COVID-19. RECORDATORI ABRIL 2020: DECLARACIÓ D’IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

L’obligació de presentar el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) les declaracions d’IVA, de les retencions a compte de renda/societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre 2020 no s’ha modificat malgrat la situació generada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, igual que succeeix amb la resta d’autoliquidacions de tributs estatals. La possibilitat d’ajornar l’import que resulti a pagar, sense garanties i amb interessos bonificats només està prevista per a PIMES i autònoms.

Llegir més

COVID-19. Recordatori abril 2020: Declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats

L’obligació de presentar el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) les declaracions d’IVA, de les retencions a compte de renda/societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre 2020 no s’ha modificat malgrat la situació generada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, igual que succeeix amb la resta d’autoliquidacions de tributs estatals. La possibilitat d’ajornar l’import que resulti a pagar, sense garanties i amb interessos bonificats només està prevista per a PIMES i autònoms.

Li recordem que l’obligació de presentar el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) les declaracions d’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) corresponent al primer trimestre 2020, no s’ha modificat malgrat la situació generada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, igual que succeeix amb la resta d’autoliquidacions de tributs estatals.

Excepte canvis d’última hora que el Govern modifiqui els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i de les declaracions informatives, dels quals els mantindrem informat, avui dia cal presentar aquestes declaracions d’acord amb els terminis i el calendari oficial de l’Agència Tributària, i pagar en el seu cas a Hisenda.

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i diversos col·lectius professionals,  estan sol·licitant al Govern que suspengui no sols el pagament de cotitzacions de març, sinó també les d’abril i que s’ajorni al següent trimestre -fins al mes de juliol- el pagament d’impostos de gener a març.

Atenció. Ara existeix la possibilitat d’ajornar l’import que resulti a pagar de les declaracions, sense garanties fins a sis mesos (tres mesos sense interessos), que li ho expliquem més endavant.

Hem de recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret, excepte canvis d’última hora pel Govern, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2020 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat del 2020 de l’impost sobre societats.

Atenció. Enguany, els comptes de les empreses poden presentar elements nous, derivats precisament d’aquesta situació, que està conduint a l’alentiment de l’activitat de les empreses i/o a la reducció dels seus ingressos i la seva liquiditat, al mateix temps que es veuen obligades a assumir despeses extraordinàries.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d’especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l’impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d’actius financers mantinguts per negociar, d’existències, o de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d’avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d’operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (EROs, ERTOs, modificació de condicions de treball) o d’una altra mena de reestructuracions de l’activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d’ingressos i despeses.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

L’article 14 del RD-Llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l’ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties):

 • Que es tracti de deutes que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Que els qui ho sol·licitin siguin persones o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les sol·licituds d’ajornament no superin 30.000,00 €. Aquest import inclou no sols les noves sol·licituds sinó també, a la resta d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

En la pràctica, atès que les PIMES ja podien ajornar determinats deutes tributaris per import de 30.000,00 €, sense aportació de garanties les novetats introduïdes són les següents:

 • Durant els tres primers mesos de l’ajornament sol·licitat en aplicació d’aquest Reial decret llei no es reportaran interessos.
 • S’obre la possibilitat d’ajornar els deutes derivats de retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

 • Amb RD-llei 7/2020: l’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels tres primers mesos.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa a tres mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa a quatre mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa a cinc mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa a sis mesos.

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i  dades que necessitarem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER (MODEL 720). TÉ DE TERMINI FINS AL 31 DE MARÇ DE 2020

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març. Aquest any 2020 no serà una excepció, perquè entre les mesures de suspensió adoptades fins avui amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març no s’ha modificat el termini de presentació de les declaracions informatives competència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Llegir més

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020.

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març. Aquest any 2020 no serà una excepció, perquè entre les mesures de suspensió adoptades fins avui amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març no s’ha modificat el termini de presentació de les declaracions informatives competència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març. Aquest any 2020 no serà una excepció, perquè entre les mesures de suspensió adoptades fins avui amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març no s’ha modificat el termini de presentació de les declaracions informatives competència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Atenció. Excepte canvis d’última hora pels quals el Govern modifiqui els terminis de presentació de les declaracions informatives, que els mantindrem informat, avui dia s’ha de seguir presentant aquesta declaració d’acord amb els terminis i el calendari oficial de l’Agència Tributària. 

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i número, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s’ha de tenir en compte com els que detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Quins subjectes estan obligats?  

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou amb tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’una o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs recentment ha suavitzat aquest punt, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l’estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l’IRPF.

