APROVADES MESURES COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT LABORAL PER PAL·LIAR ELS EFECTES DERIVATS DE LA COVID-19 SOBRE ACOMIADAMENTS PER CORONAVIRUS, EXTENSIÓ DE CONTRACTES TEMPORALS I SANCIONS

S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 9/2020 que inclou una sèrie de mesures complementàries al Reial decret llei 8/2020, en el qual es regula la tramitació de les sol·licituds de prestació per desocupació, el control dels ERTO o la interrupció del còmput dels contractes temporals.

Llegir més

Aprovades mesures complementàries en l’àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 sobre acomiadaments per coronavirus, extensió de contractes temporals i sancions

S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 9/2020 que inclou una sèrie de mesures complementàries al Reial decret llei 8/2020, en el qual es regula la tramitació de les sol·licituds de prestació per desocupació, el control dels ERTO o la interrupció del còmput dels contractes temporals.

Com ja l’hem estat informant, el passat 14 de març, el Consell de Ministres va acordar declarar l’estat d’alarma, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb motiu de la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID -19, que posteriorment ha estat prorrogada per la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

Posteriorment, amb data 17 de març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, per tal d’arbitrar un conjunt de mesures que permetessin pal·liar, en certa mesura, la crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19.

Entre les mesures contemplades, es recollia la flexibilització dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), tant per causa de força major, com en el supòsit dels derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

No obstant això, el notablement estancament que està registrant el nostre mercat laboral, unit a l’important volum d’ERTO presentats, des de la declaració de l’estat d’alarma, posen en relleu la necessitat d’arbitrar noves mesures i instruments que contribueixin a pal·liar els efectes d’aquesta crisi sanitària sobre els treballadors.

La complexitat de la seva construcció i la reacció que s’està tenint des de les empreses sembla requerir un canvi constant de les normes. Un exemple clar és la saturació del SEPE que ha estat resolta mitjançant la imposició a les empreses de sol·licitar la desocupació en cas dels ERTOs. Al seu torn, l’increment d’extincions de contractes temporals ha portat al Govern a imposar una extensió de la seva durada, així com, a considerar no justificats els acomiadaments realitzats amb base a la COVID19.

També el fet que, davant l’allau d’ERTOs, el Govern es vegi incapaç de revisar-los tots a temps per autoritzar-los o no, ha portat a establir una disposició contemplant possibles sancions per a aquells ERTOs, que tot i haver estat autoritzats expressament o, més probablement, per silenci administratiu, continguin irregularitats o il·legalitat o fins i tot simplement que no estiguin prou justificades. La conseqüència, a més de la sanció, implicaria tornar el percebut pel treballador.

Per aquests motius, s’ha publicat al BOE del 28 de març, el Reial decret llei 9/2020 que inclou una sèrie de mesures complementàries al Reial decret llei 8/2020, en el qual es regula la tramitació de les sol·licituds de prestació per desocupació, el control dels ERTO o la interrupció del còmput dels contractes temporals.

A continuació li expliquem de manera resumida detingudament les mesures previstes en aquesta normativa, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE i que manté la seva vigència durant l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 i les seves possibles pròrrogues.

1. LÍMITS A L’ACOMIADAMENT I A L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS

S’estableix que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s’emparen els ERTO que preveuen els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, derivats de la COVID-19, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

Atenció. Ni la força major ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives ni de producció relacionades amb el coronavirus podran ser justificatives d’un acomiadament ni de l’extinció d’un contracte temporal.

Sobre aquesta disposició s’han de fer les següents apreciacions:

 • Aquesta mesura només afectarà els acomiadaments i extincions realitzades des del 28 de març de 2020 fins a la finalització de l’estat d’alarma o les seves possibles pròrrogues. Per tant, els acomiadaments o extincions realitzats amb anterioritat a aquesta data no li és aplicable aquesta normativa.
 • Els acomiadaments o extincions relacionats amb la COVID-19 realitzats durant el període de vigència d’aquesta disposició es consideraran no justificats. Això vol dir, conforme a abundant jurisprudència, que tindran com a conseqüència la indemnització corresponent a la improcedència. És constant en la doctrina judicial el criteri que sosté que la nul·litat queda reservada per a aquells supòsits en què el legislador així ho estableix expressament. Atès que en aquest cas no s’ha contemplat la nul·litat expressament s’haurà de qualificar d’improcedent. Fins i tot en aquells casos en què fraudulentament s’exposi un motiu d’acomiadament diferent de la COVID-19 i en seu judicial s’aconsegueixi demostrar-ne la connexió la conseqüència serà la improcedència.
 • Es podrà seguir acomiadant i extingint contractes -no inclosos en un ERTO- per la resta de causes inclosa la finalització regular del contracte temporal-finalització de l’obra, finalització de la interinitat, termini finalitzat del contracte eventual, acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu per ineptitud sobrevinguda, acomiadaments objectius per causes no relacionades amb la COVID-19, etc.

2. NOVETATS SOBRE ELS ERTOs

2.1 Mesures per agilitzar la tramitació i abonament de prestacions per desocupació

Aquestes mesures persegueixes oferir una solució a les diferents eventualitats que, en l’àmbit de la tramitació, s’estan suscitant tant per a l’entitat gestora de les prestacions d’atur, com per a les autoritats laborals, amb motiu de l’increment dels ERTO sol·licitats i comunicats per les empreses. De fet, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ja estava fent indicacions al respecte, facilitant la realització dels tràmits per al reconeixement de la prestació contributiva per desocupació dels afectats per ERTO basats en força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, el procediment queda ara establert així::

 • S’iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l’empresa davant l’entitat gestora de les prestacions per desocupació, actuant en representació d’aquelles.
 • Aquesta sol·licitud s’ha d’emplenar en el model proporcionat per l’entitat gestora de les prestacions per desocupació i s’inclourà en una comunicació que recollirà, de forma individualitzada per a cada un dels centres de treball afectats, la següent informació:

– Nom o raó social de l’empresa, domicili, número d’identificació fiscal i codi de compte de cotització a la Seguretat Social a què figuren adscrits els treballadors dels quals se sol·licitin les suspensions o reduccions de jornada.

– Nom i cognoms, número d’identificació fiscal, telèfon i adreça de correu electrònic de representant legal de l’empresa.

– Nombre d’expedient assignat per l’autoritat laboral.

– Especificació de les mesures a adoptar, així com de la data d’inici en què cadascun dels treballadors en va quedar afectat.

– En el supòsit de reducció de la jornada, determinació del percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.

– A l’efecte d’acreditar la representació dels treballadors, una declaració responsable en la qual hi haurà de constar que se n’ha obtingut l’autorització per a la seva presentació.

– La informació complementària que, si s’escau, es determini per resolució de la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 • L’empresa ha de comunicar les variacions que es produeixin en les dades d’aquesta comunicació inicial, i en tot cas quan es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura.
 • L’empresa haurà de remetre la comunicació, per mitjans electrònics i en la forma que estableixi el SEPE, en el termini de 5 dies des de la sol·licitud de l’ERTO per força major o des de la data en què l’empresa notifiqui a l’autoritat laboral competent la seva decisió en el cas de ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Per als casos en què la sol·licitud s’hagués produït abans del 28 de març de 2020, el termini de 5 dies es començarà a computar des d’aquesta data.

 • La no transmissió de la comunicació es considerarà infracció greu.

El que estableix anteriorment s’entén sense perjudici de la remissió per part de l’autoritat laboral a l’entitat gestora de les prestacions de les seves resolucions i de les comunicacions finals de les empreses en relació, respectivament, amb els ERTO (arts. 22 i 23 RDL 8 / 2020).

Atenció. La data d’efectes de la situació legal de desocupació serà:

 • En els supòsits de força major, la data i el fet causant.
 • En els supòsits de causes ETOP, la mateixa en què l’empresa comuniqui a l’autoritat laboral la decisió adoptada o una posterior a aquesta.

Tant la causa com la data d’efectes de la situació legal de desocupació han de figurar, en tot cas, en el certificat d’empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació.

2.2. Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals:

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes dels ERTO derivats de la COVID-19 suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès.

2.3 Limitació de la durada dels ERTO derivats de la COVID-19 per força major

No es pot estendre més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada de la COVID-19 i s’entén, per tant, que la durada màxima serà la de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020 i les seves possibles pròrrogues (tant en cas de resolució expressa, com de silenci administratiu i amb independència del contingut de la sol·licitud empresarial concreta).

Atenció. S’aclareix que el límit temporal de les resolucions tàcites recaigudes en els ERTO per força major –silenci positiu-, no pot suposar una durada màxima diferent de la que és aplicable a les resolucions expresses, per tant, en ambdós casos i amb independència del contingut de la sol·licitud empresarial concreta, la seva durada màxima serà la de l’estat d’alarma i possibles pròrrogues.

És a dir, tots els ERTOs per força major de l’art. 22 del RDL 8/2020 finalitzen amb la conclusió l’estat d’alarma. És a dir, amb independència del temps establert en la sol·licitud i tot i que hagi estat aprovada per l’autoritat laboral competent la normativa estableix que tots i cadascun d’aquests ERTOs finalitzaran amb l’aixecament de l’estat d’alarma, pròrrogues incloses. Aquesta normativa respon a la impossibilitat de les autoritats de revisar tots i cadascun dels expedients per saber si són proporcionats o no. D’aquesta manera, tots finalitzaran aquest dia i aquelles empreses que creguin que necessiten una ampliació del termini per alguns dels seus treballadors n’hauran de sol·licitar un de nou o sol·licitar una pròrroga a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma.

3. RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDES

Es sancionaran les sol·licituds presentades per l’empresa que continguessin falsedats o incorreccions així com les conductes consistents en sol·licitar mesures, en relació a l’ocupació, que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina i que donen lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes. El reconeixement indegut de prestacions al treballador per causa no imputable ell, com a conseqüència d’algun dels incompliments anteriors, donarà lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement d’aquestes prestacions.

En aquests supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats percebudes pel treballador, deduint dels salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma d’aquests salaris.

Quan l’entitat gestora de les prestacions per desocupació apreciï indicis de frau per a l’obtenció de les prestacions per desocupació, ho ha de comunicar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social qui, per la seva banda, inclourà, entre els seus plans d’actuació, la comprovació de l’existència de les causes al·legades en les sol·licituds i comunicacions d’expedients temporals de regulació d’ocupació basats en la COVID-19.

Atenció. La Inspecció de Treball i Seguretat Social, en col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, inclourà, entre els seus plans d’actuació, la comprovació de l’existència de les causes al·legades en les sol·licituds i comunicacions d’expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO) per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

4. ALTRES NOVETATS

4.1 Es manté durant l’estat d’alarma l’activitat dels centres sanitaris i centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat

 • Durant la vigència de l’estat d’alarma acordat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves possibles pròrrogues, es consideren serveis essencials els centres, serveis i establiments sanitaris (com hospitals o ambulatoris) que determini el Ministeri de Sanitat i els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat, en els termes especificats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, sigui quina sigui la seva titularitat, pública o privada, o el règim de gestió.
 • No podran tramitar un ERTO, hauran de mantenir la seva activitat i només es permetrà la seva reducció o suspensió parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents.
 • L’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents a fi del compliment del que preveu aquest article serà sancionat d’acord amb les lleis, en els termes que estableix l’article 10 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny.

4.2. Es faculta al Consell Rector de les societats cooperatives per assumir la competència en l’adopció d’acords en els ERTOs per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, derivats de la COVID-19

Quan per falta de mitjans adequats o suficients l’assemblea general de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el consell rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus socis i emetrà la corresponent certificació per a la seva tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020.

4.3. Contractació. Administracions Públiques

 • S’estableix que a tots els contractes que s’hagin de subscriure per les entitats del sector públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a la COVID-19, els és aplicable la tramitació d’emergència. En aquests casos, si cal fer abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el que disposa respecte a les garanties en l’esmentada Llei 9/2017, i serà l’òrgan de contractació qui determinarà aquesta circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada s’ha de deixar constància en l’expedient.
 • L’alliberament dels fons necessaris per fer front a les despeses que generi l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant de la COVID-19 es podrà  justificar.

Els alliberaments es podran realitzar a favor de caixers a Espanya o bé a favor de caixers a l’exterior, i es mantindrà la gestió financera en l’àmbit del Ministeri de Sanitat i amb càrrec al seu pressupost, sense perjudici que es pogués realitzar igualment el pagament en ferm a través del caixer de pagaments a l’exterior. No obstant això, la persona titular del Ministeri de Sanitat podrà delegar aquesta competència de gestió financera en òrgans o entitats, siguin dependents o no.

 • Quan la contractació per a l’atenció d’aquestes necessitats s’hagi de produir a l’exterior, perquè els contractes es formalitzin o s’executin totalment o parcial a l’estranger, la formalització dels contractes correspon al cap de la Missió o Representació Permanent, amb subjecció a les condicions lliurement pactades per l’administració amb el contractista estranger, quan la seva intervenció sigui absolutament indispensable per a l’execució del contracte, perquè ho requereixen l’atenció de les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front de la COVID-19, i així s’acrediti a l’expedient. No obstant això, aquesta competència es podrà avocar pel titular del departament ministerial competent per raó de la matèria. Els contractes s’han de formalitzar per escrit i s’han de subjectar a les condicions pactades per l’administració amb el contractista estranger.

Quan fos imprescindible d’acord amb la situació de mercat i el tràfic comercial de l’Estat en què la contractació es porti a terme, podran realitzar la totalitat o part dels pagaments amb anterioritat a la realització de la prestació pel contractista. El risc de menyscapte que es pogués derivar d’aquestes operacions serà assumit pel pressupost de l’Estat.

 • S’exclou de l’obligació de facturació electrònica establerta en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, a les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats a l’exterior que corresponguin als expedients a què fa referència aquesta norma.
 

COVID-19. ES POT SOL·LICITAR EN L’IRPF UNA REDUCCIÓ DE “MÒDULS” PER INCAPACITAT DEL TITULAR, PER CONTAGI CORONAVIRUS O AÏLLAMENT PER POSSIBLE CONTAGI, SI NO TÉ TREBALLADORS ASSALARIATS? I SI TÉ ASSALARIATS PERÒ HA PRESENTAT UN ERTO?

Es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls quan el titular de l’activitat es trobi en situació d’incapacitat temporal i no tingui personal ocupat, és a dir, l’activitat estigui paralitzada. Com que el personal ocupat a l’efecte de l’estimació objectiva (“mòduls) inclou tant l’assalariat com el no assalariat, això suposa que l’activitat s’ha de desenvolupar habitualment només pel titular. Per tant si estigués en incapacitat temporal, l’activitat estaria tancada.

Llegir més

COVID-19. Es pot sol·licitar en l’IRPF una reducció de “mòduls” per incapacitat del titular, per contagi coronavirus o aïllament per possible contagi, si no té treballadors assalariats? I si té assalariats però ha presentat un ERTO?

Es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls quan el titular de l’activitat es trobi en situació d’incapacitat temporal i no tingui personal ocupat, és a dir, l’activitat estigui paralitzada. Com que el personal ocupat a l’efecte de l’estimació objectiva (“mòduls) inclou tant l’assalariat com el no assalariat, això suposa que l’activitat s’ha de desenvolupar habitualment només pel titular. Per tant si estigués en incapacitat temporal, l’activitat estaria tancada.

Pot succeir que per “causes de força major” o el denominat en la normativa fiscal vigent com a “causes excepcionals” el subjecte passiu sofreixi uns danys irreparables que motivin la reducció de l’import a satisfer a l’AEAT.

Aquestes circumstàncies estan referides a incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectin un sector o zona determinada, on el Ministre d’Economia i Hisenda podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels signes, índexs o mòduls.

Doncs bé, a l’hora de veure si es pot sol·licitar en l’IRPF una reducció de “mòduls” per incapacitat del titular, per contagi coronavirus o aïllament per possible contagi, d’acord amb la Llei i Reglament de l’IRPF, es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls quan el titular de l’activitat es trobi en situació d’incapacitat temporal i no tingui personal ocupat, és a dir, l’activitat estigui paralitzada.

Quan es pot autoritzar la reducció dels mòduls si el titular està en situació d’incapacitat temporal?

La consulta núm. 125739 del programa Informa de l’AEAT, estableix que es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls quan el titular de l’activitat es trobi en situació d’incapacitat temporal i no tingui personal ocupat, és a dir, l’activitat estigui paralitzada.

Com que el personal ocupat a l’efecte de l’estimació objectiva inclou tant l’assalariat com el no assalariat, això suposa que l’activitat s’ha de desenvolupar habitualment només pel titular. Per tant si estigués en incapacitat temporal, l’activitat estaria tancada.

La reducció haurà de ser sol·licitada per l’interessat en l’Administració o Delegació de l’AEAT corresponent al seu domicili fiscal en el termini de 30 dies a comptar des de la data en què es produeixin les circumstàncies, en aquest cas des que s’inicia la baixa per incapacitat temporal. Una vegada autoritzada la reducció es tindrà en compte a l’efecte dels pagaments fraccionats reportats amb posterioritat a l’autorització.

COVID-19. MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER I LES QUOTES D’AMORTITZACIÓ D’HABITATGES I LOCALS GESTIONATS PER L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

A l’espera que en l’àmbit estatal s’adoptin mesures en matèria de lloguer per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha publicat al DOGC de 26 de març de 2020 la RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Llegir més

COVID-19. Moratòria en el pagament del lloguer i les quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

A l’espera que en l’àmbit estatal s’adoptin mesures en matèria de lloguer per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha publicat al DOGC de 26 de març de 2020 la RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A l’espera que en l’àmbit estatal s’adoptin mesures en matèria de lloguer per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha publicat al DOGC de 26 de març de 2020 la RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament del lloguer i les quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Davant la situació excepcional que actualment està vivint la ciutadania de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia derivada del COVID19 i les greus conseqüències pel que fa al pagament del lloguer i de les quotes que aquesta situació pot ocasionar a les famílies i persones arrendatàries del parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es considera necessari establir una moratòria en el pagament del lloguer i de les quotes d’amortització del parc administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui se’n pot beneficiar?

1. S’estableix una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris persones físiques d’habitatges i dels cedits a les entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, així com, arrendataris persones físiques i jurídiques de locals comercials, del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquesta moratòria també s’aplica a les quotes d’amortització del preu ajornat per la venda d’habitatges dels processos de remodelació de barris promoguts per l’Institut Català del Sòl.

2. Se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril relativa a tots els contractes de lloguer inclosos en l’anterior punt, així com a les quotes d’amortització per a l’ajornament de la venda d’habitatges.

3. Les rendes i quotes d’amortització no satisfetes durant aquest període, es podran facturar de forma prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació d’excepcionalitat.

Això no obstant, si l’arrendatari o adquirent ho sol·licita, les rendes o quotes no satisfetes es podran abonar d’una sola vegada, sense que s’efectuï el prorrateig que estableix el paràgraf anterior.

4. S’habilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè estableixi el procediment i les mesures necessàries per executar la moratòria acordada en aquesta Resolució.

Quant dura aquesta moratòria?

Aquesta moratòria serà vigent mentre duri la situació d’excepcionalitat.

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL PER A L’OBTENCIÓ DE NIF PER ENTITATS DE FORMA NO PRESENCIAL DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Per facilitar la gestió de l’obtenció d’un NIF provisional durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma, s’ha desenvolupat per l’AEAT un sistema que permet prestar el servei als ciutadans, sense necessitat que hagin d’efectuar la gestió presencialment ni vegin minvades les garanties exigides per la norma.

Llegir més

Procediment excepcional per a l’obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant l’estat d’alarma

Per facilitar la gestió de l’obtenció d’un NIF provisional durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma, s’ha desenvolupat per l’AEAT un sistema que permet prestar el servei als ciutadans, sense necessitat que hagin d’efectuar la gestió presencialment ni vegin minvades les garanties exigides per la norma.

