QUINES DESPESES NO SÓN DEDUÏBLES EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS?

A l’hora de fer la declaració de l’impost sobre societats, ha de tenir en compte que la normativa recull una sèrie de despeses comptables que no es consideren fiscalment deduïbles, per la qual cosa serà necessari realitzar ajustos al resultat comptable.

Llegir més

Quines despeses no són deduïbles en l’impost sobre societats?

A l’hora de fer la declaració de l’impost sobre societats, ha de tenir en compte que la normativa recull una sèrie de despeses comptables que no es consideren fiscalment deduïbles, per la qual cosa serà necessari realitzar ajustos al resultat comptable.

Com ja sabem, la consideració d’una despesa com no deduïble en l’impost sobre societats es fa per exclusió, és a dir, que tota despesa comptable és despesa fiscal tret que existeixi un precepte en la normativa de l’impost que delimiti la seva deduïbilitat o directament l’exclogui.

En aquest sentit recordem els requisits per a la consideració d’una despesa com a deduïble:

 • Correcta inscripció comptable.
 • Correcta imputació temporal.
 • Correcta justificació.
 • No tractar-se d’un donatiu o liberalitat, és a dir, estar correlacionats de manera directa amb l’obtenció d’ingressos.

Encara que la base imposable de l’impost sobre societats parteixi del resultat comptable de l’entitat o societat, existeixen diferències entre els criteris comptables i fiscals que determinen l’aparició de diferents ajustos extracomptables.

Una d’aquestes diferències es deu a l’existència de despeses que la normativa de l’impost sobre societats considera com a despeses no deduïbles.

Despeses amb límit o no deduïbles

L’article 15 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) recull una sèrie de despeses comptables que no es consideren fiscalment deduïbles (o aquelles, que la seva deduïbilitat es condiciona a determinats requisits), per la qual cosa serà necessari realitzar ajustos al resultat comptable com es detalla a continuació:

1. Retribució de fons propis

Les despeses que representin una retribució dels fons propis no seran fiscalment deduïbles.

N’enumerem algunes:

 • Les corresponents a dividends en espècie, com és la despesa de compra de regals que es lliuren als socis el dia de la junta general.
 • Els pagaments del lloguer al soci d’un habitatge o d’un vehicle, són retribucions de fons propis a l’accionista.
 • Les despeses financeres derivades de la remuneració als titulars d’accions sense vot o d’accions rescatables.

A aquest efecte, tindrà la consideració de retribució de fons propis, la corresponent als valors representatius del capital o dels fons propis d’entitats, amb independència de la seva consideració comptable.

Així mateix, tindran la consideració de retribució de fons propis la corresponent als préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats. La seva remuneració es considera com un dividend, amb dret a l’exempció per evitar la doble imposició interna o internacional en el soci.

2. Despeses derivades de la comptabilització de l’impost sobre societats

No és deduïble la despesa derivada de la comptabilització de l’impost sobre societats espanyol o estranger. No obstant això, sí que és deduïble la part de l’impost pagat a l’estranger que no es pugui deduir en quota (quan en la base imposable del contribuent s’integrin rendes positives obtingudes i gravades a l’estranger, es podrà deduir de la quantia íntegra la menor de les dues quantitats: l’import efectiu del satisfet a l’estranger per raó del gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a aquest impost o l’import de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per aquestes rendes) sempre que l’ingrés provingui de realitzar activitats econòmiques a l’estranger i l’impost que hagués correspost pagar a Espanya fos inferior que el pagat a l’estranger. (DGT V3960-16).

3. Multes, sancions i altres

No són deduïbles les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ.

Si un contribuent va comptabilitzar una sanció d’un exercici passat i va realitzar un ajust positiu al resultat comptable pel seu import però, posteriorment, és indemnitzat per l’asseguradora ha de comptabilitzar aquest ingrés i, pel mateix no pot realitzar un ajust negatiu (DGT V0501-20).

Seria diferent si, imposada la sanció, es recorre, encara que es comptabilitza i es fa l’ajust positiu si, amb posterioritat, s’estima aquest recurs. Per l’ingrés corresponent que, naturalment es comptabilitza, serà procedent realitzar un ajust negatiu perquè l’entitat quedi en la mateixa situació que si no se li hagués imposat la sanció.

Atenció. Interessos de demora. El Tribunal Suprem fixa el criteri que els interessos de demora, siguin els que s’exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació o els reportats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble en l’impost sobre societats (Tribunal Suprem, 8 de febrer de 2021).

4. Pèrdues del joc

Les pèrdues del joc no seran fiscalment deduïbles, per la qual cosa el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitzi aquestes despeses considerades no deduïbles, un ajust positiu al resultat comptable.

5. Despeses per donatius i liberalitats

No es permet la deduïbilitat d’aquestes despeses, però n’existeixen algunes d’expressament excloses d’aquest concepte de liberalitat. Així és amb les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Tampoc es considera liberalitat les despeses per atencions a clients i proveïdors, encara que es limita l’import de la despesa deduïble a l’1% de l’import net del volum de negocis del mateix exercici en què es comptabilitzen (en cas de grups fiscals, el límit s’aplica sobre el volum consolidat del grup).

És important no confondre aquestes despeses amb les de promoció de vendes, perquè aquestes no tenen un límit concret.

Tingui en compte que:

 • Perquè la retribució que cobra un administrador sigui deduïble és necessari que els estatuts recullin que el càrrec és remunerat. El que cobra un administrador per exercir el seu càrrec no es considera una operació vinculada, per la qual cosa aquesta retribució no caldrà valorar-la, necessàriament, a valor de mercat.
 • Conforme a la Resolució del TEAC núm. 3295/2016, de 9 d’abril de 2019, les retribucions dels administradors seran deduïbles quan, a més que els estatuts de l’entitat recullin que el càrrec és remunerat, la remuneració s’estableixi amb prou grau de certesa i, si el sistema és variable, no n’hi ha prou amb fixar un límit màxim, sinó que el percentatge ha d’estar perfectament determinat als estatuts.
 • No es considera liberalitat la retribució que cobra un administrador per l’acompliment de funcions d’alta direcció, per exemple, per ser conseller delegat, però sí que s’haurà de valorar a mercat, en ser una operació vinculada.
 • La Sentència del Tribunal Suprem, de 26 de febrer de 2018, interpreta que des del punt de vista mercantil és necessari que als estatuts de l’empresa figuri el caràcter remunerat del càrrec i la forma de retribució, i es pot deixar a la junta general la determinació de la quantia de retribucions total, també per funcions executives, sense que calgui aprovar la retribució d’altres labors comunes.
 • La quantia que percep l’administrador en contraprestació per una relació laboral comuna és deduïble, sense que sigui necessari que aquesta retribució figuri als estatuts.
 • Si els membres del consell d’administració incorren en despeses per realitzar la seva labor, com ara despeses de desplaçament o allotjament, i són abonades per l’entitat, seran deduïbles quan posi a la disposició de cadascun els mitjans per assistir a les reunions de l’òrgan del qual forma part, per exemple, satisfent el desplaçament o l’allotjament o quan es compensi al conseller estrictament per la despesa en què hagi incorregut.
 • Perquè l’1% de les despeses d’atencions a clients i proveïdors es pugui deduir, cal que primer s’acrediti que corresponen precisament a aquesta mena de despeses. En un cas en el qual l’entitat va deduir factures o tiquets de restaurants i, per justificar la correlació amb els ingressos, va aportar un quadre en el qual es limitava a consignar que es tractava d’àpats amb clients i proveïdors, sense identificar-los o, quan ho fa, no aportava cap prova, el TEAC afirma que només s’aporta aquest quadre explicatiu, sense provar que en realitat s’ha fet un àpat amb els clients. A més, quan la Inspecció va comprovar que en els justificants aportats n’hi havia diversos que no es corresponien amb àpats, accepta que això suposa un indici de dubte sobre la veracitat de l’afirmat. La recurrent fa referència al límit de l’1% que estableix actualment l’art. 15.e) LIS, però perquè operi aquest límit cal que s’acrediti que les despeses es refereixen a atencions a clients (Audiència Nacional, 21 de novembre de 2019, recurs núm. 388/2016).
 • Per determinar si una despesa és considerada com a donatiu o liberalitat cal comprovar diverses circumstàncies: si es tracta d’una despesa que té un reflex directe i fidel en la comptabilitat empresarial; si té relació directa amb el benefici empresarial present o futur; i si existeix un “animus donandi”, o que la seva aplicació subjectiva no recaigui sobre els accionistes o partícips de la societat, ja que això determinaria que siguin sempre considerats com a despeses no deduïbles (Tribunal Suprem de 30 de març de 2021).

6. Despeses d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic

Les despeses d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic no seran fiscalment deduïbles, per la qual cosa el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitzi aquestes despeses considerades no deduïbles, un ajust positiu al resultat comptable.

7. Despeses per operacions realitzades amb paradisos fiscals

No són deduïbles les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades directament o indirecta, amb persones o entitats residents en països o territoris qualificats de paradisos fiscals, o que es paguin a través de persones o entitats que hi resideixin, excepte que el contribuent provi que la despesa reportada respon a una operació o transacció efectivament realitzada.

8. Despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup

No seran deduïbles les despeses financeres reportades en el període impositiu, derivades de deutes amb entitats del grup segons els criteris establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, destinats a l’adquisició, a altres entitats del grup, de participacions en el capital o fons propis de qualsevol mena d’entitats, o a la realització d’aportacions en el capital o fons propis d’altres entitats del grup, tret que el contribuent acrediti que existeixen motius econòmics vàlids per a la realització d’aquestes operacions, com poden ser supòsits de reestructuració dins del grup, conseqüència directa d’una adquisició a tercers, o bé aquells supòsits en què es produeix una autèntica gestió de les entitats participades adquirides des del territori espanyol.

9. Despeses derivades de l’extinció de la relació laboral o mercantil

No es permet deduir les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral, comuna, especial, així com de la relació mercantil dels administradors, membres del consell d’administració i altres membres d’altres òrgans de representació, quan la indemnització excedeixi d’1.000.000 € o de l’import establert en l’Estatut dels Treballadors si fos més elevada.

Tingui en compte que:

 • La no deduïbilitat és independent que la indemnització s’aboni en un sol període impositiu o en varis. A més, cal tenir en compte totes les quantitats satisfetes per qualsevol de les entitats que formen grup mercantil, sigui quina sigui la residència i l’obligació de formular estats comptables consolidats.
 • Si addicionalment a la indemnització per acomiadament, el treballador percep la retribució del pla d’incentius, derivat de l’acumulació anual de la retribució, ja que aquesta última no deriva de l’extinció de la relació laboral, no està subjecta al límit de les indemnitzacions per acomiadament (DGT V0117-17).

10. Despeses corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades

No tindran la consideració de despeses fiscalment deduïbles les corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades que, a conseqüència d’una qualificació fiscal diferent en aquestes, no generin ingrés o generin un ingrés exempt o sotmès a un tipus de gravamen nominal inferior al 10 per cent.

11. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

Les despeses financeres netes seran deduïbles, amb el límit del 30% del benefici operatiu de l’exercici (benefici operatiu és el resultat d’explotació del compte de pèrdues i guanys – amortitzacions de l’immobilitzat- imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres – deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat + ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni, si la participació és, almenys, del 5% o el valor d’adquisició és superior a 20.000.000 €), encara que en tot cas són deduïbles les despeses financeres netes del període impositiu per import d’1.000.000 € (són despeses financeres netes l’excés de despeses financeres respecte dels ingressos derivats de la cessió a tercers de capitals propis reportats en el període impositiu, exclosos els ocasionats per compra de participacions que no són deduïbles).

És important comprovar els següents comptes comptables: (661), (662), (664) i (665) per detectar quines són les despeses financeres de l’exercici.

Tingui en compte que:

 • No s’inclouen a l’efecte del límit les despeses financeres corresponents a la deterioració de valor de crèdits, les que sorgeixen per les diferències de canvi i cobertures financeres, tret que es trobin directament vinculades amb l’endeutament, ni les derivades de contractes de comptes en participació.
 • En les entitats hòlding, els ingressos financers corresponents al finançament de les filials com són els cupons o els interessos reportats, no es consideraran part integrant del benefici operatiu, sinó que minoraran les despeses financeres de l’entitat a l’efecte de determinar l’import de les despeses financeres netes.
 • No són deduïbles les despeses financeres reportades en el període impositiu que procedeixin de deutes amb altres entitats del grup mercantil quan l’import obtingut s’hagués destinat a l’adquisició, a altres entitats del grup, de participacions en el capital o en els fons propis de qualsevol mena d’entitats, o a la realització d’aportacions al capital o als fons propis d’altres entitats del grup, tret que s’acrediti l’existència de motius econòmics vàlids.
 • Existeix una regla especial quan s’adquireixen entitats i, en un termini inferior a quatre anys, es fusionen. En aquests casos no s’inclou el benefici operatiu de l’entitat adquirida i absorbida durant els quatre períodes impositius posteriors a l’adquisició, excepte en els casos en què el deute no supera el 70% del preu d’adquisició i, durant els 8 anys següents, es va amortitzant de manera proporcional fins a assolir el 30% del preu.
 
 

TRIBUTACIÓ DE L’IVA EN DESTÍ

Si realitza vendes a distància a particulars d’altres països de la UE, des del passat 1 de juliol de 2021 és molt probable que hagi de repercutir IVA d’aquests països.

Llegir més

Tributació de l’IVA en destí

Si realitza vendes a distància a particulars d’altres països de la UE, des del passat 1 de juliol de 2021 és molt probable que hagi de repercutir IVA d’aquests països.

Com ja l’hem estat informant, des del passat 1 de juliol de 2021, s’unifica en 10.000 euros el límit a partir del qual s’ha de repercutir l’IVA del país de destinació en les vendes a particulars. Per això, és important que adapti la facturació de la seva empresa per a aquest important canvi.

En concret, el Reial decret llei transposa la Directiva 2017/2455 sobre obligacions respecte de l’IVA per a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns, i la Directiva 2019/1995 sobre vendes a distància de béns i a uns certs lliuraments nacionals de béns. Aquestes Directives estableixen les regles de tributació en les vendes de béns i prestacions de serveis contractats en línia per consumidors comunitaris, i que són enviats o prestats per empresaris des d’un altre Estat membre o un país tercer.

Aquestes operacions, des de l’1 de juliol de 2021, queden subjectes a l’IVA en l’Estat membre d’arribada de la mercaderia o d’establiment del destinatari, per la qual cosa consoliden la generalització del principi de tributació en destí en l’IVA.

D’altra banda, la gestió tributària del comerç electrònic en l’IVA se sustenta en l’ampliació dels règims especials de finestreta única que passen a ser el procediment específic previst per la llei per a la gestió i recaptació de l’IVA reportat per aquestes operacions en l’àmbit comunitari. La nova regulació del comerç electrònic en l’IVA involucra també, per primera vegada, als titulars de les interfícies digitals que faciliten el comerç electrònic, que es converteixen en col·laboradors de la mateixa recaptació, gestió i control de l’impost.

D’altra banda, al BOE del dia 16 de juny de 2021 s’ha publicat el Reial decret 424/2021 que modifica els Reglaments de l’IVA i Facturació, en desenvolupament de les novetats legislatives aprovades al Reial decret llei 7/2021, referides a la localització de les prestacions de serveis i a les vendes a distància de béns i a uns certs lliuraments nacionals de béns, així com als règims especials de finestreta única.

Entre altres aspectes:

 1. Es desenvolupen (i) les condicions i efectes de l’exercici de l’opció per l’aplicació dels règims especials, (ii) la seva renúncia voluntària i exclusió i (iii) els seus efectes.
 2. Es regulen les obligacions formals i d’informació a les quals queden obligats els subjectes passius afectats.
 3. En el règim d’importació, a més, es regulen les condicions i requisits que s’hauran de complir quan s’actuï mitjançant intermediari.
 4. S’introdueixen les normes de desenvolupament necessàries per a la modalitat especial de declaració, liquidació i el pagament de l’import de l’IVA corresponent a les importacions realitzades durant un mes natural, en els supòsits de vendes a distància de béns importats en els quals no s’opti per la utilització del règim d’importació.
 5. S’ajusten els procediments de devolució de l’impost suportat en el territori d’aplicació de l’impost per (i) empresaris o professionals no establerts, però establerts en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, i per (ii) empresaris o professionals no establerts en cap d’aquests territoris, tant referent a la regulació dels nous règims especials de finestreta única, com quant a la regulació dels períodes i imports mínims als quals es pot referir la sol·licitud de devolució.
 6. Finalment, s’ajusta la normativa de facturació en relació amb la nova regulació de comerç electrònic en l’IVA.

Principals novetats vendes a distància

Amb aquest objectiu, els canvis afecten principalment els següents punts:

 • Nova definició de vendes a distància, tant intracomunitàries com procedents de tercers països.
 • Nou tractament per als lliuraments de béns facilitats a través d’una interfície digital.
 • Modificació del lloc de realització dels lliuraments de béns respecte de les vendes a distàncies.
 • El límit de 10.000 € per tributar en origen quan el destinatari és un consumidor final ara inclou conjuntament tant les vendes a distància com els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i dels prestats per via electrònica.
 • Els règims especials existents per a la declaració dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió s’amplien a la resta de serveis prestats a particulars que tributin en destí i a les vendes a distància de béns.
 • Nova modalitat especial per a la declaració i pagament de l’impost sobre el valor afegit en les importacions de béns inferiors a 150 €.
 • Se suprimeix l’exempció en les importacions de béns d’escàs valor.

Així, per determinar clarament el seu àmbit d’aplicació es defineixen dues noves categories de lliuraments de béns, els derivats de les vendes a distància intracomunitàries de béns i els derivats de vendes a distància de béns importats, cadascun associat a un règim especial de finestreta única diferent.

Què es considera vendes a distància intracomunitàries?

Els lliuraments de béns expedits o transportats pel proveïdor des d’un Estat membre a un altre diferent i que els seus destinataris actuïn o tinguin la condició de consumidors finals. Aquests lliuraments de béns, que hauran de ser diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d’instal·lació i muntatge, tributaran en l’Estat membre on el destinatari rep la mercaderia, i els empresaris i professionals proveïdors que realitzen aquests lliuraments podran, opcionalment, acollir-se a un sistema de finestreta única per a la gestió i liquidació de l’IVA reportat en cada Estat membre.

I les vendes a distància de béns importats?

Pels lliuraments de béns que hagin estat expedits o transportats pel proveïdor a partir d’un país o territori tercer amb destinació a consumidors finals establerts en un Estat membre, també és possible optar per un règim especial de finestreta única per a la liquidació de l’IVA reportat en tots els Estats membres de consum a través d’una única Administració tributària en l’Estat membre on s’identifiqui el proveïdor. Es limita l’aplicació del règim especial a les vendes a distància de béns importats expedits directament des d’un país o territori tercer en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 €.

Fins a aquesta quantitat s’aplica la franquícia duanera pel que no s’exigeix una declaració completa davant la duana en el moment de la importació.

Vegeu:

EL QUE NO HA D’OBLIDAR DE LES VENDES A DISTÀNCIA

 • Es reforça la tributació en destí, és a dir, s’aplica l’IVA de l’Estat membre del consumidor final. Això obligarà els empresaris a revisar el tipus de gravamen aplicable als clients, així com el seu impacte en el preu i en el benefici.
 • Desapareixen els llindars per Estat membre que fins ara existien per a les vendes a distància, i s’estableix un llindar únic i comú de 10.000 euros. A partir d’aquesta quantitat, es tributarà al tipus impositiu de l’IVA de l’Estat membre de destí.
 • Així, si una empresa ven a particulars d’un o diversos països de la UE per un import superior a 10.000 euros anuals, estarà obligada a pagar l’IVA en l’Estat membre de cadascun dels seus compradors.
 • S’elimina l’exempció de l’IVA a la importació de béns de fins a 22 euros.

Si la seva empresa ven a distància a consumidors finals d’altres països de la Unió Europea (per exemple, a través de la seva pàgina web), és molt probable que a partir de l’1 de juliol de 2021 hagi de repercutir IVA del país de destinació, en lloc d’IVA espanyol. A partir d’aquesta data, els límits de vendes per país que obligaven a això (i que variaven d’un territori a un altre) desapareixen:

Límit únic i global. Si l’any natural precedent o l’any en curs les vendes totals realitzades al conjunt de consumidors finals d’altres països de la UE han arribat als 10.000 euros, la seva empresa ja es veurà obligada a aplicar l’IVA dels països de destinació.

Més operacions. Així mateix, a partir d’ara, per computar aquest llindar també haurà de tenir en compte les vendes totals per prestacions de serveis electrònics que realitzi a consumidors finals d’altres països de la UE, així com els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió.

Exemples. Vegi alguns exemples per saber com interpretar aquest nou límit que obliga a repercutir IVA del país de destinació:

 • Si en 2020 la seva empresa va realitzar vendes a distància a consumidors finals d’Itàlia per 6.000 euros i de França per 20.000 euros, a partir de l’1 de juliol de 2021 haurà de repercutir IVA del país de destinació (atès que la suma de totes dues xifres de vendes supera els 10.000 euros).
 • El mateix succeirà en el cas que en 2020 la seva empresa hagi realitzat vendes a distància a consumidors finals de Bèlgica per 8.000 euros i hagi prestat serveis electrònics a consumidors de Portugal per 4.000 euros més.
 • Si les vendes indicades s’han produït durant el primer semestre de 2021 (en lloc de 2020), a partir de l’1 de juliol també li serà aplicable la tributació en destí.

 

 

LOCALITZACIÓ DE LES VENDES A DISTÀNCIA A PARTIR DE JULIOL DE 2021

VENDES D’EMPRESARIS ESPANYOLS

AMB DESTINACIÓ A LA RESTA D’EEMM

Fins al límit fixat per cada EEMM que ara serà en tots de 10.000 €

Localitzades a Espanya

Per sobre d’aquest límit

Localitzades en destí

VENDES D’EMPRESARIS D’ALTRES ESTATS

AMB DESTINACIÓ A ESPANYA

Fins a 10.000 € de vendes de cada empresari

Localitzats en origen

Per sobre d’aquest límit

Localitzades a Espanya

Finestreta única

Per a les empreses que venen béns per internet a clients finals d’altres Estats membres, complir amb l’obligació de tributar al país de destinació significaria haver de registrar-se a l’efecte de l’IVA i declarar l’IVA en l’Estat membre de cada consumidor.

Per evitar-ho i facilitar la declaració i ingrés d’IVA, s’estableix un sistema opcional de finestreta única, pel qual els diferents operadors econòmics, també els que estiguin establerts fora de la UE, podran ingressar en un únic Estat membre l’IVA corresponent a cadascun dels països de la UE. S’evita així haver de transferir l’impost recaptat a cadascuna de les Administracions de la UE per les vendes realitzades en cada territori.

Per facilitar l’aplicació del règim de vendes a distància, s’habilitarà un sistema de “finestreta única” que li permetrà declarar l’IVA de tots els països mitjançant el nou model 369 (en aquest model podrà declarar tant l’IVA de les vendes a distància com el dels serveis electrònics). Per optar per la “finestreta única”, la seva empresa haurà de presentar el model 035.

Mercats web o plataformes de venda en línia

Els mercats web es converteixen en responsables de la tributació de les operacions de comerç electrònic transnacionals en les quals actuen com a intermediaris.

D’aquesta manera, una plataforma digital podrà ser considerada subjecte passiu si facilita vendes a distància de béns importats a la UE per un valor no superior a 150 euros, o el subministrament de béns a consumidors finals -independentment del seu valor- quan el proveïdor no està establert en cap Estat membre.

AIXÍ S’APLICARAN LES MESURES DE SEGURETAT SOCIAL PER LA BORRASCA “FILOMENA” A LES ZONES MÉS AFECTADES

Aquestes mesures laborals per pal·liar els danys causats per aquesta borrasca són per a Andalusia Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid, Navarra, Principat d’Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. Les sol·licituds d’exempció i moratòria en el pagament de quotes a la Seguretat Social es podran formular fins al 31 d’agost de 2021.

Llegir més

Així s’aplicaran les mesures de seguretat social per la borrasca “Filomena” a les zones més afectades

Aquestes mesures laborals per pal·liar els danys causats per aquesta borrasca són per a Andalusia Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid, Navarra, Principat d’Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. Les sol·licituds d’exempció i moratòria en el pagament de quotes a la Seguretat Social es podran formular fins al 31 d’agost de 2021.

L’informem que mitjançant l’Ordre ISM/707/2021, que va entrar en vigor el dia 4 de juliol, es dicten normes per a l’aplicació de les mesures de Seguretat Social previstes en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, a les comunitats autònomes afectades greument per una emergència de protecció civil a conseqüència de la borrasca «Filomena»:

 • Andalusia;
 • Aragó;
 • Canàries;
 • Cantàbria;
 • Castella-la Manxa;
 • Castella i Lleó;
 • Catalunya;
 • Comunitat Valenciana;
 • La Rioja;
 • Madrid;
 • Navarra;
 • Principat d’Astúries;
 • Regió de Múrcia.

Les mesures consisteixen en:

 1. L’exempció en el pagament de quotes que:
 2. Arribarà al 100% de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta amb les quotes de la Seguretat Social, a què es refereix l’article 273.2 de la Llei General de la Seguretat Social;
 • S’aplicarà mentre duri el període de suspensió del contracte de treball o la reducció temporal de la jornada de treball a què es refereix l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, i aquest període es considerarà com efectivament cotitzat pel treballador amb caràcter general;
 • Serà incompatible amb el gaudi simultani de qualsevol altra exempció en el pagament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social o per conceptes de recaptació conjunta. En conseqüència, en cas que es reconegui l’exempció s’aplicarà durant el període que correspongui fins a la seva finalització, i es reprendrà a partir de llavors, en el seu cas, aquella a la qual tingués dret l’empresa, sense que la durada màxima i la resta de condicions d’aplicació d’aquesta última es modifiquin per l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta ordre.
 1. La moratòria en el pagament de quotes:
 2. Serà d’un any sense interès, i es computarà a partir del dia de l’inici del termini d’ingrés reglamentari de les quotes de què es tracti;
 • Comprendrà les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms, en tots dos casos, tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com les quotes per cessament d’activitat i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents a 3 mesos naturals consecutius, a comptar des de l’anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, des del mes en què aquell es va produir;
 • No serà d’aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi que, durant el seu període d’aplicació, es trobin gaudint de qualsevol mena d’exempció en el pagament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social o per conceptes de recaptació conjunta, en el cas d’empreses, i en el pagament de la cotització per contingències comunes, per contingències professionals, per cessament d’activitat o per formació professional en el cas de treballadors autònoms.

Les sol·licituds d’exempció i moratòria en el pagament de quotes es podran formular fins al 31 d’agost de 2021, i s’hauran de presentar a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

QUINS SÓN ELS REQUISITS D’ACCÉS AL SUBSIDI PER A MÉS GRANS DE 52 ANYS?

Si té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, li expliquem quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar aquest subsidi.

Llegir més

Quins són els requisits d’accés al subsidi per a més grans de 52 anys?

Si té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, li expliquem quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar aquest subsidi.

Si té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació per a més grans de 52 anys:

 • Estar en desocupació.
 • No tenir la condició de treballador fix discontinu.
 • Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir al subsidi
 • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
 • Tenir 15 anys cotitzats i dos d’ells dins dels últims quinze anys.
 • Haver cotitzat a la desocupació almenys durant sis anys en la seva vida laboral.

Pot ampliar aquesta informació en l’apartat de prestacions per desocupació del web del SEPE.

COINCIDÈNCIA DE VACANCES I INCAPACITAT TEMPORAL: EL TREBALLADOR POT POSPOSAR-NE EL GAUDI?

Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la incapacitat temporal (IT) en un moment posterior, una vegada es reincorpori a la feina.

Llegir més

Coincidència de vacances i incapacitat temporal: el treballador pot posposar-ne el gaudi?

Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la incapacitat temporal (IT) en un moment posterior, una vegada es reincorpori a la feina.

En general, els treballadors haurien d’usar el seu dret a les vacances l’any al qual es refereixen. Però, en algunes circumstàncies, es pot fer un “traspàs” dels dies a l’any següent. Una d’elles és quan hi ha una malaltia. És a dir, sempre serà possible transferir aquests dies de descans i poder gaudir-los quan la salut estigui restablerta.

Doncs bé, si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, una vegada es reincorpori a la feina. Passarà el mateix si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però hi acaba coincidint totalment o parcial.

A partir d’aquí, i en funció de la mena de baixa, vegi en quins moments el treballador podrà gaudir de les seves vacances:

 • En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins de l’any natural al qual corresponen, el treballador les haurà de gaudir dins dels 18 mesos següents al final de l’any en què s’hagin reportat.
 • Embaràs. Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill (baixa per maternitat o paternitat), no existeix cap límit temporal per al gaudi de les vacances.

Què fer si hi ha conflicte entre el treballador i l’empresa sobre les vacances?

Existeix un procediment especial davant els jutjats socials en el qual es resolen les discrepàncies en matèria de vacances. És un procés especialment ràpid, pel fet que en moltes ocasions un retard perjudicaria el gaudi de les vacances en el període desitjat. A més la sentència no té possibilitat de recurs, per la qual cosa les vacances quedaran fixades pel jutge.

En el cas que sigui l’empresa la que imposi les vacances, si el treballador està en desacord, podrà presentar demanda directament en el termini de 20 dies des que li van notificar les vacances.

Si en canvi és el treballador el que sol·licita unes vacances i no les hi concedeixen, pot presentar la demanda fins 2 mesos abans de la data en la qual vol començar a gaudir del descans.

 

CATALUNYA: NOU AJUT PER A TREBALLADORS AFECTATS PER UN ERTO O AMB CONTRACTE FIX DISCONTINU BENEFICIARIS DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO per COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021 (d’un a noranta dies: 600 euros; noranta-un dies o més: 700 euros). El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ.

Llegir més

Catalunya: Nou ajut per a treballadors afectats per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO per COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021 (d’un a noranta dies: 600 euros; noranta-un dies o més: 700 euros). El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ.

L’informem que al DOGC del 29-06-2021 s’ha publicat l’ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

1. Qui pot sol·licitar ajuts per ERTO?

 • Els qui siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19.
 • Treballadors fixos discontinus que cobrin una prestació extraordinària

2. Quins requisits s’han de complir?

Per accedir a la inscripció els interessats han de complir els requisits següents:

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

b) Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021.

c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o bé de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

d) No tenir deutes tributaris ni amb la Seguretat Social (article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

e) Els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

3. De quant és l’import de l’ajut?

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

 • D’1 a 90 dies: 600 euros
 • 91 dies o més: 700 euros

 

4. Quan puc demanar l’ajut?

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021.

5. Si l’ERTO de la meva empresa no es deriva de la COVID-19 puc demanar l’ajut?

No, l’ERTO de l’empresa s’ha de derivar de les mesures preventives i de contenció adoptades per a pal·liar la COVID-19.

6. Amb un ERTO parcial tinc dret a l’ajut?

Sí. L’ajut es dirigeix a treballadors amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes que han estat afectats per un ERTO, a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball.

7. Sóc fix discontinu però no rebo prestació extraordinària, tinc dret a l’ajut?

No. La norma estableix que per optar a l’ajut en el cas de fix discontinu s’ha de rebre la prestació extraordinària (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre).

8. Si he estat amb ERTO per COVID-19 algun dia durant el mes de maig 2021, però encara no he rebut la prestació ni reconeixement del SEPE, tinc dret a aquesta ajuda?

Sí. Si l’empresa va estar en ERTO durant el mes de maig, encara que no s’hagi reconegut la prestació contributiva per part del SEPE, quan aquest organisme la reconegui amb efectes retroactius, es tindrà dret a l’ajut si s’ha realitzat la inscripció prèvia.

9. Com puc saber els dies que he estat en situació d’ERTO o he estat beneficiari de la prestació extraordinària entre el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021?

Pot fer la consulta a la seva empresa o bé consultar les dades de la seva prestació al web del SEPE.

10. Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO COVID-19 el mes de febrer de 2021 i m’ha estat atorgat, puc sol·licitar l’ajut?

Si compleix els requisits d’aquest nou ajut, pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

11. Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO COVID-19 el mes de febrer de 2021 i encara no tinc una resolució, puc sol·licitar l’ajut?

Si compleix els requisits d’aquest nou ajut, pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

12. Puc sol·licitar l’ajut malgrat no estar al corrent de les obligacions tributàries?

El formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable on la persona sol·licitant ha de manifestar que es troba al corrent de les obligacions tributàries.

13. Quan sabré si rebré l’ajut?

Una vegada es publiquin les bases i es resolgui la convocatòria s’informarà els perceptors de l’ajut.

14. Qui s’inscriu primer té prioritat per cobrar l’ajut?

No. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

15. Com haig de fer la inscripció prèvia?

L’ajut només es pot sol·licitar telemàticament mitjançant el formulari específic que estarà disponible pròximament. Qualsevol altre tipus de formulari de sol·licitud no serà admès.

16. Puc fer la inscripció a través d’una petició genèrica?

No. No es tindrà en compte ni es comptarà la data de presentació de les sol·licituds que es tramitin mitjançant una petició genèrica o qualsevol altra manera de comunicar-se amb l’Administració diferent del formulari específic.

17. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer obligatòriament per internet?

Sí, la sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament per internet.

18. Puc sol·licitar l’ajut sense signatura digital?

No, tal com s’estableix en l’Ordre de preinscripció per sol·licitar aquest ajut és imprescindible la signatura digital.

19. Quina informació és necessària emplenar en el formulari d’inscripció?

Els interessats han d’emplenar les següents dades:

· Dades d’identificació del sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, nom, cognoms i altres.

· Dades de contacte del sol·licitant de la inscripció.

· Direcció de residència del sol·licitant de la inscripció.

· Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la COVID-19.

· Dies en situació de suspensió o reconeguts de la prestació per desocupació derivada de l’ERTO o prestació extraordinària en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de maig de 2021.

· Compte bancari del qual el sol·licitant sigui titular.

· Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits.

20. Una altra persona pot presentar la sol·licitud en nom meu?

Les dades que han de constar en el formulari (tant les d’identificació del sol·licitant com les relatives a la seva situació i prestació) les pot informar qualsevol persona, però l’enviament del formulari només el pot signar el sol·licitant.

21. Puc enviar la inscripció prèvia més d’una vegada?

Cada sol·licitant pot presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia.

22. Quins documents ha d’aportar per sol·licitar l’ajut?

Cap. Per fer la sol·licitud de l’ajuda, només caldrà complir els requisits establerts en l’Ordre de convocatòria i emplenar el formulari amb les dades requerides i signar-lo electrònicament.

23. I si faig diverses inscripcions, quin serà vàlida?

En cas que l’interessat presenti diversos formularis d’inscripció prèvia, únicament es considera vàlid l’últim dels presentats.

24. Si en fer una sol·licitud m’equivoco en la informació que dono. De quina manera haig d’esmenar aquest error?

En cas que desitgi modificar les dades enviades, el que necessita fer és presentar una nova sol·licitud d’inscripció amb les dades correctes. Únicament es considerarà vàlida l’última sol·licitud presentada. Una vegada finalitzat el termini per a la inscripció prèvia no es poden fer canvis en la informació del formulari.

25. On puc trobar el formulari per a emplenar?

Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, buscant el tràmit “Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per a treballadors afectats per un ERTO derivat de la Covid-19”.

26. Com sabré que m’he inscrit correctament?

Una vegada enviat electrònicament el formulari d’inscripció prèvia, sabrà que l’ha tramitat correctament perquè rebrà un justificant de recepció telemàtic que li indicarà el codi de tràmit (ID), el número de registre i la data de registre de la inscripció realitzada.

27. Com es pot obtenir idCAT Mòbil?

Es pot fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya: Alta a l’idCAT Mòbil, i triar l’opció “Alta sense certificat” i clicar el botó “Comença”.

28. Què es necessita per obtenir idCAT Mòbil?

S’ha de disposar de:

· DNI o TIE.

· Targeta sanitària o MUFACE.

· Telèfon mòbil.

29. No tinc cap certificat digital i he perdut la targeta sanitària individual (TSI). Què haig de fer?

Consultar el codi de barres. També pot sol·licitar un duplicat per telèfon al 061 “CatSalut Respon”

30. Es pot obtenir idCAT Mòbil si es té el DNI caducat?

Tots els documents que s’han d’aportar, han d’estar vigents en el moment del registre. Si el DNI està caducat, l’idCAT Mòbil no es pot demanar per internet, cal demanar presencialment i aportar el comprovant de la renovació. Consulti les Oficines on donar-se d’alta de l’idCAT Mòbil.

L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

L’acta haurà de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o en els 15 dies següents pel president de la junta (en general, qui hagi estat designat com a tal) i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Llegir més

L’aprovació de l’acta de la junta general de socis

L’acta haurà de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o en els 15 dies següents pel president de la junta (en general, qui hagi estat designat com a tal) i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Pròximament se celebrarà la junta general per aprovar els comptes anuals de la societat en la qual participa o administra, i hem de recordar que la llei imposa l’obligació de documentar en acta els acords adoptats per la junta general.

Els acords que la junta d’accionistes adopti, així com totes les circumstàncies relatives a la reunió han de quedar recollides en l’acta, que es converteix en el document decisiu a partir del qual es pot conèixer el succeït en la reunió de la junta, s’eleven a públic aquells acords que així s’hagin de recollir perquè la seva inscripció al Registre Mercantil és obligatòria, i permet controlar si els acords han estat presos vàlidament. L’acta de la junta es converteix així en un document fonamental i obligatori en tota societat mercantil.

Contingut de l’acta

L’acta ha de plasmar el succeït en la reunió i contenir la data i lloc de celebració, la data i manera de la convocatòria (inclòs el text íntegre d’aquesta), la llista d’assistents amb la signatura de tots ells (indicant qui ho fa mitjançant representació) i el resum dels acords debatuts, indicant els que han estat adoptats i el resultat de la votació.

Aprovació

L’acta haurà de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o en els 15 dies següents pel president de la junta (en general, qui hagi estat designat com a tal) i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

La falta d’aprovació de l’acta no significa que els acords no siguin vàlids, però dificulta la seva prova i eficàcia. Per exemple, si es nomena un nou administrador, l’acord no es podrà inscriure en el Registre Mercantil (ja que l’administrador ha de certificar que l’acta està aprovada).

Societats unipersonals

Les decisions del soci únic es consignaran en acta, que s’estendrà o transcriurà en el llibre d’actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies esmentades anteriorment, així com si la decisió ha estat adoptada personalment o per mitjà de representant.

Acta notarial

Recordi que els administradors podran requerir la presència de notari perquè estengui acta de la junta general i estaran obligats a fer-ho sempre que, amb 5 dies d’antelació al previst per a la celebració de la junta, ho sol·licitin socis que representin, almenys, l’1% del capital social en la societat anònima o el 5% en la societat de responsabilitat limitada. En aquest cas, els acords només seran eficaços si consten en acta notarial.

L’acta notarial no se sotmetrà a tràmit d’aprovació, tindrà la consideració d’acta de la junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data del seu tancament.

Els honoraris notarials aniran a càrrec de la societat.

OBLIGACIONS FISCALS JULIOL – AGOST 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals juliol – agost 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2021. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2021: 604

Fins al 26 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2021: Autoliquidació: 303
 • Juny 2021: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2021: Grup d’entitats, model agregat: 353

 

AGOST

Fins al 2 d’agost

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Segon trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 • Autoliquidació 2020: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2021: 410

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon trimestre 2021: 179

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre i segon trimestre 2021: 490

Fins al 20 d’agost

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Maig 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juliol 2021. Grans empreses: 560

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juliol 2021: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2021. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8431

Data de publicació: 11/06/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Cultura

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8431/1857133.pdf

2. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8430

Data de publicació: 10/06/2021

Termini: 30/09/2021

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8430/1856938.pdf

3. Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8430

Data de publicació: 10/06/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8430/1856912.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de distribució internacional de produccions d’empreses i entitats del sector de les arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8429

Data de publicació: 9/06/2021

Termini: 10/08/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8429/1856669.pdf

5. Subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8425

Data de publicació: 4/06/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855744.pdf

6. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8424

Data de publicació: 3/06/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855459.pdf

7. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2021/2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8431

Data de publicació: 11/06/2021

Termini: 12/08/2021

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                                 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8431/1857093.pdf

8. Ajuts del Programa Indústria 4_0 2021.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8442

Data de publicació: 23/06/2021

Termini: 16/07/2021

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8442/1858945.pdf

9. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8443

Data de publicació: 25/06/2021

Termini: 15/07/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8443/1859093.pdf

10. Ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8445

Data de publicació: 29/06/2021

Termini: 15/07/2021

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball      

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8445/1859661.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) per titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 138

Data de publicació: 10/06/2021

Termini: 10/09/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28916.pdf

2. Ajuts destinats a la realització de projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 136

Data de publicació: 8/06/2021

Termini: 19/07/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-B-2021-28765.pdf

3. Ajuts per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives corresponents a l’any 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 135

Data de publicació: 7/06/2021

Termini: 28/07/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-B-2021-28605.pdf

4. Ajuts corresponents al Pla de renovació del parc nacional de maquinària agrària (PLA RENOVE) per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 130

Data de publicació: 1/06/2021

Termini: 15/09/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27734.pdf

5. Programa empleaverde, crear ocupació, augmentar les competències i la qualificació dels desocupats, treballadors i emprenedors, i donar suport a la creació i consolidació d’empreses en l’economia verda i blava. En el cas del Programa plenamar, es persegueix fer costat al sector pesquer i aqüícola en la seva aposta per la sostenibilitat i el seu compromís amb la conservació del patrimoni natural

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 133

Data de publicació: 4/06/2021

Termini:

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic                  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9341.pdf

6. Subvencions, per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del programa plenamar

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 143

Data de publicació: 16/06/2021

Termini: 14/07/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29803.pdf

7. Ajuts en l’àmbit de la intel·ligència artificial, per a la transformació digital de la societat i l’economia, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025 i l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial, i es convoca la concessió d’ajuts per finançar projectes del Programa Missions d’R+D en Intel·ligència Artificial 2021, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025 i de l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 152

Data de publicació: 26/06/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10680.pdf

8. Subvencions, per a projectes de suport a emprenedors en l’exercici 2021, en el marc del programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 143

Data de publicació: 16/06/2021

Termini: 30/07/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic                  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29804.pdf

9. Ajuts dirigits al foment de l’emprenedoria de joves inscrits en el fitxer del Sistema nacional de Garantia Juvenil

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 143

Data de publicació: 16/06/2021

Termini: 17/07/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme                                         

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29798.pdf

12. Ajuts del Certamen Nacional de Joves Emprenedors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 144

Data de publicació: 17/06/2021

Termini: 15/07/2021

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030                                       

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29893.pdf

13. Ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l’any 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 148

Data de publicació: 22/06/2021

Termini: 20/07/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport               

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/22/pdfs/BOE-B-2021-30633.pdf