COVID-19. S’INTRODUEIX DE NOU L’EXEMPCIÓ D’AJD PER A LES MORATÒRIES HIPOTECÀRIES DEL SECTOR TURÍSTIC I EL TRANSPORT

Després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat l’exempció de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) de les escriptures de formalització de les moratòries de determinats préstecs i crèdits per al sector turístic i el transport, es torna a incorporar aquesta mesura per Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Llegir més

COVID-19. S’introdueix de nou l’exempció d’AJD per a les moratòries hipotecàries del sector turístic i el transport

Després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat l’exempció de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) de les escriptures de formalització de les moratòries de determinats préstecs i crèdits per al sector turístic i el transport, es torna a incorporar aquesta mesura per Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

L’informem que després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat l’exempció de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) de les escriptures de formalització de les moratòries de determinats préstecs i crèdits per al sector turístic i el transport, es torna a incorporar aquesta mesura en la disposició final segona del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, va aprovar diverses mesures de caràcter tributari. Entre elles, va declarar exemptes d’AJD les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísings i rèntings sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de les moratòries hipotecàries per al sector turístic (Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol) i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús (Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol).

Cal recordar que el Reial decret llei 27/2020 (que va modificar el nombre 30 de l’article 45.I.B) del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats no va ser convalidat pel ple del Congrés dels Diputats i, per tant, derogat, i que al BOE de l’11 de setembre es va publicar la resolució de 10 de setembre de 2020 del Congrés dels Diputats, que ordena la publicació de l’acord de derogació.

 

COVID-19. LA PERCEPCIÓ PER UN AUTÒNOM DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER REDUCCIÓ EN LA FACTURACIÓ SUPERIOR AL 75 PER CENT PER L’ESTAT D’ALARMA NO IMPLICA EL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT EN L’IAE

La DGT ha resolt en una consulta vinculant que el fet que l’autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat. Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la matrícula de l’IAE.

Llegir més

COVID-19. La percepció per un autònom de la prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75 per cent per l’estat d’alarma no implica el cessament de l’activitat en l’IAE

La DGT ha resolt en una consulta vinculant que el fet que l’autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat. Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la matrícula de l’IAE.

L’informem que la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre la qüestió de si un autònom a qui li han concedit la prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75%, com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), si és obligatori que es doni de baixa en l’activitat per compte propi per percebre aquesta prestació.

Doncs bé, en la seva consulta vinculant V1815-20 de 08-06-2020, la DGT respon el següent:

 1.  El fet que el consultant autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat.
 • Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la matrícula de l’IAE
 1. En conseqüència, en el cas del consultant, que per ser persona física es troba exempt per totes les seves activitats econòmiques, la presentació de les declaracions censals d’alta, modificació o baixa (models 036 i 037) substitueix la presentació de les declaracions específiques de l’impost sobre activitats econòmiques (model 840).

OPCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CANVI EN LA MODALITAT DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al càlcul sobre base en aquest segon pagament fraccionat –a presentar de l’1 al 20 d’octubre-, deduint el pagament del primer pagament fraccionat.

Llegir més

Opció extraordinària de canvi en la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

Les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al càlcul sobre base en aquest segon pagament fraccionat –a presentar de l’1 al 20 d’octubre-, deduint el pagament del primer pagament fraccionat.

Li recordem d’acord amb l’article 9 del RDL 15/2020 de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació en la situació excepcional de crisi sanitària per la COVID-19, que es recollia la possibilitat extraordinària de canvi de modalitat en el càlcul del pagament fraccionat de l’impost sobre societats.

Malgrat que aquesta comunicació s’ha de fer habitualment durant el mes de febrer, com a mesura extraordinària per a l’exercici iniciat l’1 de gener de 2020, es permet el canvi d’opció a la modalitat de càlcul sobre la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any natural, que queda regulada en l’article 40.3 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS).

