PUBLICAT EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021. QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS FISCALS?

Amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals.

Llegir més

Publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. Quines són les principals novetats fiscals?

Amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals.

L’informem que amb data de 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals. L’impacte fiscal en els pressupostos de 2021 prové de modificacions que es recullen en el projecte de pressupostos i de noves figures tributàries que es tramiten en altres lleis.

Entre les modificacions que es realitzen en els pressupostos es troben ajustos perquè les rendes més altes i les multinacionals augmentin la seva contribució, seguint les recomanacions realitzades recentment per l’FMI o l’OCDE.

A continuació els resumim les mesures fiscals incloses en aquest PLPGE 2021, amb l’advertiment que hi poden haver canvis com a conseqüència de les esmenes que s’aprovin en el seu tràmit parlamentari.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1 Escala general

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida s’augmenta el gravamen de dos punts a les rendes del treball superiors a 300.000 euros.

A la base liquidable general se li aplicaran els tipus que s’indiquen en la següent escala:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

300.000,00

62.950,75

En endavant

24,50

1.2. Tipus de gravamen de l’estalvi

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, s’augmenta en tres punts els tipus de gravamen de l’estalvi a partir dels 200.000 euros.

A la base liquidable de l’estalvi se li aplicaran els tipus que s’indiquen en la següent escala:

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

150.000

11,5

200.000,00

22.440

En endavant

13,00

1.3 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social 

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es redueix de 8.000 a 2.000 euros de l’import d’aportacions màximes del partícip a plans individuals o d’ocupació. No obstant això, el límit conjunt de reducció (aportacions del partícip i de l’empresa) s’amplia de 8.000 euros a 10.000 euros.

1.4 Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) 

Es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).

Així, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros queden fixats en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros queda fixada en 250.000 euros.

2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1 Escala de gravamen

S’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram, que passa del 2,5% al 3,5%.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:

1. La base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de l’escala que hagi estat aprovada per la comunitat autònoma.

2. Si la comunitat autònoma no hagués aprovat l’escala a què es refereix l’apartat anterior, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:

Base liquidable

Fins  euros

Quota

Euros

Resta de base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

167.129,45

334.252,88

668.499,75

1.336.999,51

2.673.999,01

5.347.998,03

10.695.996,06

0,00

334,26

835,63

2.506,86

8.523,36

25.904,35

71.362,33

183.670,29

167.129,45

167.123,43

334.246,87

668.499,76

1.336.999,50

2.673.999,02

5.347.998,03

En endavant

0,2

0,3

0,5

0,9

1,3

1,7

2,1

3,5

En el cas d’obligació real de contribuir, la tarifa aplicable serà l’establerta en l’apartat anterior. La mateixa tarifa serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir

3. IMPOST SOBRE SOCIETATS

3.1 Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol

S’estableix una limitació al 95% (anteriorment 100%) de l’exempció sobre dividends i plusvàlues generats per filials en l’exterior. No obstant això, les empreses amb un volum de negoci inferior a 40 milions podran continuar aplicant l’exempció del 100% per dividends durant els pròxims tres anys.

Les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros sense arribar al percentatge establert en el primer paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei o en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 32 d’aquesta Llei, aplicaran el règim fiscal establert en aquests articles, segons sigui procedent, sempre que compleixin la resta dels requisits que s’hi preveuen durant els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Així, es modifica el precepte que regula l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol per preveure que les despeses de gestió referides a aquestes participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda.

Amb la mateixa finalitat i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d’entitats no residents en territori espanyol.

Aquesta regulació és conforme amb la facultat que, d’acord amb el que es disposa en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre, de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’Estats membres diferents, conserven els Estats membres per preveure que les despeses de gestió referides a la participació en l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, i es poden fixar a tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial.

Per raons de sistemàtica, aquesta mesura s’ha de projectar sobre aquells altres preceptes de la llei de l’impost que, així mateix, eliminen la doble imposició en la percepció de dividends o participacions en beneficis i de rendes derivades de la transmissió.

Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, aquests contribuents no aplicaran la reducció en l’exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

D’altra banda, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d’euros, a la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, i es regula un règim transitori per un període de cinc anys.

Per acabar, es modifica la regulació de la limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

4. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

4.1 Rendes exemptes

Amb efectes a partir de la data d’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, s’adequa l’exempció per interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, així com els guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació d’establiment permanent, al que s’estableix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, de manera que els Estats que formin part en l’al·ludit Acord es puguin acollir a l’exempció d’igual manera que els Estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, d’acord amb la mesura que s’introdueix en l’impost sobre societats, es modifica l’exempció relativa als beneficis distribuïts per les societats filials residents en territori espanyol a les seves matrius residents en altres Estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu o als establiments permanents d’aquests últims situats en l’Espai Econòmic Europeu, i se suprimeix la possibilitat que s’accedeixi a l’exempció quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros, i queda com a requisit l’exigència d’una participació directa i indirecta, d’almenys el 5 per cent, sempre que es compleixin les restants condicions establertes en el text refós de la llei de l’impost.

5. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

5.1 Lloc de realització de determinades prestacions de serveis 

Amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, es modifica l’apartat dos de l’article 70 de la Llei 37/1992 de l’IVA per establir que: 

Així mateix, es consideraran prestats en el territori d’aplicació de l’impost els serveis que s’enumeren a continuació quan, conforme a les regles de localització aplicables a aquests serveis, no s’entenguin realitzats en la comunitat, i s’afegeix Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però la seva utilització o explotació efectives es realitzin en aquest territori:

1r Els enunciats en l’apartat Dos de l’article 69 d’aquesta Llei, el destinatari dels quals sigui un empresari o professional actuant com a tal.

2n Els de mediació en nom i per compte d’altri el destinatari dels quals sigui un empresari o professional actuant com a tal.

3r Els d’arrendament de mitjans de transport.

4t Els prestats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió. Les prestacions de serveis a què es refereix el número 2n de l’apartat un de l’article 20 d’aquesta llei quan no estiguin exemptes d’acord amb aquest precepte.»

5.2 Tipus impositius reduïts 

S’incrementa a les begudes ensucrades i edulcorades el tipus impositiu del 10% al 21%. 

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, s’aplicarà el tipus del 10% als lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de les substàncies o productes, sigui quin sigui el seu origen que, per les seves característiques, aplicacions, components, preparació i estat de conservació, siguin susceptibles de ser habitualment i idònia utilitzats per a la nutrició humana o animal, d’acord amb el que s’estableix en el codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

S’exclouen del que es disposa en el paràgraf anterior (i per tant tributen al 21%):

a) Les begudes alcohòliques.

S’entén per beguda alcohòlica tot líquid apte per al consum humà per ingestió que contingui alcohol etílic.

b) Les begudes que continguin edulcorants afegits, naturals i derivats, i/o additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentosos per a necessitats dietètiques especials.

5.3 Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021

D’acord amb el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, es prorroguen els límits vigents per a l’aplicació del règim especial simplificat de l’IVA (mòduls).

Així, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, que queda redactada de la següent forma:

«Disposició transitòria tretzena. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2021.

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix el primer guió del número 2n i el número 3r de l’apartat dos de l’article 122, i el número 6è de l’apartat dos de l’article 124 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.»

6. ITP I AJD

6.1 Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris 

S’actualitza en un 2 per cent l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’escala a què fa referència el paràgraf primer de l’article 43 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, serà la següent:

Escala

Transmissions directes

Euros

Transmissions transversals

Euros

Rehabilitacions i reconeixement de títols estrangers

Euros

1r Per cada títol amb grandesa

2.837

7.110

17.047

2n Per cada grandesa sense títol

2.028

5.083

12.171

3r Per cada títol sense  grandesa

809

2.028

4.879

7. IMPOSTOS ESPECIALS

7.1 Impost sobre hidrocarburs

A. Tipus impositius

Per acostar la tributació del dièsel a la gasolina s’estableixen dues mesures:

o Es redueix la bonificació fins a 38 euros per cada 1.000 litres

o El tipus estatal passa de 30,7 a 34,5 cèntims per litre.

En la línia de les recomanacions efectuades per diversos organismes internacionals a Espanya en les quals es destaca la importància d’adoptar mesures eficaces d’àmbit nacional centrades en l’ús de vehicles dièsel i les seves emissions de NO2 s’incrementen els tipus impositius de l’impost sobre hidrocarburs aplicables als carburants d’automoció utilitzats per al transport per carretera el consum del qual està més estès i provoquen les majors emissions de gasos contaminants que incideixen sobre la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.

No obstant això, la tributació que recau sobre el gasoil d’ús professional i el gasoil bonificat no sofreix cap variació a fi de mantenir la competitivitat dels sectors intensius en el seu consum.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, s’introdueixen les següents modificacions en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials:

U. Es modifiquen els epígrafs 1.3 i 1.14 de la Tarifa 1a en l’article 50.1, que queden redactats de la següent forma:

«Article 50. Tipus impositius.

[…]

Epígraf 1.3 Gasoils per a ús general: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.»

[…]

«Epígraf 1.14 Biodièsel per a ús com a carburant: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.»

Dos. Es modifica l’apartat 6 de l’article 52 bis, que queda redactat de la següent forma:

«Article 52 bis. Devolució parcial pel gasoil d’ús professional.