D’altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió en l’àmbit europeu. La Comissió Europea ha fet diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat tenint en compte la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia.

No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada pel legislador espanyol, i l’Agència Tributària continua imposant sancions derivades d’aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor. Per això, la Comissió Europea hauria denunciat a l’octubre del 2019 a l’Estat espanyol davant el Tribunal de Justícia de la UE. Sol·licitant l’anul·lació d’aquest onerós règim associat al model 720. No obstant això, la denúncia segueix sense ser resolta. És per això que l’obligació continua en vigor i continua sent aplicada per l’AEAT.

En aquest sentit, és important destacar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de 28 de novembre de 2018, en la qual el contribuent va al·legar desproporció en la sanció amb suport en el Dictamen de la Comissió Europea en què requeria a Espanya per a modificar la seva legislació en la matèria.

També podem destacar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 31 de maig de 2018, cas C-190/17, atès que el Tribunal estableix que la imposició de sancions desproporcionades per qüestions formals, és contrari a l’ordenament europeu.

Tenint en compte l’anterior, hi ha arguments suficients en el panorama actual per impugnar les sancions que s’imposin per presentació fora de termini del model 720.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades/conjunts de dades de manera incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre els quals s’informa en el model 720, es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades/conjunts de dades omeses/incompletes/inexactes/falses.

Dades o conjunts de dades

 

© Raó social (den.) + domicili

© Identificació completa CCC

data d’obertura / concessió

saldo a 31/12

saldo mitjà últim trimestre

 
 

X

     

Compte 1

   

X

   

Compte 2

       

X

Compte 3

             

S’han omès o declarat de manera incompleta/inexacta/falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents). 

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest cas la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de manera incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros/dada o conjunt de dades).

CORONAVIRUS COVID-19. EL GOVERN POSA EN MARXA LA LÍNIA D’AVALS PER GARANTIR LA LIQUIDITAT D’AUTÒNOMS I EMPRESES

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms. Podran sol·licitar aquests avals els qui estiguin afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i es poden sol·licitar per les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, i es podrà sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. El Govern posa en marxa la línia d’avals per garantir la liquiditat d’autònoms i empreses

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms. Podran sol·licitar aquests avals els qui estiguin afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i es poden sol·licitar per les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, i es podrà sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

L’informem que el Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

La línia d’avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloses les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres.

Característiques de la línia d’avals

La línia d’avals s’aprovà amb una dotació de fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram activat en l’acord té un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

 • Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i es podran sol·licitar per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.
 • L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.
 • L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.
 • Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, s’hauran de dirigir a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.
 • Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d’aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l’inici de la crisi del COVID-19.

També assumeixen el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals siguin avalats.

Els anirem informant sobre qualsevol nova aprovació o canvi.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS DAVANT EL COVID-19. INCAPACITAT TEMPORAL

En cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral, pel virus COVID-19, cal seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots els casos. Ha de sol·licitar el pagament directe de la prestació d’IT davant la seva mútua d’accidents. Nosaltres podem assessorar-los i ajudar-los en la seva tramitació.

Llegir més

Protocol d’actuació per a treballadors autònoms davant el COVID-19. Incapacitat temporal

En cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral, pel virus COVID-19, cal seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots els casos. Ha de sol·licitar el pagament directe de la prestació d’IT davant la seva mútua d’accidents. Nosaltres podem assessorar-los i ajudar-los en la seva tramitació.

Li recordem que els autònoms corren el mateix risc que la resta de la població de sofrir el contagi del virus Covid-19. Per això mateix en cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral s’aconsella seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma, siguin quines siguin en el moment en el que s’estigui mentre duri aquesta crisi sanitària.

Vegeu els telèfons d’informació: 

https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

Per a més informació:

Puc sol·licitar la incapacitat temporal per coronavirus?

Es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT) del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors provocats pel virus COVID-19.

Atenció. Els períodes d’aïllament i de contagi de la malaltia com a conseqüència del virus COVID-19, a l’efecte de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, es consideren situacions assimilades a accident de treball.

Per tant, només podran sol·licitar la baixa aquells treballadors contagiats per coronavirus o en quarantena preventiva per risc de contagi, això és per exemple, si hi ha hagut relació estreta amb una persona que ha donat positiu o si procedeix de zones de risc. Aquesta consideració l’ha de realitzar el seu metge de capçalera per a la concessió de la baixa.

Atenció. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots els casos.