Així, les entitats contribuents de l’impost sobre societats, amb un import net de volum de negocis que no hagi superat, en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’exercici de 2020, els 6.000.000 €, però sí els 600.000 €, que hagin de realitzar els seus pagaments fraccionats pel sistema de percentatge sobre quota, poden canviar al càlcul sobre base en aquest segon pagament fraccionat -a presentar de l’1 al 20 d’octubre-, deduint el pagament del 1P, segons el que es disposa en l’art. 9 del Reial decret llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per al suport a l’economia i l’ocupació.

Aquesta opció no afecta els contribuents amb volum de negocis de fins a 600.000 € perquè, si van voler, van poder canviar l’opció de càlcul del pagament fraccionat en el termini estès de declaració -fins al 20 de maig passat- regulat pel Reial decret llei 14/2020.

Aquesta opció, està dirigida exclusivament als contribuents l’import net del volum de negoci en l’exercici anterior dels quals no superi el volum de 6.000.000 €, i que a més, no formin part d’un grup fiscal al qual li sigui aplicable el règim especial de consolidació fiscal, regulat en el capítol VI del títol VII de la LIS.

Per tant, el contribuent que exerciti aquesta opció, haurà de fer-ho en el 2n pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202), és a dir, durant els primers 20 dies del mes d’octubre, i quedarà vinculat a aquesta modalitat exclusivament respecte dels pagaments fraccionats corresponents al mateix període impositiu (2020).

ERTE. MODEL DE SOL·LICITUD COL·LECTIVA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A TREBALLADORS AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU

A la pàgina web del SEPE s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectats per ERTO, una vegada finalitzada la campanya. La sol·licitud s’haurà de presentar en els 15 dies següents al fet que es produeixi la situació de desocupació, tenint en compte que per a les situacions produïdes abans de la data d’entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de setembre) el termini serà de 15 dies des de la seva entrada en vigor, és a dir, fins al 15 d’octubre.

Llegir més

ERTE. Model de sol·licitud col·lectiva de la prestació extraordinària per a treballadors amb contracte fix discontinu

A la pàgina web del SEPE s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectats per ERTO, una vegada finalitzada la campanya. La sol·licitud s’haurà de presentar en els 15 dies següents al fet que es produeixi la situació de desocupació, tenint en compte que per a les situacions produïdes abans de la data d’entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de setembre) el termini serà de 15 dies des de la seva entrada en vigor, és a dir, fins al 15 d’octubre.

Li recordem que d’acord amb el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el cas de persones amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que hagin estat afectades, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat, per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) basat en causes de força major o per causes ETOP, se’ls reconeixerà aquesta prestació extraordinària quan deixin d’estar afectades per l’ERTO perquè s’ha arribat a la data en què hagués finalitzat el període d’activitat inicialment previst.

Per al reconeixement d’aquesta prestació, s’haurà de presentar per part de l’empresa una sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries, que inclourà totes les persones que deixin d’estar afectades per l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

Doncs bé, en l’apartat d’informació a les empreses de la pàgina web del SEPE de l’espai dedicat a les mesures COVID-19 s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectats per ERTO, una vegada finalitzada la campanya.

Vegeu: enllaç a la plantilla

Igualment serà reconeguda aquesta prestació extraordinària als qui, havent-se trobat en algun dels supòsits previstos en les lletres b) a d) de l’article 25.6 del RDL 8/2020, hagin estat beneficiaris de qualsevol d’aquestes mesures, sempre que, una vegada esgotades, continuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per desocupació de nivell contributiu ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021. En aquest supòsit, seran els treballadors afectats els qui hauran de sol·licitar la prestació extraordinària.

La sol·licitud s’haurà de presentar en els quinze dies següents al fet que es produeixi la situació de desocupació, tenint en compte que per a les situacions produïdes abans de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL 30/2020 el termini serà de 15 dies des de la seva entrada en vigor, és a dir, fins al 15 d’octubre.

La durada d’aquesta prestació extraordinària s’estendrà fins al 31 de gener de 2021, tenint en compte que la prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva activitat anterior, i en aquest cas l’empresa estarà obligada a comunicar a l’entitat gestora la baixa del treballador en la prestació extraordinària.

En el cas que el treballador iniciï una feina per compte propi o per compte d’altri, però en una empresa diferent d’aquella en la qual tenia subscrit el contracte de treball com a fix discontinu, serà el treballador qui estarà obligat a comunicar la seva baixa a l’entitat gestora.

No obstant això, en tots els casos, aquesta prestació extraordinària es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador que acrediti el cessament involuntari en la feina per compte propi o si es trobés novament en situació legal de desocupació, sempre que la preceptiva sol·licitud es presenti abans del dia 31 de gener de 2021.

Es preveu igualment la que es mantingui en la data del naixement del dret o que s’adquireixi amb posterioritat, prèvia deducció en el seu import de la part proporcional al temps treballat.

La quantia de la prestació a percebre per part dels beneficiaris serà idèntica a l’última prestació contributiva per desocupació que l’afectat hagués percebut o, en el seu cas, la quantia mínima de la prestació contributiva, abonada per períodes mensuals.

EL TERMINI PERQUÈ LES EMPRESES EN ERTO SIGUIN DECLARADES PART DE LA CADENA DE VALOR FINALITZA DEL 19 D’OCTUBRE DE 2020

Les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO duta a terme pel RDL 30/2020 però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des del dia 5 d’octubre, i fins al pròxim dia 19 d’octubre, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se d’exoneracions en les quotes.

Llegir més

El termini perquè les empreses en ERTO siguin declarades part de la cadena de valor finalitza el 19 d’octubre de 2020

Les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO duta a terme pel RDL 30/2020 però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des del dia 5 d’octubre, i fins al pròxim dia 19 d’octubre, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se d’exoneracions en les quotes.

Li recordem que d’acord amb el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des d’aquest dilluns, 5 d’octubre, i fins al pròxim dia 19, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se d’exoneracions en les quotes.

Segons el RDL 30/2020 que prorroga automàticament els ERTO fins al 31 de gener de 2021, els ERTO de les 42 activitats que la norma considera com a més afectades per la pandèmia, entre elles els hotels, el transport marítim i aeri i els espectacles, tenen dret a exoneracions mensuals en les aportacions empresarials del 85% entre octubre i gener si compten amb menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si tenen més de 50 empleats.

Aquestes exempcions s’apliquen tant als treballadors que es quedin en l’ERTO com als qui en surtin.

Però no són les úniques que es poden beneficiar d’aquestes exoneracions del 75% i el 85%. També podran fer-ho aquelles empreses que formin part de la cadena de valor de les 42 activitats incloses en la llista o el negoci de la qual en depèn en la seva majoria.

En aquest cas, s’entén que són integrants de la cadena de valor o en són dependents indirectament, les empreses la facturació de les quals, durant 2019, s’hagi generat almenys en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en la norma, així com aquelles l’activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis.

Per ser declarades empreses dependents o integrants de la cadena de valor, les empreses que compleixin aquests requisits ho han de sol·licitar davant l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita de l’ERTO, acreditant degudament les circumstàncies esmentades, entre el 5 i 19 d’octubre de 2020.

Aquestes exoneracions també es poden aplicar a les empreses que transitin des d’un ERTO de força major per COVID-19 a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) que la seva  activitat es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o a aquelles que hagin estat qualificades d’integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s’aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les 42 activitats emparades en la norma.

Aquestes exempcions seran incompatibles amb les establertes per a les dues noves figures d’ERTO que es creen en el decret: els ERTO d’impediment i els ERTO de limitació d’activitat, que tenen unes exoneracions diferents.

La norma considera empreses més afectades per la pandèmia aquelles que han recuperat de l’ERTO a menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret a més del 15% de persones regulades del total d’afiliats al règim general.