[…]

6.a) El tipus de la devolució, expressat en euros per 1.000 litres, serà el resultat de sumar l’import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general i l’import positiu resultant de restar la quantitat de 24 euros del tipus especial, tots dos de l’epígraf 1.3, vigents en el moment de generar-se el dret a la devolució.

b) El tipus de la devolució podrà ser modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

c) La quantia màxima de la devolució a percebre no excedirà de la que correspondria a 50.000 litres per vehicle i any, tret que es tracti de taxis, i en aquest cas la quantia màxima de la devolució no excedirà de la que correspondria a 5.000 litres per taxi i any. Pel ministre d’Hisenda es podrà disposar el fraccionament d’aquests límits per a la seva aplicació en relació amb períodes de temps inferiors a l’any.»

7.2 Impostos sobre les primes d’assegurances

A. Tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances

S’incrementa el gravamen del 6% al 8%.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el número 1) de l’apartat onze de l’article 12 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda redactat com segueix:

«1) L’impost s’exigirà a la mena del 8 per 100.»

8. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es creen nous epígrafs o grups en les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, amb la finalitat de classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas), que fins avui no tenien aquesta classificació.

Es crea també un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara no tenien epígraf propi, de manera que se’ls dóna un tractament similar als altres centres comercials, dins del Grup 661, «Comerç mixt integrat en grans superfícies»

També es crea un epígraf per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui en la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament.

Així, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, de la següent forma:

U. Es modifica el títol de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.»

Dos. Es modifica el títol del grup 151, de l’agrupació 15, de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica.»

Tres. S’afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l’agrupació 15, de la secció primera de les tarifes, amb la següent redacció:

«Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.

Quota.

Quota mínima municipal de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.

Quota provincial de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»

Quatre. Es modifica el grup 152, de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Grup 152. Fabricació, distribució i comercialització de gas.

Epígraf 152.1. Fabricació i distribució de gas.

Quota de:

Per cada Kw: 15,86 euros.

Nota: aquest epígraf comprèn la instal·lació de xarxes de distribució del gas.

Epígraf 152.2. Comercialització de gas.

Quota.

Quota mínima municipal de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.

Quota provincial de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»

Cinc. S’afegeix un epígraf 661.9, nou, en el grup 661, de la secció primera de les tarifes, que queda redactat amb la següent redacció:

«Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres.

Quota de:

Fins a 10.000 m²: 1,40 euros per m².

De 10.001 a 20.000 m²: 1,35 euros per m².

De 20.001 a 30.000 m²: 1,25 euros per m².

Excés de 30.000 m²: 1,15 per m².

Nota: s’entendrà per superfície útil per a l’exposició i venda al públic aquella en la qual s’exposen articles per a la seva venda directa, estigui coberta o no sigui utilitzable efectivament pel consumidor.»

Sis. Es modifica la nota comuna 2a al grup 661, de la secció primera de les tarifes, que queda redactada de la següent forma:

«2a A l’efecte del càlcul de les quotes d’aquest grup, es computarà la superfície íntegra de l’establiment (gran magatzem, hipermercat, magatzem popular o una altra gran superfície), incloses les zones destinades a oficines, aparcament cobert, magatzems, etc. Així mateix, es computaran les zones ocupades per tercers en virtut de cessió d’ús o per qualsevol altre títol. No es computaran, no obstant això, les superfícies descobertes sigui quin sigui el seu destí.»

Set. S’afegeix un nou epígraf 664.2, en el grup 664, de la secció primera de les tarifes, amb la següent redacció:

«Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Quota mínima municipal de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.

Aquesta quota la satisfarà, exclusivament, el titular de l’establiment o local en el qual el punt de recàrrega estigui instal·lat.

Quota nacional de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.

Aquesta quota la satisfarà, exclusivament, el propietari dels punts de recàrrega.»

9. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

9.1 Taxes

 • S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des del 1 de gener de 2019, a fi d’adequar-lo a l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

9.2 Valoració cadastral de béns immobles rústics 

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i vigència indefinida es dóna nova redacció per la DF 18a de la LPGE a l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queda redactat com segueix:

«Disposició transitòria segona. Valoració cadastral de béns immobles rústics.

1. El que s’estableix en el títol II d’aquesta Llei per a la determinació del valor cadastral queda en suspens respecte als béns immobles rústics fins que mitjançant llei s’estableixi la data de la seva aplicació.

Fins a aquest moment, el valor cadastral dels referits béns serà el resultat de capitalitzar al tres per cent l’import de les bases liquidables vigents per a l’exacció de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària corresponent a l’exercici 1989, obtingudes mitjançant l’aplicació dels tipus avaluadors d’aquesta contribució, prorrogats en virtut del Reial decret llei 7/1988, de 29 de desembre, sobre pròrroga i adaptació urgents de determinades normes tributàries o dels que s’hagin aprovat posteriorment en substitució d’ells, i sense perjudici de la seva actualització anual mitjançant els coeficients establerts i els que estableixin les Lleis de pressupostos generals de l’Estat, una vegada incorporades les alteracions cadastrals que hagin experimentat o experimentin en cada exercici.

Aquests tipus avaluadors, corresponents als diferents cultius i aprofitaments, es recolliran per a la seva aplicació en els quadres nacional, provincials i municipals, aprovats mitjançant resolució del Director General del Cadastre.»

9.3 Interès legal dels diners i interès de demora 

 • De conformitat amb el que es disposa en l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d’interès legal dels diners, queda establert en el 3,00 per cent fins al 31 de desembre de l’any 2021.
 • Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix a l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 3,75 per cent.
 • Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà el 3,75 per cent.

9.4 Activitats prioritàries de mecenatge

Un. D’acord amb el que s’estableix en l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, durant la vigència d’aquests pressupostos es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents:

1a Les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.

2a Les dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.

3a Les dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola en l’exterior.

4a Les de promoció educativa en l’exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l’acció educativa en l’exterior.

5a Les dutes a terme pel Museu Nacional del Prado per a la consecució dels seus fins establerts en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Museu Nacional del Prado.

6a Les dutes a terme pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia en compliment dels fins establerts per la Llei 34/2011, de 4 d’octubre, reguladora del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

7a Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d’Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i de recerca científica establerts per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

8a Les dutes a terme per la Fundació Esport Jove en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports en el marc del projecte «Espanya Competeix: en l’Empresa com en l’Esport» amb la finalitat de contribuir a l’impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l’àmbit intern i internacional, la potenciació de l’esport i la promoció de l’empresari com a motor de creixement associat als valors de l’esport.

Els donatius, donacions i aportacions a les activitats assenyalades en el paràgraf anterior que, de conformitat amb l’apartat Dos d’aquesta disposició addicional, poden beneficiar-se de l’elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.

9a La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l’annex XIII d’aquesta llei.

10a Les de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les Administracions públiques o amb el suport d’aquestes.

11a Les dutes a terme per l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals per al foment, promoció, difusió i exhibició de l’activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la diversitat culturals.

12a La recerca, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa nacional d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en vigor i que, a aquest efecte, es relacionen en l’annex XIV d’aquesta llei.

13a La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació vigent i finançats o realitzats per les entitats que, a aquest efecte, es reconeguin pel Ministeri d’Hisenda, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.

14a El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

15a Les dutes a terme per l’Agència Estatal de Recerca per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques de R+D de l’Administració General de l’Estat.

16a La R+D+i en biomedicina i ciències de la salut de l’Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CIBER i CIBERNED.

17a Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques.

18a Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Gos pigall en el marc del Projecte 2021-2022 «Avanços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per gossos guia».

19a Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del programa de beques «Oportunitat al talent», així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el marc de la Biennal d’Art Contemporani, l’Espai Cultural «Canvi de Sentit» i l’exposició itinerant «El Mundo Fluye».

20a Les dutes a terme per l’ONCE en el marc de l’organització del «World Blindness Summit Madrid 2021» que se celebrarà els dies 21 al 26 de maig del 2021.

21a Els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.

22a Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a Orfes de la violència de gènere «Fundació Dones»

23a Els programes dirigits a l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o que es realitzin en col·laboració amb aquestes.

Dos. Els percentatges i els límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002, de 23 de desembre, s’elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les activitats incloses en l’apartat anterior.

9.5 Beneficis fiscals. Esdeveniment d’excepcional interès públic

S’estableix els següents beneficis fiscals en la LPGE: 

 • Beneficis fiscals aplicables als «Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 67a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «150 Aniversari de creació de l’Acadèmia d’Espanya a Roma». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 68a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a la commemoració del «125 aniversari de l’Associació de Premsa de Madrid». La durada del programa de suport s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2021 (DA 69a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del Summit «MADBLUE». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 70è LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «30 Aniversari de l’Escola Superior de Música Reina Sofia». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 d’agost de 2023 (DA 71a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Any Sant Guadalupense 2021». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2022 (DA 72a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Andalusia Valderrama Masters 2022/2024». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des del 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024 (DA 73a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Torneig Davis Cup Madrid». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2021 (DA 74a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a «MADRID HORSE WEEK 21/23». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 75a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 76a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Solheim Cup 2023». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 77a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des del 1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2024 (DA 78a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a «Barcelona Mobile World Capital». La durada del programa de suport serà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 79a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració de «València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 d’agost de 2023 (DA 80a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Cinquantè aniversari de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2022 (DA 81a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment “Espanya País Convidat d’Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022”. La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, fins al 31 de desembre de 2022.

BREXIT: CONSEQÜÈNCIES EN L’IVA, IRPF I IMPOST SOBRE SOCIETATS A PARTIR DEL 01-01-2021

El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. L’Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020. Com que no se n’ha sol·licitat pròrroga el període transitori finalitzarà en aquesta data. Per tant, sense perjudici de les negociacions que s’estan duent a terme en relació amb un possible acord per a la relació futura i per molt ambiciós que sigui l’acord a què es pugui arribar, a partir de l’1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran subjectes a formalitats i controls duaners.

Llegir més

BREXIT: conseqüències en l’IVA, IRPF i impost sobre societats a partir del 01-01-2021

El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. L’Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020. Com que no se n’ha sol·licitat pròrroga el període transitori finalitzarà en aquesta data. Per tant, sense perjudici de les negociacions que s’estan duent a terme en relació amb un possible acord per a la relació futura i per molt ambiciós que sigui l’acord a què es pugui arribar, a partir de l’1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran subjectes a formalitats i controls duaners.

Com ja l’hem informat, el 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar al Consell Europeu la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, de conformitat amb l’article 50 del Tractat de la Unió Europea.

El 14 de novembre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit van arribar a un acord sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea (BREXIT). També es va elaborar una declaració política que exposa el marc de les relacions futures.

Conformement a l’article 50 apartat 3 del TUE, els Tractats deixaran d’aplicar-se a l’Estat que es retira a partir de la data d’entrada en vigor de l’Acord de Retirada o, en defecte d’això, al cap de dos anys de la notificació, excepte si el Consell Europeu, d’acord amb aquest Estat, decideix per unanimitat prorrogar aquest termini.

El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea.

L’Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual es continuarà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. La Unió Europea tractarà el Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte referent a la seva participació en les institucions de la UE i en les estructures de governança. En particular, durant aquest període les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres.

Com que no s’ha sol·licitat cap pròrroga del període transitori, finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Per tant, sense perjudici de les negociacions que s’estan duent a terme en relació amb un possible acord per a la relació futura i per molt ambiciós que sigui l’acord a què es pugui arribar, a partir de l’1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran subjectes a formalitats i controls duaners.

L’AEAT ha publicat al seu web quines són les conseqüències del BREXIT en els diferents tràmits i impostos que es veu afectats:

COMPTE ENRERE PER AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2020

Considerant que ja ens acostem al tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2020, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per a 2020, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per a 2021 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms. En forma de resum, li oferim una sèrie de recomanacions.

Llegir més

Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2020

Considerant que ja ens acostem al tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2020, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per a 2020, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per a 2021 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms. En forma de resum, li oferim una sèrie de recomanacions.

S’acosta el final de l’any 2020 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2020, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats,  empresaris i professionals.

Cal tenir en compte que aquest exercici 2020 es presenta com un any que oferirà múltiples novetats, derivades tant de la reforma fiscal que el Govern inclou en la Llei de PGE per a 2021, com de les circumstàncies especials que s’estan produint per la COVID-19. Aquestes circumstàncies sens dubte afectaran l’economia i també l’àmbit tributari, amb mesures excepcionals, la majoria transitòries, però de gran importància i transcendència per al càlcul del tancament de l’exercici 2020.

Les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus tenen repercussió en l’àmbit tributari. Així, els ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), la doble declaració de l’impost sobre societats i comptes anuals, les línies d’avals ICO COVID-19, les pèrdues de valor de les inversions en accions, etc. influeixen en l’IS/IRPF de 2020.

A més, pel que fa a l’impost sobre societats no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Els incentius fiscals aplicables a la indústria de l’automoció en el 2020 i 2021.
 • Les novetats aplicables a les autoritats portuàries, tant a l’efecte de rendes exemptes com de deducció de determinades despeses.
 • Les novetats en la deducció per inversions en produccions estrangeres cinematogràfiques i sèries audiovisuals.
 • Els esdeveniments d’especial interès públic vigents en el 2020.
 • L’excepció al dret de separació del soci.
 • La modificació extraordinària de la modalitat de pagaments fraccionats.
 • La suspensió de la causa de dissolució per pèrdues (COVID-19)

D’altra banda, amb data de 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie de mesures fiscals, entre les quals destaquen:

 • IRPF: increment de 2 punts percentuals per a bases liquidables superiors a 300.000 €, amb la qual cosa, si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes, s’arribaria a uns marginals màxims d’entre 45,5 i el 51,5%. A més, s’apugen 3 punts, passant el marginal del 23 al 26%, en la tarifa de l’estalvi. Finalment, es rebaixarà l’aportació màxima a plans de pensions individuals de 8.000 a 2.000 €, i s’apuja el límit conjunt d’aportacions individuals i de plans d’empresa de 8.000 a 10.000 €
 • IP: s’apujarà el marginal màxim de la tarifa estatal del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa n’afecta la tarifa, així com les deduccions i bonificacions. De fet, en l’actualitat hi ha diverses comunitats en què aquest tipus supera el 3%
 • IS: es redueix l’exempció per beneficis percebuts i per les plusvàlues generades en la transmissió de participacions significatives de filials del 100 al 95%, si bé només per a entitats amb import net del volum de negocis superior a 40M €. Fora d’aquesta llei, i en la tramitació del projecte de llei de mesures per prevenir el frau, es pretén tornar a atorgar la competència en la comprovació de requisits de les SICAV a l’AEAT i modificar el règim de les SOCIMI sotmetent a un gravamen del 15% els beneficis no distribuïts als seus socis
 • IVA: s’incrementa del 10 al 21% el tipus aplicable a la venda de begudes ensucrades que no es realitzi en establiments d’hostaleria
 • Impost sobre la primes d’assegurança: s’incrementa el tipus del 6 al 8%
 • Impost sobre hidrocarburs: s’incrementa el tipus estatal de 30,7 cèntims/litre a 34,5

D’altra banda es recorden altres mesures fiscals que es posen en marxa al marge d’aquesta llei de pressupostos:

 • Creació del nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables
 • Creació del nou impost estatal sobre residus
 • Impost sobre determinats serveis digitals
 • Impost sobre transaccions financeres

A més, no podem perdre de vista, que el nou projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha iniciat la tramitació parlamentària amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats del 23 d’octubre de 2020, que  modificarà articles concrets de la pràctica totalitat de lleis tributàries: IRPF, societats, IVA, ITP i AJD, successions i donacions, no residents, patrimoni, hisendes locals, a més de la Llei General Tributària i altres disposicions com la Llei del cadastre o Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Des del punt de vista comptable, cal destacar un apreciable esforç extra per part de l’ICAC, que ha emès un gran nombre de consultes dirigides a aclarir algunes de les qüestions més complexes en l’aplicació dels plans generals de comptabilitat i s’han aprovat determinades resolucions per l’ICAC, com la Resolució de 5 de març de 2019 que desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que també aclareix nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes. Entre molts dels canvis que s’esdevindran, ens trobarem el projecte de la modificació del PGC, pendent de tràmit legislatiu, i la Resolució de les normes de registres i valoració dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici 2018. Ambdues afectaran de manera significativa als estats financers i comportaran l’adopció de les NIIF 9 d’Instruments Financers i la NIIF 15 d’Ingressos procedents de contractes amb clients.

Cal tenir en compte que a causa de les implicacions de la crisi del coronavirus en l’àmbit de la comptabilitat i de l’auditoria a Espanya, la projectada adaptació de la normativa comptable espanyola a la NIIF-UE 9 Instruments financers i a la NIIF-UE 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients s’endarrereix fins als exercicis iniciats a partir del 1 de gener de 2021.

També s’ha publicat el Reglament (UE) 2020/1434, de la Comissió, de 9 d’octubre, que modifica el Reglament (CE) núm. 1126/2008, pel qual s’adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, quant a la Norma Internacional de Comptabilitat 16. Arrendaments.

Tot això sense perjudici que estan pendents d’aprovar-se a data de tancament d’aquesta edició, alguns projectes de llei i normes de desenvolupament, i determinats projectes d’ordres ministerials, i de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les noves o modificades tarifes autonòmiques i si s’han establert noves deduccions o se n’han modificat algunes de les ja existents.

L’informem que es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

A continuació, de manera resumida, de cara al tancament de l’exercici, li oferim una sèrie de recomanacions. 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pla General Comptable (PGC) i ajustos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost. Entre altres ajustos positius, convé comprovar: les despeses comptables derivades de multes, sancions, donacions o donatius; per l’impost sobre societats, administrador el càrrec retribuït del qual no figura en els estatuts, liberalitats i atencions a clients i proveïdors que excedeixin de l’1% de l’import net del volum de negocis; etc. deterioracions comptables a excepció de les corresponents a existències i insolvències de deutors, aquestes últims si es compleixen uns certs requisits sí que seran deduïbles; despeses derivades de l’excés pagat amb motiu de l’extinció d’una relació laboral o mercantil (que excedeixi del 1.000.000 € o de l’import exempt si és superior a aquesta xifra); provisió per devolucions de vendes, excessos d’amortitzacions o provisions; imputació temporal de despeses i ingressos abans o després de la seva meritació si no ho permet la norma fiscal, despeses financeres no deduïbles en grups mercantils i l’excés de despeses financeres sobre el límit del 30% del benefici operatiu si superen el 1.000.000 €, etc. I com a ajustos negatius, cal comprovar: la llibertat d’amortització, excés d’amortitzacions comptabilitzades en exercicis anteriors que no fossin deduïbles; pèrdues per deterioració comptabilitzades en exercicis anteriors, que no es poguessin deduir, i que reverteixen en l’exercici al ritme de l’amortització, perquè es transmeten o perquè es produeix la pèrdua definitiva; operacions que s’hagin de valorar a valor de mercat fiscalment i no per comptabilitat; operacions amb pagament ajornat en l’exercici en el qual es produeix la transmissió, dividends i plusvàlues exemptes derivades de participacions en entitats residents i no residents, etc.