Com sol·licitar la incapacitat temporal per coronavirus?

Primer pas

En cas de donar positiu per coronavirus o que creu que pot estar contagiat, pot sol·licitar el comunicat de baixa al metge de capçalera.

La majoria de metges estan emetent els comunicats de baixa per correu electrònic. En aquest cas encara que hi hagi el contagi o risc de contagi és per malaltia comuna, i així podria aparèixer en el seu comunicat mèdic, de cara a la prestació i tal com indica la normativa es considera situació assimilada a accident de treball, la qual cosa dóna lloc a una prestació més elevada que en el cas de malaltia comuna.

Segon pas

Una vegada obtingut el comunicat de baixa ha de fer-l’hi arribar a la mútua o entitat gestora de la prestació.

I després s’ha de sol·licitar el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal (IT) davant la seva mútua d’accidents. I en cas que es determini que no procedeix aïllament per virus Covid-19, ni contagi, podria demanar al seu metge de capçalera la possibilitat que li expedeixin baixa per malaltia comuna.

Atenció. S’ha de comunicar la baixa per accident de treball a la mútua o a l’entitat gestora de la prestació.

A més de comunicat de baixa, cada mútua té el seu propi criteri de sol·licitud de documentació, per regla general ha de tenir preparat:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Certificat d’estar al corrent en Seguretat Social o còpia dels tres últims rebuts de la quota d’autònoms.
 • Sol·licitud de la prestació que facilita la mútua.
 • Declaració de situació de l’activitat.
 • Model 145 de comunicació de dades al pagador.

Aquests són els documents que generalment la mútua sol·licita per gestionar la prestació però pot realitzar més indicacions sobre aquest tema.

Quina és la quantia per prestació d’IT?

La Llei General de la Seguretat Social estableix que en cas d’IT per accident o malaltia laboral tindràs dret a la prestació des del primer dia de baixa, és a dir, l’endemà al fet causant.

L’import de la prestació per incapacitat temporal en cas d’accident de treball serà el 75% de la seva base reguladora de cotització en el mes anterior a la baixa. 

En el cas dels autònoms que cotitza per la base mínima (944,40 euros) cobrarà poc més de 708 euros.

Els treballadors autònoms en situació de baixa continuaran pagant la quota a la Seguretat Social durant els dos primers mesos de baixa.

Incompatibilitat de la nova prestació extraordinària per cessament d’activitat

Finalment, recordi que entre les mesures econòmiques proposades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, apareix una ajuda directa per als treballadors autònoms, consistent a facilitar l’accés al cessament d’activitat (conegut com l’atur dels autònoms) en unes determinades condicions:

 • L’ajuda consisteix a permetre l’accés al cessament de l’activitat. L’autònom que acrediti unes determinades circumstàncies podrà cobrar l’atur, que en el cas de més del 80% dels professionals per compte propi suposa una quantitat d’uns 661 euros al mes.
 • Fins avui dia els requisits d’accés al cessament d’activitat són molt estrictes, amb aquesta mesura es pretén facilitar l’accés a aquesta prestació.
 • Amb aquesta prestació, l’autònom que en causi dret no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

Doncs bé, tingui present que aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra provinent de la Seguretat Social. Per tant, no causaran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que estiguessin percebent una prestació o tinguin dret a una altra prestació del sistema de Seguretat Social, tant si la percep com si no.

Qüestions a tenir en compte: 

 • Seran els metges dels serveis públics de salut (SPS) els qui emetin els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors que ho necessitin, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.
 • Per això, en cap cas, aquests comunicats de baixa/alta podran ser emesos pels facultatius de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS), de l’Institut Social de la Marina o de les empreses col·laboradores.
 • La contingència a emplenar per part d’aquests facultatius dels SPS en els comunicats de baixa/alta serà sempre malaltia comuna.
 • La durada estimada per a aquests processos d’IT es fixa entre 5 i 30 dies naturals (processos de curta durada conforme al RD 625/2014); tal com recull l’esmentat Reial decret, l’emissió del primer comunicat de confirmació no excedirà en més de 7 dies naturals a la data de baixa inicial. Els successius comunicats, en cas de ser necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.
 • Per a l’adequat abonament de la prestació econòmica en aquests processos d’IT, recordem que en tant no s’emeti el comunicat mèdic de baixa no s’iniciaran les actuacions tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per IT. És per això que es creu necessari insistir en el següent:

a. El comunicat de baixa mèdic per aïllament requerirà prèviament a la seva emissió, la confirmació de la procedència d’aquest aïllament per part de l’autoritat sanitària competent de cada comunitat autònoma o a qui aquesta autoritzi. Per això, és indispensable que aquesta informació sobre l’aïllament arribi com més aviat millor als facultatius competents per a l’emissió del comunicat de baixa.

b. El comunicat de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la presència física del treballador, sempre que existeixi indicació de l’autoritat en cas d’aïllament i constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el servei de salut (històries clíniques).

c. Quan es tingui coneixement del període d’aïllament/contagi o de malaltia amb posterioritat al seu inici, s’emetran els comunicats amb caràcter retroactiu.

