CONSELLS PER REDUIR LA FACTURA FISCAL EN L’IRPF 2020

S’acosta el final de l’any 2020 i hem d’aprofitar les opcions que ens ofereix la normativa per reduir la factura fiscal en l’IRPF de 2020: diferir rendes, substituir rendes dineràries per rendes en espècie, determinació d’activitats econòmiques, guanys patrimonials, incrementar deduccions, i tenint en compte les particularitats derivades de la crisi sanitària, quant als ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), etc. Així com les novetats previstes en els projectes de llei de mesures contra el frau i de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 que, encara que es poden modificar al llarg de la seva tramitació parlamentària, hem de tenir-los en compte per avançar decisions de cara a rebaixar la factura fiscal

Llegir més

Consells per reduir la factura fiscal en l’IRPF 2020

S’acosta el final de l’any 2020 i hem d’aprofitar les opcions que ens ofereix la normativa per reduir la factura fiscal en l’IRPF de 2020: diferir rendes, substituir rendes dineràries per rendes en espècie, determinació d’activitats econòmiques, guanys patrimonials, incrementar deduccions, i tenint en compte les particularitats derivades de la crisi sanitària, quant als ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), etc. Així com les novetats previstes en els projectes de llei de mesures contra el frau i de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 que, encara que es poden modificar al llarg de la seva tramitació parlamentària, hem de tenir-los en compte per avançar decisions de cara a rebaixar la factura fiscal

Cada any, abans que arribi el 31 de desembre ens plantegem què podem fer perquè la factura per la declaració de l’IRPF, en aquest cas de 2020, sigui el menys alta possible. Les mesures tributàries aprovades durant aquest any han tingut com a finalitat principal dotar de liquiditat als empresaris i professionals per alleujar la situació de crisi provocada per la COVID-19. De cara a la planificació fiscal cal recordar que actualment s’estan tramitant dos projectes de llei: de mesures contra el frau i de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 que, encara que es poden modificar al llarg de la seva tramitació parlamentària, hem de tenir-los en compte per avançar decisions de cara a rebaixar la factura fiscal.

Així en concret, hem de tenir present que a partir del 2021:

 • D’una banda, es produirà un increment de 2 punts percentuals per a bases liquidables superiors a 300.000 €, amb la qual cosa, si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes, s’arribaria a uns marginals màxims d’entre el 45,5 i el 51,5%. A més, es pugen 3 punts, passant el marginal del 23 al 26%, en la tarifa de l’estalvi. Finalment, es rebaixarà l’aportació màxima a plans de pensions individuals de 8.000 a 2.000 €. Així mateix, l’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix de 2.500 a 1.000 €.
 • D’altra banda, els contribuents que visquin en una comunitat autònoma en la qual el seu codi civil contempli el pacte successori, els convé tenir present que, a partir de l’any en què s’aprovi la Llei de mesures de prevenció del frau, el beneficiari que transmeti abans de la defunció del causant els béns adquirits en mantindrà el valor d’adquisició, per la qual cosa se li pot manifestar una plusvàlua perquè no s’ha actualitzat el valor del bé o dret adquirit pel pacte successori. Per tant, una bona estratègia pot ser alienar el bé adquirit abans que finalitzi el 2020.
 • Finalment, i també d’una certa manera relacionat amb l’IRPF, cal tenir en compte que per a 2021 es pujarà el marginal màxim de la tarifa estatal de l’impost sobre el patrimoni del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa arriba a la mateixa tarifa, així com a deduccions i bonificacions. De fet, en l’actualitat hi ha diverses comunitats en les quals aquest tipus supera el 3%

Incloem a continuació una sèrie de consells sobre determinats aspectes de l’IRPF que podem tenir en compte abans que s’acabi l’any per estalviar en la declaració de l’exercici 2020 que presentarem l’any vinent 2021.

Tot això, sense perjudici de les particularitats pròpies aprovades per les comunitats autònomes i de la normativa foral i que s’han de tenir en compte pels residents fiscals en aquests territoris.

Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris, o l’assegurança mèdica que paga l’empresa. Perquè aquesta últim sigui retribució en espècie exempta és necessari que el prenedor de l’assegurança sigui l’empresa que n’atorga la retribució al treballador). Si no ha pactat amb la seva empresa rebre retribucions en espècie que no tributen, pot ser un bon moment per plantejar-ho de cara a l’any que ve.

Si durant el 2020 va ser resident i va treballar fora d’Espanya en un o diversos països, no haurà de declarar el sou percebut, perquè estarà exempta la part corresponent als dies treballats a l’estranger, amb un límit màxim de 60.100 €. Serà així sempre que en els territoris en què es facin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga al nostre IRPF (serveix que existeixi conveni per evitar la doble imposició) i no es tracti d’un país o territori considerat com a paradís fiscal. Aquesta exempció és compatible amb el règim de dietes i assignacions de viatge, però incompatible amb el règim d’excessos. A més, si el desplaçament dura més de 9 mesos en el mateix municipi no es podrà aplicar el règim de dietes, per la qual cosa podria ser més interessant aplicar el règim d’excessos en lloc del règim d’expatriats.

Atenció:

– ERTO. Independentment de la modalitat d’ERTO (reducció de jornada i/o suspensió d’ocupació), la prestació percebuda per l’ERTO té la consideració de rendiments del treball, i té conseqüències importants perquè pot afectar l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF  i això puix que el contribuent passa a tenir dos pagadors (l’empresa i el SEPE), amb la consegüent disminució del límit econòmic que determina l’obligació de declarar. En conseqüència, si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents:

 • Si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, no existirà l’obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
 • Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, no existirà l’obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.

A això cal sumar-hi el fet que les prestacions abonades pel SEPE gairebé no tenen retenció pel que probablement el resultat de les declaracions serien a ingressar. Per evitar això, el treballador pot sol·licitar un augment del tipus de retenció, a la seva empresa si ja s’ha reincorporat al seu lloc, o al SEPE en cas de continuar en l’ERTO.

– Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància (teletreball). És probable que durant, almenys, una part de l’any, hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància i que l’empresa li hagi abonat les despeses en les quals hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.). En aquests casos, si aquesta compensació es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades per aquesta utilització en el desenvolupament de la seva feina no comportaria un supòsit d’obtenció de renda, és a dir, no s’entén produït el fet imposable de l’impost. Ara bé, si la quantitat satisfeta fos superior a l’import abonat pels empleats, l’excés constituiria renda gravable en l’IRPF tenint la consideració de rendiment dinerari del treball.

Arrendaments d’immobles: per diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que s’obtinguin rendiments positius del lloguer, anticipar a 2020 les despeses que hàgim de realitzar a l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu. Si l’habitatge és per a ús vacacional o per temporada en cap cas procedirà la reducció.

Atenció. Durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d’arrendament. El propietari arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

 • Reducció de la renda: l’arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l’immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Moratòria dels pagaments del lloguer: l’arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s’ha diferit aquest pagament. Igual que en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorreguts durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries en seguir arrendat l’immoble. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
 • Condonació del deute: l’arrendador ha d’imputar renda immobiliària.