Conseqüències comptables i fiscals a causa de la COVID-19: 

 • Doble declaració de l’impost sobre societats i comptes anuals: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D’acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, recordi que es permet que es presenti una segona autoliquidació de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l’autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.
 • Comptabilitzar l’exoneració de les assegurances socials en els ERTO per força major vinculada a la COVID-19: el tractament preferent que dóna l’ICAC a aquestes bonificacions és el seu registre com una subvenció i registrar-les com un ingrés, tret que l’import en qüestió sigui poc significatiu i en aquest cas aquest import pot minorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte.
 • Renegociació dels arrendaments (moratòries i ajornaments) per la COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades d’una moratòria, així com d’un altre acord o rebaixa en la renda. El nou cost anual de l’arrendament -inclosa la moratòria o rebaixa de la renda- ha de ser distribuït entre els mesos pendents per finalitzar el contracte d’arrendament, i per tant hi haurà una meritació comptable, d’igual forma en aquests mesos, per la part proporcional, encara que no es produeixi el pagament.
 • Línies d’avals ICO COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades de la concessió d’avals ICO per a finançament de les empreses. Des del punt de vista fiscal, entenem que la base imposable de l’impost sobre societats no ha de diferir, pel que respecta a aquest assumpte, del resultat comptable. Entenem que els avals concedits s’han de considerar com una ajuda al finançament al risc, màximament quan el cost de l’aval és assumit directament per les entitats financeres.
 • Pèrdues de valor de les inversions en accions: les accions que una empresa compra a la borsa s’enquadren dins dels instruments financers. Tant si les accions es compren amb finalitat de permanència, com si s’adquireixen amb una finalitat especulativa es valoraran pel seu valor raonable, és a dir, pel preu pagat. Segons el PGC almenys al tancament de l’exercici, s’hauran d’efectuar les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu financer disponible per a la venda, o grup d’actius financers disponibles per a la venda amb similars característiques de risc valorades col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial, i que ocasionin, en el cas d’inversions en instruments de patrimoni, la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l’actiu, evidenciada, per exemple, per un descens prolongat o significatiu en el seu valor raonable.
 • Mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica, del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents. A més, per a inversions realitzades en el 2020, s’estableix la llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada que compleixi determinats requisits. 
 • Mesures fiscals de suport al sector cultural: destaquen l’increment (s’incrementa en 5 punts percentuals els incentius fiscals al mecenatge: deducció per donatius) dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es creen i amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Transaccions amb el Regne Unit (efectes del BREXIT): la sortida del Regne Unit en el 2021 afectarà clarament els autònoms i pimes que facin operacions amb les illes britàniques; unes operacions que en el moment de la sortida deixaran de ser intracomunitàries per convertir-se en importacions o exportacions. Això obligarà autònoms i pimes a sol·licitar l’EORI i passar pels pertinents tràmits duaners i a deixar de declarar aquestes operacions en el model 349 d’operacions intracomunitàries. Convé saber que les operacions extracomunitàries, exportació o importació de béns estan exemptes d’IVA.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no realitza una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres. Recordi que perquè l’activitat d’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat econòmica es requereix que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’Administració tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació. En aquest cas, tant les despeses com els ingressos s’imputaran en la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu de la meritació. Si la seva empresa té beneficis intenti anticipar algunes despeses o retardi alguns ingressos a final d’any. En cas de tenir pèrdues faci el contrari, complint sempre els criteris d’imputació temporal.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació. Es considera que estem davant una operació a termini quan s’hagi pactat que la contraprestació es percebi mitjançant pagaments successius o en un sol pagament i que, entre el lliurament i el venciment de l’últim o únic termini, transcorri més d’un any.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost. Recordi que hi ha una taula simplificada comuna per a tots els sectors d’activitat. En el mètode de taules, es pot canviar d’un any a un altre entre el coeficient màxim i mínim.

Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. Si en el seu balanç té algun element patrimonial usat, podrà amortitzar-lo aplicant el percentatge màxim de taules que li correspongui multiplicat per 2. L’immobilitzat intangible amb vida útil definida s’amortitzarà fiscalment atenent la seva vida útil.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en 10 anys (10%), i la llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, i per als intangibles el coeficient aplicable serà 1,5). Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu. 

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de deterioracions que en el seu moment van ser fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost.

Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no arribant a un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deterioració de participacions dotades abans del 01-01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans del 01-01-2013. Amb independència que es produeixi o no la reversió del valor de la participació, el subjecte passiu haurà d’integrar en la base imposable de l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per parts iguals en cadascun dels cinc períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2016. D’aquesta manera, en els períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021, haurà quedat integrada la pèrdua dotada en el seu moment per la seva totalitat, a pesar que no hagi revertit el valor de la participació. En el cas que es produeixi la transmissió dels valors, la deterioració pendent de reversió s’imputarà al període en el qual es produeixi la transmissió, amb el límit de la renda positiva obtinguda.

Limitació de pèrdues per transmissió de participacions: s’impedeix la deducció de les pèrdues que es produeixin en la transmissió de participacions d’entitats residents i no residents en els casos de participació significativa (participació d’almenys un 5% o un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros), si bé s’entén complert si es va assolir en qualsevol dia de l’any anterior a la transmissió. Així mateix, s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents en què, no assolint un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%. S’admet l’aplicació parcial del que es disposa anteriorment si els requisits també es compleixen de manera parcial.

Deducció de pèrdues per transmissió de participacions: es continuaran integrant les pèrdues derivades de la transmissió de participacions residents, però només quan en qualsevol dia de l’any anterior no s’hagi arribat en la participada un percentatge del 5% o un valor d’adquisició de 20 milions d’euros i, si la pèrdua és per transmissió de participacions en no residents, només en cas de no assolir aquest percentatge, però si es compleix el requisit d’imposició mínima al país on radiqui la participada. 

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles -comptabilització de l’impost sobre societats, multes, sancions penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius-. En el seu cas caldrà realitzar un ajust positiu al resultat comptable per l’import de la despesa comptabilitzada. Recordi que les despeses per atencions a clients i proveïdors continuen sent deduïbles, però amb el límit anual de l’1% de l’import net del volum de negocis, i que no es considera una liberalitat retribuir als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, i tampoc per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral. No són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral comuna, especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de consells d’administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels següents valors: 1.000.000 € o de l’import establert amb caràcter obligatori en l’Estatut dels Treballadors.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins al 1.000.000 € (si el període impositiu de l’entitat té una durada inferior a l’any, s’ha de prorratejar en funció de la durada del període impositiu respecte de l’any). No s’aplica aquest límit en el període impositiu en el qual es produeixi l’extinció de l’entitat, tret que sigui conseqüència d’una operació de reestructuració empresarial.

Operacions vinculades: s’han de valorar obligatòriament a valor de mercat determinades operacions com les que es realitzen entre socis amb el 25% o més de participació i les societats, entre la societat i els administradors (però no respecte a les retribucions percebudes per l’exercici de les seves funcions), entre la societat i els parents (fins a tercer grau) o cònjuges dels socis i administradors i la societat, dues entitats del mateix grup comptable, etc. Aquestes operacions comporten també l’obligació de ser documentades, si bé els requeriments en aquest sentit són diferents depenent de la facturació de l’entitat o el grup, de la naturalesa de les operacions i del seu import. Tingui present també la norma de seguretat per a determinades operacions vinculades entre socis professionals i les seves societats professionals.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys. 

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir d’aquesta només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) la compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) la compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que seran aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial d’ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per aplicar el règim d’ERD en el període en el qual el va superar i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix la base en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2020. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat, així com la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per aplicar les deduccions és de 15 anys des del període en què es van generar i no es van poder deduir, i de 18 anys per als saldos de R+D+i. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Quadre de deduccions per inversions vigent en el 2020

DEDUCCIONS PER A INCENTIVAR DETERMINADES ACTIVITATS

PERCENTATGE DEDUCCIÓ

BASE DE DEDUCCIÓ

Deducció per activitats de R+D (art. 35.1 LIS)

25%

Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors.

42%

Despeses del període en R+D, sobre l’excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.

17%

Despeses de personal d’investigadors qualificats de R+D.

8%

Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).

Deducció per activitats d’innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)

12%

25%

Despeses del període en innovació tecnològica.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, el RDL 23/2020 de 23 de juny incrementa el percentatge de la deducció en innovació en processos  al 25%.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS)

25%. Des del 01-01-2020 s’eleva al 30%

Fins a 1M €

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS)

20%. Des del 01-01-2020 s’eleva al 25%

El límit absolut de la deducció és de 3 milions d’euros. Des del 01-01-2020 s’eleva a 10 milions.

Sobre l’excés de 1M €

Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.2 LIS)

1

20%. primer milió de base de la deducció

Des del 01-01-2020 s’eleva al 30%

25% (des del 01-01-2020) sobre l’excés.

Despeses realitzades a Espanya directament relacionades amb la producció, sempre que siguin almenys de 1M €. No obstant això, des del 01-01-2020 per a les despeses de preproducció i postproducció destinades a animació i efectes visuals realitzats en territori espanyol, el límit s’estableix en 200.000 euros.

L’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d’euros. Des del 01-01-2020 s’eleva a 10 milions.

Deducció per producció de determinats espectacles en viu (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.3 LIS)

20%

Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l’import de 500.000 euros per contribuent

Deducció per creació d’ocupació (sempre que compleixin els requisits de l’art. 37 LIS)

3.000 €

Totes les empreses: pel primer treballador menor de 30 anys amb contracte de temps indefinit regulat en l’article 4 de Llei 3/2012 de reforma laboral.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn al 1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, deroga l’article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que establia la possibilitat de subscriure contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, la disposició transitòria sisena del citat Reial decret llei 28/2018 estableix que els contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors subscrits fins al 1 de gener de 2019, es consideren vàlids i es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva subscripció, així com en el seu cas els incentius corresponents

50%

Empreses amb menys de 50 treballadors, a més de la deducció anterior, la quantitat que resulti menor de: prestació per desocupació pendent de percebre o import corresponent a 12 mensualitats de la prestació que tingués reconeguda.

Deducció per creació d’ocupació per a discapacitats (art. 38 LIS)

9.000 €

Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥33% a <65%.

12.000 €

Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%.

IRPF. EMPRESARIS I PROFESSIONALS

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, en el seu cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica, i que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En el cas d’estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets estimació objectiva, per mòduls, pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, en el seu cas, renunciar a mòduls en el mes de desembre de 2020 per canviar en el 2021. Tingui present que com a conseqüència de la COVID-19, es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant-lo en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents podran tornar en el 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d’enguany al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

Tingui present que es prorroga per a 2020 els límits establerts en el 2019 per al règim d’estimació objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i de 125.000 €.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, al percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits. 

Implicacions de les mesures COVID-19 en la declaració de l’IRPF de 2020: les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus tenen repercussió en l’àmbit tributari. Així, els ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball) influeixen en l’IRPF de 2020.

Tingui en compte la transcendència tributària de l’obligació de declarar en IRPF, arrendament d’immobles, rescat de plans de pensions, rendes en espècie per cessió de vehicles, pèrdua de la deducció per maternitat, regularització IRPF per regles especials d’imputació en cas d’anul·lació de l’ERTO, i canvis en la determinació dels percentatges de retenció, etc.

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2019. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les Comunitats Autònomes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

EL TRIBUNAL SUPREM RECONEIX EL DRET A COTITZAR EL 100% EN PASSAR DE JUBILACIÓ PARCIAL A COMPLETA

La Sala social del Tribunal Suprem, en una sentència del 1 d’octubre de 2020, ha confirmat la seva doctrina en el sentit que, quan l’interessat es va jubilar prèviament de manera parcial (amb subscripció simultània de contracte de relleu de l’empresa amb un altre treballador), en la base reguladora de la pensió de jubilació s’han de computar les cotitzacions del període de treball a temps parcial elevant-les al 100%, això és, com si durant aquest període s’hagués treballat a jornada completa.

Llegir més

El Tribunal Suprem reconeix el dret a cotitzar el 100% en passar de jubilació parcial a completa

La Sala social del Tribunal Suprem, en una sentència del 1 d’octubre de 2020, ha confirmat la seva doctrina en el sentit que, quan l’interessat es va jubilar prèviament de manera parcial (amb subscripció simultània de contracte de relleu de l’empresa amb un altre treballador), en la base reguladora de la pensió de jubilació s’han de computar les cotitzacions del període de treball a temps parcial elevant-les al 100%, això és, com si durant aquest període s’hagués treballat a jornada completa.

L’informem que la Sala social del Tribunal Suprem, en una sentència del 1 d’octubre de 2020, recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 1101/2018, ha confirmat la seva doctrina en el sentit que, quan l’interessat es va jubilar prèviament de manera parcial (amb subscripció simultània de contracte de relleu de l’empresa amb un altre treballador), en la base reguladora de la pensió de jubilació s’han de computar les cotitzacions del període de treball a temps parcial elevant-les al 100%, això és, com si durant aquest període s’hagués treballat a jornada completa.

En el supòsit resolt pel Tribunal Suprem, l’interessat va sol·licitar que es computessin les cotitzacions elevades al 100%, però les sentències del Jutjat social i del Tribunal Superior de Justícia van entendre que s’havien de computar les cotitzacions realment efectuades sense cap increment.

El Tribunal Suprem amb això confirma la solució avançada anteriorment en altres resolucions, enfront del criteri aplicat per les entitats gestores, a l’hora d’aplicar l’article 18.2 del Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre que regula la jubilació parcial i la Seguretat Social dels treballadors a temps parcial:

Per al càlcul de la base reguladora de la pensió es tindran en compte les bases de cotització corresponents al període de treball a temps parcial en l’empresa on va reduir la seva jornada i salari, incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hagués correspost d’haver realitzat en l’empresa, en aquest període, el mateix percentatge de jornada desenvolupat abans de passar a la situació de jubilació parcial, i sempre que hagués sigut simultani amb un contracte de relleu.

Per a més informació vegeu sentència del 01-10-2021

PENSIONS, COTITZACIONS I ALTRES MESURES LABORALS DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021

Amb data 30 d’octubre de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (i el calendari de la seva tramitació parlamentària), que contempla una sèrie de mesures laborals. Entre altres novetats, les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI. La pujada programada de l’IPREM d’un 5%, suposarà un increment en l’import dels subsidis per desocupació.

Llegir més

Pensions, cotitzacions i altres mesures laborals del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

Amb data 30 d’octubre de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (i el calendari de la seva tramitació parlamentària), que contempla una sèrie de mesures laborals. Entre altres novetats, les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI. La pujada programada de l’IPREM d’un 5%, suposarà un increment en l’import dels subsidis per desocupació.

L’informem que amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (PLPGE 2021) i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie de mesures laborals. Entre altres novetats, les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, el 1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI. La pujada programada de l’IPREM d’un 5%, suposarà un increment en l’import dels subsidis per desocupació.

A continuació els resumim les principals mesures laborals/socials incloses en aquest PLPGE 2021, amb l’advertiment que poden ser objecte de canvis com a conseqüència de les esmenes que s’aprovin en el seu tràmit parlamentari. Caldrà esperar al debat de totalitat, previst per als dies 11 i 12 de novembre, per conèixer el parer dels diferents grups parlamentaris, o més exactament d’aquells que tenen la clau de la decisió per decantar la balança en un sentit o un altre respecte a la seva admissió a tràmit i posterior tramitació parlamentària fins a l’aprovació, si escau, pel Ple del Congrés en la setmana de 30 de novembre al 3 de desembre, passant pel Senat i la seva aprovació definitiva pel Congrés sempre que en la Cambra Alta s’haguessin incorporat esmenes al text remès.

1. Pensions

 • Se suspèn l’aplicació del sistema de revaloració de les pensions de la Seguretat Social i de classes passives durant l’exercici 2021. Per a aquest exercici s’estableix una revaloració mitjana de les pensions del 0,9% que no podran superar el límit màxim de 2.707,49 euros mensuals o 37.904,86 euros anuals. El límit d’ingressos per percebre els complements per mínims es fixa en 7.707 euros/any (8.990,00 euros/any si existeix cònjuge a càrrec).
 • La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa s’incrementa en el 1,8% i queda establerta en 5.639,20 euros/any. El complement per habitatge es fixa en 525 euros/any, per al pensionista que acrediti fefaentment que no té habitatge en propietat i que tingui, com a residència habitual, un habitatge llogat.
 • Les pensions del SOVI queden establertes en 6.183,80 euros/any.
 • Per al manteniment del poder adquisitiu de les pensions i altres prestacions públiques, es preveu que els qui hagin percebut pensions amb anterioritat al 01-01-2021 que hagin estat revaloritzades en aquest exercici, rebin, abans del 01-04-2022 i en un únic pagament, que compensi els increments de l’IPC durant l’any 2021, si aquest fos superior al 0,9%.
 • · Es preveu que sigui l’entitat gestora la que, quan es causi una nova pensió incompatible amb la percebuda pel beneficiari, continuï amb l’abonament de la de quantia més elevada. No obstant això l’interessat podrà revocar aquest acord i optar per la pensió suspesa.
 • Es fixen les quanties de les prestacions familiars. També s’estableix la quantia de l’assignació econòmica i el límit d’ingressos anuals per als beneficiaris que, de conformitat amb les disposicions transitòries de l’ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l’assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.
 • Es fixen les quanties dels subsidis econòmics de garantia d’ingressos mínims i de mobilitat i compensació per despeses de transport. Es preveu que a proposta del MIMSS pugui incoar els procediments de revisió, a l’efecte de practicar l’ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada.
 • S’ajorna una vegada més l’establiment d’un sistema de compensació per reconèixer en favor de les persones interessades, d’un període d’assimilació del temps de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria que compensi la interrupció de les carreres de cotització ocasionada per aquestes circumstàncies.

2. Cotitzacions a la Seguretat Social

 • Es manté el topall màxim de la base de cotització en 4.070,10 euros mensuals (o de 135,67 euros diaris). El topall mínim queda pendent de l’aprovació del SMI, ja que la seva quantia és equivalent al SMI vigent a cada moment, incrementat en un sisè.
 • Es mantenen les bases màximes de cotització així com els tipus de cotització fins ara vigents. Les bases mínimes, segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI.
 • En el sistema especial d’empleats de la llar, les bases de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI. Es mantenen les bonificacions i reduccions fins ara vigents.
 • En el RETA: es mantenen les bases de cotització així com els tipus aplicables excepte els corresponents a contingències professionals (que passa de l’1,1% a l’1,30%) i a cessament d’activitat (que passa del 0,8% al 0,9%) d’acord amb el règim transitori previst en el RDL 28/2018.
 • S’eleva al 9% la cotització especial de solidaritat prevista per als supòsits de jubilació activa tant en el règim general com en el RETA.
 • Respecte del cos de membres de l’Ertzaintza, s’eleva al 10,60% el tipus de cotització addicional per contingències comunes previst per a l’anticipació de l’edat de jubilació, per equipar-lo amb l’establert per a bombers i membres de la policia local.