COVID-19. NOVA ORDRE SOBRE MESURES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES MOTORITZATS

Al BOE del dia 20 de març s’ha publicat una Ordre que entre altres mesures estableix la possibilitat d’acordar el tancament o la restricció a la circulació per carreteres o per algun dels seus trams, amb indicació dels vehicles i serveis exclosos de la mesura (distribució d’aliments, transport de materials fundents, de combustibles, de bestiar viu, de mercaderies peribles, etc.), la suspensió de les restriccions a la circulació acordades per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, el Director del Servei Català de Trànsit i la Directora de Trànsit del Govern Basc. La pròrroga automàtica de la vigència d’autoritzacions per conduir, o la interrupció del termini de 6 mesos per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor.

Llegir més

COVID-19. Nova Ordre sobre mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzats

Al BOE del dia 20 de març s’ha publicat una Ordre que entre altres mesures estableix la possibilitat d’acordar el tancament o la restricció a la circulació per carreteres o per algun dels seus trams, amb indicació dels vehicles i serveis exclosos de la mesura (distribució d’aliments, transport de materials fundents, de combustibles, de bestiar viu, de mercaderies peribles, etc.), la suspensió de les restriccions a la circulació acordades per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior, el Director del Servei Català de Trànsit i la Directora de Trànsit del Govern Basc. La pròrroga automàtica de la vigència d’autoritzacions per conduir, o la interrupció del termini de 6 mesos per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor.

Al BOE del dia 20 de març, s’ha aprovat l’Orde INT/262/2020, de 20 de març, amb entrada en vigor des del moment de la seva publicació, que estableix una sèrie de mesures en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzats com a conseqüència de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A continuació l’informem d’aquestes mesures: 

1. Tancament o restricció a la circulació per carretera

El Ministre de l’Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

En el cas del tancament de les vies o restricció a la circulació a determinats vehicles, quedaran exceptuats els següents vehicles o serveis:

a) Els vehicles d’auxili en carretera.

b) Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.

c) Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.

e) Els vehicles destinats a la distribució d’aliments.

f) El transport de materials fundents.

g) Els vehicles destinats a transport de combustibles.

h) Els vehicles de transport de bestiar viu.

i) Transport de mercaderies peribles, entenent com a tals les recollides en l’annex 3 de l’Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les definicions i normes expressades en l’annex 1 de l’ATP. En tot cas, la mercaderia perible haurà de suposar almenys la meitat de la capacitat de càrrega útil del vehicle o ocupar la meitat del volum de càrrega útil del vehicle.

j) Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.

k) Els cotxes fúnebres.

l) Altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats del control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població.

 • Les peticions de tancament de vies o la restricció a la circulació de determinats vehicles seran canalitzades per l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, i el Director general de trànsit serà l’encarregat de la coordinació amb les autoritats competents, autonòmiques o locals.
 • Quan les mesures siguin adoptades per iniciativa del Ministre de l’Interior, el Director general de trànsit informarà prèviament els responsables de trànsit de les comunitats autònomes, o, en el seu cas de les entitats locals, que tenen assumides competències en matèria de trànsit, a fi que existeixi plena coordinació en la seva execució.
 • El Ministeri de l’Interior, a través de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, podrà mobilitzar vehicles necessaris per garantir la circulació, d’acord amb les instruccions que es dictin a aquest efecte.

2. Se suspenen les restriccions a la circulació

Se suspenen les següents restriccions a la circulació, contemplades en la Resolució de 14 de gener de 2020 de la Direcció General de Trànsit, per la qual s’estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l’any 2020, publicades en el BOE de 21 de gener de 2020, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i el proveïment:

a) Transport de mercaderies en general (punt primer. B.1.1.).

b) Mercaderies perilloses (punt primer. B.2.1) incloses en l’apartat 1r (restriccions comunes) de l’Annex V que els sigui aplicable.

c) Vehicles especials i vehicles que necessitin una autorització complementària de circulació en superar, per les seves característiques tècniques o per raó de la càrrega indivisible transportada, els valors de les masses o dimensions màximes permeses (punt primer. B.3.1).