Pla d’estalvi a llarg termini i PIAS: si té pensat contractar algun dipòsit, pot interessar-li contractar abans de final d’any un pla d’estalvi a llarg termini (ja sigui una assegurança individual d’estalvi a llarg termini -SIALP- o un compte individual d’estalvi a llarg termini -CIALP- si pensa mantenir les quantitats que hi imposi en 2020 durant, almenys, 5 anys. En aquest cas, no tributarà per la rendibilitat que produeixi sempre que l’imposat a l’any no excedeixi de 5.000 euros, que no retiri cap quantitat abans de finals de 2025 i que el rescat sigui en forma de capital.

Si és titular d’un pla individual d’estalvi sistemàtic (PIAS) i han passat 5 anys des de la primera aportació, pot rescatar-lo per constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. Recordi que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.

Reducció de capital amb devolució d’aportacions i distribució de la prima d’emissió: en el cas que durant el 2020 s’hagi reduït capital amb devolució d’aportacions, o s’hagi repartit prima d’emissió en una societat que no cotitza, una possible opció que caldria valorar seria el repartiment de dividends abans de final d’any, pel fet que el posterior repartiment de dividends fins a aquests imports no tributa, sinó que disminueix el valor de les accions fins al límit del rendiment de capital mobiliari computat quan es va efectuar la reducció de capital amb devolució d’aportacions.

Activitats econòmiques: si vostè determina el rendiment net de la seva activitat econòmica pel règim de estimació directa simplificada i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per a 2021, no oblidi que podrà fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia o exclusió de l’estimació directa simplificada donaria lloc al fet que totes les activitats econòmiques del contribuent es determinin per la modalitat d’estimació directa normal durant 3 anys, i que es prorrogui tàcitament la renúncia excepte revocació.

Tingui present que la modalitat simplificada en estimació directa s’aplica en totes les activitats econòmiques exercides pels contribuents, quan l’import net del volum de negoci del conjunt de totes les seves activitats en l’exercici anterior no superi els 600.000 € anuals, excepte renúncia, i quan no es determini el rendiment d’alguna altra activitat econòmica del contribuent en la modalitat normal d’estimació directa o en estimació objectiva.

Així mateix, si la determinació del rendiment net l’efectua aplicant el règim de estimació objectiva i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per a 2021, no oblidi que podrà fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia suposaria la inclusió automàtica en la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, tret que se superi el límit dels 600.000 € d’ingressos o que també renunciïn a la modalitat simplificada, i en aquest cas calcularan el rendiment en la modalitat normal de l’estimació directa, per la qual cosa ara és el moment de comparar els seus resultats en estimació directa i en estimació objectiva.

Com a excepció a la regla general, i com a conseqüència de la situació de crisi sanitària i econòmica ocasionada per la COVID-19, s’ha eliminat per a l’exercici 2020, la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva, de manera que els qui hagin renunciat a l’aplicació d’aquest mètode en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020, el podran tornar a aplicar en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat de l’exercici 2021.

Recordi que el mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques s’aplica als contribuents que no superin determinades magnituds excloents sempre que no determinin el rendiment net d’alguna activitat econòmica pel mètode d’estimació directa.

Les magnituds que exclouen la seva aplicació són un volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior que superi per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, els 150.000 euros anuals o els 250.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals i un volum de compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat en l’exercici anterior que superin els 150.000 euros anuals.

Si és empresari o professional i es desplaça per motius de feina fora del domicili de la seva activitat, pot deduir les despeses de manutenció en les quals incorre el contribuent en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que, a més de tenir-hi relació directa, es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb el límit diari de les mateixes quanties establertes per a les dietes exceptuades de gravamen per a treballadors per compte d’altri. És a dir, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. Si, a més, com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

Recordi que l’arrendament d’immobles es desenvolupa com a activitat econòmica quan per a la seva ordenació s’utilitzi, almenys, una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa. A més, el criteri administratiu exigeix que existeixi una càrrega de treball suficient que justifiqui la contractació d’aquesta persona

Tingui present que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

Recordi que els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’impost sobre societats (IS)  i, en el seu cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió.

Són deduïbles les despeses per atencions a clients i proveïdors, conforme al criteri general de despeses regulat en l’impost sobre societats, això és, que estiguin comptabilitzats, justificats, correlacionats amb els ingressos i que no es considerin liberalitats. Si pretén satisfer, abans que acabi l’any, atencions a clients i proveïdors, tingui en compte que només podrà deduir per aquest concepte, com a màxim, un import anual de l’1 per 100 de l’import net del volum de negocis. Les despeses per promocionar vendes constitueixen un concepte diferent que s’escapen d’aquesta limitació.

A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals.  

Atenció. Si ha percebut la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats pel coronavirus, s’equipara, a l’efecte de l’IRPF, com el cobrament de la prestació de desocupació, per la qual cosa tributarà com a rendiment del treball.

Guanys i pèrdues patrimonials: si aviat complirà 65 anys i té la intenció de transmetre el seu habitatge habitual, i sap que li produirà un guany patrimonial, o constituir-hi una hipoteca inversa, potser li convé esperar a complir aquesta edat i que així el guany produït quedi exempt. Si l’habitatge fos un bé de guanys i algun dels cònjuges no ha arribat a aquesta edat, li pot compensar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin complerts els 65 anys, ja que d’una altra manera, el cònjuge menor de 65 anys ha de tributar per la meitat del guany patrimonial.

Per la mateixa raó, si està a punt de complir 65 anys, i té béns o drets que vol vendre per complementar la seva jubilació i amb els quals espera obtenir un guany patrimonial, li pot convenir esperar a tenir aquesta edat i, amb l’import obtingut per la venda, constituir una renda vitalícia de com a màxim 240.000 euros en un termini de sis mesos des de la venda, i així no tributar pel guany patrimonial corresponent. Si el guany se li ha generat en 2020 i constituirà una renda vitalícia en el termini de sis mesos des de la venda, però en l’exercici 2021, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2020.

Atenció. A l’efecte del termini de sis mesos, i com a conseqüència de l’estat d’alarma, es paralitza el còmput d’aquest termini des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

També estarien exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en el termini de dos anys des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors). D’aquesta manera pot arribar a neutralitzar el pagament de l’impost per la plusvàlua de la venda. Si ha transmès el seu habitatge habitual en 2020 i té pensat reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un de nou i no ho fa en l’exercici 2020, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF corresponent a aquest exercici.

Atenció. Cal tenir present que, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, es paralitza el còmput del termini de reinversió, que és de dos anys, per deixar exempt el guany patrimonial que es produeix en transmetre l’habitatge habitual, i que, per tant, no es compten en aquest termini els dies transcorreguts des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

Ha de recordar, que si al llarg de 2020 ha rebut algun tipus d’ajut públic, tributa en el seu IRPF de l’exercici en el qual es percep com a guany patrimonial. Ara bé, si l’ajut percebut ho és com a compensació pels defectes estructurals de construcció de l’habitatge habitual i està destinat a la seva reparació, es podrà imputar per quartes parts, en el període impositiu en el qual s’obtinguin i en els tres següents. Per això, l’exercici d’aquesta opció, li pot permetre diferir la tributació.