3. Sector públic

 • S’incrementen les retribucions del personal al servei del sector públic en un 0,9% respecte a les vigents a 31-12-2020. Es permet, a més, realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius sempre que no se superi l’increment global fixat. Es preveu la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012 per a les Administracions i entitats que no haguessin abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre.
 • No es permet la contractació de personal temporal, ni realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
 • Es modifica l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) per incloure els següents drets dels funcionaris:
  • permís retribuït per hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs hospitalari de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,
  • possibilitat de gaudir el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment dins dels 12 mesos comptats des de la resolució judicial o administrativa que la constitueix (i no només fins que el fill compleixi 12 mesos),
  • possibilitat de substitució del gaudi de les vacances per la seva compensació econòmica en cas de conclusió de la relació de serveis per causes alienes a la seva voluntat i en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per defunció fins a un màxim de 18 mesos.

4. Fons de pensions

S’estableix la promoció de fons de pensions públics d’ocupació. Per a això es preveu que en el termini màxim de 12 mesos, el Govern presenti un projecte de llei en el qual s’atribueixi a l’Administració General de l’Estat capacitat legal per a la seva promoció. Es tractarà de fons de pensions públics als quals podran adscriure’s els plans de pensions del sistema d’ús d’aportació definida per a la jubilació que així ho estableixin en les seves especificacions; i, per defecte, els plans de pensions de la modalitat d’ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret. Es podrà preveure la integració de plans de pensions associats de treballadors autònoms.

Així mateix, es redueix de 8.000 a 2.000 el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions. No obstant això, aquest límit s’incrementa en 8.000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.

5. Formació professional

S’estableixen les fonts de finançament de la formació professional per a l’ocupació per a 2021. A més, es permet aplicar la concessió directa de subvencions a ajuts que permetin conciliar l’assistència a la formació amb la cura de fills elevant l’edat dels menors dels 6 als 12 anys.

Així mateix, es preveu que reglamentàriament s’estableixin les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per finançar les accions formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva.

6. Bonificacions i reduccions

 • Es prorroga amb vigència indefinida l’incentiu a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats al turisme.
 • Es manté, ara amb vigència indefinida, la bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en cas de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
 • Es manté la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (prima prevenció) per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estendrà fins que es procedeixi a la reforma de la norma reguladora, que s’haurà de produir al llarg de l’any 2021.
 • Durant el 2021 per al sistema especial per a manipulació i empaquetat del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació  es preveu una reducció del 70% i una bonificació del 8,75% a aportació empresarial a la cotització per contingències comunes. Ambdues aniran disminuint progressivament en les successives LPGE fins a la seva supressió.
 • S’estableix una bonificació del 45% en les quotes empresarials per contingències comunes per als penats que realitzin activitats laborals en institucions penitenciàries, tret que siguin més beneficioses les establertes per a les relacions laborals de caràcter especial.

7. Interès legal i l’interès de demora

L’interès legal dels diners es manté, per a l’any 2021, en el 3% i l’interès de demora en el 3,75%.

8. IPREM

Després de 10 anys de congelació, el projecte de PGE 2021 contempla un increment del 5% en l’IPREM. 

S’estableix que les quanties de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2021 seran les següents:

 • diari: 18,83 euros;
 • mensual: 564,90 euros;
 • anual: 7.908,60 euros o 6.778,80 euros si expressament s’exclouen les pagues extraordinàries.

9. Altres novetats

 • S’amplia l’àmbit de protecció del FOGASA per incloure les indemnitzacions previstes en cas d’extinció del contracte a instàncies del treballador com a conseqüència d’un trasllat per causes ETOP o d’una modificació substancial de condicions de feina. En aquest últim cas, l’import màxim que abonarà el FOGASA es limita a 9 mesos.
 • S’estableix l’obligació de les mutualitats de previsió social de posar a la disposició de la TGSS una relació dels professionals col·legiats que les integren. Aquesta obligació estarà vigent des del 01-03-2021. El seu incompliment queda tipificada com una infracció greu.
 • S’ajorna novament l’aplicació de les previsions de l’Estatut del treball autònom, respecte dels treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
 • Se suspèn el sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, regulat pel RD 231/2017 de 10 de març, a l’espera de la promulgació d’una nova norma que la substitueixi aquesta i que “s’haurà de produir al llarg de 2021”.
 • S’aplica al RETA el règim general d’incompatibilitat de pensions.

ACTIVAT EL PLA RENOVE 2020: AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES

Si la seva empresa s’està plantejant d’adquirir algun vehicle, sàpiga que ja s’han activat els ajuts del Pla RENOVE 2020. Poden sol·licitar-los les empreses que adquireixin (directament o per lísing o rènting) vehicles nous (turismes, autocars, furgonetes, etc.) adquirits i matriculats a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, o vehicles seminous d’un concessionari i matriculats després del 1 de gener de 2020. El termini per sol·licitar l’ajut s’acaba el 31 de desembre o quan s’esgotin els fons, per la qual cosa no demori la sol·licitud.

Llegir més

Activat el Pla RENOVE 2020: ajuts per l’adquisició de vehicles

Si la seva empresa s’està plantejant d’adquirir algun vehicle, sàpiga que ja s’han activat els ajuts del Pla RENOVE 2020. Poden sol·licitar-los les empreses que adquireixin (directament o per lísing o rènting) vehicles nous (turismes, autocars, furgonetes, etc.) adquirits i matriculats a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, o vehicles seminous d’un concessionari i matriculats després del 1 de gener de 2020. El termini per sol·licitar l’ajut s’acaba el 31 de desembre o quan s’esgotin els fons, per la qual cosa no demori la sol·licitud.

Com ja l’informàrem en el seu moment, al BOE del 6 de juliol de 2020 es va publicar el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, que regula el programa de Renovació de Vehicles 2020 (Pla RENOVE 2020), dotat amb 250 milions d’euro, i que s’integra dins del Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció presentat pel Govern el 15 de juny de 2020.

Doncs bé, des del passat 20 d’octubre ja està disponible l’aplicació informàtica que permet sol·licitar els ajuts a la compra de cotxe nou. Si la seva empresa s’està plantejant d’adquirir algun vehicle, sàpiga que ja es poden sol·licitar els ajuts per a l’adquisició de vehicles (Pla RENOVE 2020):

 • Poden sol·licitar-los les empreses que adquireixin (directament o per lísing o rènting) vehicles nous (turismes, autocars, furgonetes, etc.) adquirits i matriculats a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, o vehicles seminous d’un concessionari i matriculats després de l’1 de gener de 2020. Per a algunes classes de vehicles és obligatori donar-ne un altre de baixa.
 • La quantia de l’ajuda depèn del tipus de vehicle (pot oscil·lar entre 200 i 4.000 euros), i en alguns casos s’apliquen increments (per exemple, si s’adquireixen determinats tipus de vehicles el concessionari ha de fer un descompte addicional de fins a mil euros).
 • El termini per sol·licitar l’ajut s’acaba el 31 de desembre o quan s’esgotin els fons, per la qual cosa no demori la sol·licitud. L’avaluació i validació dels expedients d’ajuts es començarà a realitzar al novembre i serà un procés que s’estengui durant els sis primers mesos del 2021. Els primers pagaments arribaran a partir del mes de desembre i durant la primera meitat del 2021.

Els sol·licitants dels ajuts del pla podran presentar la seva sol·licitud a través de l’aplicació habilitada a aquest efecte pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en la seva seu electrònica: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/paginas/index.aspx.

En un primer tram es destinaran 230 milions d’euros a renovar el parc de turismes (200 milions), vehicles comercials (25 milions) i motocicletes (5 milions). D’altra banda, l’adquisició de vehicles industrials i autobusos es fomentarà amb 20 milions.

El programa, que no és compatible amb el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), pretén la substitució dels vehicles més antics en circulació, que són més contaminants i menys segurs, per uns altres més moderns i seguint el criteri de neutralitat tecnològica.

Per accedir als ajuts, és obligatori lliurar un cotxe d’almenys deu anys d’antiguitat i de set anys, en cas de ser un comercial.

També hauran de tenir la ITV en vigor i el destinatari últim de l’ajut haurà de posseir la titularitat del vehicle desballestat almenys durant els dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut.

Els ajuts es destinaran a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou matriculat a partir del 15 de juny (inclòs).

A més, el beneficiari de l’ajut haurà de mantenir la titularitat del vehicle i la seva matriculació a Espanya almenys durant dos anys des del moment de la concessió de la subvenció.

Així mateix, dins del pla també s’inclouen models seminous, a comptar des de gener del 2020, com una mesura que busca ajudar els concessionaris a donar sortida als vehicles automatriculats durant el període de confinament.

Com tributen els ajuts rebuts?

Els ajuts rebuts del Pla RENOVE 2020 estan subjectes a l’impost sobre la renda, per la qual cosa s’haurà d’incloure l’import de l’ajut públic rebut en 2021 en l’apartat guanys patrimonials de l’esborrany o declaració. Cal destacar que només s’hauran d’incloure els imports dels ajuts rebuts per l’Estat, i no es consideraran per al seu càlcul els descomptes realitzats pel concessionari.