Se suspenen les restriccions a la circulació aplicables als vehicles i conjunts de transports de mercaderies en general, inclosos els que realitzen transports especials, als vehicles especials i als vehicles i conjunts que transporten mercaderies perilloses, previstes en l’annex B, de la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 8065, de 17 de febrer de 2020, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i proveïment.

Se suspenen les restriccions a la circulació recollides en els punts segon, tercer i quart de la disposició primera de la Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Directora de Trànsit del País Basc, publicada en el «Butlletí Oficial del País Basc» núm. 12, de 20 gener del 2020, per la qual s’estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l’any 2020 en la Comunitat Autònoma del País Basc, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i proveïment.

3. Es prorroga automàticament, fins al cap de 70 dies d’haver finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, la vigència de:

 • Els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per conduir, en què la seva vigència expiri durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.
 • Les autoritzacions administratives temporals per circular regulades en l’article 42 i següents del Reglament General de Vehicles.

4. S’interromp el termini de 6 mesos per conduir a Espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor, termini que es reprendrà quan perdi vigència l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

COVID-19. MESURES MERCANTILS QUE LES SOCIETATS HAN DE TENIR EN COMPTE

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, encaminades a flexibilitzar tant la constitució dels òrgans d’administració com l’adopció d’acords, així com amb els comptes anuals, separació de socis, dissolució de societats o responsabilitat dels administradors, i mesures de caràcter concursal i registral, entre d’altres.

Llegir més

COVID-19. Mesures mercantils que les societats han de tenir en compte

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, encaminades a flexibilitzar tant la constitució dels òrgans d’administració com l’adopció d’acords, així com amb els comptes anuals, separació de socis, dissolució de societats o responsabilitat dels administradors, i mesures de caràcter concursal i registral, entre d’altres.

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, encaminades a flexibilitzar tant la constitució dels òrgans d’administració com l’adopció d’acords, així com amb els comptes anuals, separació de socis, dissolució de societats o responsabilitat dels administradors, entre altres mesures, que van entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, i es preveu la possibilitat de pròrroga.

A continuació els resumim les principals mesures d’àmbit mercantil i societari que ha de tenir en compte.

MESURES DE CARÀCTER SOCIETARI

 1. Celebració de sessions dels òrgans de govern per videoconferència

Durant el període de l’estat d’alarma, es permet a tota mena de societats, associacions o fundacions la celebració de sessions dels seus òrgans de govern per videoconferència amb imatge i so, amb determinats requisits, encara que els seus estatuts no prevegin aquesta forma de reunió.

En aquest sentit, es requereix que la videoconferència asseguri l’autenticitat, que la connexió sigui bilateral o plurilateral, en temps real, i amb imatge i so dels assistents en remot. Aquesta previsió resulta igualment d’aplicació a les comissions delegades i altres comissions obligatòries o voluntàries constituïdes.

 1. Votació d’acords per escrit i sense sessió

Durant el període de l’estat d’alarma, la votació d’acords per part dels òrgans de govern i d’administració de les societats civils i mercantils i les associacions, així com dels consells rectors de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, es podrà realitzar per escrit i sense sessió encara que els estatuts no ho tinguessin previst, sempre que així ho acordi el president i quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan social de què es tracti.

Els acords així adoptats s’hauran de recollir en una acta, expressant el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social de què es tracti, el nom dels socis o, en el seu cas, dels administradors, i amb indicació del vot emès per cadascun d’ells. Igual que l’apartat anterior, aquesta previsió resulta igualment d’aplicació a les comissions delegades i altres comissions obligatòries o voluntàries constituïdes.

 1. Comptes anuals

Se suspèn el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social per a formulació de comptes anuals de les persones jurídiques que estiguin obligades a això durant l’estat d’alarma, i es reprendrà per altres tres mesos des que finalitzi aquest estat.

En cas de comptes anuals ja formulats a la data de declaració de l’estat d’alarma, s’estén el termini per a la seva verificació per auditors, quan sigui obligatòria, fins als dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma.

Les juntes generals ordinàries d’aprovació de comptes s’hauran de reunir en els tres mesos següents a la data en la qual finalitza el termini per formular els comptes.

