TERMINI D’INGRÉS DE REBUTS DE L’IAE 2020

El termini d’ingrés es fixa des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

Llegir més

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2020

El termini d’ingrés es fixa des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

L’informem que com en anys anteriors, la Resolució de 18 de maig de 2020 (BOE de 20 de maig de 2019), del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials, que queda fixat des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

Així mateix, s’estableix que per a aquestes quotes nacionals i provincials, el seu cobrament es realitzi, amb el document d’ingrés que el contribuent rebi, a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació. En cas d’extraviament o que no s’hagi rebut, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’AEAT corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, per al cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, per al cas de quotes de classe provincial.

Qui ha de pagar l’IAE?

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (impost sobre activitats econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyen, hagi obtingut un import net del seu volum de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Existeix grup quan existeix una unitat de decisió o direcció única, la qual cosa suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Existeixen una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

 • Les persones físiques.
 • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
 • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost que es desenvolupi. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, en determinades condicions.
 • Els contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

El seu pagament haurà de ser realitzat a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. En cas que no el tingui o en cas d’extraviament, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

 

COVID-19. ERTO. NOUS ACLARIMENTS DE LA TGSS SOBRE ELS TRÀMITS NECESSARIS PER L’APLICACIÓ DE LES EXEMPCIONS EN LA COTITZACIÓ DE MAIG I JUNY

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha emès el 19 de maig de 2020 el BUTLLETÍ RED 12/2020, que, complementant el 11/2020, de 14 de maig, aclareix dubtes plantejats respecte a les comunicacions que s’han de realitzar per a l’aplicació de les exempcions en la cotització establertes en el Reial decret llei 18/2020.

Llegir més

COVID-19. ERTO. Nous aclariments de la TGSS sobre els tràmits necessaris per l’aplicació de les exempcions en la cotització de maig i juny

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha emès el 19 de maig de 2020 el BUTLLETÍ RED 12/2020, que, complementant el 11/2020, de 14 de maig, aclareix dubtes plantejats respecte a les comunicacions que s’han de realitzar per a l’aplicació de les exempcions en la cotització establertes en el Reial decret llei 18/2020.

L’informem que al web de la Seguretat Social s’ha publicat el Butlletí RED 12 /2020 de 19 de maig, com a complement al contingut del Butlletí del Sistema RED 11/2020 (del qual ja l’informàrem en el seu moment), on la TGSS aclareix alguns dubtes plantejats respecte de les comunicacions que s’han de realitzar per a l’aplicació de les exempcions en les cotitzacions de maig i juny davant la prolongació dels ERTO per força major (Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig) associats a la COVID-19 fins al pròxim 30 de juny de 2020.

En concret s’aclareix per la TGSS:

1. Les referències que s’efectuen en el Butlletí del Sistema RED 11/2020 (BNR 11/2020) a la “situació de força major total derivada de la COVID-19 per estar afectada per les causes referides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 que impedeixin el retorn a la seva activitat” o a la “situació de força major parcial derivada de la COVID-19 des del moment en el qual les causes reflectides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 permetin la recuperació parcial de la seva activitat”, així com a qualsevol esment que es fa en el contingut del BNR a tots dos tipus de força major, s’han d’entendre realitzades, respectivament, a la “situació de força major total derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.1” i a la “situació de força major parcial derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.2”.

2. L’aplicació de les exempcions en la cotització s’efectuarà en funció de les declaracions responsables a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 18/2020, i la forma i els terminis de presentació del qual es descriu en l’apartat REIAL DECRET LLEI 18/2020: DECLARACIÓ RESPONSABLE…, del BNR 11/2020.

3. Pel que respecta al termini de presentació de les citades declaracions responsables es recorda que, tal com estableix el Reial decret llei 18/2020, aquesta declaració s’ha de presentar, a través del Sistema RED, abans de sol·licitar la liquidació de quotes. En relació a aquesta qüestió cal tenir en compte el següent:

 • En primer lloc, s’ha de tenir en consideració que, amb la finalitat d’evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes, és aconsellable que la declaració responsable, respecte del mes de maig, es presenti una vegada es conegui amb precisió per part de l’empresa si es troba en la situació de força major total, o en la situació de força major parcial, derivada de la COVID-19 en els termes, respectivament, de l’article 1.1 o 1.2 del Reial decret llei 18/2020.

Per tant, és aconsellable que es presenti en els primers dies del mes de juny. S’aconsella, així mateix, que la declaració responsable, respecte del mes de juny, es presenti, en el cas de ser necessària, en els primers dies del mes de juliol.

 • En segon lloc, s’ha de tenir en compte que una vegada presentada la corresponent declaració responsable sobre la situació de força major parcial derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.2 del Reial decret llei 18/2020, s’haurà de procedir a identificar els treballadors que hagin reiniciat la seva activitat laboral totalment o parcial.

Respecte d’aquests treballadors s’haurà de procedir a comunicar una variació de dades del camp TIPUS INACTIVITAT, i s’informarà com a nou valor la R o S, segons el procediment descrit en el BNR 11/2020.

Amb la finalitat d’evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes, és aconsellable que la comunicació d’aquestes variacions de dades s’efectuï immediatament després de presentar la declaració responsable a la qual s’ha fet esment en el punt anterior.

Es recorda que el dia 22 de juny es procedirà, conforme als procediments habituals, al tancament del càrrec en compte, per la qual cosa aquelles empreses a les quals resultin d’aplicació l’exempció de cotització i que es vulguin acollir a aquesta modalitat de pagament, hauran d’haver presentat la declaració responsable i, si escau, la variació de dades dels treballadors afectats, abans d’aquest dia.

4. Pels treballadors que s’han reactivat entre l’1 i el 12 de maig de 2020, en empreses que es trobin en situació de força major parcial el 13 de maig de 2020, conforme al que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 1 del Reial decret llei 18/2020, resultaran d’aplicació les exempcions de la cotització previstes en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei a partir del dia en què s’hagin reactivat.

En aquestes mateixes empreses, pels treballadors que s’hagin mantingut en situació de suspensió entre l’1 i el 12 de maig de 2020, resultaran d’aplicació, durant aquest període, les exempcions de la cotització previstes en l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei fins al dia 12 de maig de 2020. A partir d’aquest moment resultaran d’aplicació les exempcions en la cotització previstes en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4 fins al moment en què es reactivin.

De la mateixa manera s’informa que la possibilitat de presentació de les declaracions responsables a través del Sistema RED estarà disponible a partir del dia 1 de juny de 2020.

COVID-19. PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS D’ESTADA I RESIDÈNCIA I/O TREBALL PER ALS ESTRANGERS A ESPANYA A CAUSA DE LA COVID-19

Al BOE del dia 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya que posa la seva atenció en la situació dels estrangers la documentació dels quals perd validesa durant l’estat d’alarma i que es poden situar en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

Llegir més

COVID-19. Pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball per als estrangers a Espanya a causa de la COVID-19

Al BOE del dia 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya que posa la seva atenció en la situació dels estrangers la documentació dels quals perd validesa durant l’estat d’alarma i que es poden situar en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

L’informem que al BOE del 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i amb efectes des del 20 de maig de 2020.

Cal recordar que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius i en la seva disposició addicional quarta la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.

Com és sabut, la normativa d’estrangeria imposa a l’estranger el deure de renovar la seva autorització de residència i/o treball quan és temporal. D’igual forma, exigeix sol·licitar la pròrroga de l’autorització d’estada per estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat

Aquesta renovació, de conformitat amb les previsions del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009, aprovada per Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, i de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, s’ha de sol·licitar durant els seixanta dies naturals previs a la data d’expiració de la seva vigència, així com dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l’anterior autorització.

La impossibilitat de presentar les sol·licituds de renovació de les autoritzacions de residència i/o treball està generant gran inseguretat jurídica tant per als estrangers que es troben a Espanya, com per als ocupadors i resta d’operadors socials i econòmics. Aquest fet, ha estat posat de manifest, a més, per la societat civil i agents socials.