Per a més informació vegeu: Guia RENOVE 2020

OBLIGACIONS FISCALS NOVEMBRE – DESEMBRE 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals novembre – desembre 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2020: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2021: CCT
  La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2020. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renuncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2019: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Autoliquidació: 583
 • Any 2020: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

 

DESEMBRE

Fins al 21 de desembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Setembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2020: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2019. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2021 i successius: 036/037

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2021 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2021 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2021 i 2022: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2021: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2021, 2022 i 2023: 036/037

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8247

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf

2. Ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l’Ebre

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8244

Data de publicació: 9/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816054.pdf

3. Ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8243

Data de publicació: 8/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815819.pdf

4. Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2019-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8243

Data de publicació: 8/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815909.pdf

5. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8237

Data de publicació: 30/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8237/1814431.pdf

6. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8257

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: 24/11/2020

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819024.pdf

7. Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8257

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: 24/11/2020

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819018.pdf

8. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8257

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: 24/11/2020

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1818980.pdf

9. Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8257

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819080.pdf

10. Ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2020-2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8257

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819086.pdf

11. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8251

Data de publicació: 21/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8251/1817750.pdf

12. Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8256

Data de publicació: 27/10/2020

Termini: 31/12/2020

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818774.pdf

13. Suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8252

Data de publicació: 22/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de la Presidència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf

14. Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8252

Data de publicació: 22/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817982.pdf

15. Ajuts de minimis corresponents a l’any 2020-2021 per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8256

Data de publicació: 27/10/2020

Termini: 6/11/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818828.pdf

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma d’Aragó cofinançades amb Fons de la Unió Europea

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: 21/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35265.pdf

2. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable en la Comunitat Autònoma de Cantàbria cofinançades amb Fons de la Unió Europea

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: 9/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35264.pdf

3. Ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l’any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 271

Data de publicació: 13/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-B-2020-34960.pdf

4. Subvencions per a la realització de projectes de Recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes dins del Programa Nacional de Mesures d’Ajuda a l’Apicultura

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 284

Data de publicació: 27/10/2020

Termini: 11/11/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-37955

5. Ajuts per a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 281

Data de publicació: 24/10/2020

Termini: 13/11/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-B-2020-37355.pdf

6. Ajuts per a la modernització i innovació digital del sector de les arts visuals

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 276

Data de publicació: 19/10/2020

Termini: 9/11/2020

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-B-2020-36184.pdf

7. Ajuts per la recerca, creació i producció artístiques en el camp de les Arts Visuals

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 276

Data de publicació: 19/10/2020

Termini: 9/11/2020

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-B-2020-36183.pdf

8. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència per a l’autoocupació, a entitats col·laboradores sense ànim de lucre per a l’any 2021 en el territori de Melilla

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 285

Data de publicació: 28/10/2020

Termini: 28/11/2020

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-B-2020-38134.pdf

COVID-19. PUBLICADA LA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA FINS AL 9 DE MAIG DE 2021

Prèvia autorització pel Congrés dels Diputats, s’ha publicat al BOE el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020 des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021. A partir d’aquest moment, correspondrà a qui ostenti la presidència en cada comunitat autònoma de flexibilitzar o suspendre en els seus respectius territoris no només les mesures relatives a la restricció de les reunions a 6 persones, als confinaments perimetrals i a les limitacions d’aforament en els llocs de culte, sinó també la referida al «toc de queda» (prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat), i es mantindrà, no obstant això, fins a aquest moment l’eficàcia de la mesura en els termes inicialment previstos.

Llegir més

COVID-19. Publicada la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 9 de maig de 2021

Prèvia autorització pel Congrés dels Diputats, s’ha publicat al BOE el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020 des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021. A partir d’aquest moment, correspondrà a qui ostenti la presidència en cada comunitat autònoma de flexibilitzar o suspendre en els seus respectius territoris no només les mesures relatives a la restricció de les reunions a 6 persones, als confinaments perimetrals i a les limitacions d’aforament en els llocs de culte, sinó també la referida al «toc de queda» (prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat), i es mantindrà, no obstant això, fins a aquest moment l’eficàcia de la mesura en els termes inicialment previstos.

L’informem que prèvia autorització pel Congrés dels Diputats (mitjançant la Resolució de 29 d’octubre de 2020), s’ha publicat al BOE el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020 des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

Aquesta pròrroga se sotmetrà a les condicions establertes en el RD 926/2020 citat (i en els decrets que, si escau, s’adoptin), que es veu ara modificat en els següents aspectes:

1. Competència de les autoritats delegades

A partir del 9 de novembre l’eficàcia de la restricció a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn –toc de queda recollit en l’art. 5 del RD 926/2020-, que s’estenia des del passat 25 d’octubre a tot el territori nacional (excepte per a la Comunitat Autònoma de Canàries), desapareix.

Per tant, a partir d’aquest moment, correspondrà a qui ostenti la presidència en cada comunitat autònoma i ciutat amb Estatut d’autonomia modular, flexibilitzar o suspendre en els seus respectius territoris no només les mesures relatives a la restricció de les reunions a 6 persones, als confinaments perimetrals i a les limitacions d’aforament en els llocs de culte, sinó també la referida al «toc de queda» (prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat), i es manté, no obstant això, fins a aquest moment l’eficàcia de la mesura en els termes inicialment previstos. 

2. Rendició de comptes de les dades i gestions en relació amb l’aplicació de l’estat d’alarma

A aquest efecte s’estableix que:

 • El President del Govern sol·licitarà la seva compareixença davant el Ple del Congrés dels Diputats, cada 2 mesos.
 • El Ministre de Sanitat sol·licitarà la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés, amb periodicitat mensual.
 • Transcorreguts 4 mesos de vigència de la pròrroga, la conferència de presidents autonòmics podrà formular al Govern, previ acord favorable del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, una proposta d’aixecament de l’estat d’alarma.

3. Tractament dels enclavaments

Finalment, s’estableix que durant la vigència de l’estat d’alarma, i als seus efectes, els municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que sigui obstacle que pertanyi a una comunitat autònoma diferent de la d’aquells.

NOVES MESURES SOCIALS PER A LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I DE SUPORT AL SECTOR CULTURAL

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020 que entre altres mesures, estableix un nou subsidi especial per desocupació, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes, s’estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i s’habilita l’accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins. A més es regula la suspensió temporal del requisit d’acreditació de la cerca activa d’ocupació per a accedir al programa de renda activa d’inserció i es determina la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

Llegir més

Noves mesures socials per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020 que entre altres mesures, estableix un nou subsidi especial per desocupació, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes, s’estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i s’habilita l’accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins. A més es regula la suspensió temporal del requisit d’acreditació de la cerca activa d’ocupació per a accedir al programa de renda activa d’inserció i es determina la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

L’informem que al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembrepel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, amb el qual s’adopten mesures importants per a la millora i adaptació del marc de protecció als treballadors afectats pels efectes econòmics de la crisi sanitària, que va entrar en vigor el dia 5 de novembre de 2020.

En concret, es crea un nou subsidi especial per desocupació, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes, s’estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i s’habilita, també de manera extraordinària, l’accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins que ho sol·licitin. A més, es regula la suspensió temporal del requisit d’acreditació de la cerca activa d’ocupació per accedir al programa de renda activa d’inserció i es determina la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

1. Subsidi especial per desocupació

S’estableix un subsidi especial per desocupació, de naturalesa extraordinària i quantia de 430 euros (el 2020), durant 90 dies, per a les persones que entre el 14 de març i el 30 de juny passats van esgotar la prestació, subsidi o ajuda de les que s’haguessin beneficiat dins de l’acció protectora per desocupació, sense necessitat de complir el termini d’espera d’1 mes ni acreditar la falta de rendes ni l’existència de responsabilitats familiars. 

Els beneficiaris seran aquells qui, en la data de la sol·licitud, compleixin els següents requisits:

1. Haver extingit per esgotament, entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, alguna de les següents prestacions:

 • La prestació per desocupació, de nivell contributiu (capítol II del títol III de la Llei General de la Seguretat Social -LGSS-).
 • El subsidi per desocupació, sigui quina sigui la modalitat (capítol III del títol III de la LGSS).
 • El subsidi extraordinari per desocupació (disposició addicional 27a LGSS).
 • Els ajuts econòmics vinculats al Programa de renda activa d’inserció (RAI -RD 1369/2006, de 24 de novembre-).

2. Estar en desocupació total i inscrita com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació (SEPE).

3. No tenir dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial o a qualsevol dels ajuts o prestacions enumerats en l’apartat 1 anterior.

Cal tenir en compte que els qui estiguessin complint el mes d’espera d’accés al subsidi per esgotament de la prestació contributiva podran accedir al subsidi que ens ocupa i posteriorment, de manera extemporània, al subsidi d’esgotament, aplicant-se en aquest moment les regles de consum de dies.

4. No ser beneficiaris de renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajut anàleg concedit per qualsevol administració pública.

5. En cas d’haver treballat per compte d’altri després de l’extinció de l’últim dret reconegut, haver cessat en aquest treball amb situació legal de desocupació.

6. No tenir complerta l’edat que s’exigeixi per accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 6 al 30 de novembre de 2020 inclusivament. La presentació de la sol·licitud implicarà la subscripció del compromís d’activitat i fer-ho fora d’aquest termini implicarà la seva denegació.