 1. Convocatòria de les juntes anterior a l’estat d’alarma i celebració posterior

En cas de juntes generals convocades abans de la publicació de l’estat d’alarma i que tingui una data de celebració posterior a la publicació de l’estat d’alarma, es podrà modificar el lloc i l’hora o revocar la convocatòria mitjançant anunci en la pàgina web de la societat o, si no en té, al BOE, amb 48 hores d’antelació. Si es revoca la convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a la nova convocatòria en el mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.

 1. Acta notarial

S’habilita al notari que ha estat requerit per assistir a una junta i estendre’n acta notarial, perquè hi assisteixi de manera telemàtica.

 1. Dret de separació dels socis

Queda suspès l’exercici dels drets de separació de socis, encara que existeixi causa, fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 1. Reintegrament d’aportacions als socis cooperativistes

Es prorroga, fins al cap de sis mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, el reintegrament a socis cooperatius que siguin baixa de la cooperativa durant aquest estat.

 1. Dissolució de la societat

S’amplia en dos mesos, a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma, la durada de les societats que el seu terme de durada fixat en els estatuts socials s’esgoti durant la vigència de l’estat d’alarma. A més, se suspèn fins que finalitzi la vigència de l’estat d’alarma, el termini perquè l’òrgan d’administració convoqui la junta per la qual s’acordi, o bé la dissolució de la societat, o bé enervar-ne la causa de dissolució.

 1. Responsabilitat dels administradors

Es preveu que els administradors no respondran dels deutes contrets per la societat durant la vigència de l’estat d’alarma. 

 1. Societats cotitzades
 • S’estén a sis mesos des del tancament de l’exercici social l’obligació de publicar i remetre l’informe financer anual i l’informe d’auditoria de comptes anuals a la CNMV. Aquest termini s’estén a quatre mesos per a la publicació de la declaració intermèdia de gestió i de l’informe financer semestral.
 • La junta general ordinària es podrà celebrar dins dels deu mesos a comptar des de la fi de l’exercici social.
 • El consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància, així com la celebració de la junta a qualsevol lloc del territori nacional, encara que aquests extrems no estiguin previstos en els estatuts socials. Si la convocatòria ja s’hagués publicat, es podrà preveure qualsevol d’aquests supòsits en un anunci complementari que s’haurà de publicar almenys cinc dies naturals abans de la data prevista per a la celebració de la junta.
 • En el cas que les mesures imposades per les autoritats públiques impedissin celebrar la junta general en el lloc i seu física establerts en la convocatòria i no es pogués fer ús de la facultat prevista en el punt anterior:

(i) si la junta s’hagués constituït vàlidament en aquest lloc i seu, es podrà acordar per continuar la celebració en el mateix dia en un altre lloc i seu dins de la mateixa província, establint un termini raonable per al trasllat dels assistents; i

(ii) si la junta no es pogués celebrar, la seva celebració en ulterior convocatòria podrà ser anunciada amb el mateix ordre del dia i els mateixos requisits de publicitat que la junta no celebrada, amb almenys cinc dies d’antelació a la data fixada per a la reunió.

En aquest cas, l’òrgan d’administració podrà acordar en l’anunci complementari la celebració de la junta per via exclusivament telemàtica, això és, sense assistència física dels socis o dels seus representants, sempre que s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies: assistència telemàtica; representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància; i vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància. Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d’on es trobi el president de la junta, per audioconferència o videoconferència.

 • S’admet la validesa de les reunions del consell d’administració celebrades per videoconferència o conferència telefònica, encara que no estigui previst en els estatuts.

MESURES DE CARÀCTER CONCURSAL

1. Suspensió temporal del deure de sol·licitar el concurs voluntari durant l’estat d’alarma

S’estableix que les persones físiques o jurídiques que es trobin en estat d’insolvència no tindran el deure de sol·licitar la declaració de concurs voluntari durant la vigència de l’estat d’alarma. Si l’estat d’insolvència que afecta una persona té lloc:

(i) abans de l’estat d’alarma: el termini de dos mesos previst legalment per sol·licitar la declaració de concurs se suspendria i es reprendria una vegada finalitzat l’estat d’alarma;

(ii) durant l’estat d’alarma: la sol·licitud de concurs s’haurà de presentar dins dels dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma; o

(iii) després de la finalització de l’estat d’alarma: la sol·licitud de concurs s’haurà de presentar dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d’insolvència.