Atenció. Pot haver de tributar en cas d’haver resultat beneficiat d’alguns dels ajuts de suport al lloguer aprovats amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d’habitatge habitual.

Si en 2020 ha donat o donarà un negoci o les participacions en una societat a través de la que realitza una activitat econòmica, comprovi que es compleixin els requisits de la norma estatal de l’impost sobre successions i donacions per aplicar la reducció en la transmissió de l’empresa familiar perquè, només en aquest cas, no pagarà pel guany patrimonial que se li hagi manifestat.

Si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzi les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació. Tingui present que s’incorporen en la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar en la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de manera progressiva i amb determinades limitacions.

És el moment d’aprofitar algun element patrimonial amb liquiditat per transmetre’l amb pèrdues a fi d’aconseguir reduir la tributació dels guanys patrimonials que se’ns hagin posat de manifest durant l’any per altres transmissions. Ara bé, la pèrdua no serà aprofitable si tornem a adquirir els elements, en general en el termini d’un any i, si es tracta de valors cotitzats, en els 2 mesos anteriors o posteriors. En sentit contrari, aprofitar pèrdues patrimonials per transmissions de l’exercici, o que portem arrossegades d’anys anteriors per no haver pogut compensar-les, per reduir plusvàlues que generem en transmetre elements patrimonials abans del 31 de desembre. En aquest cas, fins i tot podem tornar a adquirir-los de nou.

Si va adquirir algun bé abans de 1995 i vol transmetre’l, li convé fer números per a optimitzar la factura fiscal. La quantia màxima del valor de transmissió dels elements patrimonials adquirits abans d’aquest any, per poder aplicar aquests coeficients que redueixen el guany patrimonial obtingut, és de 400.000 €. A aquest efecte, es tindrà en consideració no sols el valor de transmissió dels elements patrimonials d’aquesta antiguitat transmesos en 2020, sinó també els valors corresponents a totes les transmissions als guanys patrimonials de les quals els haguessin resultat d’aplicació els coeficients d’abatiment que hagi realitzat un contribuent des del 1 de gener de 2015.

Plans de pensions: si fa aportacions a un sistema de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades de dependència severa o gran dependència) podrà estalviar-se imposats per cada euro que destini a aquesta mena de productes fins al menor dels següents límits: un màxim anual de 8.000 € o el 30 per 100 de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de fins a 2.500 €.

Atenció. Els qui tinguin pensat realitzar aportacions a plans de pensions individuals, han de saber que enguany serà l’últim en el qual podran aportar una quantia superior a 2.000 €. A partir del 2021 el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del contribuent, no podran excedir de 2.000 € anuals (actualment 8.000 €). Així mateix, l’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix de 2.500 a 1.000 €.

D’altra banda, en els plans de pensions de discapacitats, els límits són els següents: (i) per a les aportacions de la persona amb discapacitat, el màxim és de 24.250 euros; (ii) per a les aportacions fetes per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, l’import no pot superar els 10.000 euros, i (iii) la suma de les aportacions realitzades pel discapacitat i els seus parents no pot excedir de 24.250 euros.

Les aportacions a aquests sistemes són tant més interessants com més gran és el marginal màxim al qual tributi el contribuent (que, amb els mateixos rendiments, pot diferir segons la comunitat de residència), i esgotar el límit anual pot constituir una bona estratègia per rebaixar la tributació per aquest impost. En declaració conjunta els límits s’apliquen de manera independent i individual per cada mutualista, i els imports del total de totes les reduccions no poden donar lloc a unes bases imposables, ni general ni de l’estalvi, negatives. Quan se supera el límit percentual (30 per 100 de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques) o sigui impossible reduir de la base tot l’aportat per insuficiència d’aquesta, es pot sol·licitar la reducció en la base imposable dels 5 exercicis següents, aplicant-hi en ells els mateixos límits.

Si té un pla de pensions i la contingència de jubilació o discapacitat s’esdevingué en 2012, no ha cobrat prestacions i vol beneficiar-se d’un rescat en forma de capital amb la reducció del 40 per 100 -només possible per les prestacions corresponents a aportacions realitzades fins a 2006-, el termini màxim expira el 31 de desembre de 2020. I si la contingència es va produir en 2018 el termini màxim també finalitza en la mateixa data.

Atenció. Amb caràcter excepcional per al 2020, s’han ampliat les contingències en les quals es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, com a supòsits en els quals es podrà disposar de l’estalvi acumulat, la situació de desocupació conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació i el cessament de l’activitat de treballadors per compte propi o autònoms com a conseqüència de la COVID-19. En aquest cas, és important valorar l’impacte fiscal, ja que en rescatar en forma de capital eleva la base imposable el que pot portar a tributar a tipus alts. Podran fer efectius els seus drets consolidats fins als següents imports respectivament:

 • Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic.
 • Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest reemborsament de drets consolidats, es podia sol·licitar durant el termini de sis mesos des del 14 de març de 2020 i queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, això és, tributen com a rendiments del treball i s’imputen a l’any en què siguin percebuts.

Noves escales de gravamen per a 2021: als contribuents que tenen rendes del treball, del capital immobiliari i d’activitats econòmiques superiors a 300.000b€ els pot convenir avançar ingressos o rendiments nets abans que finalitzi l’any, considerant que està previst que la llei de pressupostos per a 2021 incrementi 2 punts percentuals el gravamen a partir d’aquesta quantia de base liquidable.

Els qui estiguin pensant a transmetre algun actiu amb plusvàlua o a rebre beneficis de la seva societat com a soci d’aquesta, i hagin de ser superiors a 200.000 €, convindria que fessin l’operació abans que finalitzi l’any. A partir de 2021 -si s’aprova en els termes projectats la llei de pressupostos per a aquest any- la tributació de l’estalvi augmenta en 3 punts, passant del 23 per 100 actual al 26, per a bases superiors a 200.000 €.

Deduccions

 • Per inversions en empreses de nova o recent creació: els contribuents poden deduir el 30 per 100 de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sobre una base màxima anual de 60.000 €, sense que formin part d’aquesta base els imports respecte dels quals practiquin alguna deducció establerta per una comunitat autònoma. La participació ha de romandre almenys tres anys i com a màxim dotze anys en el capital de la nova societat i no ha de superar el 40% del seu capital, que a més no ha de tenir més de 400.000 euros en fons propis.

 

 • Per adquisició d’habitatge habitual: la poden aplicar aquells contribuents que l’haguessin adquirit amb anterioritat al 1 de gener de 2013 i haguessin aplicat aquesta deducció per quantitats satisfetes en períodes anteriors. L’import màxim de la deducció és el 15 per 100 de les quantitats satisfetes en 2020, amb una base màxima de deducció de 9.040 € anuals. Es pot aprofitar per amortitzar més hipoteca abans que finalitzi l’any, fins a aquest límit.