El dret al subsidi, que naixerà l’endemà de la sol·licitud, tindrà una durada de 90 dies, sense possibilitat de percebre’l en més d’una ocasió, i la quantia a percebre serà l’equivalent al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment (per a 2020: 537,84 € x 80% = 430 €/mes).

2. Ampliació de l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes

Amb caràcter excepcional, els artistes en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, les podran continuar percebent fins al 31 de gener de 2021.

La prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Un cop reconegut el dret a la percepció de la prestació, se suspendrà mentre el titular del dret faci una feina per compte propi o per compte d’altri. La suspensió d’aquest dret suposarà la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà un cop finalitzada la feina, pel temps que resti del període de percepció que correspongui i com a màxim fins al 31 de gener de 2021.

3. Subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Podrà percebre un subsidi per desocupació el personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura que hagi prestat serveis per compte d’altri per a la realització d’un esdeveniment, una obra o espectacle públic en qualsevol suport o mitjà de difusió, i que compleixin els següents requisits:

a) En la data de la sol·licitud del subsidi excepcional estar inscrits com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, i subscriure el compromís d’activitat.

b) No estar treballant per compte propi o per compte d’altri a jornada completa en la data de la sol·licitud del subsidi ni en la de naixement del dret.

c) Haver cessat en l’última feina en un contracte temporal per compte d’altri amb situació legal de desocupació, sense estar treballant per compte propi en la data del cessament.

d) No complir els requisits per accedir a les prestacions per desocupació ni a la prestació per cessament d’activitat previstes en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, ni haver estat beneficiaris d’alguna de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació aprovades com a conseqüència de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19.

e) Acreditar, des del 1 d’agost de 2019 fins al 5 de novembre de 2020, un període d’ocupació cotitzada en el règim general de la Seguretat Social d’almenys 35 dies, que no hagi estat computat per al reconeixement d’un dret anterior, i durant el qual s’hagi treballat per compte d’altri com a personal tècnic o auxiliar per a empreses del sector de la cultura incloses en alguna de les activitats previstes en els codis CNAE 5912 (activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió), 5915 (activitats de producció cinematogràfica i de vídeo), 5916 (activitats de produccions de programes de televisió), 5920 (activitats d’enregistrament de so i edició musical), o entre el 9001 i el 9004 (arts escèniques; activitats auxiliars a les arts escèniques; creació artística i literària i gestió de sales d’espectacles).

Acreditació del cessament en la prestació de serveis. Supòsits:

 • Certificat d’empresa remès per l’empresa. L’empresa o empreses del sector cultural en les quals el treballador hagi cessat hauran de remetre a l’entitat gestora el certificat d’empresa si no ho haguessin fet amb anterioritat, a través de Certific@2.
 • Certificat d’empresa presentat pel treballador. Quan, pel temps transcorregut des del cessament, l’empresa no estigués en condicions de presentar el certificat indicat en el punt anterior, el treballador haurà d’aportar certificació de l’empresa que acrediti haver treballat per compte d’altri com a personal tècnic o auxiliar en el sector de la cultura per a la realització d’un esdeveniment, una obra o espectacle públic.
 • Declaració responsable. Si l’anterior no fos possible per desaparició o negativa de l’empresa, serà suficient una declaració responsable on faci constar que l’activitat realitzada en l’empresa encaixa en el sector per al qual està previst aquest subsidi.

Termini de presentació de la sol·licitud: 15 dies a partir del 6 de novembre de 2020.

El subsidi:

 • naixerà, si se sol·licita en el termini indicat anteriorment, a partir del 6 de novembre de 2020, i s’exigirà per a això que es compleixin els requisits enunciats, excepte la inscripció com a demandant d’ocupació, el 5 de novembre de 2020 (moment d’entrada en vigor del RDL 32/2020);
 • tindrà una durada de 3 mesos, i no es podrà percebre en més d’una ocasió;
 • ascendirà en la seva quantia al 80% de l’IPREM mensual vigent (com s’ha vist, 430 €/mes el 2020), amb independència que els dies treballats per compte d’altri en el sector cultural ho hagin estat a jornada completa o a temps parcial;
 • serà incompatible amb la realització d’una feina per compte propi o per compte d’altri a jornada completa, i per tant, es podrà compatibilitzar amb una feina per compte d’altri a temps parcial, i en aquest cas, es deduirà de la seva quantia la part proporcional al temps treballat.

A la incompatibilitat assenyalada se li afegeixen els casos en què s’estigui percebent qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

4. Accés extraordinari a la prestació per desocupació de professionals taurins

Els professionals taurins que figuressin en el cens d’actius a 31 de desembre de 2019 veuran reconegut l’accés extraordinari a la prestació contributiva per desocupació.

La prestació no serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri. També és incompatible amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Un cop reconegut el dret a la percepció de la prestació, se suspendrà mentre el titular del dret faci una feina per compte propi o per compte d’altri. La suspensió d’aquest dret suposarà la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà una vegada finalitzada la feina, pel temps que resti del període de percepció que correspongui.

El dret naixerà a partir del dia 6 de novembre de 2020, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents a aquesta data. Sol·licitat fora d’aquest termini, el dret naixerà a partir de l’endemà de la sol·licitud.

El dret a la prestació per desocupació quedarà extingit el dia 31 de gener de 2021, amb independència dels dies de dret que fins a aquesta data s’hagin consumit.

Es calcularà prenent com a base reguladora la base mínima de cotització per contingències comunes del grup 7 del règim general (per a 2020: 1.050 €/mes).

5. Suspensió temporal del requisit d’acreditació de cerca activa d’ocupació en l’accés al programa de renda activa d’inserció i al subsidi extraordinari per desocupació

Fins al 31 de gener de 2021 queda suspès el requisit d’acreditació de cerca activa d’ocupació en l’accés al programa de renda activa d’inserció i al subsidi extraordinari per desocupació, de manera que per a ser beneficiari del programa de renda activa d’inserció o del subsidi extraordinari per desocupació, no s’exigirà als seus sol·licitants que acreditin haver realitzat prèviament accions de cerca activa d’ocupació.

6. Determinació de la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus

En la durada del subsidi per desocupació per als treballadors fixos discontinus s’entendran com treballats els períodes en els quals hagin estat beneficiaris de qualsevol de les mesures previstes en l’article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

7. Règim aplicable a les sol·licituds de prestacions per desocupació que, a 5 de novembre de 2020, ja haguessin estat formulades o resoltes favorablement a l’empara de l’article 2 del Reial decret llei 17/2020

Les sol·licituds de prestacions per desocupació formulades a l’empara del que es disposa en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020 que a 5 de novembre de 2020:

 • Es trobin pendents de resolució, es resoldran d’acord amb el que s’estableix en el RDL 32/2020.
 • Ja haguessin estat resoltes favorablement, sense que s’hagués esgotat la prestació, es reconeixerà d’ofici l’ampliació de la seva durada fins al 31 de gener de 2021.
 • Haguessin esgotat la prestació reconeguda a la seva empara, podran presentar una nova sol·licitud perquè se’ls reconegui de nou pel període que finalitza el 31 de gener de 2021.

8. Tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat

Per a agilitar la tramitació dels ERTO per impediment o limitacions d’activitat, s’estableix que la sol·licitud de l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per part de l’autoritat laboral serà potestativa.

PUBLICAT EL CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2021

Al BOE del 2 de novembre s’ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Com cada any hi haurà vuit dies festius, retribuïts i no substituïbles, d’àmbit estatal, quatre d’àmbit autonòmic i dos, de caràcter local, que fixaran els respectius ajuntaments, que sumaran un total de 14 festius anuals.

Llegir més

Publicat el calendari de festes laborals per a l’any 2021

Al BOE del 2 de novembre s’ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Com cada any hi haurà vuit dies festius, retribuïts i no substituïbles, d’àmbit estatal, quatre d’àmbit autonòmic i dos, de caràcter local, que fixaran els respectius ajuntaments, que sumaran un total de 14 festius anuals.

Al BOE del 2 de novembre s’ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen tant:

 • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
 • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar en el seu territori o substituir-les per d’altres (que per tradició els siguin pròpies).

Atenció! A diferència d’enguany, en què diversos festius han caigut en diumenge i s’han traslladat al dilluns, en el 2021 només s’ha fet amb l’Assumpció, el 15 d’agost, a Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries i Castella i Lleó. La resta de comunitats autònomes han optat per recol·locar-lo un altre mes en lloc de traslladar la festa l’endemà. Hi haurà dos ponts importants: el del 12 d’octubre, amb quatre dies i el del 6 i 8 de desembre, amb cinc.

El calendari laboral de 2021 recull 8 dies que seran festius retribuïts i no recuperables a tot Espanya i altres 4 que variaran en funció de la comunitat autònoma. A això se sumen dues jornades festives més de caràcter local, que seran fixades pels ajuntaments. En total, els treballadors disposaran de 14 dies festius en el 2021.

En concret, seran festius comuns a tot Espanya els següents 8 dies festius retribuïts i no recuperables:

 • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
 • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Immaculada Concepció)
 • Dissabte 25 de desembre (La Nativitat del Senyor)

A aquests vuit dies festius de caràcter nacional, se sumen els quatre dies que es fixen per les comunitats autònomes, que figuren en el calendari annex a la resolució -entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes-, als quals s’afegiran els dos dies de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments. 

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2021: 

Descarregui l’arxiu relacionat:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf