EL CONGRÉS DELS DIPUTATS APROVA LA LLEI CONTRA EL FRAU FISCAL

Amb data de 25 de maig de 2021, el Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que encara el seu últim debat en la Cambra Baixa abans de la seva remissió al Senat per completar-hi la seva tramitació, i que inclou una esmena per salvar les inspeccions sorpresa de l’Agència Tributària, qüestionades pels tribunals.

Llegir més

El Congrés dels Diputats aprova la Llei contra el frau fiscal

Amb data de 25 de maig de 2021, el Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que encara el seu últim debat en la Cambra Baixa abans de la seva remissió al Senat per completar-hi la seva tramitació, i que inclou una esmena per salvar les inspeccions sorpresa de l’Agència Tributària, qüestionades pels tribunals.

L’informem que amb data de 25 de maig de 2021, el Congrés dels Diputats ha aprovat el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que encara el seu últim debat en la Cambra Baixa abans de la seva remissió al Senat per completar-hi la seva tramitació, i que inclou una esmena per salvar les inspeccions sorpresa de l’Agència Tributària, qüestionades pels tribunals.

Ara el projecte, un cop realitzades les corresponents esmenes i que els grups parlamentàries s’han posat d’acord, passa a la seva tramitació per part de la Cambra Alta, el Senat. 

Els membres de la Comissió han debatut i votat l’Informe de la Ponència, que ha quedat aprovat, amb modificacions, amb 21 fotos favorables, 14 en contra i 1 abstenció, després d’haver estat acceptades l’esmena 246, del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), inclòs en el Grup Plural, sobre la modificació de l’article 70 de la Llei d’impostos especials, relatiu al tipus impositiu sobre determinats mitjans de transport, per adequar-los al nou mesurament d’emissions de CO₂ amb el nou procediment WLTP; i l’esmena 175, del Grup Republicà, que recull l’elaboració d’una anàlisi i avaluació oficial de l’economia submergida en l’Estat espanyol, del frau fiscal i laboral i de l’elusió fiscal, desagregat per territoris, sectors econòmics i impostos. La resta d’esmenes que els grups parlamentaris Ciutadans, Plural, Republicà, Vox i Popular havien mantingut vives han estat rebutjades.

Durant el tràmit en Ponència, a aquest projecte de llei es van incorporar, en els seus termes, les esmenes del Grup Socialista relatives a l’establiment de requisits addicionals perquè les societats d’inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l’1%; sobre la introducció de modificacions en el text refós de l’impost sobre la renda de no residents per “afavorir les llibertats d’establiment i circulació, d’acord amb el Dret de la Unió”; la regulació del procediment sancionador del règim de limitacions de pagament en efectiu amb diversos objectius, i sobre terminis de prescripció d’accions i autoritzacions judicials en casos de perquisicions tributàries, entre altres. A més, en aquesta fase també s’ha introduït una esmena del Grup Popular referent a la tributació dels contribuents no residents.

D’altra banda, també van quedar aprovades, amb correccions, les esmenes del Grup Socialista que al·ludien a normes de control i regulació de la fulla de tabac cru, a la modificació de la Llei del Notariat, i a la publicitat de situacions d’incompliment rellevant de les obligacions tributàries l’any 2021, entre altres correccions.

A més, la Ponència va acordar la incorporació de diverses esmenes transaccionals. La primera d’elles, sobre la base de les esmenes dels grups Basc (EAJ-PNB); Plural, concretament del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), i Ciutadans, sobre el Règim Fiscal de Canàries. La segona esmena transaccional sobre les esmenes proposades pels grups Basc (EAJ-PNB); Popular; Plural (PDeCAT), i Ciutadans, referides a l’impost sobre el valor afegit. La tercera, sobre la base de les esmenes dels grups Basc (EAJ-PNB); Popular, i Plural (PDeCAT), sobre el termini general de caducitat. I, finalment, una quarta esmena transaccional sobre les propostes pels grups Basc (EAJ-PNB) i Plural (PDeCAT), referent a representants duaners.

Els canvis realitzats també recullen la proposta del PSOE dirigida a emparar les inspeccions sorpresa per part de l’Agència Tributària, qüestionades recentment en els tribunals, i que d’aquesta manera es pugui personar sense comunicació prèvia als domicilis o una empresa.