 

 • Per lloguer d’habitatge habitual: poden aplicar aquesta deducció els contribuents que haguessin subscrit un contracte d’arrendament amb anterioritat al 1 de gener de 2015 pel qual haguessin satisfet, abans d’aquesta data, quantitats en concepte de lloguer i continuïn pagant com a inquilins. No obstant això, no s’oblidi que actualment diverses comunitats autònomes tenen deduccions per lloguer.

 

 • Donatius a entitats sense ànim de lucre: com que per a 2020 s’ha incrementat la deducció per donatius en 5 punts percentuals, és encara més interessant fiscalment realitzar donatius abans de finalitzar l’any i així reduir la seva factura fiscal. En concret, podrà deduir el 80% dels primers 150 € donats. La resta del donatiu dóna dret a deduir el 35% del seu import, tret que realitzi donacions habitualment a aquesta mateixa entitat, i en aquest cas aquest últim percentatge serà del 40%.

 

 • Deducció per maternitat: les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota de l’impost fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de 3 anys, amb el límit, també per cada fill, de les cotitzacions i quotes totals (íntegres sense tenir en compte bonificacions) a la Seguretat Social reportades en el període impositiu després del naixement. 

Les mares amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció podran deduir 1.000 € addicionals (83,33 €/mes complet de guarderia) quan haguessin satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, actuant com a límit la menor de 2 quantitats: la cotització a la Seguretat Social o l’import anual de la despesa en guarderia no subvencionada. Aquesta deducció, encara que es tracti d’un import negatiu (es paga al contribuent amb la declaració de l’IRPF encara que no se li hagi retingut) no es podrà obtenir per endavant.

Atenció. D’acord amb la normativa de la Seguretat Social, en el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total. Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, com a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, es deixa de realitzar una activitat per compte d’altri i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat. Només seria possible fer una feina per compte d’altri, quan es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.

 • Deducció per família nombrosa i per persones amb discapacitat a càrrec: recordi que per a aquells ascendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri i que formin part d’una família nombrosa o per a aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tinguin dret a la totalitat del mínim per descendents, la llei regula una deducció de fins a 1.200 € anuals (2.400 € si es tracta de família nombrosa de categoria especial). La quantia de la deducció s’incrementa en 600 € addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui (3 fills la general i 5 l’especial).

També existeix la possibilitat de deduir 1.200 € anuals (100 €/mes) pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que aquest últim no percebi rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €, ni que generi el dret a l’aplicació de les deduccions per descendent o ascendent amb discapacitat.

Finalment, és molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2020. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Cal tenir en compte que per a 2021 es pujarà el marginal màxim de la tarifa estatal de l’impost sobre el patrimoni del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa afecta la mateixa tarifa, així com a deduccions i bonificacions.

 

FORMACIÓ PRIORITÀRIA DELS TREBALLADORS EN ERTO

Al BOE del dia 27 de novembre s’ha publicat una Ordre en la qual es detallen alguns aspectes de l’accés dels treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) als cursos formatius i s’estableix la prioritat d’aquest col·lectiu per realitzar-los, amb efectes des del 28 de novembre de 2020. Els afectats per qualsevol mena d’ERTO podran participar en la formació programada per les empreses per als seus treballadors (formació bonificada); així com a l’oferta formativa per a treballadors ocupats. Els afectats per ERTO podran accedir també a l’oferta formativa per a aturats. En aquest supòsit, no computaran com ocupats a l’efecte d’arribar al límit màxim del 30% d’ocupats en un curs per a aturats.

Llegir més

Formació prioritària dels treballadors en ERTO

Al BOE del dia 27 de novembre s’ha publicat una Ordre en la qual es detallen alguns aspectes de l’accés dels treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) als cursos formatius i s’estableix la prioritat d’aquest col·lectiu per realitzar-los, amb efectes des del 28 de novembre de 2020. Els afectats per qualsevol mena d’ERTO podran participar en la formació programada per les empreses per als seus treballadors (formació bonificada); així com a l’oferta formativa per a treballadors ocupats. Els afectats per ERTO podran accedir també a l’oferta formativa per a aturats. En aquest supòsit, no computaran com ocupats a l’efecte d’arribar al límit màxim del 30% d’ocupats en un curs per a aturats.

L’informem que al BOE del dia 27 de novembre, s’ha publicat l’Ordre TES/1109/2020, que modifica l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per adaptar i flexibilitzar la regulació de les diferents iniciatives de formació professional per a l’ocupació, tant respecte de l’oferta formativa de les Administracions Públiques per a treballadors ocupats i aturats, desenvolupada per l’Ordre TMS/368/2019 com respecte de la formació programada per les empreses per als seus treballadors, per permetre-hi i fomentar-ne la participació dels treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

L’Ordre reconeix que la normativa de formació professional per a l’ocupació no sempre contemplava la possibilitat de participació d’aquests treballadors en ERTO en les diferents iniciatives, o establia límits a aquesta participació, la qual cosa podia dificultar o impedir l’accés a les accions formatives a un col·lectiu que especialment les requereix.

Ara, els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació, suspensions dels contractes de treball o les reduccions de jornada, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major, podran participar en les següents iniciatives de formació professional per a l’ocupació:

 • Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
 • Oferta formativa per treballadors ocupats. Podran participar en qualsevol programa de formació, amb independència del tipus i àmbit sectorial. En aquest cas, els treballadors no tindran la consideració d’aturats a l’efecte del límit de participació d’aquests treballadors, previst en l’article 5.1.b), paràgraf segon, del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, en mantenir vigent la seva relació laboral amb l’empresa, encara que es trobin en situació de suspensió de contracte de treball o de reducció de jornada.
 • Oferta formativa per a treballadors desocupats. En aquest supòsit, els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació no computaran com ocupats a l’efecte del límit establert en l’article 18.4 d’aquesta Ordre (30% del total de participants programats).

A més, i d’acord amb el que s’estableix en el apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, els treballadors que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d’un ERTO dels referits en aquesta norma, tindran la consideració de col·lectiu prioritari per a l’accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. S’ha de tenir en compte que aquesta regulació serà aplicable a partir del 28 de novembre de 2020, incloses les convocatòries i accions formatives en execució o aprovades a aquesta data.

D’altra banda, la norma regula també l’ajut als desocupats per utilització de transport urbà per a assistir a la formació, i la quantia de la beca dels desocupats que participen en els programes públics d’ocupació i formació.

EN QUÈ S’HA DE FIXAR UN EMPRESARI A L’HORA DE COMPRAR UN HABITATGE D’OBRA NOVA?

Aquests últims anys hem vist moltes noves promocions d’habitatges. Grans promotores han tret al mercat edificis nous en múltiples ciutats, prometent condicions paradisíaques, realitzant una labor comercial molt cridanera. Què hem de fer si en comprar no és or tot el que llueix?