2. Presentació per part d’un tercer d’una sol·licitud de concurs necessari

Si durant la vigència de l’estat d’alarma i fins transcorreguts dos mesos des de la seva finalització algun creditor presentés una sol·licitud de concurs necessari, els jutges no l’admetran a tràmit. A més, una vegada finalitzat aquest termini de dos mesos, els jutges donaran preferència, en tot cas, a la sol·licitud de concurs voluntari presentada pel deutor, encara que fora de data posterior a la del concurs necessari presentat per un creditor.

3. Venciment durant l’estat d’alarma del termini d’un mes previst en la Llei concursal per sol·licitar la declaració de concurs

Si durant l’estat d’alarma vencés el termini d’un mes hàbil previst en l’article 5 bis de la Llei concursal per sol·licitar el concurs (aquest deure existiria en el supòsit en el qual el deutor no hagi pogut arribar a un acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments o les adhesions necessàries per a l’admissió a tràmit d’una proposta anticipada de conveni en el termini de tres mesos comptats a partir de la comunicació al jutjat que ha iniciat negociacions per aconseguir un acord dels esmentats anteriorment o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni), el deutor tampoc tindrà aquest deure de sol·licitar la declaració de concurs.

Aquest deure s’activaria una vegada s’hagi decretat la finalització de l’estat d’alarma, i es reprendrà el termini que li restés al deutor per sol·licitar aquest concurs en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

MESURES SOBRE TERMINIS DE CADUCITAT DELS ASSENTAMENTS DEL REGISTRE

Durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues corresponents:

 • se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, anotacions preventives, esments, notes marginals i qualssevol altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel pas del temps; i
 • el còmput de termini es reprendrà l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

CORONAVIRUS COVID-19. PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA FINS AL 12 D’ABRIL

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha acordat de sol·licitar del Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Pròrroga de l’estat d’alarma fins al 12 d’abril

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha acordat de sol·licitar del Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’informem que el Consell de Ministres del dia 24 de març ha acordat sol·licitar del Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Cal recordar, que el Reial decret 463/2020 va entrar en vigor el passat 14 de març, data de la seva publicació al BOE, i establia que durant la vigència de l’estat d’alarma, es podien dictar successius decrets que modifiquessin o ampliessin les mesures que s’hi establien. L’estat d’alarma es va declarar per quinze dies naturals, és a dir, fins al 30 de març de 2020, sense perjudici de la seva eventual pròrroga, el que ha passat ara.

En qualsevol cas, ara està en mans del Congrés dels Diputats autoritzar la pròrroga, en els mateixos termes que proposa l’Executiu o fins i tot ampliant o mitigant l’abast de les mesures proposades. El debat i votació sobre la pròrroga tindrà lloc al ple que hi ha previst aquest dimecres dia 25 de març. Amb la decisió de la cambra baixa presa, el Consell de Ministres es reunirà de forma extraordinària el divendres per aprovar definitivament la pròrroga, com marca la llei.

Els anirem informant el respecte sobre qualsevol aprovació o canvi.

CORONAVIRUS COVID-19. QUADRE RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES LABORALS, FISCALS I MERCANTILS-COMPTABLES

Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19 .

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19

Com ja l’hem informat, amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, i es preveu la possibilitat de pròrroga.

Les mesures adoptades afecten molts àmbits de l’activitat empresarial, en destaca la flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la suspensió del termini per al pagament de tributs i per formular comptes anuals, són algunes de les mesures d’urgència preses davant el coronavirus COVID-19

A continuació li oferim un quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables. 

QUADRE RESUM. MESURES COVID-19

MESURES LABORALS

Teletreball

Priorització del treball a distància per part de les empreses:

– Enfront del cessament temporal o la reducció de l’activitat.

– Tècnicament i raonablement possible.

– Esforç d’adaptació proporcionat.

– S’entén complerta l’obligació de riscos laborals a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador amb teletreball. 

Jornada laboral

Règim especial del dret d’adaptació i reducció de jornada:

– Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador. Cura de familiars (edat, malaltia o discapacitat que necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19).

– Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.

– Aquest dret ha de ser exercit de forma justificada i proporcionada en relació a la situació de l’empresa.

– El dret es pot concretar en canvi de torn, alteració d’horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc., i pot arribar al 100%  de la jornada en cas de necessitat.

– Limitat al període de durada del COVID-19.

– La contra partida és una reducció proporcional del salari i requereix una comunicació a l’empresa amb 24 hores d’antelació. 

Cessament d’activitat

Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

– Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

– Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi.

– Autònoms amb activitats suspeses o reducció d’almenys 75%.

Procediment reducció

Flexibilització del procediment de reducció de jornada (ERTO):

– Pèrdua d’activitat.

