores regulars conforme als criteris establerts per la Secretaria d’Estat de Comerç (haver exportat regularment durant els últims quatre anys).
 • Empreses amb problemes de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat d’aquesta crisi.

En queden expressament excloses les empreses concursades o en situació preconcursal i aquelles amb impagaments a empreses del sector públic o deutes amb l’administració anteriors al 31 de desembre de 2019.

El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el límit establert a cada moment d’acord amb la normativa de la UE en matèria d’ajudes d’Estat.

La norma preveu recórrer a mecanismes àgils de decisió de les operacions individuals que s’imputin en la línia, i realitzar l’anàlisi del risc de cada operació, particularment per a les PIMES, amb criteris d’informació i solvència extraordinaris, en el marc de les condicions del mercat generades per la crisi sanitària, mentre duri.

Línies ICO

S’amplia en deu mil milions (10.000.000.000) d’euros el límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

Titulars d’explotacions agràries

Es concedeixen mesures financeres dirigides a titulars d’explotacions agràries que haguessin subscrit préstecs de crèdits financers com a conseqüència de la situació de sequera del 2017, que podran acordar prolongar amb les entitats financeres el seu període d’amortització fins i tot en un any.

Fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d’R+D+i

Es preveu que la dotació del fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d’R+D+i es destini a donar cobertura als riscos en què pugui incórrer el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial en finançar, mitjançant préstecs, projectes de R+D+i de petites i mitjanes empreses, així com d’empreses de mitjana capitalització.

Altres mesures financeres a tenir en compte

Les comunitats autònomes, i altres organismes públics també poden aprovar mesures de suport financer, que caldrà tenir en compte.