Llegir més

En què s’ha de fixar un empresari a l’hora de comprar un habitatge d’obra nova?

Aquests últims anys hem vist moltes noves promocions d’habitatges. Grans promotores han tret al mercat edificis nous en múltiples ciutats, prometent condicions paradisíaques, realitzant una labor comercial molt cridanera. Què hem de fer si en comprar no és or tot el que llueix?

Pot succeir que grans promotores al costat de grans constructores hagin posat al mercat diverses promocions aquests últims anys, fent vendes sobre plànol. A priori, si fem cas del màrqueting immobiliari, tot hauria de ser perfecte. Però no sempre és així. Com, contra qui i quins terminis tenim per reclamar?

Agents de l’edificació

El concepte més important que hem de tenir en compte quan rebem habitatges d’obra nova de mans de promotora, és el de “agents de l’edificació”. Són aquests:

 • Promotora (responsable sí o sí)
 • Constructora
 • Director d’obra
 • Director de l’execució d’obra
 • Projectista

Cal tenir en compte que la promotora serà sempre responsable de tot el que es pugui reclamar. Per tant, el fonamental en rebre un pis d’obra nova és fixar-se en els acabats, fer fotos de tot i anar testant el funcionament dels equipaments comuns, façanes, desguassos. Encara que el que vingui de gust sigui de gaudir el pis comprat, convé mantenir el cap fred. Cal mirar, especialment:

 • Si apareixen esquerdes
 • Si els desguassos estan correctament segellats i compleixen la seva funció
 • Si apareixen humitats
 • Si la pluja, el fred o la calor intensos obstaculitzen l’habitabilitat
 • Si apareixen males olors
 • En cas d’haver-hi equips d’aire condicionat, ventilació o calefacció, si funcionen correctament i estan ben ancorats

A més de tot això, cal vigilar si els acabats són correctes:

 • Si les rajoles ballen
 • Si hi ha errors en la pintura
 • Si els sòcols tenen consistència
 • Si el parquet està col·locat correctament
 • Si els marcs de les portes es desenganxen o estan mal col·locats

Estructura / Habitabilitat / Acabat

La distinció que fèiem anteriorment no és fútil. Els primers elements que hem ressaltat, quant a les esquerdes o humitats afecten l’habitabilitat i el segon (rajoles, pintura, sòcols, etc.) afecten l’acabat. No hem enumerat els problemes d’estructura, que són els més greus i normalment no solen aparèixer, però cal tenir-los en compte: són els que afecten el forjat, bigues, suports o murs de càrrega.

Per què és important distingir aquests tres elements?

Els defectes en l’estructura tenen una garantia de 10 anys, els elements d’habitabilitat tenen una garantia de tres anys i els d’acabat d’un any.

Compte: cal no confondre garantia amb termini, distinció molt important.

La garantia de 10 anys significa que des que es lliura el pis fins passats 10 anys, qualsevol problema d’estructura aparegut durant aquest període, haurà de ser esmenat o indemnitzat pels agents de l’edificació.

La garantia de 3 anys significa que des que es fa aquest lliurament fins passats tres anys, si apareix un problema d’habitabilitat, els agents de l’edificació en responen. El mateix succeeix amb l’acabat: si apareix un problema d’acabat durant el primer any, promotor, constructor, arquitectes, etc. n’han de respondre.

No hem de confondre la garantia amb el termini. El fonamental és entendre que des que apareix el problema (d’estructura, habitabilitat o acabat), si està dins de garantia, tenim dos anys per reclamar-ho.

Posem un exemple per aclarir l’assumpte: si em lliuren l’habitatge a 17 de novembre de 2020, i m’apareixen humitats el 17 de novembre de 2022, com que només han passat dos anys (dels 3 de garantia de defectes d’habitabilitat), a partir del 17 de novembre de 2022 tinc un termini de prescripció de dos anys per reclamar. Aquest termini, a més, el puc interrompre a través de burofax.

A qui dirigir la reclamació

És important tenir en compte que la reclamació s’ha de realitzar mitjançant burofax des del moment en què sorgeixi el defecte, si pot ser directament al promotor, encara que no està de més enviar un burofax tant a la constructora com als arquitectes que signen el projecte.

Finalment, dir que, si s’ha de demandar, l’important és tenir una bona pericial, que recopili els defectes, els valori i quantifiqui, i dirigir la demanda contra el promotor, el constructor i els arquitectes signants. Ja serà el jutge qui acabi dirimint qui és responsable d’arreglar els problemes esdevinguts.

OBLIGACIONS FISCALS DE LES EMPRESES I AUTÒNOMS D’AQUÍ AL 31 DE DESEMBRE 2020

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans de 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms.

Llegir més

Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31 de desembre 2020

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans de 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms.

Fins al 21 de desembre de 2020

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2020. Grans empreses: models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: model 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): model 222

IVA

 • Novembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 30 de desembre de 2020

IVA

 • Novembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre de 2020

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2021 i successius. Models 036/037

Atenció. També s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2021) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca per a 2021 i successius. Mod. 036/037
 •  Opció   o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2021 i successius. Mod. 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2021 i 2022. Mod. 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2021: Mod.036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2021, 2022 i 2023: Mod.036/037

Altres opcions a tenir en compte…

 • Opció subjecció a l’IVA per a 2021 i successius i comunicació subjecció a l’IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i 1 mes des que s’arriba a aquest límit, respectivament.
 • Comunicació de subjecció a l’IVA a vendes a distància: 1 mes des que superin els 35.000 €.
 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que vulguin beneficiar-se d’aquest règim que permet una menor tributació, s’han d’acollir-hi mitjançant comunicació a l’Agència Tributària abans de final d’any.
 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest supòsit, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l’any vinent.

IAE: tot i que l’impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d’una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net de volum de negocis superior al 1.000.000 €, les empreses que canviïn el seu volum de negocis en l’últim impost sobre societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l’administració tributària abans del 31 de desembre.

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hi hagués optat. Pel que en cas que l’actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, i haurà de presentar la declaració de l’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora l’haurà de subjectar al règim general de retencions.
 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l’efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions de l’exercici (model 145).

INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de liquiditat per invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

IVA

Encara que al desembre no cal presentar cap model relacionat amb l’IVA, sempre és recomanable revisar els nostres comptes per veure quines compres previstes podem avançar per a deduir-nos aquest IVA suportat abans de l’últim trimestre i de la declaració anual. Abans del dia 30 de gener haurem de presentar dos models: el model 303, d’autoliquidació trimestral de l’IVA, i el model 390, la declaració i el resum anual de l’IVA.

DECISIONS ABANS DEL TANCAMENT EN L’IRPF I EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Abans del 31 de desembre d’enguany cal prendre les decisions més adequades que permetin ajustar la tributació i reduir la factura final de l’IRPF i de l’impost sobre societats.

CATALUNYA. SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19​

Les sol·licituds es poden presentar des de les 9.00 hores del 26 de novembre fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020, i es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins a esgotar el pressupost. Només es pot presentar una sol·licitud per persona. En cas que se’n presenti més d’una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s’admetran les següents. S’hi inclouen les activitats de congressos i turisme de reunions, rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; activitats aquàtiques i nàutiques i activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics. També s’hi inclouen les explotadores d’habitatges d’ús turístic.

Llegir més

CATALUNYA. Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la COVID-19

Les sol·licituds es poden presentar des de les 9.00 hores del 26 de novembre fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020, i es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins a esgotar el pressupost. Només es pot presentar una sol·licitud per persona. En cas que se’n presenti més d’una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s’admetran les següents. S’hi inclouen les activitats de congressos i turisme de reunions, rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; activitats aquàtiques i nàutiques i activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics. També s’hi inclouen les explotadores d’habitatges d’ús turístic.

L’informem que al DOGC del dia 25 de novembre s’ha aprovat la RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

D’aquesta manera el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Agència Catalana de Turisme, ha activat una tercera prestació econòmica directa dirigida als professionals autònoms i empreses del sector turístic afectades econòmicament per la COVID-19. 

Quin pressupost té aquesta convocatòria?

El pressupost és de 19.000.000,00 €, amb possibilitats d’ampliació d’acord amb la RESOLUCIÓ EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar des de les 9.00 hores del 26 de novembre fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020, i es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins a esgotar el pressupost. Només es pot presentar una sol·licitud per persona. En cas que se’n presenti més d’una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s’admetran les següents.

Persones o entitats beneficiàries

Qui es considera beneficiari de les subvencions?

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic:
  • establiments hotelers,
  • apartaments turístics,
  • càmpings,
  • establiments de turisme rural.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d’interès turístic.
 • Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic.

En queden exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic que no siguin explotadores d’ACORD amb el que es DEMANA en aquesta norma.
 • Els recintes i les àrees d’acolliment per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya.
 • Els consultors i les empreses d’assessoria turística.
 • Les empreses de publicitat.
 • Les acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Les empreses de lloguer de tota mena de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls, etc.).
 • Els organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Els col·lectius, les associacions i els gremis.

Què es considera com a establiment i activitat d’interès turístic?

Entren dins d’aquesta categoria les persones o empreses que contribueixin a dinamitzar i promoure el turisme i que afavoreixen les estades en el territori enriquint l’experiència dels visitants als qui principalment dirigeix les propostes.

S’inclouen sins d’aquesta definició:

 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturisme.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Qui és el titular d’un establiment d’allotjament turístic?

Per a aquestes subvencions es considerarà que el titular de l’establiment és qui consti inscrit com a tal en el Registre de Turisme de Catalunya. Pot consultar el número de l’establiment al següent cercador.

En cas que el sol·licitant no coincideixi amb qui consti inscrit al Registre de Turisme de Catalunya, haurà de declarar que és el titular de la llicència o habilitació municipal i indicar la data o número de llicència o habilitació.

Requisits

Requisits comuns per a tots els col·lectius beneficiaris dels ajuts

 • En el cas dels treballadors autònoms, estar donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) el 14 de març de 2020.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir la seva seu fiscal a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condicions de BENEFICIARI d’ACORD amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts en la normativa en matèria de política lingüística.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s’establia en les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • No haver estat sancionat per la Direcció General de Turisme en els últims tres anys per infraccions greu o molt greu.
 • En el cas d’empreses, no estar en situació de crisi, d’ACORD amb la definició inclosa en les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisis (DOUE 2014/C 249/01, de 31-07-2014), a 31 de desembre de 2019, a pesar que en el moment de sol·licitar la subvencions estigui en crisis com a conseqüència del brot de la COVID-19
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’unes decisions prèvies de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptació impagada (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • Tots els establiments i les empreses han de disposar de l’habilitació corresponent per a l’exercici de l’activitat a data de 14 de març de 2020.
 • Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Requisits específics depenent de la mena de beneficiari

 • En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d’estar inscrits com a tals en el Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
 • En el cas dels titulars d’establiments d’allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya al moment de presentar la sol·licitud.
 • En el cas dels agents de viatges, han d’estar donats d’alta, concretament, en l’epígraf de l’impost sobre activitats Econòmiques (IAE), secció primera, 755, corresponent “agències de viatges”.
 • En el cas dels establiments i les activitats d’interès turístic, han d’acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori. Aquest REQUISIT s’acreditarà, en cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació d’objecte social que consta en la seva escriptura de constitució, i en el cas que el titular sigui un autònom, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.
 • En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic han d’estar donades d’alta, concretament, en alguns dels següents epígrafs de la secció primera de l’IAE: 685, corresponent “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotacions d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d’habitatges”. Han d’indicar al formulari de sol·licitud l’import liquidat en conceptes d’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent el període d’octubre de 2019 al setembre de 2020 per als habitatges d’ús turístic que gestionen, així com el nombre d’establiments en gestió que tenien al març de 2020.

Quantia dels ajuts

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats: 2.000 €.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges i establiments i activitats d’interès turístic:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 5.000 €.
  • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 10.000 €.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 20.000 €.
 • Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic:
 • Empreses de fins a 10 treballadors: 5.000 €.
 • Empreses a partir d’11 treballadors o més: 10.000 €.

Es pot trobar més informació en el següent enllaç.

CATALUNYA. AJUT EXTRAORDINARI PER A PROFESSIONALS DE LA CULTURA

Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals -siguin artístiques, tècniques o de docència- poden demanar l’ajut per pal·liar la delicada situació econòmica del col·lectiu arran de la pandèmia per COVID-19. Es pot sol·licitar des del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí). Es tracta d’un ajut que s’abona en un pagament únic amb un import fix de 750 euros.

Llegir més

CATALUNYA. Ajut extraordinari per a professionals de la cultura

Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals -siguin artístiques, tècniques o de docència- poden demanar l’ajut per pal·liar la delicada situació econòmica del col·lectiu arran de la pandèmia per COVID-19. Es pot sol·licitar des del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí). Es tracta d’un ajut que s’abona en un pagament únic amb un import fix de 750 euros.

L’informem que al DOGC del dia 26 de novembre s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat als professionals i tècnics de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

A qui va destinat aquest ajut?

Als professionals (tècnics o de docència) de les arts escèniques, arts visuals, música, i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que reuneixin els requisits establerts en la convocatòria de l’ajut.

Quins requisits s’han de complir per poder sol·licitar aquest ajut?

 • Tenir més de divuit anys.
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al règim general de la Seguretat social per a les mateixes activitats, com a mínim 1 dia en 2020.
 • Els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 del beneficiari no han de superar l’import de 13.000 euros bruts.
 • Acreditar fefaentment les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya així com els serveis pels quals havia estat contractat o els que s’havia compromès.
 • Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l’entitat o l’empresa organitzadora.

L’import dels ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 (13.000 €) són nets o bruts?