Amb la finalitat d’aportar la seguretat jurídica exigida davant aquesta extraordinària situació i evitar que, una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, els estrangers es puguin trobar en una situació d’irregularitat sobrevinguda, és necessari procedir a la pròrroga de manera automàtica de totes aquelles autoritzacions que vencin durant la vigència de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que van vèncer en els tres mesos previs a la seva declaració. Aquesta pròrroga automàtica farà efecte a partir de l’endemà al de la caducitat de l’autorització i s’estendrà durant els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

D’igual forma, és necessari prorrogar, per idèntic període, la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada.

D’altra banda, i, amb el mateix objectiu de reforçar la seguretat jurídica, es regulen certs aspectes relatius a la pròrroga de les situacions d’estada i certs visats de llarga durada que es prorroguen automàticament, en aquests casos, per un període de tres mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. En relació amb els visats de llarga durada, la pròrroga es preveu per als expedits en virtut d’un acord de mobilitat de joves que, amb caràcter general, no es poden prorrogar perquè existeix un deure de tornar al país d’origen transcorregut l’any de vigència. La durada de la pròrroga automàtica s’estendrà durant els tres mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma perquè, una vegada s’aixequin els tancaments de fronteres adoptats per la COVID-19, puguin tornar als seus països i no es trobin, mentrestant, en una situació d’irregularitat al país.

Es regula també la situació dels estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional i les autoritzacions d’estada, de residència o de visats de llarga durada dels quals caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma. A tal fi, s’habilita al fet que puguin entrar a Espanya amb el seu document de viatge vàlid a tals efectes i la Targeta d’Identitat d’Estranger o visat caducat.

Finalment, es preveu que les absències del territori espanyol ocasionades per la situació de la COVID-19 no seran tingudes en compte a l’efecte de computar la continuïtat de la residència, amb la finalitat d’evitar que la impossibilitat de tornar a Espanya pel tancament de fronteres terrestres i aèries perjudiqui de manera negativa el seu estatus regular al país.

PRINCIPALS MESURES

1. La pròrroga automàtica de:

1.1. Autoritzacions temporals de residència i/o treball, autoritzacions d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat, i targetes d’identitat d’estranger concedides i expedides en virtut d’aquestes autoritzacions, la vigència de les quals:

 • expiri durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, o
 • hagi expirat en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020 (data en què es va decretar l’estat d’alarma).

Efectes de la pròrroga: des de l’endemà al de caducitat de l’autorització i fins que transcorrin 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Condicions:

 • No serà necessària l’emissió d’una resolució individual per l’Oficina d’Estrangeria.
 • S’aplicarà amb independència que s’haguessin presentat sol·licituds de renovació, pròrroga o modificació abans del 20 de maig de 2020 (data d’entrada en vigor de l’ordre), sempre que:

                               a) no hagi recaigut resolució expressa;

                               b) la resolució que recaigui sigui més favorable per a l’interessat.

 • La renovació, pròrroga o modificació de l’autorització prorrogada es regirà, quant al procediment, requisits, efectes i durada, pel que es disposa en la normativa d’aplicació en funció de la mena d’autorització de què es tracti, i les sol·licituds corresponent es poden presentar en qualsevol moment durant la vigència de la pròrroga o fins als 90 dies naturals següents a la data de finalització de la seva vigència, sense perjudici de la sanció que correspongui al retard, retrotraient-se els efectes de la nova autorització l’endemà al de la caducitat de l’autorització prorrogada.

Exclusió: aquesta pròrroga automàtica no s’aplicarà a les autoritzacions d’estades formatives d’estrangers (art. 30 RD 183/2008).

1.2. Targetes de familiar de ciutadà de la Unió la vigència de les quals hagués expirat:

 • durant l’estat d’alarma, o
 • en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020.

Efectes de la pròrroga: durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de 6 mesos des de la seva finalització.

1.3. Targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada la vigència de les quals hagués expirat:

 • durant l’estat d’alarma, o
 • en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020.

Efectes de la pròrroga: durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de 6 mesos des de la seva finalització.

1.4. Situacions d’estada de fins a 90 dies que hagin expirat durant la vigència de l’estat d’alarma.

Efectes i condicions de la pròrroga:

 • Per un període de 3 mesos.
 • Limitada al territori espanyol.
 • El període prorrogat es tindrà en compte a l’efecte de calcular el temps màxim autoritzat per a futures estades.

1.5. Visats de llarga durada expedits a l’empara d’un Acord de mobilitat de joves, i visats d’estada per estudis de fins a 180 dies de durada la vigència de la qual expiri durant la vigència de l’estat d’alarma.

Efectes i condicions de la pròrroga:

 • 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.
 • El titular s’ha de trobar a Espanya i no haver pogut tornar al seu país d’origen.

2. L’autorització d’entrada a Espanya amb document de viatge vàlid i en vigor i la targeta d’identitat d’estranger o visat caducat, quan es tracti d’estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional i les autoritzacions d’estada, de residència o de visats de llarga durada dels quals caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma.

3. La no consideració de les absències del territori espanyol ocasionades per la situació de la COVID-19 a l’efecte de computar la continuïtat de la residència.

COVID-19. LES CLAUS DE L’ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES A PARTIR DEL 21 DE MAIG

D’acord amb l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, caldrà portar màscara en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres. Hauran de portar màscara totes les persones de sis anys en endavant. Hi ha excepcions al seu ús per motius de salut o en activitats incompatibles.

Llegir més

COVID-19. Les claus de l’ús obligatori de màscares a partir del 21 de maig

D’acord amb l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, caldrà portar màscara en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres. Hauran de portar màscara totes les persones de sis anys en endavant. Hi ha excepcions al seu ús per motius de salut o en activitats incompatibles.

L’informem que al BOE del dia 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En quins espais haurem de portar-les?

L’ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Qui estan obligats?

Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats anteriorment les persones de sis anys en endavant.

Quin tipus de màscara caldrà utilitzar?

L’Ordre fa esment a l’ús de qualsevol mena de màscara, però recomana preferiblement les higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. S’observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

El Ministeri de Consum va publicar una guia per a la compra de màscares que recomana com a adequades per a la població general les higièniques i quirúrgiques i recorda que les de tipus FFP2 només estan recomanades per a professionals en contacte amb el virus i col·lectius vulnerables sota prescripció mèdica.

Vegeu:

Les he de comprar o me les donen?

Seran les comunitats autònomes les qui decideixin si reparteixen o no màscares entre els seus ciutadans. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 19 de maig, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va indicar que no es contempla el seu repartiment gratuït entre la població, amb l’opció oberta al fet que siguin les regions les qui decideixin sobre aquest punt.

El Govern va intervenir a l’abril el preu de les màscares quirúrgiques i el va establir en 0,96 cèntims la unitat però de moment no ha regulat el preu de les màscares higièniques, encara que està sobre la taula.

3/05/2020. Ponerse una mascarilla

Existeixen excepcions al seu ús per a certes persones?

Sí, les següents persones no tindran obligació de portar-la:

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara.

b) Persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en les quals, per la seva naturalesa, resulti incompatible l’ús de la màscara.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

Quant temps estarà en vigor aquesta mesura?

Des del 21 de maig de 2020 i durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues. Cal recordar que s’ha sol·licitat una cinquena pròrroga pel Govern fins al 7 de juny de 2020.

Hi ha multa si no se’n porta?

L’Ordre no fa referència a la sanció que pot comportar no utilitzar la màscara en els supòsits que passen a ser obligatoris. Cal acudir a altres normes per intentar trobar com pot ser la multa per incompliment.

D’acord amb l’article 20 del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es va establir l’estat d’alarma, s’estableix que “l’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat d’alarma serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts en l’article deu de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny”. Aquesta norma tampoc acaba amb els dubtes sinó que apel·la al fet que “l’incompliment o la resistència a les ordres de l’autoritat competent en l’estat d’alarma serà sancionat conformement al que es disposa en les lleis”. Però l’Ordre publicada en el BOE no especifica aquest punt.

Fins ara, la referència per les sancions als qui no complien el confinament era l’article 36 de la Llei de seguretat ciutadana sobre la desobediència a l’autoritat, una infracció greu amb multes des dels 601 euros fins als 30.000 que també s’aplica als qui no utilitzen màscara en el transport públic.