– Justificat per COVID-19.

– Constatació per autoritat laboral en 5 dies.

Cotitzacions

Exoneració de cotitzacions en procediments per força major (ERTO):

– Aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta.

– 100% a empreses amb menys de 50 treballadors.

– 75% a la resta d’empreses.

Suspensió contractes

Flexibilització del procediment de suspensió del contracte de treball:

– Reducció de jornada per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o productives.

– Amb el termini improrrogable termini de 5 dies per a la constitució de la comissió.

– I de 7 per a l’informe de la inspecció que serà potestatiu.

Dret a la prestació contributiva per desocupació dels treballadors afectats:

– Sempre que la contractació sigui prèvia al 18 de març.

– Treballadors afectats amb dret a la prestació contributiva per desocupació.

– No s’exigeix període mínim de cotització.

Desocupació

Presentació fora de termini de sol·licituds d’alta inicial o de represa de la prestació i del subsidi per desocupació:

– No implica reducció de la durada del dret a la prestació.

MESURES FISCALS

Declaracions

Obligació de presentar liquidacions i autoliquidacions:

– Es manté inalterada.

– Obligació de la realització dels pagaments que se’n derivin.

– Retencions, pagaments a compte IS, IRPF i IVA.

Informatives

Obligacions informatives:

– Romanen vigents.

– Subministrament immediat d’informació (SII), model 720, etc.

Suspensió de terminis

Moratòria per a determinats terminis:

– No afecta l’àmbit duaner.

– Ampliació fins al 30 d’abril de 2020:

 • · Liquidacions tributàries ja practicades.
 • · Venciments de terminis.
 • · Fraccionaments ja concedits.
 • · Subhastes i adjudicació de béns ja acordats.
 • · Requeriments.
 • · Diligències d’embargament.
 • · Sol·licituds d’informació ja comunicades.
 • · Al·legacions davant actes d’obertura o d’audiència.
 • · Procediments sancionadors.
 • · Declaració de nul·litat.
 • · Devolució d’ingressos indeguts
 • · Rectificació d’errors materials i de revocació.
 • · Execució de garanties sobre béns immobles.

– S’inclou a la Direcció General del Cadastre.

– Ampliació fins al 20 de maig de 2020:

 • · Si la notificació es produeix a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020.
 • · Tret que resulti d’aplicació un altre termini posterior.

Procediments

Procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió:

– Ja tramitats.

– Durada màxima del procediment.

– No computa del 18 de març al 30 d’abril de 2020.

Transmissions

Exempció en l’ITPAJD:

– Quota gradual AJD.

– Escriptures en les quals es formalitzi les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris.

– Que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020.

Duanes

– Autorització excepcional.

– Procediment de declaració i despatx duaner.

– Realització per qualsevol òrgan o funcionari.

MESURES COMPTABLES I MERCANTILS

Videoconferència

Ús de la videoconferència:

– Sessions dels òrgans de govern i administració.

– Encara que els estatuts no ho prevegin.

– Amb garanties d’autenticitat.

– Connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge.

– So dels assistents en remot.

Comptes anuals

Formulació de comptes anuals:

– Suspensió del termini.

– Afecta altres documents legalment exigibles.

– Represa per altres 3 mesos.

– A comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

Comptes formulats de l’exercici anterior:

– A la data de declaració de l’estat d’alarma.

– Pròrroga de 2 mesos del termini de verificació comptable.

– A comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Socis

Separació de socis:

– Suspensió de l’exercici del dret.

– Encara que concorri causa legal o estatutària.

– Durant la vigència de l’estat d’alarma.

Socis cooperatius

Reintegrament d’aportacions a socis cooperatius:

– Que siguin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.

– Prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a comptar des de finalització estat d’alarma.

Dissolució

Dissolució de societats:

– Impossibilitat fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

– Fins i tot en el supòsit de constitució per temps determinat.

Convocatòria de junta general:

– Suspensió termini de 2 mesos.

– Adopció d’acord de dissolució o enervació.

– Fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Exempció de responsabilitat a administradors:

– Respecte deutes socials contrets durant la vigència de l’estat d’alarma.

– Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la seva vigència.

Societats anònimes cotitzades

Mesures de flexibilització en societats anònimes cotitzades:

– Aplicables a òrgans de governs.

– Ampliacions de termini.

– Facultats dels consells.

Assentaments registrals

– Suspensió del termini de caducitat.

– Assentaments susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps.

– Represa del còmput l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.