L’Agència Tributària estableix quin és el procediment excepcional per a l’obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per facilitar la gestió de l’obtenció d’un NIF provisional durant el temps que es mantingui l’estat d’alarma, s’ha desenvolupat un sistema que permet prestar el servei als ciutadans, sense necessitat que hagin d’efectuar la gestió presencialment ni vegin minvades les garanties exigides per la norma.

La presentació de la sol·licitud d’assignació de NIF provisional a entitats sense exigir la seva personació en una oficina, s’admetrà en el registre electrònic de l’Agència Tributària, en el tràmit creat a l’efecte a la seva seu electrònica.

Fent clic en aquest enllaç “Presentació”, s’accedeix a la pantalla que es reprodueix a continuació, en la qual caldrà seleccionar l’opció “Sol·licitud d’assignació de NIF a entitat“.

Un cop accedit al tràmit i amb l’objectiu d’assegurar una adequada identificació del tràmit haurà d’emplenar el camp “Assumpte” amb el literal següent: “Sol·licitud d’assignació de NIF provisional”, segons es mostra a continuació:

DADES DEL TRÀMIT

Tràmit: G3229 – Sol·licitud d’assignació de NIF a entitat.

Procediment: G322 – Cens d’empresaris, professionals i retenidors – Declaració censal d’alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada. (mod. 036 i 037).

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Mensajes/Asunto.png

El presentador de la sol·licitud s’ha d’identificar utilitzant el seu certificat electrònic reconegut, que haurà de disposar a aquest efecte d’un NIF donat d’alta en el cens d’obligats tributaris. La presentació es pot dur a terme pels següents conceptes:

 • En nom propi, en qualitat de “interessat”. La presentació la pot fer el representant o qualsevol altra persona (no es valida).
 • A “representació de tercers”, en qualitat de “representant”. Com a NIF de l’interessat el NIF del representant / col·laborador social (no es valida) que realitzi la presentació.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Mensajes/Registro_telematico.png

En l’apartat de la mateixa pantalla “Documentació que s’annexa” el presentador ha d’incorporar com a documentació en el camp “Tipus de document” -on triarà la veu “200 Altres documents” -, la predeclaració del model 036 (esborrany de l’M036) i la documentació complementària que correspongui (acord de voluntats, escriptura pública de constitució de l’entitat o document que acrediti l’existència de l’entitat, identificació de la representació legal i la seva acreditació), segons es pot veure a continuació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ANNEXA

Com a descripció del document s’utilitzarà el nom del fitxer annexat.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Mensajes/Tipo_documento.png

A aquest efecte a la mateixa pantalla hi ha l’opció Afegir fitxers.

Un cop efectuat aquest tràmit, es genera un expedient electrònic de registre associat al presentador en el primer cas, o a l’interessat en el segon, en funció del concepte amb el qual s’hagi efectuat la presentació.

COVID-19. NOU CANVI EN L’EXCEPCIÓ D’APLICACIÓ DE NORMES SOBRE TEMPS DE CONDUCCIÓ, PAUSES I PERÍODES DE DESCANS DELS CONDUCTORS DE TRANSPORT DE MERCADERIES

Entre altres mesures, estén la durada del període de conducció diària sempre que es compleixin els requisits establerts per a les pauses i per als descansos diaris i setmanals. Es redueix un descans setmanal de 45 hores a un descans continuat d’almenys 24 hores, sense necessitat de compensació, i es pren el descans setmanal normal en el vehicle, sempre que el vehicle vagi adequadament equipat per al descans de cadascun dels conductors i estigui estacionat.

Llegir més

COVID-19. Nou canvi en l’excepció d’aplicació de normes sobre temps de conducció, pauses i períodes de descans dels conductors de transport de mercaderies

Entre altres mesures, estén la durada del període de conducció diària sempre que es compleixin els requisits establerts per a les pauses i per als descansos diaris i setmanals. Es redueix un descans setmanal de 45 hores a un descans continuat d’almenys 24 hores, sense necessitat de compensació, i es pren el descans setmanal normal en el vehicle, sempre que el vehicle vagi adequadament equipat per al descans de cadascun dels conductors i estigui estacionat.

Al BOE del 26-03-2020, s’ha publicat aquesta  Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, que és la tercera que aborda la qüestió d’exceptuar temporalment a aquests transportistes del compliment de les normes de temps de conducció i descans (la primera resolució que va recollir aquesta excepció va ser la de 13 de març de 2020, deixada sense efecte per la de 16 de març de 2020).

