SANCIONS PER USAR PROGRAMARI COMPTABLE MANIPULABLE A PARTIR DE L’11 D’OCTUBRE 2021

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

Llegir més

Sancions per usar programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

Si és autònom i al seu negoci està usant un programa de comptabilitat, tingui especial cura. La recent prohibició dels softwares de doble ús pot implicar multes de fins a 150.000 euros per als infractors.

Portar la comptabilitat de manera correcta i ajustada a la realitat és una responsabilitat bàsica en tot negoci. No obstant això, hi ha qui recorre al programari de doble ús per manipular els «números» amb la finalitat d’esquivar el pagament d’impostos. Ara aquesta mala praxi té els dies comptats, ja que la Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms.

Nova obligació a partir de l’11 d’octubre de 2021

D’entre les novetats incloses en aquesta Llei destaca la introducció d’una nova obligació. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda.

A partir d’ara ha de posar el focus no sols en la legalitat dels registres comptables i de les factures emeses com era i és habitual sinó també en el programa que utilitzen per gestionar aquests registres. No obstant això, tingui en compte que la modificació legal també indica que «Constitueix infracció tributària la tinença dels sistemes o programes informàtics o electrònics que no s’ajustin als requisits tècnics, quan no estiguin degudament certificats obligats per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats».

Al final, cal assenyalar que la norma no especifica els requisits tècnics que han de complir aquests programes i sistemes informàtics. Per introduir més seguretat, el legislador habilita el seu desenvolupament reglamentari amb la finalitat de complementar-la i introduir paràmetres objectius que puguin definir quan s’incompleixen els requisits que s’hi estableixen. No obstant això, tingui en compte que el desenvolupament reglamentari d’aquest precepte no deixa de ser una mera facultat, ja que la Llei General Tributària no imposa la seva obligatorietat i, per això, entenem que, si no hi ha reglament, la imposició de sancions als usuaris no serà exigible.

Què són els programes de doble ús?

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d’emetre tiquets amb l’import íntegre d’una compra, però sense que quedi reflectida en la comptabilitat oficial.

L’ús d’aquesta mena de programes s’ha estès al llarg dels anys, de manera que és difícil precisar la quantia dels recursos que han deixat de pagar «impostos». No obstant això, s’estima que l’ús del programari de doble ús produeix unes pèrdues d’ingressos públics de diversos milers de milions d’euros.

Hisenda calcula que fins a 200.000 milions d’euros s’oculten a l’Agència Tributària mitjançant la utilització d’aquests programes que permeten crear una caixa B amb la qual evadir impostos.

Els més habituals són coneguts amb el nom de Phantomware que és un programari ocult instal·lat en el TPV. L’empresari accedeix al programa prement un botó o introduint una combinació de tecles.

Un altre dels més usats, es denomina Zipper. En aquest cas es tracta d’un programa extern que s’emmagatzema en dispositius extraïbles, com a CD i USB.

Sancions

L’incompliment d’aquesta obligació constituirà una infracció greu.

Qualsevol autònom que no actualitzi els seus programes informàtics d’acord amb la nova certificació aprovada pel Govern serà sancionat. És a dir, queda del tot prohibit l’ús de programes de comptabilitat de doble ús. Els professionals que els usin en el seu negoci, o encara no els hagin desinstal·lat, incorreran en multes de fins a 50.000 euros.

A més, aquesta sanció es podria triplicar en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades: els autònoms podrien incórrer en multes de fins a 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït les vendes ocultes.

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PODRÀ ACCEDIR AL REGISTRE DE TITULARITATS REALS PER COMBATRE EL FRAU FISCAL

L’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni que permetrà a l’Agència Tributària d’accedir al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual ja disposa en aquesta matèria per combatre el frau fiscal. Es contempla la transmissió electrònica diària d’informació continguda al BORME, inclòs el NIF de persones jurídiques i físiques. L’accés a aquestes dades per part de l’Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

Llegir més

L’Agència Tributària podrà accedir al registre de titularitats reals per combatre el frau fiscal

L’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni que permetrà a l’Agència Tributària d’accedir al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual ja disposa en aquesta matèria per combatre el frau fiscal. Es contempla la transmissió electrònica diària d’informació continguda al BORME, inclòs el NIF de persones jurídiques i físiques. L’accés a aquestes dades per part de l’Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

L’informem que l’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors han signat un nou conveni, publicat al BOE del 30 de setembre de 2021, que permetrà que l’Agència Tributària accedeixi al registre de titularitats reals, ampliant així la informació de la qual disposa en aquesta matèria per combatre aquelles modalitats de frau fiscal en les quals s’utilitzen entramats societaris opacs amb finalitats fraudulentes.

Registre de titularitats Reals

El registre de titularitats reals (d’ara endavant RETIR) és un registre públic, a càrrec dels registradors mercantils, en el qual es fa constar i s’actualitza la informació completa sobre les titularitats reals de les persones jurídiques.

Té la consideració de «titular real» la persona o persones físiques que posseeixin o controlin, directament o indirecta, un percentatge superior al 25 % del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica.

Quina finalitat té?

El RETIR és una eina que, d’acord amb les Directives Comunitàries,  té com a finalitat essencial la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com les activitats usualment aparellades a aquestes, com el frau fiscal, el narcotràfic i el contraban.

Quines entitats estan obligades a fer la declaració

L’obligació d’identificar el titular real en el RETIR correspon a totes les persones jurídiques domiciliades a Espanya, excepte les que cotitzin en un mercat regulat.

En tots els casos correspon fer la declaració a qui ostenti el poder de representació de la persona jurídica de què es tracti.

Nou conveni entre l’Agència Tributària i el Col·legi de Registradors

En virtut del conveni, l’Agència Tributària podrà consultar i obtenir informació sobre titularitats reals de participacions i accions de les societats que figura al Registre Mercantil. Aquesta informació continguda al registre de titularitats reals es considera de rellevància per a l’exercici de les funcions que l’Agència Tributària té encomanades en relació amb la lluita contra el frau fiscal realitzat a través d’entramats societaris d’entitats suposadament independents.

Com ja hem comentat, el registre de titularitats reals, nascut a l’empara de la normativa europea sobre prevenció del blanqueig de capitals, recull la informació sobre la titularitat real de persones físiques, de manera directa o indirecta, de més del 25 % del capital social d’una entitat, així com, si escau, informació sobre els denominats «titulars reals assimilats» (els administradors).

L’accés a aquestes dades per part de l’Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

Reforç de les comunicacions electròniques mútues

També com a novetat, i a fi d’afavorir el desenvolupament dels procediments tributaris, el conveni avança en la remissió d’informació registral sobre entitats, amb l’establiment de la transmissió electrònica diària de la informació continguda en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, de manera que el Col·legi de Registradors traslladarà la informació del BORME (Secció Primera i Secció Segona) a l’Agència Tributària, inclosa la identificació mitjançant NIF de les persones jurídiques i, en cas d’estar disponible, també de les persones físiques.

Al seu torn, i gràcies al desenvolupament de les noves tecnologies, el conveni pot establir procediments més avançats de comunicació electrònica entre les dues parts. Així, s’articula la remissió de la comunicació per l’Agència Tributària als Registres Mercantils dels acords de baixa provisional i les corresponents rehabilitacions en l’índex d’entitats, o el procediment electrònic per a la presentació al Registre Mercantil de la declaració de fallit d’entitats inscrites.

Aquesta millora de la comunicació electrònica afectarà també a la comunicació al Registre Mercantil de la revocació o rehabilitació del NIF assignat a persones jurídiques o entitats i a la presentació dels documents relatius a embargaments practicats per l’Agència Tributària. També s’estableix la utilització del canal electrònic registral per a l’enviament de requeriments d’informació als registradors.

LES CLAUS DE LA NOVA PRÒRROGA DE LES PRESTACIONS PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A AUTÒNOMS

El Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, estén fins al 28 de febrer de 2022 els ajuts per als autònoms l’activitat dels quals es va veure afectada per la pandèmia. A partir de l’1 d’octubre de 2021, els autònoms en alta en RETA o RETM que percebessin a 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del 90 % de les cotitzacions del mes d’octubre, el 75 % de les del mes de novembre, el 50 % de les de desembre i el 25 % de les cotitzacions de gener de 2022. Es mantenen exoneracions graduals per a aquells autònoms que estaven gaudint de les prestacions fins a setembre, que aniran del 90 % en el primer mes al 25 % en el quart mes, mentre que la prestació ordinària es manté com fins ara.

Llegir més

Les claus de la nova pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat per a autònoms

El Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, estén fins al 28 de febrer de 2022 els ajuts per als autònoms l’activitat dels quals es va veure afectada per la pandèmia. A partir de l’1 d’octubre de 2021, els autònoms en alta en RETA o RETM que percebessin a 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del 90 % de les cotitzacions del mes d’octubre, el 75 % de les del mes de novembre, el 50 % de les de desembre i el 25 % de les cotitzacions de gener de 2022. Es mantenen exoneracions graduals per a aquells autònoms que estaven gaudint de les prestacions fins a setembre, que aniran del 90 % en el primer mes al 25 % en el quart mes, mentre que la prestació ordinària es manté com fins ara.

Com ja l’hem estat informant, després de l’acord per prorrogar els ERTO, es va assolir el consens entre les principals associacions de treballadors autònoms i el Govern. Els ajuts per a aquest col·lectiu es mantenen fins al 28 de febrer de 2022, inclosa la prestació extraordinària per cessament d’activitat (qüestionada per l’Executiu durant la negociació), d’acord amb el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

Vegem a continuació quins són els aspectes clau d’aquesta pròrroga d’ajuts als autònoms a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19. 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L’ACTIVITAT 

S’estableix, a partir de l’1 d’octubre de 2021, el dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat per als autònoms (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui) que:

 • Es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus de la COVID-19, o
 • Que mantinguin per aquests motius la suspensió de la seva activitat iniciada abans d’aquesta data.

Els requisits exigits són els següents:

 • Estar afiliats i en alta al RETA o, si escau, al RETMAR, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici quan s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021, i
 • trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, preveient-se, per al cas que no ho estiguin, el mecanisme de la invitació al pagament.

La quantia de la prestació serà del 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Ara bé, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 %.

El dret a la prestació naixerà:

 • des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent, o
 • des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, exoneració que  s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de tancament d’activitat, o des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent en què s’aixequi aquesta mesura, o fins al 28 de febrer de 2022 si aquesta última data fos anterior. El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La percepció de la prestació serà incompatible:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri, tret que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional (SMI);
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava;
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

La percepció d’aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, amb la finalització del dret l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si aquesta última data fos anterior. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

El reconeixement de la prestació s’haurà de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 d’octubre quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 de juny de 2021 i no s’estigués percebent la prestació extraordinària contemplada en l’article 6 del RDL 11/2021.

PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB LA FEINA PER COMPTE PROPI

Es prorroga fins al 28 de febrer de 2022 la prestació per cessament d’activitat compatible amb la feina per compte propi regulat en l’article 7 del RDL 11/2021, per als treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 l’estiguessin percebent i no haguessin esgotat els períodes de prestació previstos en l’article 338.1 de la LGSS, sempre que compleixin els requisits establerts per a això.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 % dels haguts en el tercer i quart trimestre de 2019. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el tercer i quart trimestre de 2019 i es compararà amb el tercer i quart trimestre de 2021.

El dret a la percepció d’aquesta prestació finalitzarà el 28 de febrer de 2022.

El reconeixement de la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’ISM amb caràcter provisional amb efectes de l’1 d’octubre de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre, o amb efectes des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de maig de 2022.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua o de l’entitat gestora, quan consideri que els rendiments nets computables fiscalment durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021 superaran els llindars establerts anteriorment amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Per acabar, s’haurà de tenir en compte que la prestació podrà ser compatible amb la feina per compte d’altri en les següents condicions:

 • Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades l’SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import de l’SMI.
 • La quantia de la prestació serà el 50 % de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.
 • A la sol·licitud s’acompanyarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben a conseqüència de la feina per compte d’altri, sense perjudici de l’obligació que assisteix de presentar un certificat d’empresa i la declaració de la renda a l’entitat gestora de la prestació.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS AMB BAIXOS INGRESSOS QUE NO PODEN ACCEDIR A L’ORDINÀRIA

Es mantenen els següents requisits perquè els treballadors autònoms (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui) que es trobin en el supòsit descrit en l’encapçalament d’aquest apartat puguin accedir a la prestació a partir de l’1 d’octubre de 2021:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o en el RETMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. En cas de no complir-se aquest requisit existeix la invitació al pagament per a ingrés de les quotes degudes en el termini improrrogable de trenta dies naturals, i la regularització del descobert produeix plens efectes per a l’adquisició del dret.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre de 2021 superiors al 75 % de l’SMI en aquest període.
 • Acreditar en el quart trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors en un 75 % als haguts en el quart trimestre de 2019. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el quart trimestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre de 2021 en la mateixa proporció.

La quantia de la prestació serà del 50 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 %.

La sol·licitud s’ha de presentar:

 • Dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre perquè comenci a reportar-se amb efectes de l’1 d’octubre de 2021, amb una durada màxima de cinc mesos;
 • en cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 28 de febrer de 2022.

Per al supòsit d’autònoms que tinguin a càrrec seu un treballador o més, s’haurà d’acreditar quan se sol·liciti la prestació -emetent una declaració responsable- que es compleixen totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

La percepció de la prestació continuarà sent incompatible:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el  beneficiari percebés per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l’ISM, abonarà al treballador autònom juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar en cas que el treballador autònom es trobi sense desenvolupar cap activitat.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

Respecte a l’extinció del dret a la prestació, tindrà lloc si durant la seva percepció concorren els requisits per a causar dret a la prestació de cessament d’activitat contemplada en l’article 10 del RDL (desenvolupat en l’apartat anterior d’aquesta circular) o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Per acabar, el treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

A partir de l’1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA 

La norma regula les mesures per garantir els ingressos dels treballadors autònoms de temporada quan han vist reduïda la seva activitat (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui).

A aquest efecte la consideració de treballadors de temporada recau sobre aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el RETMAR durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos en cadascun dels anys referits.

D’altra banda, es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat una única feina en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els cent vint dies al llarg d’aquests anys.

Requisits:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o RETMAR com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal arribi a un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d’aquests anys.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de seixanta dies durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021.
 • No obtenir durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom.

La quantia de la prestació equivaldrà al 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o RETMAR.

La sol·licitud de la prestació es podrà presentar en qualsevol moment durant el període comprès entre el 29 de setembre de 2021 i el mes de gener de 2022. Ara bé, s’haurà de presentar dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre perquè comenci a reportar-se amb efectes de l’1 d’octubre de 2021, amb una durada màxima de cinc mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. Recordi’s, a més, que la seva durada no podrà excedir del 28 de febrer de 2022.

A partir de l’1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Durant la percepció de la prestació no hi haurà l’obligació de cotitzar, i el treballador romandrà en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Aquesta prestació serà incompatible:

 • Amb la feina per compte d’altri.
 • Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigués percebent, tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • Amb la feina per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en el tercer i quart trimestre de l’any 2021 superin els 6.725 euros.
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

Per acabar, el treballador autònom de temporada podrà renunciar a aquesta prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022 fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. També podrà retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Autònoms canaris

El Reial decret llei també inclou mesures especials per als autònoms canaris afectats per l’erupció del volcà de la Palma. Els autònoms que hagin de suspendre o cessar la seva activitat com a conseqüència directa del volcà podran accedir a una prestació per cessament d’activitat sense còmput dels primers cinc mesos de percepció.

INGRÉS DEL 2N TERMINI DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IRPF. NOVEMBRE 2021

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2021 inclusivament, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2020.

Llegir més

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2021

Si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre de 2021 inclusivament, es compleix el termini per efectuar l’ingrés del segon termini de la renda de l’exercici 2020.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2020 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40 % restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2020.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i que, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual varen efectuar l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (model 102). El lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenades, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2021 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

COM FER LA PREVISIÓ DE TRESORERIA D’UNA EMPRESA

La tresoreria d’una empresa és l’àmbit que tracta les operacions monetàries i supervisa el flux de caixa de l’empresa, és a dir, porta el control dels diners disponibles en l’empresa. Per poder assegurar una bona situació econòmica en l’entitat, és important realitzar una previsió de tresoreria d’una empresa. Per això, s’ha de tenir visibilitat sobre els pagaments i els cobraments de l’empresa, que ens permetin anticipar situacions de risc per al negoci i millorar la presa de decisions per obtenir més beneficis.

Llegir més

Com fer la previsió de tresoreria d’una empresa

La tresoreria d’una empresa és l’àmbit que tracta les operacions monetàries i supervisa el flux de caixa de l’empresa, és a dir, porta el control dels diners disponibles en l’empresa. Per poder assegurar una bona situació econòmica en l’entitat, és important realitzar una previsió de tresoreria d’una empresa. Per això, s’ha de tenir visibilitat sobre els pagaments i els cobraments de l’empresa, que ens permetin anticipar situacions de risc per al negoci i millorar la presa de decisions per obtenir més beneficis.

A l’hora de portar un control sobre la tresoreria de les empreses sempre solen aparèixer problemes. En moltes ocasions els números no arriben a quadrar o s’acaben perdent factures perquè no s’ha dut a terme una gestió correcta. Si es fessin bé les coses des d’un principi, les empreses podrien estalviar-se més d’un maldecap.

Moltes empreses no compten amb un pla de tresoreria efectiu. A causa d’això es troben amb situacions d’incertesa i sense arribar a tenir clar el que hauran de cobrar i pagar en els mesos vinents. A la llarga això pot implicar molts problemes en l’empresa. També és rellevant que moltes empreses segueixen obstinades a no fer el salt de l’analògic al digital i continuen fent totes les seves operacions en paper o en programes informàtics obsolets que acaben fallant.

Com pot millorar el control de tresoreria de l’empresa?

Una de les premisses d’una gestió eficient de tresoreria és tenir un control exhaustiu dels cobraments i els pagaments, cobrant com més aviat possible i procurant finançar-se amb els proveïdors, alguna cosa que no és fàcil, ja que els clients, sobretot si són importants, poden imposar, dins d’uns certs límits, terminis amplis per al pagament dels crèdits comercials, mentre que determinats proveïdors poden exigir, fins i tot, els pagaments al comptat.

La gestió de la tresoreria d’una empresa consisteix en l’optimització de la liquiditat, amb la finalitat de garantir la disponibilitat dels fons necessaris per a la realització dels pagaments compromesos per l’empresa en la divisa adequada i en el moment precís.

Per garantir aquesta disponibilitat, els tresorers de les companyies han de realitzar les gestions que siguin necessàries amb les entitats financeres per poder finançar les operacions de l’empresa quan calgui, així com tenir en compte la data de valor de les operacions per no incórrer en costosos descoberts.

D’entre les tasques dels gestors de la tresoreria de les empreses, podem destacar per la seva importància les següents:

1. Control de cobraments i pagaments associats a la factura: és important que en cada factura es tinguin del tot clars els cobraments i els pagaments, ja que d’aquesta manera ens evitarem problemes posteriors. Això és essencial per portar un control de tresoreria correcte.

2. Registre de cobraments i pagaments amb informació comptable: portant un registre evitarem després pèrdues i contratemps a l’hora de revisar les factures.

3. Control de cobraments i pagaments pendents: moltes vegades ens deuen diners o en devem i no ho tenim gestionat de forma correcta pel que al final acabem tenint sorpreses desagradables. És necessari que tot estigui perfectament controlat.

4. Gestió de bancs i caixa: d’aquesta manera tindrem un control total referent a les operacions que fem amb bancs.

5. Previsions de tresoreria: poder disposar d’aquesta eina ens permetria avançar-nos a la situació econòmica de l’empresa i d’aquesta manera tindríem clar com hem d’actuar.

6. Gràfiques de situació: en comptes de passar-nos hores i hores rebuscant entre factures unes gràfiques amb un simple cop de vista ens poden mostrar perfectament la situació de l’empresa.

7. Sèries en tresoreria: en tenir-ho tot ben organitzat evitarem trobar-nos amb imprevistos.

8. Llistat de moviments per banc: si operem amb diversos bancs serà una bona eina per poder organitzar-nos correctament.

9. Tipus de comptabilitat: poder diferenciar entre tots els tipus de comptabilitat que existeixen ens serà de gran utilitat.

OBLIGACIONS FISCALS OCTUBRE – NOVEMBRE 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals octubre – novembre 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

OCTUBRE

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Setembre 2021. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2021: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Setembre 2021: 604

 

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon i tercer trimestre 2021: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2021: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2022: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Tercer trimestre 2021: 490

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 22 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Octubre 2021: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2021. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2020: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Autoliquidació: 583

Any 2021: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d’estructures clúster.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8500

Data de publicació: 13/09/2021

Termini: 15/10/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870006.pdf

2. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8502

Data de publicació: 15/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870358.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial presència a Catalunya, per a l’any 2021.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8492

Data de publicació: 1/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868845.pdf

4. Subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – TRANSPORT).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8495

Data de publicació: 6/09/2021

Termini: 15/10/2021

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8495/1869318.pdf

5. Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 8505

Data de publicació: 20/09/2021

Termini: 31/10/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8505/1870845.pdf

6. Subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8503

Data de publicació: 16/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870539.pdf

7. Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8507

Data de publicació: 22/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8507/1871104.pdf

8. Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8504

Data de publicació: 17/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 211

Data de publicació: 3/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14515.pdf

2. Ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 215

Data de publicació: 8/09/2021

Termini: 9/10/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

3. Ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: 12/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

4. Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

5. Ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: 12/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

6. Subvencions per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf

7. Subvencions per al reforç de xarxes d’encallament i rescat d’espècies marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2021.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15756.pdf

8. Subvencions per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf

9. Subvencions a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15754.pdf

10. Subvencions per a la realització d’activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 229

Data de publicació: 24/09/2021

Termini: 8/10/2021

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39569.pdf

11. Ajuts del «Programa ICEX Localiza» d’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 228

Data de publicació: 23/09/2021

Termini: 24/10/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39495.pdf

12. Ajuts per a la digitalització d’operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 233

Data de publicació: 29/09/2021

Termini: 21/10/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-B-2021-40275.pdf