Bruts

Per quin període de temps es tenen en compte les activitats suspeses?
Es tenen en compte les activitats suspeses fins al dia en què es presenta la sol·licitud d’ajuda.

Què puc aportar per acreditar les activitats cancel·lades?

 • Quan hi ha contracte: un escrit de l’organitzador anul·lant el contracte.
 • Quan s’hagi recordat a través de correu electrònic o WhatsApp: és vàlid el correu electrònic anul·lant l’acord, en el cas dels WhatsApp, hi ha d’haver un escrit de l’organització.
 • Quan sigui un acord verbal: escrit de l’organitzador.
 • Quan no s’ha arribat a programar, per tant, no s’ha pogut formalitz: amb un escrit de l’organitzador o acreditant que és una contractació que cada any es produïa, amb publicitat o contractes d’altres anys per demostrar que era una contractació habitual.

Quins ingressos es tindran en compte per determinar el dret a l’ajut?

Tots els ingressos procedents de retribucions per treball o procedents d’ajuts, prestacions, subsidis o subvencions, públics o privats, o de qualsevol altre tipus, percebuts entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2020.

És compatible amb la percepció d’altres ajuts?

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o membres d’una microempresa.

Si compleixo tots els requisits, se’m donarà aquest ajut?

El rebran tots aquells sol·licitants que hagin presentat la sol·licitud dins del termini establert i mentre hi hagi suficient dotació pressupostària. En cas que hi hagi més peticions, aquest ajut s’atorgarà donant prioritat als sol·licitants amb menys ingressos.

Actualment estic treballant en una activitat no relacionada amb el món cultural. Tinc dret a sol·licitar aquest ajut?

Sí, sempre que es compleixi que, almenys 1 dia durant l’any 2020, s’hagi exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al règim general de la Seguretat Social per a les mateixes activitats.

Els autònoms societaris poden accedir als ajuts per a professionals i tècnics de la cultura?

Els autònoms societaris podran accedir a la sol·licitud de l’ajut, atès que no s’ha posat cap altra limitació que la d’acreditar un dia d’alta en el règim d’autònoms, així com el límit d’ingressos obtinguts per sota del topall establert durant els tres primers trimestres d’enguany.

Si en una família hi ha més d’una persona amb dret a la prestació, la pot demanar cadascun dels membres que tenen dret?

Sí. La poden sol·licitar totes les persones que compleixin els requisits, encara que formin part de la mateixa unitat familiar.

Si cobro un lloguer aquests ingressos s’han de comptar?

Sí. Els ingressos procedents del cobrament de lloguers estan inclosos dins d’aquells que s’han de computar.

Si durant el 2020 he rebut un ingrés d’una factura del 2019 haig de comptar aquest ingrés?

Sí. Es compten tots els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de l’any, independentment de la data de facturació.

Com haig de demanar l’ajut?

L’única manera vàlida de demanar l’ajut és telemàticament a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat.

Hi ha algun aspecte tècnic que s’hagi de tenir en compte a l’hora de presentar la sol·licitud?

Cal tenir en compte que el formulari de sol·licitud és compatible amb Chrome o Mozilla, però no funciona amb cap versió d’Internet Explorer.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà obligatòriament per internet?

Sí, la sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament per internet a través del formulari específic que trobarà al tràmit.

Es pot fer la sol·licitud a través d’una petició genèrica?

No. Tal com es recull en la convocatòria no es tindrà en compte ni es comptarà la data de presentació de les sol·licituds que es tramitin a partir d’una petició genèrica o qualsevol altra manera de comunicar-se amb l’Administració diferent del formulari específic.

Fins quan es pot demanar aquest ajut?

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 27 de novembre i fins al 4 de desembre de 2020 a les 9.00 hores.

Puc sol·licitar aquest ajut més d’una vegada?

No. Cada sol·licitant té dret a un sol expedient de prestació extraordinària. En cas de presentar més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera que s’hagi presentat, excepte en el que es preveu en l’article 11.7 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Si en fer una sol·licitud erro en la informació que dono de quina manera haig d’esmenar aquest error?

S’han d’esmenar les dades a través del formulari d’aportació de documentació inclòs al tràmit. Pot adjuntar un document on constin les esmenes a la sol·licitud.

Al formulari d’aportació de documentació cal indicar el número d’expedient assignat a la seva sol·licitud presentada, el qual podrà consultar a l’espai Àrea privada al cap d’unes hores d’haver presentat la sol·licitud.

Haig de presentar documentació acreditativa amb la sol·licitud?

No. En fer la sol·licitud no és necessari presentar cap documentació acreditativa. Es demana a tots els sol·licitants una declaració responsable segons la qual es compleixen els requisits i hauran de custodiar la documentació acreditativa per a una verificació posterior per part de l’Administració, excepte en aquells casos que la documentació hagi estat elaborada per l’Administració pública o hagi estat aportada anteriorment a qualsevol altra administració.

La inexactitud o falsedat d’aquestes dades, és causa d’exclusió del sol·licitant de la convocatòria.

Puc presentar la sol·licitud si no tinc certificat digital?

Sí, es pot presentar utilitzant l’idCAT Mòbil.

Com es rep la resposta de l’Administració?

La resolució de concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la seva publicació en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. El sol·licitant rebrà un missatge informant d’aquest fet a l’adreça de correu electrònic que hagi fet constar en la sol·licitud.

Quan es rep la resposta de l’Administració?

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’un mes comptat des de l’endemà a la data de presentació de la sol·licitud, sense perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini.

I si no es rep cap resposta de l’Administració durant aquest període?

Si transcorregut aquest termini, no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Què puc fer si no estic d’acord amb la resposta de l’Administració?

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Prestacions Socials o davant l’òrgan superior jeràrquic, la Secretaria General, en el termini d’un mes.

Quina documentació se’m pot demanar amb posterioritat a la sol·licitud?

La comprovació dels requisits es durà a terme de manera automàtica per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant la informació necessària a les altres administracions públiques. En els casos en què aquesta comprovació no es pugui dur a terme, el sol·licitant ha de custodiar i aportar, si li és requerida per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades:

 • La documentació acreditativa, en cas, d’haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al règim general de la Seguretat Social per a les mateixes activitats, com a mínim 1 dia en 2020.
 • La documentació acreditativa fefaent de les activitats culturals referides en el punt anterior, siguin festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, cursos o serveis, per les quals he estat contractat ja els que m’havia compromès.
 • La documentació acreditativa fefaent que les activitats culturals que donen dret a aquest ajut han estat cancel·lades per l’entitat o empresa organitzadora.
 • La documentació acreditativa dels ingressos percebuts durant els tres primers trimestres del 2020.
 • Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’obtenció de la prestació extraordinària.

Quina documentació, quan se’m sol·liciti, hauré d’aportar per justificar els ingressos?
Es poden demanar nòmines, justificants d’ajuts i prestacions, justificants d’atur i extractes bancaris, etc. No es demanarà tot el que es pugui obtenir directament d’altres Administracions Públiques.

