PAQUET DE MESURES FISCALS QUE PRETÉN APROVAR EL GOVERN

El Consell de Ministres ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. El tipus mínim de l’impost sobre societats o la pujada de l’IRPF de les rendes més altes, són algunes de les mesures fiscals previstes.

Llegir més

Paquet de mesures fiscals que pretén aprovar el Govern

El Consell de Ministres ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. El tipus mínim de l’impost sobre societats o la pujada de l’IRPF de les rendes més altes, són algunes de les mesures fiscals previstes.

Els volem informar que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea

La política tributària incorporada en el pla pressupostari incrementa la contribució dels qui més tenen, eleva la progressivitat del sistema, redueix els impostos a les petites empreses i grava nous sectors d’activitat en línia amb les recomanacions comunitàries. És una política fiscal responsable. La classe mitjana i treballadora, els autònoms i les pimes no pagaran més impostos.

El paquet de mesures tributàries dissenyades pel Govern i incloses en l’acord pressupostari de 2019 permetrà uns ingressos addicionals de 5.678 milions d’euros. No obstant això, l’impacte directe als pressupostos de 2019 -exclosos els recursos corresponents a altres administracions- serà de 4.489 milions.

Quines mesures fiscals incorpora aquest pla?

Impost sobre societats

En concret, la creació en l’impost sobre societats d’un tipus mínim del 15% per a les grans empreses i del 18% per al sector financer i d’explotació d’hidrocarburs, unit a limitar del 100% al 95% les exempcions als dividends i plusvàlues generats en l’exterior com fan ja Alemanya o França.

La reducció del tipus del 25% al 23% en societats per a les pimes que facturin menys d’un milió d’euros.

Impost sobre la renda de les persones físiques

La pujada de l’IRPF per a les rendes molt altes mitjançant un increment de dos punts en la tributació a partir dels 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros, sumat a l’augment de quatre punts per a les rendes del capital superiors a 140.000 euros.

Impost sobre el patrimoni

La pujada de l’1% en l’impost sobre el patrimoni per als contribuents amb una fortuna superior a 10 milions d’euros.

Impost sobre el valor afegit

La rebaixa de l’IVA als productes d’higiene femenina al tipus superreduït del 4% així com la reducció de l’IVA als serveis veterinaris al tipus reduït del 10%.

Impost sobre hidrocarburs

En el marc de la lluita contra el canvi climàtic i seguint les recomanacions de la Comissió Europea i altres organismes internacionals per millorar la fiscalitat verda, es preveu la pujada de la tributació del dièsel de la qual estaran exclosos els professionals del transport.

Impost a les transaccions financeres

Per la seva banda, s’estableix la creació de l’impost a les transaccions financeres, que gravarà amb un 0,2% la compravenda d’accions emeses a Espanya d’empreses cotitzades amb una capitalització borsària de més de 1.000 milions i que va en línia amb la proposta de la Comissió Europea.

Impost sobre determinats serveis digitals

Així mateix, la creació de l’impost sobre determinats serveis digitals, que afectarà a les grans empreses amb una facturació de 750 milions a escala mundial i de 3 milions a Espanya i que també va en línia amb la proposta de la Comissió Europea.

Lluita contra el frau fiscal

Finalment, les mesures de lluita contra el frau fiscal contemplades en l’acord pressupostari també tindran un impacte positiu per a les arques públiques.

Vegeu: (Pla 2019)

MESURES LABORALS I SOCIALS INCLOSES EN L’ACORD PRESSUPOSTARI DE 2019

El pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea, inclou mesures de política social destacant l’actualització de les pensions conforme a l’IPC real, la pujada del SMI, equiparació del permís de paternitat, la supressió del copagament farmacèutic, augment de les beques per a l’estudi i ajudes per a material escolar, i s’inclouen ajudes per al menjador per combatre la pobresa infantil o la promoció de la universalització de l’escola de 0 a 3 anys.

Llegir més

Mesures laborals i socials incloses en l’acord pressupostari de 2019

El pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea, inclou mesures de política social destacant l’actualització de les pensions conforme a l’IPC real, la pujada del SMI, equiparació del permís de paternitat, la supressió del copagament farmacèutic, augment de les beques per a l’estudi i ajudes per a material escolar, i s’inclouen ajudes per al menjador per combatre la pobresa infantil o la promoció de la universalització de l’escola de 0 a 3 anys.

Volem informar-los que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea.

Entre les mesures de política social que s’inclouen en l’acord pressupostari destaquen:

IPC de pensionistes

L’actualització de les pensions conforme a l’IPC real, la qual cosa beneficiarà a 8,7 milions de pensionistes. A més, hi haurà un esforç més elevat per als pensionistes més vulnerables amb una pujada del 3% de les pensions mínimes i no contributives, que beneficiarà a 2,3 milions de pensionistes.

Copagament farmacèutic

La supressió del copagament farmacèutic beneficiarà a 5 milions de pensionistes amb renda baixa i a 1,8 milions de persones de famílies amb pocs recursos.