La regulació en aquest cas presenta una novetat i projecta els seus efectes, després de la pròrroga de l’estat d’alarma, sobre un nou àmbit temporal, i queda d’aquesta forma:

 • Les operacions de transport de mercaderies queden exceptuades del compliment de les normes establertes en els articles 6.1,  8.6 i (novetat) 8.8 del Reglament (CE) núm. 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2006, per tant, es permet:
 • Estendre la durada del període de conducció diària sempre que es compleixin els requisits establerts per a les pauses i per als descansos diaris i setmanals.
 • Reduir un descans setmanal de 45 hores a un descans continuat d’almenys 24 hores, sense necessitat de compensació.
 • Prendre el descans setmanal normal en el vehicle, sempre que el vehicle vagi adequadament equipat per al descans de cadascun dels conductors i estigui estacionat.
 • Aquestes excepcions s’aplicaran als conductors que realitzin operacions de transport de mercaderies en tot el territori nacional.
 • Seran vigents des del dia 29 de març de 2020 fins al dia 12 d’abril del 2020, tots dos inclosos.

COVID-19. LES ASSEGURANCES MANTENEN LES SEVES PRESTACIONS DURANT EL CORONAVIRUS

Són molts els rumors que s’han filtrat per les xarxes socials, però la veritat és que, les assegurances continuen prestant els seus serveis durant l’estat d’alarma pel coronavirus.

Llegir més

COVID-19. Les assegurances mantenen les seves prestacions durant el coronavirus

Són molts els rumors que s’han filtrat per les xarxes socials, però la veritat és que, les assegurances continuen prestant els seus serveis durant l’estat d’alarma pel coronavirus.

L’Associació Empresarial de l’Assegurança (UNESPA) ha emès una nota de premsa en la qual afirma que totes les assegurances continuen prestant els seus serveis durant l’estat d’alarma decretat pel coronavirus.

Des del sector s’informa que les principals línies d’assegurament afectades per aquesta malaltia estan prestant servei amb plena normalitat en el moment actual.

D’aquesta forma volen acabar amb els rumors que les assegurances no cobrien certs serveis durant aquesta crisi, com per exemple, que l’assegurança de l’automòbil no cobria els danys que s’ocasionessin durant aquest estat d’alarma.

Resum de la nota

L’assistència sanitària està garantida per a tots els clients. Les asseguradores de salut faciliten l’accés a l’atenció mèdica als qui mostren símptomes d’una possible infecció en els centres adscrits als seus quadres assistencials. Per part seva, els centres sanitaris privats estan atenent els malalts i obeint en tot moment els protocols que marquen les autoritats sanitàries en el tractament de possibles infectats, com han reiterat en nombroses ocasions les seves associacions representatives. La xarxa sanitària de titularitat privada està col·laborant estretament amb el sector sanitari públic i els serveis de salut pública de les diferents comunitats autònomes amb la finalitat de frenar la propagació d’aquesta malaltia.

Les asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de manera puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de morts assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats.

Les asseguradores d’assistència en viatge, mentrestant, sufraguen les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte. Les pòlisses d’assistència contemplen, així mateix, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció d’almenys, un acompanyant del pacient. Les assegurances de viatge que inclouen la cobertura de lliure desistiment permeten, així mateix, la cancel·lació d’un viatge per qualsevol causa als qui les haguessin contractat.

La indústria de l’assegurança també desitja traslladar a l’opinió pública que els serveis relacionats amb la resta d’assegurances (automòbil, llar, decessos, etc.) es continuen prestant amb absoluta normalitat. Les entitats han posat en marxa plans de contingència per garantir l’atenció als clients en totes les línies de negoci. Les asseguradores i els distribuïdors d’assegurances estan a la disposició dels seus clients per a prestar-los servei”.