He rebut un requeriment perquè aporti una documentació. Què haig de fer?

Ha d’enviar la documentació requerida a través del formulari d’aportació de documentació.

Al formulari d’aportació de documentació cal indicar el seu número d’expedient assignat a la sol·licitud presentada, que té aquest format, TSF081 / 20 / nnnnnn, i que es troba a l’Àrea privada, al qual es pot accedir amb Certificat digital o idCAT Mòbil al cap d’unes hores d’haver presentat la sol·licitud o també es pot consultar a l’espai Consulteu de l’estat del tràmit, al qual es pot accedir amb el codi de tràmit (ID) del ‘justificant de recepció i el seu DNI.

I si no puc presentar la documentació justificativa que se’m demana?

La falta de justificació comporta la impossibilitat de percebre l’ajut o la seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

Com puc fer el seguiment de l’estat de la meva sol·licitud?

Es pot fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud a la Àrea privada de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Si és la primera vegada que accedeix pot consultar la Ajuda a l’Àrea privada.

Si se m’atorga aquest ajut, quin import rebré?

Aquesta ajut es percep en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros.

Com es farà el pagament d’aquest ajut?

Aquesta ajut es farà en un pagament únic que s’ingressarà al compte indicat en la sol·licitud, del qual el sol·licitant n’haurà de ser titular.

CATALUNYA. AJUTS PER A L’OCI NOCTURN I ELS PARCS INFANTILS TANCATS

Els ajuts per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats des de l’agost es pot demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020. La línia d’ajuts està dotada amb 10 milions d’euros. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb una aportació única de 6.000 euros per a establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 treballadors o més. D’altra banda, els parcs infantils privats reben una aportació única de 6.000 euros.

Llegir més

CATALUNYA. Ajuts per a l’oci nocturn i els parcs infantils tancats

Els ajuts per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats des de l’agost es pot demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020. La línia d’ajuts està dotada amb 10 milions d’euros. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb una aportació única de 6.000 euros per a establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 treballadors o més. D’altra banda, els parcs infantils privats reben una aportació única de 6.000 euros.

L’informem que al DOGC del dia 26 de novembre s’ha aprovat la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

 • Autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut).
 • Parcs infantils privats, encara afectats per les mesures de tancament acordades a l’agost passat.

6.000 euros per als parcs infantils i fins a 9.000 euros per a l’oci nocturn

Les subvencions consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb una aportació única de 6.000 euros per a establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 treballadors o més. D’altra banda, els parcs infantils privats reben una aportació única de 6.000 euros.

Procediment simplificat de sol·licitud

La tramitació dels nous ajuts es podrà fer a través del Canal Empresa seguint un procés simplificat.

A diferència de les anteriors, la convocatòria no quedarà tancada quan s’arribi a l’import global de la línia, sinó que els beneficiaris podran continuar formalitzant sol·licituds i es generarà una base de dades amb tots els sol·licitants.

Quan s’ampliï la dotació pressupostària els beneficiaris rebran l’ajut segons l’ordre de la base de dades sense haver de fer cap tràmit nou. D’aquesta manera s’atendrà a tots els sol·licitants de manera més àgil i ràpida.

Aquestes subvencions es poden acumular a subvencions d’ajuts públics i / o privats, nacionals o internacionals, ja sol·licitades.

Termini de sol·licitud

Els ajuts per a locals d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats des d’agost es poden demanar de manera telemàtica, juntament amb la documentació corresponent, des del 26 de novembre a les 12 hores fins a les 14.00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

CATALUNYA. INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA D’AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DAVANT LA COVID-19

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, persona física, i dels treballadors autònoms que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració d’estat d’alarma.

Llegir més

CATALUNYA. Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica d’autònoms i microempreses davant la COVID-19

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, persona física, i dels treballadors autònoms que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració d’estat d’alarma.

L’informem que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 27 de novembre de 2020 s’ha publicat l’ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d’una microempresa, que va entrar en vigor el dia 27 de novembre de 2020.

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a treballadors autònoms individuals o treballadors que formin part d’una microempresa. Els inscrits seran considerats sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin en les convocatòries.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Presentació de sol·licituds: del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

Destinataris dels ajuts

 1. Els treballadors autònoms donats d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i dels treballadors contractats per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser  superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 1. Els treballadors autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i dels treballadors contractats per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 1. Els treballadors autònoms donats d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de socis i treballadors per compte d’altri no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria. 
 1. Els socis de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de socis i treballadors no socis no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.  

No es poden inscriure els treballadors autònoms col·laboradors. 

 

Requisits per accedir-hi

 1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’últim exercici disponible del sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros. 
 5. Complir els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels treballadors autònoms, persona física, i dels treballadors autònoms que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Procediment d’inscripció prèvia

1. La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

2. Per a la inscripció prèvia, els interessats que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’emplenar el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

3. Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Cada autònom pot presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a soci d’una microempresa o com a soci d’una cooperativa. 

4. En cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis d’inscripció prèvia, únicament es considera vàlid l’últim dels presentats. 

5. S’admeten els sistemes d’identificació i signatura establerts en el protocol d’identificació i signatura electrònica, d’acord amb l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.  Concretament s’admeten:

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar en la secció Certificats, i signatures electròniques de la seu electrònica (http://seu.gencat.cat).

c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també es pot obtenir presencialment a diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Per a més informació vegeu INSCRIPCIÓ

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8247

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf

2. Ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l’Ebre

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8244

Data de publicació: 9/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816054.pdf

3. Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2019-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8243

Data de publicació: 8/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815909.pdf

4. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8237

Data de publicació: 30/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8237/1814431.pdf

5. Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8282

Data de publicació: 27/11/2020

Termini: 7/12/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824183.pdf

6. Línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8275

Data de publicació: 19/11/2020

Termini: 21/12/2020

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822938.pdf

7. Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8272

Data de publicació: 16/11/2020

Termini: 16/12/2020

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822285.pdf

8. Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8280

Data de publicació: 25/11/2020

Termini: 30/12/2020

Organisme oficial: Agència Catalana de Turisme

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823655.pdf

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma d’Aragó cofinançades amb Fons de la Unió Europea

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: 21/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35265.pdf

2. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable a la Comunitat Autònoma de Cantàbria cofinançades amb Fons de la Unió Europea

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 15/10/2020

Termini: 9/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35264.pdf

3. Ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l’any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 271

Data de publicació: 13/10/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-B-2020-34960.pdf

4. Ajuts dirigits a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 308

Data de publicació: 24/11/2020

Termini: 24/12/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14814.pdf

5. Ajuts dirigits a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc del Programa Activa Ciberseguretat

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 308

Data de publicació: 24/11/2020

Termini: 25/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14813.pdf

6. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0”. Cantàbria

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 313

Data de publicació: 30/11/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44712.pdf

7. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0”. Aragó

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 313

Data de publicació: 30/11/2020

Termini: 12/01/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44711.pdf