INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS SOBRE LA DOTACIÓ DE RESERVES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2019 SENSE QUE S’HAGIN APROVAT ELS COMPTES ANUALS ABANS DEL 25 DE JULIOL DE 2020

La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data de presentació de l’autoliquidació, no hagin aprovat els comptes anuals i, per tant, no hagin pogut acordar la dotació de les corresponents reserves.

Llegir més

Informe de la Direcció General de Tributs sobre la dotació de reserves en l’impost sobre societats 2019 sense que s’hagin aprovat els comptes anuals abans del 25 de juliol de 2020

La Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data de presentació de l’autoliquidació, no hagin aprovat els comptes anuals i, per tant, no hagin pogut acordar la dotació de les corresponents reserves.

L’informem que la Direcció General de Tributs ha emès un informe datat el 20 de juliol sobre la possibilitat de reduir la base imposable de l’impost sobre societats de 2019, en aplicació de la reserva per a inversions a Canàries (RIC), de la reserva de capitalització o de la reserva d’anivellament per entitats que, a la data de presentació de l’autoliquidació, no hagin aprovat els comptes anuals i, per tant, no hagin pogut acordar la dotació de les corresponents reserves.

En primer lloc, es recorda que, per aplicar la reducció per la RIC, la dotació d’aquesta reserva s’ha d’acordar en termini per la junta de socis abans de l’autoliquidació de l’impost, i aquest és el criteri administratiu confirmat per l’Audiència Nacional que, al seu torn, va ser confirmat pel Tribunal Suprem, encara que aquest requisit no es reculli explícitament en el text legal.

En segon lloc, es reprodueixen l’art. 124.1 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) en el qual es regula el termini de l’autoliquidació i l’art. 12 del Reial decret llei 19/2020 en el qual s’adapta a les entitats que, a la data de la seva finalització, no hagin aprovat els seus comptes anuals acollint-se a l’ampliació de terminis establerta en el Reial decret llei 8/2020. En resum i, com ja sabem, en el cas que al final del termini d’autoliquidació l’entitat no tingués comptes aprovats per l’esmentada ampliació dels terminis mercantils, es presentarà l’autoliquidació en el termini “normal” amb els comptes formulats, auditats o amb la comptabilitat i si, dels comptes que finalment s’aprovin, resultés una autoliquidació diferent, es presentarà aquesta “segona” fins al 30 de novembre.

El Centre Directiu, considera que les entitats que es trobin en aquesta situació atípica -que aprovin els comptes anuals amb posterioritat a la presentació de la declaració el termini de presentació de la qual acabava el 27 de juliol- podran aplicar la RIC en aquesta autoliquidació “en la mesura en què consti una proposta de l’òrgan competent per formular els comptes anuals i l’aplicació del resultat d’efectuar la dotació de la RIC“. Quan aprovin els comptes en el termini ampliat, si se’n derivés una autoliquidació diferent, haurien de presentar una nova autoliquidació fins al 30 de novembre.

Finalment, en l’informe es fa constar que aquest criteri també és aplicable a la reserva de capitalització i a la reserva d’anivellament.

Per tant, si una entitat va aprovar els comptes abans del 27 de juliol, podrà reduir la base per aquestes reserves -capitalització, anivellament o RIC- sempre que la seva dotació s’hagi recollit en l’aplicació del resultat, sense cap particularitat. I si els comptes s’aproven amb posterioritat, es podran aplicar aquestes reduccions de la base imposable a condició que, els comptes anuals s’aprovin amb posterioritat, en termini i recullin l’acord de dotació a les reserves. Si això no fos així, això motivaria, per si mateix, la presentació de la “segona” autoliquidació sense aplicar la reducció.

 

NOUS SERVEIS D’AJUDA SOBRE DEUTES: “CALCULADORA DE TERMINIS DE PAGAMENT” I “CALCULADORA D’INTERESSOS I AJORNAMENTS”

Per facilitar al màxim als contribuents la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda sobre deutes. Es tracta de dos nous serveis que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se ni contactar amb les oficines de l’Agència Tributària.

Llegir més

Nous serveis d’ajuda sobre deutes: “Calculadora de terminis de pagament” i “Calculadora d’interessos i ajornaments”

Per facilitar al màxim als contribuents la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda sobre deutes. Es tracta de dos nous serveis que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se ni contactar amb les oficines de l’Agència Tributària.

L’informem que amb l’objectiu de facilitar al màxim als ciutadans la informació i l’assistència en el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària ha desenvolupat dos nous serveis d’ajuda disponibles en la seva pàgina web, en l’apartat: Eines de Recaptació.

Es tracta de dos nous serveis posats a la disposició dels ciutadans que permetran realitzar les seves consultes 24 hores al dia 365 dies a l’any. Tot això sense necessitat d’haver de desplaçar-se ni contactar amb les oficines de l’Agència Tributària.

El primer, denominat “Calculadora de terminis de pagament“, permet realitzar consultes personalitzades dirigides a conèixer la data límit per al pagament de deutes tributaris i no tributaris gestionats per l’AEAT.

D’aquesta manera, tenint coneixement de la data exacta, els ciutadans estaran en disposició de verificar, d’una banda; la situació del deute coneixent si ja ha vençut o no el termini de pagament i, de l’altra: les possibles actuacions que se’n puguin o se n’hagin de derivar, si no hagués vençut es coneixeria el temps pendent per al venciment i si hagués vençut es coneixeria la data d’inici de les actuacions executives.

El segon, denominat “Calculadora d’interessos i ajornaments” permet per part seva, conèixer els interessos, legals i/o de demora, que puguin resultar aplicables als deutes, tributaris i/o no tributaris.

Aquest servei d’ajuda es divideix en tres grans blocs: un destinat a conèixer els interessos aplicables als deutes objecte d’ajornament i/o fraccionament; un altre per conèixer els interessos aplicables als deutes tributaris i; un tercer, destinat a conèixer els interessos aplicables als deutes no tributaris.

D’aquesta manera els ciutadans podran calcular fàcilment les quanties que són aplicables en concepte d’interessos als deutes durant el període o períodes que resultin exigibles, així com conèixer l’interès concret que ha estat aplicat i el seu desglossament per dies.

Exemple en la CALCULADORA DE TERMINIS DE PAGAMENT amb una multa de trànsit:

aeat

aeat

Exemple en la CALCULADORA D’INTERESSOS I AJORNAMENTS

Empresari amb autoliquidació corresponent a 2T IVA 2020 per import de 1.000 euros.

Data límit d’ingrés en període voluntari 20 juliol 2020.

Sol·licita ajornament a 10 mesos per començar a pagar a l’octubre de 2020.

En cas que es concedeixi en els mateixos termes sol·licitats:

Pagarà la primera quota el 5 d’octubre, i després cada dia 5 de cada mes (sempre que no sigui inhàbil) pagarà les següents 9 quotes.

S’aplicarà un interès de demora del 3,75% durant tot el període resultant a pagar 21,92 euros d’interessos totals (i en cada venciment es pot consultar el seu desglossament).

aeat

EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA EL DEURE D’INFORMAR HISENDA DE LA CESSIÓ D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC

El Tribunal Suprem ha anul·lat l’article del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, que regula l’obligació d’informar Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques en aplicació d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Llegir més

El Tribunal Suprem anul·la el deure d’informar Hisenda de la cessió d’habitatge d’ús turístic

El Tribunal Suprem ha anul·lat l’article del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, que regula l’obligació d’informar Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques en aplicació d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Volem informar-los d’una important sentència del Tribunal Suprem (TS) que ha anul·lat i deixat sense efecte l’article 54 ter del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, introduït en 2017, que regula la “Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”, ja que la seva tramitació no va ser comunicada a la Comissió Europea com era preceptiu.

El TS ha estimat el recurs de l’Asociación Española de la Economía Digital ADIGITAL contra l’apartat 11 de l’article primer del Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual s’introdueix en el Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, un nou article 54 ter, que regula la “Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”.

El Suprem aplica al cas la sentència del TJUE en el ‘cas Airbnb’, de 19 de desembre de 2019, de la qual es desprèn que una norma com l’article 54 ter del citat Reglament “havia d’haver estat notificada sota la Directiva 1535/2015 (procediment d’informació en reglamentacions tècniques) i que la seva falta de notificació comporta la seva invalidesa”.

Per a l’alt tribunal, “els termes de la sentència del TJUE (…) són clars, estem davant una disposició general que estableix una sèrie d’obligacions a les entitats col·laboratives prestadores de servei de la informació, que fins i tot sent legítimes des del punt de vista de l’ordenament jurídic intern, suposen un reglament tècnic de desenvolupament de la Llei de transposició de la directiva d’informació, i en conseqüència l’Estat espanyol hauria d’haver notificat a la Comissió Europea la intenció d’aprovar la norma reglamentària que ara s’impugna, la qual cosa no ha fet, per la qual cosa es produeixen els efectes que es deriven d’aquest incompliment formal, i en conseqüència, és procedent donar lloc al recurs contenciós administratiu i anul·lar i deixar sense efecte el reglament impugnat per ser contrari a Dret”.

Aquest article 54 ter establia que “les persones i entitats que mitjancin entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques situats en territori espanyol en els termes establerts en l’apartat següent, estaran obligats a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d’ús en les quals mitjancin”. Establia que tindran la consideració d’intermediaris totes les persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre cedent i cessionari de l’ús a què es refereix l’apartat anterior, sigui a títol onerós o gratuït, en particular les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, mitjancin en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació.

També regulava les dades que havia de contenir la declaració informativa. Com la identificació del titular de l’habitatge cedit amb finalitats turístiques, així com del titular del dret en virtut del qual se cedeix l’habitatge amb finalitats turístiques, si fossin diferents. També la identificació de l’immoble amb especificació del número de referència cadastral o en els termes de l’Ordre Ministerial per la qual s’aprovi el model de declaració corresponent, i la identificació de les persones o entitats cessionàries, així com el nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques, i a més l’import percebut pel titular cedent de l’ús de l’habitatge amb finalitats turístiques o, en el seu cas, indicar el seu caràcter gratuït.

FONT: Poder Judicial

EVITI QUE LA INSPECCIÓ D’HISENDA REALITZI ACTUACIONS DURANT LES VACANCES D’ESTIU

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest període.

Llegir més

Eviti que la Inspecció d’Hisenda realitzi actuacions durant les vacances d’estiu

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest període.

Volem recordar-los que tal com succeeix amb les notificacions electròniques, si la seva empresa és objecte d’una Inspecció d’Hisenda, disposarà de 60 dies de cortesia en els quals el procediment quedarà en suspens.

Doncs bé, si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest període. En aquest cas, els terminis màxims de què disposa la Inspecció per finalitzar el procediment s’ampliaran en els “dies de cortesia” que la seva empresa hagi sol·licitat.

Termini d’Inspecció

El termini màxim de durada del procediment d’inspecció tributària ha estat sempre, i continua sent, una qüestió polèmica i que ha donat lloc a una gran quantitat de litigis, amb nombrosos pronunciaments dels jutjats i tribunals.

Hem de recordar que, amb caràcter general, el termini de resolució del procediment d’inspecció  serà de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici.

No obstant això, el termini serà de 27 mesos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecte de comprovació:

  • Que el volum anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes (5.700.000 euros).
  • Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de l’IVA de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.
  • Quan es realitzin actuacions inspectores amb diverses persones o entitats vinculades d’acord amb el que s’estableix en l’article 18 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, la concurrència de les circumstàncies anteriors en qualsevol d’ells determinarà l’aplicació d’aquest termini als procediments d’inspecció seguits amb tots ells.

El termini del procediment inspector es comptarà des de la data de notificació a l’obligat tributari del seu inici fins que es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu resultant. A l’efecte d’entendre complerta l’obligació de notificar i de computar el termini de resolució serà suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.

En la comunicació d’inici del procediment inspector s’informarà l’obligat tributari del termini que li resulti aplicable.

En el cas que les circumstàncies que justifiquen l’ampliació del termini s’apreciïn durant el desenvolupament de les actuacions inspectores el termini serà de 27 mesos, comptats des de la notificació de la comunicació d’inici, la qual cosa es posarà en coneixement de l’obligat tributari.

A l’efecte del còmput del termini del procediment inspector no serà aplicable el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 104 de la LGT respecte dels períodes d’interrupció justificada ni de les dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració.

Supòsits d’ampliació

Els terminis es poden ampliar si la seva empresa s’alenteix en aportar informació:

  • Ampliació de 3 mesos. Es produeix si la seva empresa manifesta que no té o no aportarà la informació sol·licitada (o no l’aporta després de 3 requeriments), però l’aporta després, quan ja han transcorregut almenys 9 mesos des de l’inici del procediment. Si hi ha retard però la documentació s’aporta abans del transcurs de 9 mesos, no hi haurà ampliació.
  • Ampliació de 6 mesos. Quan l’aportació tardana es realitza una vegada s’ha formalitzat l’acta i, a conseqüència de la nova documentació, Hisenda acorda la pràctica d’actuacions complementàries.
  • Estimació indirecta. També es produeix una ampliació de 6 mesos quan la inspecció considera que es donen les circumstàncies per aplicar l’estimació indirecta (perquè no disposa de dades per efectuar la liquidació) i posteriorment s’aporten documents relacionats amb aquestes circumstàncies.

Suspensió. Sol·licitud dels dies de cortesia

El termini d’inspecció també es pot ampliar si la seva empresa sol·licita els denominats “dies de cortesia”, durant els quals la inspecció se suspèn i no es poden realitzar actuacions, i quedarà suspès el termini per atendre requeriments.

A aquest efecte:

  • En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la inspecció).
  • S’han de sol·licitar amb almenys 7 dies naturals d’antelació a la data en què comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també d’almenys 7 dies naturals. Per tant, si la seva empresa ho desitja, podria sol·licitar fins a vuit períodes de cortesia durant la inspecció (per exemple, quatre períodes de set dies i quatre de vuit dies).

Atenció. Tingui en compte que la sol·licitud de la suspensió no ha de perjudicar la Inspecció. Si l’inspector no diu res abans que s’iniciï el període sol·licitat, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa. En aquest cas, el silenci és positiu. En canvi, si l’inspector considera que la Inspecció resulta perjudicada, pot denegar la sol·licitud o bé modificar el termini sol·licitat (per exemple, retallant el nombre de dies). En la seva contestació, l’inspector ha de justificar la seva decisió.

La denegació per part d’Hisenda no pot ser objecte de recurs o de reclamació economicoadministrativa.

La inspecció també es pot prolongar en determinats supòsits establerts en la llei: per força major, per necessitat d’Hisenda de remetre l’expedient o sol·licitar informes a altres organismes, etc. En aquests casos, el procediment queda suspès fins que finalitzi la causa de suspensió, moment en el qual es reinicia pel temps que resti.

SEPE. FINALITZEN ALGUNES DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES ACTIVADES PER LA COVID-19

El 20 de juliol es va complir un mes de la finalització de l’estat d’alarma. A conseqüència d’això, el 21 de juliol van finalitzar els terminis per a les mesures extraordinàries en matèria de treball adoptades per fer front a la COVID-19.

Llegir més

SEPE. Finalitzen algunes de les mesures extraordinàries activades per la COVID-19

El 20 de juliol es va complir un mes de la finalització de l’estat d’alarma. A conseqüència d’això, el 21 de juliol van finalitzar els terminis per a les mesures extraordinàries en matèria de treball adoptades per fer front a la COVID-19.

L’informem que el SEPE ha comunicat al seu web que el 20 de juliol es va complir un mes de la finalització de l’estat d’alarma. A conseqüència d’això, el 21 de juliol van finalitzar els terminis per a les mesures extraordinàries en matèria de treball adoptades per fer front a la COVID-19.

D’aquesta manera a partir del 21 de juliol ja no es podrà sol·licitar el subsidi extraordinari per a empleades de la llar i el subsidi excepcional de fi de contracte temporal.

Així mateix el termini de presentació de sol·licituds de prestació per desocupació torna a ser de 15 dies hàbils. Fora d’aquest termini implicarà la reducció de la durada del temps de la prestació.

Si ja és perceptor de subsidis per desocupació, recorda que haurà de sol·licitar la pròrroga de subsidi al cap de sis mesos i, si és perceptor de subsidi per a treballadors més grans de 52 anys, haurà de presentar la declaració anual de rendes (DAR).

COVID-19. MINISTERI DE SANITAT. PLA DE RESPOSTA PRIMERENCA EN UN ESCENARI DE CONTROL DE LA PANDÈMIA

En el pla es recullen les mesures específiques per gestionar les eventualitats i l’escalada de les intervencions en centres educatius, centres sanitaris, centres socials i sociosanitaris residencials, centres penitenciaris, entorn laboral, poblacions socialment vulnerables, migrants que accedeixen de manera irregular i entorns amb alta concentració de persones. Aquestes mesures es poden adoptar en diversos àmbits simultàniament, seguint el principi de proporcionalitat en funció del nivell d’amenaça.

Llegir més

COVID-19. Ministeri de Sanitat. Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia

En el pla es recullen les mesures específiques per gestionar les eventualitats i l’escalada de les intervencions en centres educatius, centres sanitaris, centres socials i sociosanitaris residencials, centres penitenciaris, entorn laboral, poblacions socialment vulnerables, migrants que accedeixen de manera irregular i entorns amb alta concentració de persones. Aquestes mesures es poden adoptar en diversos àmbits simultàniament, seguint el principi de proporcionalitat en funció del nivell d’amenaça

En l’escenari actual de control de la transmissió s’ha de continuar insistint en el compliment de les accions bàsiques d’higiene i prevenció i la resta de mesures incloses en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per continuar contenint el risc de transmissió i garantir la detecció de brots, així com assegurar la resposta compartida per part del conjunt de les autoritats sanitàries.

De la mateixa forma, en aquesta nova etapa, el Ministeri de Sanitat continua treballant en coordinació amb les comunitats autònomes tant en el seguiment diari de l’evolució del virus, com per assegurar les capacitats que ens permetin detectar i actuar davant nous brots, o fins i tot, davant una possible segona onada per COVID-19.

Per organitzar aquesta resposta de manera eficaç i coordinada, es proposa el present Pla de resposta primerenca davant increments de la transmissió en un escenari de control de la pandèmia de la COVID-19, que comptarà amb la participació de les comunitats autònomes.

Es tracta d’un pla que articularà el conjunt de mesures per a la preparació i resposta del nostre país enfront de la COVID-19 que ja està en marxa, juntament amb aquelles que ho estaran.