AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS AMB DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER LA BORRASCA «FILOMENA»

Es publica al BOE l’ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. Els terminis de domiciliació que siguin fins al 15-01-2021, s’amplien fins a les 15.00 del 18-01-2021.

Llegir més

Ampliació del termini de presentació de declaracions i autoliquidacions amb domiciliació de pagament per a contribuents afectats per la borrasca «Filomena»

Es publica al BOE l’ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. Els terminis de domiciliació que siguin fins al 15-01-2021, s’amplien fins a les 15.00 del 18-01-2021.

L’informem que al BOE del dia 14 de gener s’ha publicat l’Ordre HAC/5/2021, de 13 de gener, que estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, per atendre les necessitats excepcionals derivades de la borrasca atmosfèrica «Filomena» que al seu pas per la península Ibèrica ha impedit i dificultat el normal desenvolupament de tota classe d’activitats.

S’estableix que els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries assenyalades a l’annex II de l’Orde EHA/1658/2009, de 12 de juny, els terminis generals de presentació telemàtica d’autoliquidacions amb domiciliació de pagament que siguin fins al 15 de gener de 2021, s’amplien excepcionalment fins a les 15.00 hores del dia 18 de gener de 2021:

 • Sempre que el contribuent que efectuï la presentació s’hagi vist afectat pels efectes de la borrasca «Filomena»
 • Dins de l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat.

Sense perjudici del que es disposa anteriorment, el termini d’ingrés de les autoliquidacions no experimenta modificació, per la qual cosa el dia 20 de gener de 2021 o l’immediat hàbil posterior si el 20 fos inhàbil, s’haurà d’efectuar el deute de l’import domiciliat en el compte de l’obligat tributari.

 

COVID-19. CATALUNYA. S’APROVEN NOUS AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ EN L’OCI I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el temps lliure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Consisteix en un import global de 6 milions d’euros en forma de prestació econòmica de pagament únic, dirigides a empreses, treballadors autònoms i entitats del sector de l’oci educatiu i de les activitats extraescolars. No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius.

Llegir més

COVID-19. Catalunya. S’aproven nous ajuts econòmics per a l’educació en l’oci i activitats extraescolars

El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el temps lliure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Consisteix en un import global de 6 milions d’euros en forma de prestació econòmica de pagament únic, dirigides a empreses, treballadors autònoms i entitats del sector de l’oci educatiu i de les activitats extraescolars. No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius.

L’informem que al DOGC del dia 14 de gener s’ha publicat el DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en l’oci i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i que han vist suspesa o afectada la seva activitat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

A qui es dirigeixen aquests ajuts?

Empreses, treballadors autònoms i entitats del sector de l’oci educatiu i de les activitats extraescolars.

No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius.

Quina és la quantia dels ajuts?

 • Ajuts dirigits a entitats inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats d’oci educatiu entre setmana dirigides a nens i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 € per entitat.
 • Ajuts dirigits a treballadors autònoms, empreses i altres entitats que realitzin activitats extraescolars: 1.500 € per sol·licitant.
 • Ajuts dirigits a entitats, empreses i treballadors autònoms titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils (DGJ): 2.500 € per instal·lació.

Què es considera activitat d’oci?

Es consideren activitats d’oci educatiu totes les que contribueixen al creixement dels nens, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d’activitats diverses i no especialitzades mitjançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en oci.

Què es consideren activitats extraescolars?

 1. Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris i que estiguin incloses en la programació anual dels centres del curs 2020-2021.
 2. Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a nens i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en el punt anterior, i que sigui una de les següents:
 • Els ensenyaments no reglats de règim especial.
 • Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
 • Les relacionades amb la música i la dansa.
 • Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
 • Les activitats relacionades amb les tecnologies.
 • Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
 • Les esportives de caràcter educatiu i no dependents de les federacions esportives.
 • Les activitats d’oci educatiu descrites aquí (inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats d’oci educatiu entre setmana dirigides a nens i joves d’entre 3 i 18 anys), realitzades per treballadors autònoms, empreses i altres entitats no inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Aquest ajut és compatible amb d’altres?

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut.

L’aportació econòmica total és de 6 milions d’euros i totes les sol·licituds rebudes s’atendran fins a l’esgotament del pressupost que es preveu ampliar en cas que no sigui suficient, segons el que indica el DOGC publicat.

Com es demana aquest ajut?

Només s’haurà de complir els requisits i presentar la sol·licitud dins del termini establert mitjançant una declaració responsable del sol·licitant i mitjançant els models normalitzats que estaran disponibles en l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Encara no es pot demanar, ja que el procediment de tramitació s’ha de publicar al DOGC, així com el termini. El mantindrem informat.

COVID-19. CATALUNYA. AJUTS DIRECTES ALS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ, EL COMERÇ I EL TURISME DEL RIPOLLÈS I LA CERDANYA

El termini per fer la sol·licitud és des de les 9.00 hores del 14 de gener fins a les 14.00 hores del 28 de gener de 2021.

Llegir més

COVID-19. Catalunya. Ajuts directes als sectors de la restauració, el comerç i el turisme del Ripollès i la Cerdanya

El termini per fer la sol·licitud és des de les 9.00 hores del 14 de gener fins a les 14.00 hores del 28 de gener de 2021.

L’informem que a partir del 14 de gener de 2021 es poden demanar:  

Ajuts extraordinaris per al sector de la restauració, comerç detallista i serveis assimilats del Ripollès i la Cerdanya afectats per la COVID-19. Des de les 9.00 h del 14 de gener fins a les 14.00 h del 28 de gener de 2021.

·    Si vau demanar els ajuts del Programa de reactivació del comerç o de les Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, no fa falta que faci una nova sol·licitud, directament es generarà un expedient amb les seves dades que s’incorporarà en aquesta nova convocatòria.

·    Entre 1.500 i 10.000 euros en funció de l’activitat. Consistiran en una aportació única que, en funció de l’activitat, serà de:

o    Guies de turisme de Catalunya habilitats: 1.500 €.
o    Guies de muntanya: 1.500 €
o    Titulars d’establiments hotelers, allotjaments rurals, apartaments turístics, empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic i càmpings: 10.000 €.
o    Agències de viatges: 1.500 €.
o    Establiments i activitats d’interès turístic: 7.500 €.

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès afectats per la COVID-19 (Agència Catalana de Turisme). Des de les 9.00 h del 14 de gener fins a les 14.00 h del 22 de gener de 2021.

·    Si vau demanar les subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (Agència Catalana de Turisme), no fa falta que faci una nova sol·licitud, directament es generarà un expedient amb les seves dades que s’incorporarà en aquesta nova convocatòria.

·    Entre 1.500 i 3.000 euros en funció de l’establiment. Consistiran en una aportació única per beneficiari.

o    Establiments de comerç al detall i serveis a les persones: 1.500 €.
o    Establiments de restauració: 3.000 €.

Les noves subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

Més informació

·    Accés al tràmit per al sector de la restauració, comerç al detall i serveis assimilats del Ripollès i la Cerdanya.
·    Accés al tràmit per a autònoms i empreses del sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès