ELS AFECTATS PER ERTO EN 2020 PODEN FRACCIONAR EN 6 MESOS EL PAGAMENT DE L’IRPF SENSE INTERESSOS DE DEMORA

Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran fraccionar en 6 pagaments amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, amb el primer pagament el 20 de juliol de 2021, l’import a ingressar derivat de la presentació de l’IRPF. L’últim pagament es realitzaria al desembre de 2021.

Llegir més

Els afectats per ERTO en 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l’IRPF sense interessos de demora

Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran fraccionar en 6 pagaments amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, amb el primer pagament el 20 de juliol de 2021, l’import a ingressar derivat de la presentació de l’IRPF. L’últim pagament es realitzaria al desembre de 2021.

Al BOE del 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d’abril.

Fins ara era possible dividir el pagament de l’IRPF, però només en dos: el primer pagament era del 60% de l’import i s’efectuava en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant a principis de novembre.

Cal tenir en compte que els contribuents de l’IRPF que hagin estat perceptors de prestacions del SEPE per haver estat immersos en un ERTO en 2020, poden veure’s obligats a presentar la declaració de la renda perquè en tenir dos pagadors, el límit econòmic que determina l’obligació de declarar, disminueix a 14.000 euros si s’han cobrat més de 1.500 euros del segon pagador. Això, unit a les baixes retencions que s’hagin efectuat en percebre les prestacions del SEPE, pot donar lloc al fet que la declaració d’aquests contribuents surti a ingressar.

En la línia amb diverses mesures adoptades per al fraccionament de deutes tributaris amb motiu de la COVID-19, aquesta Ordre HAC/320/2021, aprova la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IRPF per als contribuents que haguessin estat en ERTO en 2020.

Requisits per acollir-se a aquest fraccionament extraordinari

S’ha de tractar d’un contribuent de l’IRPF:

 • Que el contribuent o qualsevol dels membres de la unitat familiar, en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs durant 2020 en un expedient de regulació temporal d’ocupació
 • Que hagi rebut alguna prestació per aquest motiu.
 • Que el resultat de la quota tributària corresponent a la declaració de l’IRPF resulti a ingressar.
 • Aplicable a tributació individual i a tributació conjunta.

No es poden acollir a aquest fraccionament els contribuents als quals s’aplica el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol als quals es refereix l’article 93 de la LIRPF.

Límits econòmics per sol·licitar el fraccionament

No pot excedir de 30.000 euros l’import en conjunt pendent de pagament per al sol·licitant, tant en període voluntari com en període executiu, dels deutes de dret públic gestionades per l’AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

A l’efecte de la determinació de l’import de deute assenyalat, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables seran aquells que constin en les bases de dades de l’òrgan de recaptació competent, sense que sigui necessària la consulta a altres òrgans o organismes a l’efecte de determinar-ne el conjunt. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

Moment per sol·licitar el fraccionament

Es pot sol·licitar el fraccionament si la declaració de l’IRPF es presenta dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que es pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat al 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Termini del fraccionament

El pagament del fraccionament sol·licitat s’efectuarà en 6 fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes. El primer serà el dia 20 de juliol de 2021.

No es meriten interessos de demora

El fraccionament extraordinari regulat en aquesta Ordre HAC/320/2021, és incompatible amb el previst en el article 62.2 del RIRPF, i amb el règim general d’ajornament o fraccionament del pagament previst en l’article 65 de la LGT i articles 44 i següents del RD 939/2005, que implicaria la meritació d’interessos de demora.

Per tant, ni es meritaran interessos de demora durant el fraccionament ni serà necessària l’aportació de garantia.

Caràcter optatiu

El disseny del mecanisme extraordinari s’articula sobre la figura del fraccionament del pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2020, i és totalment optatiu per al contribuent. La norma permet una possibilitat addicional en aquest sentit, per tractar d’establir un disseny que s’acomodi a l’import resultant de l’autoliquidació presentada.

 

CAL DECLARAR LES QUANTITATS REBUDES INDEGUDAMENT PEL SEPE EN L’IRPF?

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més.

Llegir més

Cal declarar les quantitats rebudes indegudament pel SEPE en l’IRPF?

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més.

La gran quantitat d’ERTO que ha tramitat el SEPE ha provocat que s’hagin produït molts errors, ja sigui per no haver rebut cap prestació, rebre-la tard o per haver cobrat de més.

Els cobraments de més poden afectar l’IRPF, i s’han produït principalment per dos motius:

 • Treballadors que han estat en ERTO, han tornat a treballar i continuen cobrant aquesta prestació.
 • Treballadors que han rebut imports superiors als que els correspondrien.

En el cas de cobraments de prestacions indegudes pel SEPE, de cara a l’Agència Tributària es poden donar dos supòsits:

 • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE ja s’hagi produït en 2020. En aquest cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta; aquest import correcte apareixerà reflectit en les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors.
 • Que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s’ha produït en 2020. En aquest cas és necessari distingir dues alternatives:
  • Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització. En aquest cas el SEPE el comunicarà a l’Agència Tributària i en les dades fiscals l’Agència informarà el contribuent dels dos imports: l’inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució ja practicada, o pendent de realitzar pel contribuent al SEPE. Si el contribuent està d’acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renda Web i presentar el seu IRPF.
  • Que el SEPE no hagi iniciat el procediment de regularització. En aquest cas si el SEPE ha comunicat a l’Agència Tributària que ha detectat quanties indegudament percebudes, l’Agència Tributària informarà el contribuent en dades fiscals que existeix una quantitat pendent de devolució al SEPE, però no podrà concretar la seva quantia perquè no la coneix. Figurarà en Renda Web l’apartat corresponent a quanties indegudament percebudes pagades pel SEPE per ERTO, però sense import.

SEPE: informació fiscal de l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions per ERTO COVID-19

A la pàgina web del SEPE es comunica que per Acord entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i l’Agència Tributària (AEAT) sobre intercanvi d’informació fiscal de l’exercici 2020 de beneficiaris de prestacions ERTO com a conseqüència de la COVID-19, el SEPE ha comunicat a l’AEAT totes les possibles percepcions indegudes derivades de prestacions per ERTO COVID-19 corresponents a l’exercici 2020 que consten fins al mes de març de 2021, inclosos els casos en els quals no s’ha iniciat el procediment de reclamació, i amb independència de si s’ha procedit o no a la devolució. La informació remesa a l’AEAT s’actualitzarà per part del SEPE de manera periòdica.

Si no ha rebut comunicació del SEPE, però consta informació de percepció indeguda en les dades fiscals, NO ACUDEIXI a la seva oficina de prestacions. Pròximament se li notificarà l’inici del procediment.

Atès que l’AEAT comptarà, en tot moment, amb informació actualitzada, no serà necessària l’aportació de certificats d’imports ni de cap altra documentació per part dels interessats.

 
 

MESURES EN SEGURETAT I SALUT LABORAL PER ALS QUI ASSISTEIXIN PRESENCIALMENT A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

S’ha publicat al BOE del dia 25 de març la Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere on es recullen una sèrie d’indicacions a seguir per protegir la salut dels treballadors que presten presencialment aquest servei d’assistència a les víctimes.

Llegir més

Mesures en seguretat i salut laboral per als qui assisteixin presencialment a víctimes de violència de gènere

S’ha publicat al BOE del dia 25 de març la Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere on es recullen una sèrie d’indicacions a seguir per protegir la salut dels treballadors que presten presencialment aquest servei d’assistència a les víctimes.

S’ha publicat al BOE del dia 25 de març la Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere on es recullen una sèrie d’indicacions a seguir per protegir la salut dels treballadors que presten presencialment aquest servei d’assistència a les víctimes, i que va entrar en vigor el dia 26 de març de 2021.

En primer lloc, els treballadors que per raó de la seva activitat professional tinguin contacte directe amb les víctimes i, en tot cas, els qui presten els seus serveis en centres de teleassistència, emergència o acolliment, han de seguir les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc al qual estan exposats.

En segon lloc, amb relació a l’anterior, i sempre que les disponibilitats així ho permetin, les administracions públiques competents, així com les empreses proveïdores de serveis, hauran de dotar les persones treballadores dels centres dels equips de protecció individual.

 

HIPOTEQUES REFERENCIADES A L’IRPH

El Tribunal Suprem ha paralitzat tots els procediments en curs de les hipoteques lligades a l’IRPH. Una vegada més li ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) informació sobre la qüestió prejudicial elevada per un jutjat de Barcelona. En aquest Tribunal s’ha tornat a estudiar l’abusivitat d’aquesta clàusula.

Llegir més

Hipoteques referenciades a l’IRPH

El Tribunal Suprem ha paralitzat tots els procediments en curs de les hipoteques lligades a l’IRPH. Una vegada més li ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) informació sobre la qüestió prejudicial elevada per un jutjat de Barcelona. En aquest Tribunal s’ha tornat a estudiar l’abusivitat d’aquesta clàusula.

Els assumptes relacionats amb l’IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris), indicador emprat per a les hipoteques que sempre s’ha situat amb valors més alts que l’EURIBOR, han donat ja diverses voltes en els últims temps.

L’any 2017, el Tribunal Suprem va descartar que l’IRPH pogués estar supeditat a un control d’abusivitat en tant que era un índex oficial publicat al BOE. No obstant això, posteriorment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar en el sentit que els índexs IRPH sí que havien de ser analitzats cas per cas conforme a la Directiva de protecció de consumidors i usuaris.

Què és l’IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris)?

Es tracta d’un dels índexs als quals es referencien els préstecs que es concedeixen per a la compra d’habitatge. És un índex oficial que elabora mensualment el Banc d’Espanya, que resulta d’aplicació a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), igual que altres índexs com l’EURIBOR.

El *IRPH es calcula sobre la base d’una mitjana dels préstecs a tres anys concedits pels bancs, les caixes d’estalvi i les entitats financeres en general. El seu origen data d’una ordre ministerial de maig de 1994 sobre transparència de les condicions financeres que pretenia crear una referència hipotecària estable enfront de l’oscil·lació d’altres índexs. Va ser molt utilitzat en el període entre 2005 i 2009, coincidint amb l’auge del mercat immobiliari i amb un EURIBOR que semblava imparable en la pujada. En aquest context, la naturalesa menys volàtil de l’IRPH li afegia atractiu i va suposar un refugi per a molts clients.

Quan la crisi va dinamitar el mercat immobiliari l’EURIBOR va començar a baixar llastrat a més pels programes d’estímul econòmic posats en marxa pel Banc Central Europeu (BCE) per reactivar l’economia. Mentre l’EURIBOR s’enfonsava, l’IRPH es va mantenir estable, provocant que els usuaris que el tenien contractat paguessin quotes més elevades que aquells que tenien préstecs variables amb referència a l’altre índex. Avui l’EURIBOR es troba en el seu nivell mínim històric fregant els 40 punts bàsics negatius.

Les associacions d’usuaris bancaris reclamen ara que les entitats no van explicar amb suficient claredat els riscos i que va haver-hi mala praxi en la comercialització. 

Sentència del Tribunal Suprem

La Sentència del TJUE de 3 de març de 2020 (C-125/18) que va establir les directrius sobre la interpretació i possible nul·litat de les clàusules hipotecàries a tipus variable referenciades a l’IRPH, que havien de ser enjudiciades pels tribunals nacionals, ha portat com a resultat, després de més d’un any de la seva publicació, sentències judicials molt dispars entre les diferents instàncies jurisdiccionals del país.

Tant ha estat així que la incertesa ha arribat al Tribunal Suprem, que s’ha vist obligat a suspendre tots els assumptes d’interès cassacional sobre les hipoteques vinculades a l’IRPH fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui sobre una nova qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat núm. 38 de Barcelona.

Fins que no es pronunciï el TJUE, el Suprem es va posicionar a favor de les entitats financeres en diverses sentències fetes públiques a la fi del 2020. Els arguments per a aquesta posició són que la falta d’informació sobre l’IRPH implicava falta de transparència però que això no significava que era abusiva. Per tant la seva consideració és que no va ser establerta amb mala fe i per tant no és abusiva.

Per tant, el Tribunal Suprem ha validat la clàusula IRPH en considerar que el banc va ser transparent en la seva contractació: l’IRPH és un índex oficial, el seu càlcul i funcionament són públics (estan publicats al BOE) i a més no és manipulable. Així mateix:

 • El Tribunal considera que l’IRPH no és abusiu perquè, encara que és més elevat que l’EURIBOR, en aquest últim índex el diferencial pactat sol ser superior.
 • Encara que el banc mai va informar de l’evolució futura de l’IRPH, es considera que aquestes variacions depenen d’esdeveniments futurs no previsibles i aliens a la voluntat del banc.

Doncs bé, després d’aquestes sentències del Tribunal Suprem negant l’abusivitat dels índexs IRPH, el titular del Jutjat de 1a Instància núm. 38 de Barcelona de nou ha plantejat una altra qüestió prejudicial al TJUE preguntant si és contrari a la normativa comunitària concloure que una clàusula no és transparent però al seu torn no és abusiva.

En l’escrit plantejat en seu comunitària es demanen aclariments que permetin unificar les diferents interpretacions dels tribunals nacionals, especialment les sentències del Tribunal Suprem, que denoten falta de transparència, però no abusivitat en les distingides clàusules IRPH.

La suspensió a la qual s’ha encomanat la Sala del TS obeeix a raons òbvies, i és que en cas que es continuïn resolent els recursos de cassació lligats a l’IRPH, es podrien generar pronunciaments contradictoris amb la resolució del TJUE.

Amb això, el TS sol·licita nova informació al TJUE fins que resolgui sobre l’admissibilitat dels aclariments derivats de la qüestió prejudicial C-125/18 plantejada pel Jutjat núm. 38 de Barcelona, a fi d’obtenir una aplicació de criteris unificadors.

El recurs de cassació que el TS s’ha vist obligat a suspendre es va interposar contra una Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 18 d’abril de 2018, que, estimant el recurs d’apel·lació interposat per BBVA S.A., va revocar la sentència recaiguda en Primera Instància que havia declarat nul l’índex del préstec hipotecari lligat a l’IRPH per falta de transparència.

La suspensió del recurs de cassació dóna noves esperances als consumidors, després del cúmul de Sentències desfavorables del TS dictades a partir del 12 de novembre de 2020.

Estarem molt pendents de la decisió que adopti el TJUE per informar-los sobre aquest tema. Esperem que en aquesta ocasió hi hagi un pronunciament prou clar que faci veure al Tribunal Suprem que una falta d’informació prèvia al consumidor (falta de transparència) implica per si mateix un desequilibri i crebant de la bona fe contractual que implica necessàriament l’existència d’abusivitat.

 

OBLIGACIONS FISCALS ABRIL-MAIG 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

Llegir més

Obligacions fiscals abril-maig 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

ABRIL

Des del 7 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2020 i patrimoni 2020

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2021:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131
 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Exercici en curs:
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2021. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2021: 595

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2021: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2021. Comptes i operacions dels quals els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

MAIG

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2021. Autoliquidació: 303
 • Abril 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2020: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2020: 290

  MAIG

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2021. Autoliquidació: 303
 • Abril 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2020: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2020: 290
 

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8363

Data de publicació: 12/03/2021

Termini: 29/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840601.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, així com per a la seva promoció i difusió

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8363

Data de publicació: 12/03/2021

Termini: 29/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840493.pdf

3. Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8359

Data de publicació: 8/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839529.pdf

4. Ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8359

Data de publicació: 8/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839510.pdf

5. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8357

Data de publicació: 5/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839174.pdf

6. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8357

Data de publicació: 5/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839134.pdf

7. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8355

Data de publicació: 3/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838604.pdf

8. Ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8367

Data de publicació: 17/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841297.pdf

9. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2019-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8372

Data de publicació: 24/03/2021

Termini: 15/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8372/1842314.pdf

10. Ajuts associats al contracte global d’explotació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8374

Data de publicació: 26/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8374/1842837.pdf

11. Ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8366

Data de publicació: 16/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840966.pdf

12. Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8366

Data de publicació: 16/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840974.pdf

13. Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8373

Data de publicació: 25/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842542.pdf

 

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinat a la prevenció de riscos i seguretat minera en l’àmbit d’una mineria autòctona i sostenible

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 63

Data de publicació: 15/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12700.pdf

2. Subvencions destinades a entitats de dones rurals d’àmbit nacional per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 66

Data de publicació: 18/03/2021

Termini: 16/04/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf

3. Ajuts a curtmetratge sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 25/03/2021

Termini: 8/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-B-2021-14619.pdf

4. Subvencions per a entitats sense finalitats lucratives que promouen i enforteixen la indústria editorial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 73

Data de publicació: 26/03/2021

Termini: 20/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-B-2021-14769.pdf

5. Ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 75

Data de publicació: 29/03/2021

Termini: 13/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-B-2021-15483.pdf