EL SEPE ADAPTA LA SEVA GUIA PER A LA SOL·LICITUD DE PRESTACIONS DERIVADES D’ERTO COVID-19 AL REIAL DECRET LLEI 30/2020

Ja està disponible en l’espai Mesures COVID-19 de la pàgina web del SEPE la nova Guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19 que recull els canvis derivats del Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre i que conté informació destinada a aquelles empreses els treballadors de les quals segueixin en situació d’ERTO a partir del 1 d’octubre, en concret a la sol·licitud col·lectiva de prestacions, a la comunicació d’activitat al SEPE i a les pautes d’utilització de fitxers XML.

Llegir més

El SEPE adapta la seva guia per a la sol·licitud de prestacions derivades d’ERTO COVID-19 al Reial decret llei 30/2020

Ja està disponible en l’espai Mesures COVID-19 de la pàgina web del SEPE la nova Guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19 que recull els canvis derivats del Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre i que conté informació destinada a aquelles empreses els treballadors de les quals segueixin en situació d’ERTO a partir del 1 d’octubre, en concret a la sol·licitud col·lectiva de prestacions, a la comunicació d’activitat al SEPE i a les pautes d’utilització de fitxers XML.

L’informem que des del 2 d’octubre està disponible en la pàgina web del SEPE la nova Guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19, adaptada al Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, que inclou informació dirigida a les empreses els treballadors de les quals continuïn en ERTO a partir del 1 d’octubre, en concret a:

 • La sol·licitud col·lectiva de prestacions;
 • A la comunicació d’activitat al SEPE;
 • A les pautes d’utilització de fitxers XML.

1. Què ha de fer l’empresa els treballadors de la qual segueixin en ERTO a partir del 1 d’octubre?

1r. Comunicar, com més aviat millor, i en tot cas abans del 20 d’octubre els períodes d’inactivitat dels treballadors el mes de setembre (i anteriors si estiguessin pendents).

2n. Presentar sol·licitud col·lectiva, abans del 20 d’octubre.

3r. Per al pagament, l’empresa comunicarà a l’entitat gestora, a mes vençut, els períodes d’activitat i inactivitat del mes immediat anterior.

A més, per a l’actuació inspectora, l’empresa ha de remetre amb caràcter previ, les modificacions en el calendari i horari de treball (art. 298 LGSS i Ordre ESS/19982/2013, de 20 de maig).

2. Què s’ha de tenir en compte a l’hora d’enviar la sol·licitud?

a) Terminis

 • Abans del 20 d’octubre, per als treballadors que estiguin en inactivitat total o parcial al 1 d’octubre. Es consignarà com a data d’inici el 1 d’octubre
 • En el termini de 15 dies hàbils des de la data d’efectes, quan siguin afectats a l’ERTO treballadors en dates posteriors. La data d’inici serà el primer dia que els afecti la mesura.

b) Enviament de la documentació

L’empresa ha d’enviar un fitxer XML amb els períodes d’activitat i inactivitat. Aquest enviament es pot realitzar “entre els dies 1 i 20 del mes natural següent”.

Atenció. No és necessari comunicar períodes respecte d’un treballador si s’ha mantingut en situació ininterrompuda d’inactivitat des del 1 d’octubre (o data posterior d’inici). Una vegada s’hagin remès períodes d’activitat respecte d’un treballador, s’hauran de continuar enviant en els mesos successius en els quals el treballador hagi de percebre la prestació, fins a l’extinció de l’ERTO. En cas contrari la prestació quedarà en baixa.

Per evitar errors, els períodes d’activitat s’han de comunicar a mes vençut, respecte al mes natural immediat anterior. Excepcionalment, es poden remetre en el mateix mes a què facin referència, sempre que no hi hagi d’haver canvis en les dades.