COVID-19. DRETS DELS PASSATGERS AERIS DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

El Reglament (CE) 261/2004 de la UE de drets dels passatgers aeris, estableix que quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, no està obligada a pagar una compensació econòmica. En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats com a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es preveuen buits, o que es cancel·lin per protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada. Els casos enumerats no són considerats exhaustius per la Comissió i podria haver-hi altres circumstàncies relacionades amb la COVID-19 que també es podrien considerar com a extraordinàries.

Llegir més

COVID-19. Drets dels passatgers aeris durant la pandèmia de la COVID-19

El Reglament (CE) 261/2004 de la UE de drets dels passatgers aeris, estableix que quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, no està obligada a pagar una compensació econòmica. En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats com a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es preveuen buits, o que es cancel·lin per protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada. Els casos enumerats no són considerats exhaustius per la Comissió i podria haver-hi altres circumstàncies relacionades amb la COVID-19 que també es podrien considerar com a extraordinàries.

La Comissió Europea ha publicat unes guies interpretatives en relació a l’aplicació dels drets dels passatgers en aquesta època de pandèmia a escala mundial i en particular en relació als passatgers aeris.

Tal com informa AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria), els punts clau d’informació d’aquesta guia són els següents:

EL VOL ÉS CANCEL·LAT PER LA COMPANYIA O EN RETARDS

Quant al Reglament (CE) núm. 261/2004 que regula els drets dels passatgers aeris en els supòsits de cancel·lació, retards o denegacions d’embarcament s’estableixen les següents interpretacions:

-Dret a reemborsament o a transport alternatiu:

En cas de cancel·lació d’un vol, la companyia ha d’oferir al passatger l’elecció entre una de les tres següents opcions:

-Reemborsament;

-Transport alternatiu com més aviat millor;

-Transport alternatiu en una altra data que convingui al passatger;

En la situació actual i en alguns casos, el dret al transport alternatiu com més aviat millor es pot veure afectat, ja que no hi ha certesa sobre quan es pot restablir el transport en certes rutes cancel·lades. En aquestes situacions són més beneficioses per al passatger les opcions de reemborsament o el transport en data posterior que convingui al passatger.

En cas de vols d’anada i tornada comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reemborsament, també procedeix en el vol de tornada. Si han estat comprats en reserves diferents, només procediria el reemborsament del preu del trajecte cancel·lat.

-Dret a atenció (menjar, beguda, allotjament, etc.)

Els passatgers que es vegin afectats per la cancel·lació del vol han de rebre per part de la companyia aèria menjar i beguda suficient durant el temps que hagin d’esperar, així com allotjament i transport entre l’allotjament i l’aeroport en cas que sigui necessari pernoctar una  nit o més.

A més, els aeroports han de tenir cura dels als passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda segons el que es preveu en el Reg. (CE) núm. 1107/2006.

S’ha de tenir en compte que la companyia deixa de tenir aquesta obligació si el passatger tria el reemborsament o un transport alternatiu en una altra data que li convingui. Per tant, només es manté aquest dret mentre el passatger espera a ser transportat a la seva destinació final com més aviat millor.

-Dret a compensació:

El Reglament (CE) 261/2004 recull que quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, no està obligada a pagar una compensació econòmica.

En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es preveuen buits, o que es cancel·lin per protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada. Els casos enumerats no es consideren exhaustius per la Comissió i podria haver-hi altres circumstàncies relacionades amb la COVID-19 que també es podrien considerar com a extraordinàries.

EL PASSATGER NO POT VIATJAR O VOL CANCEL·LAR EL SEU VIATGE

La Comissió aclareix que els Reglaments Europeus de drets dels passatgers no recullen casos en què els passatgers no poden o no volen viatjar. Si el passatger és reemborsat i en quines condicions depèn de la mena de bitllet que hagi adquirit i de les ofertes de canvi que puguin estar oferint les companyies.

Referent als bons/voucher que algunes companyies estan oferint per viatjar en una altra data més endavant, cal diferenciar aquesta situació a la que es dóna quan la companyia cancel·la el vol. En aquest cas, la companyia ha d’oferir l’opció del reemborsament i no solament bons/voucher.

Vegeu: Directrius interpretatives sobre els Reglaments de la UE en matèria de drets dels passatgers en el context de la situació canviant amb motiu de la COVID-19

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_es.pdf