Beques

També s’inclou per als pressupostos de 2019 un augment de les beques per a l’estudi i ajudes per a material escolar en les etapes obligatòries. Així mateix, s’incrementa un 40% la dotació per a la dependència i s’augmenta la prestació per fill a càrrec per a famílies vulnerables, que beneficiarà a més d’1 milió de persones. També s’inclouen ajudes per al menjador per combatre la pobresa infantil o la promoció de la universalització de l’escola de 0 a 3 anys.

SMI i subsidi

Així mateix, el compromís del Govern de lluitar contra la precarització en l’ocupació es reflecteix en la pujada més gran en la història de la democràcia del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 900 euros en 14 pagues. A més, la recuperació del subsidi per desocupació per a més grans de 52 anys beneficiarà a 114.000 noves persones que havien quedat excloses d’aquesta ajuda, mentre que 258.000 persones més que actualment cobren aquest subsidi veuran incrementada la cotització al 125% del límit mínim de cotització.

Permís de paternitat

Amb l’objectiu d’avançar en la igualtat de gènere i la conciliació laboral i familiar, es produeix l’equiparació progressiva del permís de paternitat i maternitat, de manera que en 2019 els pares gaudiran de vuit setmanes, enfront de les cinc actuals. També es millora la dotació per finançar el Pacte d’estat de violència de gènere.

R+D+i

I per avançar cap a un model productiu més sostenible, s’incrementa un 6,7% les partides per a R+D+i.

Vegeu: (Pla 2019)

 

EL SOCIS MINORITARIS PODEN SOL·LICITAR AL REGISTRADOR QUE NOMENI UN AUDITOR PERQUÈ REVISI ELS COMPTES DE L’EMPRESA?

D’acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes. La sol·licitud s’ha de realitzar abans que hagin transcorregut tres mesos des del tancament de l’exercici els comptes del qual s’han d’auditar.

Llegir més

El socis minoritaris poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes de l’empresa?

D’acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes. La sol·licitud s’ha de realitzar abans que hagin transcorregut tres mesos des del tancament de l’exercici els comptes del qual s’han d’auditar.

Li recordem que d’acord amb la normativa mercantil, en les societats que no estan obligades a auditar els seus comptes, els socis amb un 5% o més del capital poden sol·licitar al Registre Mercantil que designi un auditor per revisar els comptes d’un exercici.

Ara bé, aquesta sol·licitud s’ha de realitzar dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, per la qual cosa, si té un societat limitada que tanca l’exercici a 31 de desembre, el soci podrà sol·licitar el nomenament fins a 31 de març de 2019.

L’informe emès per l’auditor servirà als socis per assegurar-se que els comptes anuals són correctes. Per tant, és necessari que aquest informe estigui llest al moment de convocar la junta d’aprovació de comptes (ja que, des d’aquest moment, els socis tenen dret a rebre no només una còpia dels comptes anuals que es sotmetran a aprovació, sinó també una còpia de l’informe d’auditoria).

Si la demora en l’emissió de l’informe d’auditoria no és imputable a la societat, l’administrador pot convocar la junta de socis perquè aprovi els comptes. No obstant això, no es podran dipositar en el Registre fins que no hi hagi l’informe.

Aquesta “maniobra” del soci minoritari és freqüent quan sorgeixen discrepàncies; amb això, el soci discrepant sol intentar pressionar a l’administrador i als altres socis:

  • Un tercer independent (designat aleatòriament pel Registre) serà qui verifiqui els comptes, i això comportarà molèsties (l’auditor estarà setmanes demanant documents) i despeses (els honoraris de l’auditor són a càrrec de la societat, i no del soci que demana l’auditoria).
  • A més, encara que l’auditoria només es realitzarà respecte a l’exercici actual, en la pràctica l’auditor sol acabar revisant la comptabilitat i documents d’exercicis passats, per verificar els saldos comptables actuals.

Per tant podrà sol·licitar el nomenament d’auditor el soci que reuneixi els següents requisits:

  • Que la societat a la qual pertanyi sigui de capital i no estigui obligada a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor.
  • Que el soci minoritari tingui una participació d’almenys un 5% del capital social.
  • El Registrador Mercantil competent és el que correspon al domicili de la societat, és a dir, on està inscrita.
  • Que la sol·licitud es presenti dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici de la societat a auditar. L’habitual és que acabi el termini el 31 de març de cada any, en coincidir comunament l’exercici social amb l’any natural, si bé podrà ser una altra data diferent, però dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici de la societat en particular.
  • Només es pot demanar el nomenament d’auditor per verificar els comptes anuals de l’últim exercici, per pura lògica, ja que per als altres ha transcorregut, evidentment el termini dels tres mesos.
  • Les despeses de l’auditoria, seran sempre a càrrec de la societat; el que no s’ha de confondre amb els honoraris que ocasioni aquest nomenament per part del Registrador Mercantil, els quals seran a càrrec del soci sol·licitant, i es podrà exigir la corresponent provisió de fons per al BORME, ja que està subjecte a publicació, al moment de presentar la seva sol·licitud.

No obstant això, cal tenir en compte que es pot avançar i nomenar un auditor de la seva confiança (i en funció d’això, oposar-se després al nomenament per part del Registre). Una possible recomanació seria que convoqui una junta abans que acabi l’exercici i aprovi el nomenament.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

 

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2018

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2018 inclòs, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2017 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2017.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual efectuïn l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenats, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.