És possible remetre dos fitxers en un mateix mes. En aquest cas, s’han d’enviar per ordre cronològic. Per comunicar, respecte als mateixos treballadors, períodes d’activitat de dos mesos diferents, o d’un mateix mes quan part del mes estigui afectat per un ERTO i part per un altre ERTO diferent. En aquest últim cas, s’ha de remetre la sol·licitud col·lectiva abans de comunicar el segon XML que correspongui al nou ERTO.

c) Possible rectificació

Una vegada remès el fitxer per un treballador i un mes determinat, només és possible rectificar l’enviament abans que sigui processat, enviant un nou fitxer.

Atenció. Si es rebutja el nou fitxer, s’haurà de posar en contacte amb la corresponent direcció provincial del SEPE.

d) Claus segons la situació del treballador en cadascun dels dies dels mesos d’activitat comunicats.

CLAU

SITUACIÓ TREBALLADOR

01

Dies no treballats en el mes/període

 • Dies de pagament de la prestació

02

Dies sense activitat laboral per no acudir a la crida els treballadors fixos discontinus Exclosos del pagament de la prestació

03

 • Dies treballats en el mes/període

Exclosos del pagament de la prestació

04

Dies d’IT i de maternitat/paternitat

 • Exclosos del pagament de la prestació per aquest sistema

05

Descans setmanal

 • Dies de pagament de la prestació

06

Vacances anuals retribuïdes

 • Exclosos del pagament de la prestació

3. Quina activitat es comunica al SEPE?

 • Si la persona treballa dies complets (amb la mateixa jornada que tingués abans de l’ERTO), es comunicaran els dies d’activitat reals.
 • Quan realitzi una jornada diària inferior a la que tingués prèvia a l’ERTO, es comuniquen els dies d’activitat equivalent.
 • Si combina dies de feina complet i dies de feina amb jornada inferior, es comunicaran els períodes d’activitat reals i es complementaran amb els d’activitat equivalent.

4. Com es calculen els dies d’activitat equivalent (DAE)?

Com hem indicat, quan realitzi una jornada diària inferior a la que tingués prèvia a l’ERTO, es comuniquen els dies d’activitat equivalent, el càlcul de la qual es realitzarà mitjançant la següent fórmula:

Nombre d’hores totals treballades en el mes / Nombre d’hores de jornada diària del treballador prèvia al ERTO. 

El càlcul se sotmet als següents extrems:

 • En cas de fracció, s’arrodoneix segons regles generals.
 • Quan es combinin dies d’activitat i inactivitat, els intervals d’activitat equivalents es distribuiran entre les dates en què hi hagi hagut activitat real.
 • Quan hi hagi activitat cada dia, amb jornada reduïda, els dies d’activitat equivalents es faran coincidir amb els últims dies del mes/període al qual faci referència la comunicació, que haguessin estat laborables per al treballador. Els dies d’inactivitat es marquen començant a partir del primer dia laborable del mes.
 • Quan alguns dels intervals d’inactivitat que es comuniquin afectin menys de cinc dies laborables consecutius, s’haurà d’indicar l’aplicació del coeficient 1,25

A tall d’exemple, el SEPE proposa els següents casos:

1.- Treballador amb jornada prèvia de 8 hores diàries, que durant ERTO: treballa 4 hores diàries els dies 4, 5, 6 i 7. Treballa 8 hores el dia 15. Treballa 4 hores els dies 16 i 17.

 • El total d’hores realitzades són 32, que equivalen a 4 dies (32/8).
 • El dia 15 s’ha de marcar necessàriament com a dia d’activitat.
 • Els altres tres dies d’activitat equivalent es podrien assignar, p. ex., a l’interval del 4 al 6 d’octubre.

2.- Treballador amb jornada prèvia de 4 hores diàries, que durant ERTO: treballa 2 hores diàries els dies 4, 5, 6 i 7. Treballa 8 hores el dia 15. Treballa 1 hora els dies 26 i 27.

 • El total d’hores realitzades són 18, que equivalen a 4,5 dies (18/4) que s’arrodoneixen a 5.
 • El dia 15 s’ha de marcar necessàriament com a dia d’activitat.
 • Els altres quatre dies d’activitat equivalent es podrien assignar, p. ex., a l’interval del 4 al 7 de juny; o distribuir-ne dos entre el 4 i el 7 i dos entre el 26 i 27; o tres entre el 4 i el 7 i 1 entre el 26 i 27.

3.- Treballador amb jornada prèvia de 8 hores diàries, que durant ERTO:

 • Treballa 4 hores diàries durant el mes d’octubre, 22 dies hàbils, 88 hores, que equivalen a 11 dies laborables.
 • Suposen 11 dies laborables, que es faran constar en el calendari del 16 al 30 d’octubre.

NOVES MESURES DE SANITAT PER CONTENIR LA TRANSMISSIÓ NO CONTROLADA DE LA COVID-19

A part de la recomanació explícita d’evitar tot moviment o desplaçament innecessari en els municipis afectats, s’obliga a les comunitats autònomes per Resolució de 30 de setembre de 2020, a adoptar les mesures en els municipis de més de 100.000 habitants, quan concorrin les tres circumstàncies següents: a) 500 casos o més per 100.000 habitants en 14 dies (mesurada fins 5 dies abans de la data de valoració); b) Positivitat en les proves diagnòstiques d’infecció per COVID-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10%; c) La comunitat autònoma a la qual pertanyi el municipi presenti una ocupació de llits per pacients COVID-19 en UCI superior al 35% de la dotació habitual.

Llegir més

Noves mesures de Sanitat per contenir la transmissió no controlada de la COVID-19

A part de la recomanació explícita d’evitar tot moviment o desplaçament innecessari en els municipis afectats, s’obliga a les comunitats autònomes per Resolució de 30 de setembre de 2020, a adoptar les mesures en els municipis de més de 100.000 habitants, quan concorrin les tres circumstàncies següents: a) 500 casos o més per 100.000 habitants en 14 dies (mesurada fins 5 dies abans de la data de valoració); b) Positivitat en les proves diagnòstiques d’infecció per COVID-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10%; c) La comunitat autònoma a la qual pertanyi el municipi presenti una ocupació de llits per pacients COVID-19 en UCI superior al 35% de la dotació habitual.

L’informem que al BOE del 1 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria d’Estat de Sanitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d’Actuacions Coordinades en Salut Pública per respondre davant situacions d’especial risc per transmissió no controlada d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, de data 30 de setembre de 2020.

L’objectiu final de les mesures proposades és mantenir un control suficient de la transmissió del SARS-CoV-2 que eviti la necessitat d’imposar restriccions de més impacte amb el consegüent efecte negatiu en la societat i en l’economia del país.

A part de la recomanació explícita d’evitar tot moviment o desplaçament innecessari en els municipis afectats, s’obliga les comunitats autònomes a adoptar, les mesures en els municipis de més de 100.000 habitants, quan concorrin les tres circumstàncies següents:

a) 500 casos o més per 100.000 habitants en 14 dies (mesurada fins 5 dies abans de la data de valoració).

Aquest criteri no serà aplicable si almenys el 90% dels casos detectats en el municipi es corresponen amb brots no familiars controlats, i comunicats al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat.

b) Positivitat en les proves diagnòstiques d’infecció per COVID-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10%.

c) La comunitat autònoma a la qual pertanyi el municipi presenti una ocupació de llits per pacients COVID-19 en UCI superior al 35% de la dotació habitual.

Mesures d’obligat compliment:

A) Contacte social

1) Es restringeix l’entrada i sortida de persones dels municipis afectats, tret que amb justificació es refereixi a:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 1. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials o legals.
 1. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 1. Retorn al lloc de residència habitual.
 1. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 1. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances que no es puguin ajornar.
 1. Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
 1. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 1. Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 1. Per causa de força major o situació de necessitat.
 1. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

La circulació per carreteres i vials que transcorrin o travessin els municipis, serà possible quan tingui origen i destinació fora d’aquests.

La circulació de persones residents dins dels municipis serà possible, sempre respectant les mesures de protecció individual.

2) La participació en agrupacions de persones per a qualsevol activitat tant en via pública com en espais privats, es reduirà a un nombre màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents, i excepte en el cas d’activitats laborals i institucionals.

B) Aforament màxim, distància i horari.

3) Llocs de culte: aforament màxim d’un terç, garantint la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.

4) Vetlles: aforament màxim de quinze persones en espais a l’aire lliure o deu en espais tancats, siguin convivents o no. La participació en la comitiva per a l’enterrament màxim de quinze persones.

5) Establiments, locals comercials i serveis oberts al públic: aforament del cinquanta per cent, hora de tancament a les 22 h, amb excepcions (sense admetre més clients a partir d’aquesta hora i tancament a les 23 h, excepte lliuraments a domicili).

6) Establiments d’hostaleria i restauració i de jocs i apostes: aforament del cinquanta per cent en l’interior i del seixanta en exteriors. El consum en barra no estarà permès, les taules a distància d’almenys, 1,5 metres respecte a les cadires assignades, amb sis persones per taula o agrupació de taules màxim.

7) Acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació no inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 9 del Reial decret llei 21/2020, aforament màxim del cinquanta per cent.

8) Instal·lacions esportives, tant a l’aire lliure com d’interior: aforament del cinquanta per cent en interiors i del seixanta en exteriors. La pràctica esportiva en grups amb un màxim de sis persones. En les competicions oficials i de caràcter no professional i les competicions internacionals que estiguin sota la tutela organitzativa de les federacions esportives espanyoles que es desenvolupin en els municipis afectats, s’aplica el protocol del Consell Superior d’Esports.

Si a la data de notificació a la comunitat autònoma de la Declaració d’Actuacions Coordinades ja existissin municipis en els quals concorren les circumstàncies previstes, la comunitat autònoma adoptarà els actes per a acomplir el que s’hi estableix.

Declaració en un termini màxim de 48 hores des del moment en el qual es produeixi aquesta notificació.

Cada comunitat afectada i el Ministeri de Sanitat revisaran setmanalment la situació de cada municipi afectat. Les comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Andalusia, Comunitat de Madrid i la ciutat autònoma de Ceuta han formulat vot particular negatiu a aquest acord i la Regió de Múrcia ha formulat vot particular d’abstenció (si bé ha aclarit que va votar en contra) però és d’obligat compliment per a totes les comunitats.

COMPTE ENRERE PER A L’APROVACIÓ I DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS 2019

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que la seva aprovació s’hagués realitzat el 31 d’octubre, dos mesos després d’acabar el període per formular els seus comptes.

Llegir més

Compte enrere per a l’aprovació i dipòsit dels comptes anuals 2019

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que la seva aprovació s’hagués realitzat el 31 d’octubre, dos mesos després d’acabar el període per formular els seus comptes.

L’informem que el 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que la seva aprovació s’hagués realitzat el 31 d’octubre, dos mesos després d’acabar el període per formular els seus comptes.

El Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l’estat d’alarma). D’altra banda, es redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació.

A més, encara que no es considera expressament en la nova norma, el 1 de juny també s’inicia el termini de quatre mesos per a la legalització de llibres, d’acord amb la interpretació que va realitzar la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública en la seva resolució de 10 d’abril de 2020 sobre l’impacte que en relació a la legalització dels llibres d’empresaris resulta de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020.

Tenint en compte l’anterior, el Registre Mercantil va publicar, el 28 de maig de 2020, una nota en la seva pàgina web sobre la legalització dels llibres i el dipòsit dels comptes corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2019, en la qual diu que d’acord amb la disposició final vuitena del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 27-05-2020) que ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, quan per efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de comptes anuals, seran els següents:

 • Formulació de comptes anuals: s’estableix un termini de tres mesos des del dia 1 de juny per formular els comptes anuals de l’exercici 2019. En conseqüència la data límit per a la formulació de comptes anuals seria el 31 d’AGOST de 2020.

Sense perjudici de l’anterior, serà vàlida la formulació dels comptes anuals dins del període de l’estat d’alarma.

 • Data màxima per presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE 2020.        
 • Data màxima per celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l’aplicació del resultat: 31 d’OCTUBRE 2020.

Atenció. A partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes si n’hi hagués.

 • Data màxima per presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: un MES des del dia en què s’hagi celebrat la junta d’aprovació de comptes anuals 31 d’octubre (en cas d’esgotar terminis i que la junta se celebri en data 31 d’Octubre) la data màxima serà el 30 de NOVEMBRE 2020.

Quant a la celebració de la junta i com a mesura extraordinària per la situació viscuda, es podran celebrar per videoconferència amb totes les persones que tinguin el dret d’assistència.

Atenció. El 30 de novembre de 2020 és la data límit per dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que l’aprovació dels comptes s’hagués realitzat l’últim dia del termini fixat, això és, el 31 d’octubre de 2020, dos mesos després d’acabar el termini de tres mesos per formular els comptes anuals.

Comptes anuals 2019

Tràmit

Termini màxim

Formulació dels comptes anuals

31 d’agost de 2020

Legalització de llibres oficials

30 de setembre de 2020

Aprovació dels comptes anuals

31 d’octubre de 2020

Dipòsit dels comptes anuals

30 de novembre de 2020

Es considerarà vàlida i en termini la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes amb anterioritat

OBLIGACIONS FISCALS OCTUBRE – NOVEMBRE 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals octubre – novembre 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

OCTUBRE

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recarrego d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553 -establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper-
 • Tercer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Setembre 2020. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2020: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2020: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2021: CCT
  La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2020. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renuncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2019: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Autoliquidació: 583
 • Any 2020: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajudes destinades específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s’hagin produït a causa del tancament d’unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d’Espanya per a la mineria de carbó no competitiva

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 242

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  11/01/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-B-2020-29073.pdf

2. Ajudes per a la distribució de pel·lícules de llargmetratge i conjunts de curtmetratges espanyols, comunitaris i iberoamericans per a l’any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 9/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28947.pdf

3. Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i a l’exterior per a  a l’any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 9/09/2020

Termini:  10/10/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28945.pdf

4. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica a la Comunitat Autònoma de Madrid cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 256

Data de publicació: 26/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32012.pdf

5. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 256

Data de publicació: 26/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32011.pdf

6. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica en la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31552.pdf

7. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma d’Extremadura cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31551.pdf

8. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma de Madrid cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31550.pdf

9. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31549.pdf

10. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  23/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31547.pdf

11. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica en la Comunitat Autònoma d’Andalusia cofinançades amb Fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 254

Data de publicació: 24/09/2020

Termini:  23/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-B-2020-31464.pdf

12. Subvencions als programes d’escoles taller i cases d’oficis i de tallers d’ocupació, en l’àmbit exclusiu de gestió del citat servei, de projectes en col·laboració amb òrgans i organismes de l’Administració General de l’Estat

Núm. de butlletí: 246

Data de publicació: 15/09/2020

Termini:  16/10/2020

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29958.pdf

13. Subvencions per a la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 253

Data de publicació: 23/09/2020

Termini:  21/10/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-B-2020-31337.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8218

Data de publicació: 4/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811100.pdf

2. Línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8222

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  30/10/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811789.pdf

3. Ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8222

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  14/11/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811749.pdf

4. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8236

Data de publicació: 29/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814308.pdf

5. Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8236

Data de publicació: 29/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814254.pdf

6. Subvencions en l’àmbit de les arts

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8235

Data de publicació: 28/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8235/1813803.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8233

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  sense determinar

Organisme oficial: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813343.pdf

8. Ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8228

Data de publicació: 18/09/2020

Termini:  8/10/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812845.pdf

9. Ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8226

Data de publicació: 16/09/2020

Termini:  17/10/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812416.pdf