La Llei incorpora mesures per combatre el frau tributari lligat a les noves tecnologies, permetrà perseguir els comportaments inadequats de les grans empreses i contribuirà a evitar la planificació fiscal abusiva. Així mateix, la norma conté actuacions per reduir la litigiositat amb els contribuents i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

Sent susceptible de modificacions, les notes més rellevants de la redacció actual de la Llei són les següents:

Es prohibeixen les Amnisties tributàries

Atès que s’entén que suposen una discriminació cap als contribuents que compleixen amb les seves obligacions fiscals. Les amnisties fiscals permeten regularitzar patrimonis no declarats en condicions més avantatjoses que si haguessin tributat de manera habitual i normal.

S’amplia la llista de deutors a la Hisenda Pública

S’amplia per la reducció del límit de deute que determina la incorporació del deutor al llistat que passa d’1.000.000 d’euros a només 600.000 euros. A més, el text legal contempla que en la llista s’han d’incloure, no només els deutors principals, sinó també aquells que es declarin responsables solidaris del deute per les seves conductes actives o per omissió.

Es redueix el límit màxim per als pagaments en efectiu per a determinades operacions entre empresaris

En el supòsit d’operacions entre empresaris. S’ha constatat que la utilització de mitjans de pagament en efectiu en les operacions econòmiques facilita comportaments defraudatoris. Amb la limitació del metàl·lic, es facilitarà la traçabilitat i la possibilitat del rastreig de les operacions i es dificultarà que s’incorri en pràctiques fraudulentes.

Es regula de manera específica la prohibició d’ús i tinença de programari emprat per ocultar vendes

En concret, la norma impedeix la producció, la tinença o l’ús de sistemes i aplicacions informàtiques de gestió comptable que aconsegueixen manipular i falsejar la comptabilitat de les empreses, amb l’objectiu d’ocultar a ulls de l’Administració Tributària una part de la seva facturació i així rebaixar la factura fiscal. Cada any, l’ús d’aquests programes produeix pèrdues d’ingressos públics que excedirien de diversos milers de milions d’euros.

La norma exigeix que els sistemes electrònics utilitzats en la comptabilitat o la gestió empresarial s’ajustin a uns requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de les operacions.

S’estableix l’obligació de revisió de les jurisdiccions integrants de la llista de paradisos fiscals

Una altra mesura que s’inclou en el text normatiu és la revisió de les jurisdiccions integrants de la llista de paradisos fiscals. L’evolució del concepte de paradís fiscal al de jurisdicció no cooperativa en els fòrums internacionals OCDE i Consell de la Unió Europea fa necessari aplicar regulacions més exigents i coordinades internacionalment.

S’estableix l’obligació de declarar les criptomonedes

Així, per la seva proliferació i la seva popularitat entre els inversors i els estalviadors, es fa necessari tenir un control més elevat sobre les criptomonedes. D’aquesta manera, s’incorpora l’obligació d’informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant les situades a Espanya com a l’estranger si afecta contribuents espanyols.

Per tant, s’exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes, així com sobretot tipus d’operacions que s’hagin efectuat amb elles. Serà obligatori informar en el model 720 de declaracions de béns i drets en l’exterior sobre la possessió de criptodivises a l’estranger.

La norma inclou així mateix la transposició de la Directiva europea antielusió fiscal, coneguda com a ATAD, que incorpora diverses de les matèries tractades en els informes OCDE del Pla d’acció per evitar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Pla BEPS).

En concret, en aquesta matèria, s’incorporen a la legislació espanyola els àmbits de la directiva concernents a la Transparència Fiscal Internacional (TFI) i a la imposició de sortida o ‘Exit Tax’. Amb això es reforça la tributació a Espanya de rendes que es localitzaven en territoris de baixa fiscalitat; i s’assegura que les empreses que es traslladin a un altre país no deixin de tributar per bases imposables que legalment han de quedar gravades a Espanya.

S’estableix un nou tipus de tributació de les SOCIMI i SICAV

Per a les societats d’inversió immobiliària (SOCIMI) s’estableix un tipus de tributació del 15 per cent.

A més, pel que fa a les societats d’inversió de capital variable (SICAV), es reforça el seu control mitjançant un requisit d’inversió mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el cas d’una societat per compartiments, per als socis que, com a mínim, han de ser cent.

Reforç de les garanties judicials de les inspeccions de l’AEAT en el domicili del contribuent

La Llei també aclareix i reforça les garanties judicials de les inspeccions de l’Agència Tributària al domicili d’un contribuent. En concret, marca que quan sigui necessari dur-les a terme, l’Administració Tributària haurà d’obtenir el consentiment de l’obligat tributari o d’una autorització judicial. En virtut de la norma, la sol·licitud de l’autorització judicial per a l’entrada en un domicili haurà d’estar justificada i incloure la seva finalitat, necessitat i proporcionalitat.

 

PUBLICAT EL REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES QUE DESENVOLUPA EL PROCEDIMENT PER A LES AUTOLIQUIDACIONS

Al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les transaccions financeres (ITF). També s’ha aprovat l’Ordre HAC/510/2021 que aprova el model per a l’autoliquidació de l’impost (model 604).

Llegir més

Publicat el Reglament de l’impost sobre les transaccions financeres que desenvolupa el procediment per a les autoliquidacions

Al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les transaccions financeres (ITF). També s’ha aprovat l’Ordre HAC/510/2021 que aprova el model per a l’autoliquidació de l’impost (model 604).

L’informem que al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, pel qual es desenvolupa el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les transaccions financeres (ITF).

Cal recordar que la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres (d’ara endavant, ITF), introdueix a Espanya aquest gravamen, amb la finalitat de contribuir a l’objectiu de consolidació de les finances públiques i de reforçar el principi d’equitat del sistema tributari.

L’ITF va entrar en vigor el 16 de gener de 2021, però el seu desenvolupament reglamentari va quedar aparcat.

L’aplicació d’aquesta Llei exigeix determinades precisions reglamentàries per desenvolupar algunes qüestions que s’hi preveuen, fonamentalment el procediment de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost, efectuat a través d’un dipositari central de valors establert en territori espanyol o bé pel mateix subjecte passiu.

Doncs bé, el Reial decret 366/2001, desenvolupa les dues possibles vies per a la presentació de les autoliquidacions per aquest impost:

 1. L’autoliquidació es presentarà en la majoria dels casos pel dipositari central de valors establert en territori espanyol. En relació amb aquesta modalitat de presentació, destaca el següent:
  1. El dipositari central de valors haurà de presentar una autoliquidació per cada subjecte passiu, en el seu nom i pel seu compte, ingressant el deute corresponent.
  2. Per a aquesta mena de presentació, intervindran en el procés les seves entitats participants i es podran veure implicats en el flux d’informació i del pagament la resta d’intermediaris, la qual cosa dependrà de les circumstàncies de cada cas i de l’entitat que resulti ser el subjecte passiu segons les regles establertes en l’article 6 de la Llei de l’ITF.

Aquesta modalitat de presentació serà obligatòria quan el subjecte passiu tingui una relació directa amb el dipositari central de valors o amb alguna de les seves entitats participants. Per a la resta de supòsits, serà opcional.

 1. L’autoliquidació la podrà presentar el mateix subjecte passiu, excepte en els casos en què la modalitat anterior sigui obligatòria.

Entre les novetats de la versió del reglament finalment publicada, es regula que el subjecte passiu podrà optar per utilitzar la data teòrica de liquidació en lloc de la data efectiva de liquidació, és a dir, el segon dia hàbil posterior a la data d’execució en el cas d’operacions efectuades en centres de negociació. També s’ha incorporat un procediment específic per rectificar autoliquidacions quan el deute ingressat hagués estat superior al degut, mitjançant l’ajust directe en autoliquidacions posteriors.

D’altra banda, la disposició transitòria única de la norma estableix que la presentació de les autoliquidacions corresponents als mesos de gener, febrer, març i abril de 2021, així com l’ingrés dels respectius deutes tributaris, s’efectuarà en el termini per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al mes de maig de 2021.

Finalment, l’Ordre HAC/510/2021, que va entrar en vigor el 29 de maig, aprova ara el model 604 «Impost sobre les transaccions financeres. Autoliquidació» i determina la forma i procediment per a la seva presentació i ingrés, recollit en el seu annex I. A més, aquest model inclou un annex informatiu que s’emplenarà de manera prèvia en el qual es recollirà la informació detallada de les operacions que es declaren.

Quant al termini de presentació del model 604, el període de liquidació coincidirà amb el mes natural i, s’haurà de presentar i ingressar, segons correspongui, pel dipositari central de valors o pel subjecte passiu, entre els dies deu i vint del mes següent al corresponent període de liquidació mensual.

No obstant això, en la disposició transitòria única de la norma es regula el termini de les primeres autoliquidacions de l’impost, establint que la presentació de les autoliquidacions corresponents als mesos de gener, febrer, març i abril de 2021, així com l’ingrés dels respectius deutes tributaris, s’efectuarà en el termini per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al mes de maig de 2021.

Finalment, quant a les formes de presentació del model 604, la presentació s’efectuarà de manera obligatòria per via electrònica a través d’internet, a la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant:

1. Un sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica utilitzant un certificat electrònic qualificat emès d’acord amb les condicions que estableix la Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança que, segons la normativa vigent a cada moment, resulti admissible per l’AEAT.

2. En els casos de subjectes passius que siguin persones físiques en els quals no procedeixi la presentació a través d’un dipositari central de valors establert en territori espanyol, es pot realitzar la presentació mitjançant el sistema Cl@ve.

Per a més informació veure: impost sobre transaccions financeres

 

RESTABLIMENT DE L’OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ SOBRE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES (MODEL 179)

Al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l’obligació de presentar aquesta declaració periòdica i que entrarà en vigor el pròxim 26 de juny de 2021. A mitjan 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l’obligació de presentar aquest model.

Llegir més

Restabliment de l’obligació d’informació sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179)

Al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l’obligació de presentar aquesta declaració periòdica i que entrarà en vigor el pròxim 26 de juny de 2021. A mitjan 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l’obligació de presentar aquest model.

L’informem que al BOE del 26 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial decret 366/2021, de 25 de maig, que reintrodueix l’obligació d’informació sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179) i amb efectes des del 26 de juny de 2021.

Cal recordar que la sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol de 2020 va anul·lar i va deixar sense efecte l’anterior article 54 ter del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol), incorporat pel Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, per no haver-se notificat com a “reglament tècnic” a la Comissió, durant la tramitació del Projecte del Reial decret 1070/2017, en compliment de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació.

Doncs bé, la disposició final segona d’aquesta norma que estem ressenyant i, en vigor des del 26 de juny de 2021, modifica el citat reglament, per introduir novament l’article 54 ter que regula l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, en els mateixos termes de l’anterior article 54 ter.

Aquesta norma estableix una obligació específica d’informació per a les persones o entitats, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives”, que mitjancin en la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d’internet, etc.).

Quins lloguers s’hauran d’informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

 • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per utilitzar-se de manera immediata.
 • I que no estigui entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s’han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l’ús d’habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Ben aviat s’haurà de publicar l’ordre ministerial que aprovarà el model de declaració a utilitzar i establirà el termini de presentació.

 

MESURES PER A PROMOURE LA INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB CAPACITAT INTEL·LECTUAL LÍMIT

S’estableixen subvencions de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit formalitzat a temps complet amb una persona amb capacitat intel·lectual límit, que podrà ser compatible amb les subvencions a càrrec del SEPE destinades a l’adaptació dels llocs de treball o dotació d’equips de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals per a la persona en qüestió, o per eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin la seva feina.

Llegir més

Mesures per a promoure la inclusió laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit

S’estableixen subvencions de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit formalitzat a temps complet amb una persona amb capacitat intel·lectual límit, que podrà ser compatible amb les subvencions a càrrec del SEPE destinades a l’adaptació dels llocs de treball o dotació d’equips de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals per a la persona en qüestió, o per eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin la seva feina.

L’informem que al BOE del dia 26 de maig, i amb entrada en vigor l’1 de juny de 2021, s’ha publicat el Reial decret 368/2021, de 25 de maig, que estableix un conjunt de mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Els destinataris seran els inscrits als serveis públics d’ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats que acreditin oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33%.

Per part seva, els beneficiaris podran ser:

 • Les empreses i autònoms que els contractin.
 • Les societats laborals i cooperatives a les quals s’incorporin els treballadors amb capacitat intel·lectual límit com a socis i treballadors o de treball. Per al cas de les cooperatives, serà condició necessària que la cooperativa hagi optat per la modalitat d’assimilats a treballadors per compte d’altri, a l’efecte de la Seguretat Social.

Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret 368/2021 el sector públic.

Els aspectes més rellevants de la norma són els següents:

 • Defineix com a persones amb capacitat intel·lectual límit destinatàries d’aquestes mesures aquelles inscrites als serveis públics d’ocupació com a demandants d’ocupació no ocupats que acreditin, oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20 per cent de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33 per cent.
 • S’estableixen subvencions de 2.000 euros per cada contracte de treball indefinit formalitzat a temps complet amb una persona amb capacitat intel·lectual límit, que podrà ser compatible amb les subvencions a càrrec del servei públic d’ocupació estatal destinades a l’adaptació dels llocs de treball o dotació d’equips de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals per a la persona en qüestió, o per eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin la seva feina.
 • Les persones amb capacitat intel·lectual límit seran també destinatàries finals del programa d’ocupació establert en el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa d’ocupació amb suport com a mesura de foment d’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, amb les següents particularitats:

a) El temps mínim d’atenció exigit als preparadors laborals serà una dotzena part de la jornada de treball del treballador amb capacitat intel·lectual límit.

b) La quantia de les subvencions dirigides a finançar costos laborals i de seguretat social que es generin durant el període de desenvolupament del projecte d’ocupació amb suport serà de 1.625 euros anuals per cada treballador amb capacitat intel·lectual límit.

 • Així mateix, s’estableixen particularitats en relació amb la subscripció de contractes per a la formació i l’aprenentatge formalitzats amb persones amb capacitat intel·lectual límit quant a la seva durada màxima i la realització de processos formatius presencials. 

En concret, s’estableixen les següents peculiaritats aplicables a aquests contractes quan es formalitzen amb persones amb capacitat intel·lectual límit:

 • La seva durada màxima podrà ampliar-se, sense excedir de quatre anys, previ informe favorable del servei públic d’ocupació competent, que a aquest efecte podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents, quan, a causa del tipus i grau de discapacitat i altres circumstàncies individuals i professionals, i de les característiques del procés formatiu a realitzar, el treballador no hagués assolit el nivell mínim de coneixements requerits per ocupar el lloc de treball;
 • Les persones amb capacitat intel·lectual límit podran realitzar a la feina o en processos formatius presencials la formació de mòduls formatius que no siguin a distància.
 

PUBLICAT L’ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES QUE ESTABLEIX ELS TERMES I CONDICIONS DEL SISÈ TRAM DE LA LÍNIA D’AVALS COVID-19

Al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat la Resolució de 28 de maig de 2021, per la qual s’activa el sisè tram d’avals per a empreses i autònoms per 15.000 milions d’euros. 10.000 milions es posen a la disposició d’autònoms i pimes i els 5.000 restants es destinen a grans empreses. Al contrari de l’ocorregut amb el primer lliurament de 100.000 milions d’avals ICO destinats a dotar de liquiditat al teixit productiu i amb els següents 40.000 milions, que es van mobilitzar per a més liquiditat i inversió, aquests últims 15.000 milions s’enfocaran de manera exclusiva a les inversions.

Llegir més

Publicat l’acord del Consell de Ministres que estableix els termes i condicions del sisè tram de la línia d’avals COVID-19

Al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat la Resolució de 28 de maig de 2021, per la qual s’activa el sisè tram d’avals per a empreses i autònoms per 15.000 milions d’euros. 10.000 milions es posen a la disposició d’autònoms i pimes i els 5.000 restants es destinen a grans empreses. Al contrari de l’ocorregut amb el primer lliurament de 100.000 milions d’avals ICO destinats a dotar de liquiditat al teixit productiu i amb els següents 40.000 milions, que es van mobilitzar per a més liquiditat i inversió, aquests últims 15.000 milions s’enfocaran de manera exclusiva a les inversions.

L’informem que al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat la Resolució de 28 de maig de 2021, del Secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres del 25 de maig de 2021, pel qual s’estableixen els termes i condicions del sisè tram de la línia d’avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

D’aquesta manera s’activa el sisè tram d’avals per a empreses i autònoms per 15.000 milions d’euros: 10.000 milions es posen a la disposició d’autònoms i pimes i els 5.000 restants es destinen a grans empreses.

Al contrari de l’ocorregut amb el primer lliurament de 100.000 milions d’avals ICO destinats a dotar de liquiditat al teixit productiu i amb els següents 40.000 milions, que es van mobilitzar per a més liquiditat i inversió, aquests últims 15.000 milions s’enfocaran de manera exclusiva a les inversions.

Aquestes noves garanties es podran sol·licitar fins a l’1 de desembre de 2021, sempre que els interessats no es trobessin en situació de morositat abans de la pandèmia, és a dir, amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

El sisè tram de la Línia d’Avals manté les mateixes característiques, la mateixa cobertura de l’aval i la mateixa manera de tramitació dels anteriors, fins al 80% per a autònoms i pimes i el 70% per a la resta d’empreses.

En línia amb les progressives ampliacions de venciments dels préstecs avalats, aquest acord del Consell de Ministres permet l’alliberament d’avals públics per un termini de fins a deu anys per als supòsits en què l’ajuda total acumulada pel client no superi els 1,8 milions d’euros, sent el venciment màxim de vuit anys per a imports d’ajuda pública acumulada superior.

Definició de pime, finalitat i import del sisè tram de la línia d’avals

Definició de pime

Es consideraran pimes aquelles empreses que reuneixin aquesta condició d’acord amb l’article 2 de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.

Import total del sisè tram de la línia d’avals

Fins a 15.000 milions d’euros, aportats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que quedaran subdividits en dos subtrams:

– Fins a 10.000 milions d’euros per a petites i mitjanes empreses i autònoms.

– Fins a 5.000 milions d’euros per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

 

Percentatges màxims, remuneració, terminis de formalització i de venciment màxim de l’aval

Import màxim per deutor i termini màxim d’aval

– Per a operacions amb deutors que rebin ajuda pública de manera acumulada per un total no superior a 1.800.000 euros, el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de deu anys.

– Per a operacions que se subjectin al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (o el corresponent Reglament sectorial), el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de cinc anys.

– Per a operacions amb deutors que rebin ajuda pública de manera acumulada per un total superior a 1.800.000 euros, el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de vuit anys i l’import nominal a avalar no podrà superar el més gran de:

· El doble dels costos salarials anuals del client, prenent com a referència els costos de l’exercici 2019.

· El 25% de la facturació del client l’any 2019.

· Amb la justificació adequada i sobre la base d’una acta de certificació per part del client de les seves necessitats de liquiditat, la quantitat de finançament podrà superar els criteris anteriors per cobrir les necessitats de liquiditat dels pròxims divuit mesos en cas d’autònoms i pime, posteriors al moment de concessió del finançament o dels pròxims dotze mesos en el cas d’empreses que no reuneixin la condició de pime.

Percentatges màxims d’aval del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital

L’aval ascendirà com a màxim al 80% en les operacions de finançament per a petites i mitjanes i empreses i autònoms i del 70% en les operacions de finançament per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

Remuneració de l’aval

– Per a operacions amb deutors que de manera acumulada rebin ajuda pública subjecta a l’apartat 3.1 del Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19, per un total igual o inferior a 1.800.000 euros, el cost de l’aval ascendirà a 20 p.b.

– Així mateix, per a operacions que se subjectin al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (o el corresponent Reglament sectorial), el cost de l’aval ascendirà a 20 p.b.

– Per a la resta d’operacions, la remuneració dels avals serà la continguda en la següent taula, i s’aplicarà durant tota la vida de l’aval sobre el saldo de l’import avalat:

 

Pimes cobertura fins al 80%

Grans empreses cobertura fins al 70%

Avals amb venciment fins a un any

20 pb

30 pb

Avals amb venciment superior a un any i fins a tres anys

30 pb

60 pb

Avals amb venciment superior a tres anys i fins a cinc anys

80 pb

120 pb

Avals amb venciment superior a cinc anys i fins a sis anys

80 pb

125 pb

Avals amb venciment superior a sis anys i fins a set anys

169 pb

260 pb

Avals amb venciment superior a set anys i fins a vuit anys

188 pb

285 pb

Terminis de sol·licitud dels avals

Els avals es podran sol·licitar a l’ICO fins a l’1 de desembre de 2021.

Principio del formulario

Renegociació de deute avalat

L’aprovació del nou tram d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial ha coincidit amb l’anunci de l’adhesió de les caixes d’estalvis al Codi de Bones Pràctiques.

Amb aquesta incorporació, es podran beneficiar els titulars de 342.236 préstecs i crèdits amb aval de l’ICO.

CaixaBank, Kutxabank, Cajasur Banc, Abanca, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Liberbank, Caixa Ontinyent i Caixa Pollença contribuiran a buscar solucions financeres per a autònoms i empreses viables que hagin sofert una deterioració de la seva solvència a conseqüència de la pandèmia, i que comptin amb deute avalat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i altres organismes públics.

Les entitats de CECA assumeixen d’aquesta manera, els compromisos d’estendre el termini de venciment de les operacions amb aval públic en cas que el deutor compleixi determinats requisits, avaluar la conversió del deute amb aval públic en préstecs participatius no convertibles en capital i valorar la reducció del principal pendent (quitacions de deute).

S’estableix a més un mecanisme de coordinació entre les entitats financeres que tinguin exposició a un mateix autònom o empresa, amb la finalitat d’assegurar un tractament uniforme.

Per a la concessió d’aquestes ajudes, és necessari que abans de l’1 de desembre de 2022 l’entitat financera i el client arribin a un acord de renegociació de tot el deute, generat després de l’esclat de la pandèmia.

La reducció podrà ser del 50% del principal avalat pendent, si la caiguda de la facturació de l’empresa o autònom en 2020 va ser inferior al 70% i de fins a 75% de l’import avalat si va ser superior al 70%.

 

OBLIGACIONS FISCALS JUNY – JULIOL 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals juny – juliol 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JUNY

Des del 2 al 30 de juny

Presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

Fins al 21 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Maig 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Maig 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Març 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Maig 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat 2021: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener, febrer, març, abril i maig 2021: 604

Fins al 25 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2020: 151

IVA

 • Maig 2021: Autoliquidació: 303
 • Maig 2021: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2021: Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

 • Any 2020: 282

 

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2021. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2021: 604

Fins al 26 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2021: Autoliquidació: 303
 • Juny 2021: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2021: Grup d’entitats, model agregat: 353
 

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8409

Data de publicació: 13/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851212.pdf

2. Ajuts al sector apícola per pol·linització per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8403

Data de publicació: 6/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849612.pdf

3. Ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8403

Data de publicació: 6/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849682.pdf

4. Ajuts de minimis corresponents a l’any 2020-2021 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8412

Data de publicació: 18/05/2021

Termini: 2/06/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8412/1851960.pdf

5. Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.03.02).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8413

Data de publicació: 19/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8413/1852141.pdf

6. Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8415

Data de publicació: 21/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8415/1852968.pdf

7. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8421

Data de publicació: 31/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8421/1854579.pdf

 

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’R+D+i Empresarial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 115

Data de publicació: 14/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf

2. Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 118

Data de publicació: 18/05/2021

Termini: 15/06/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24830.pdf

3. Ajuts, per a empreses de qualsevol sector, dirigits a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 116

Data de publicació: 15/05/2021

Termini: 16/06/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme                                         

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-B-2021-24292.pdf

4. Subvencions als programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i Unitats de Promoció i Desenvolupament, en l’àmbit exclusiu de gestió del citat Servei, de projectes en col·laboració amb òrgans i organismes de l’Administració General de l’Estat

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 128

Data de publicació: 29/05/2021

Termini: 8/06/2021

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social                                            

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-B-2021-27212.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.