ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS AL LLOGUER TURÍSTIC PORTEN IVA

La Direcció General de Tributs ha aclarit que els serveis complementaris al lloguer turístic porten l’IVA que correspongui a l’operació, separada del servei principal de lloguer.

Llegir més

Els serveis complementaris al lloguer turístic porten IVA

La Direcció General de Tributs ha aclarit que els serveis complementaris al lloguer turístic porten l’IVA que correspongui a l’operació, separada del servei principal de lloguer.

Cada vegada és més comú que en la contractació de determinats serveis, sobretot relacionats amb l’hostaleria i restauració, se’ns ofereixi serveis complementaris a aquests per poder gaudir d’una experiència completa.

Aquests serveis, en la seva gran majoria, es constitueixen com a serveis prestats de manera accessòria a l’activitat principal, per exemple, l’ambientació que s’ofereix durant l’àpat en un restaurant o que es permeti l’assistència a l’spa de l’hotel per haver reservat a través d’una determinada pàgina que s’inclouen en el preu total del servei.

No obstant això, existeixen una altra sèrie de serveis que no es presten de manera accessòria al principal, és a dir, que tenen una finalitat pròpia i la seva contractació no depèn del gaudi del servei principal sinó de la contractació d’un nou servei que, per comoditat o disponibilitat, es contracta dins un mateix paquet, però que no té res a veure amb la fi que es persegueix en la contractació del servei principal.

Aquest és el cas d’una empresa que es dedica al lloguer d’una casa rural i per facilitar la mobilitat dels seus clients cap a la ciutat més propera, lloga una plaça de garatge en aquesta ciutat que podrà ser d’ús pels seus clients pel pagament d’un determinat preu. D’aquesta manera, la consulta vinculant (V2493-21), de 30 de setembre de 2021, estableix que:

«D’aquesta manera, amb independència que es facturi per un preu únic o es desglossi l’import corresponent als diferents elements, una prestació ha de ser considerada accessòria d’una prestació principal quan no constitueix per a la clientela una fi en si, sinó el mitjà de gaudir en les millors condicions del servei principal del prestador.

Amb base en l’anterior, sembla que en el supòsit considerat es donen les circumstàncies necessàries per determinar que l’arrendament de la plaça de garatge a la ciutat pròxima a l’allotjament turístic constitueix per al destinatari una fi en si mateix i, per consegüent, haurà de tributar per l’impost sobre el valor afegit de manera independent i l’arrendament de les places de garatge es troba subjecte i no exempt de l’impost sobre el valor afegit».

Per tant, com dèiem, cal que es donin dos requisits:

 1. El servei ha de tenir el caràcter d’independent del servei principal.
 2. El servei complementari ha d’estar subjecte i no exempt d’IVA.

Complerts aquests dos requisits cal entendre que el servei complementari s’ha de facturar al client amb l’IVA que correspondria a l’operació en cas d’haver-se realitzat de manera independent, és a dir, pot existir una variació del tipus impositiu; facturant-se uns serveis al tipus general i altres al tipus reduït de l’impost.

La consulta acaba establint el règim de deducció de la quota suportada en l’adquisició de la plaça de garatge en determinar que:

«D’acord amb tot l’anterior, l’empresa consultant podrà deduir la quota de l’impost sobre el valor afegit suportada en l’adquisició de la plaça de garatge, sempre que es destini al seu arrendament o cessió d’ús en virtut d’una operació subjecta i no exempta».

 

 

 

 

PRESENTACIÓ DEL MODEL 232 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LES OPERACIONS VINCULADES I AMB PARADISOS FISCALS

El pròxim 30 de novembre finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2020 (model 232).

Llegir més

Presentació del model 232 de declaració informativa de les operacions vinculades i amb paradisos fiscals

El pròxim 30 de novembre finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2020 (model 232).

El pròxim 30 de novembre finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2020 (model 232).

Quines operacions es presenten en el model 232?

 • Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista en l’article 13.4 RIS, d’incloure, en les declaracions que així es prevegi, la informació relativa a les operacions vinculades.
 • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a LIS).
 • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Quines operacions queden excloses d’obligació de presentar el model 232?

 • Grups fiscals (independentment del volum d’operacions).
 • AIE, UTE (independentment del volum d’operacions) amb l’excepció d’UTE o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acullin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’EP (Art. 22 LIS).
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (independentment del volum d’operacions).

En quin termini s’ha de presentar?

Per a les operacions reportades durant l’exercici 2020, el termini de presentació del model és el 30-11-2020.

Qui ha de presentar el model 232?

L’han de presentar els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol que facin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 € de valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 €.
 • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50 % del volum de negoci de l’entitat.
 • Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
 • En aquells casos en els quals el contribuent faci operacions i tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

ES MODIFICA L’ACREDITACIÓ I SOL·LICITUD DE LA SITUACIÓ LEGAL DE CESSAMENT D’ACTIVITAT D’AUTÒNOMS

El Reial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, ha modificat la Llei General de la Seguretat Social, regulant la manera d’acreditar la situació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu en l’activitat econòmica o professional, amb efectes des del 28 d’octubre de 2021.

Llegir més

Es modifica l’acreditació i sol·licitud de la situació legal de cessament d’activitat d’autònoms

El Reial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, ha modificat la Llei General de la Seguretat Social, regulant la manera d’acreditar la situació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu en l’activitat econòmica o professional, amb efectes des del 28 d’octubre de 2021.

L’informem que el Reial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, amb entrada en vigor el 28 d’octubre, prorroga fins al 28 de febrer de l’any que ve les mesures extraordinàries aplicables a situacions de vulnerabilitat relacionades amb el subministrament d’aigua, electricitat i gas natural, habitatge i protecció contra la violència de gènere, però també introdueix canvis que afecten la prestació per cessament d’activitat dels autònoms que es veuen obligats a cessar temporalment o definitiva en la seva activitat per causa de força major i estableix noves mesures en favor dels autònoms de la Palma afectats per l’erupció volcànica que no s’haguessin pogut acollir a les regulades en el Reial decret llei 18/2021.

1. Mesures respecte a la prestació per cessament d’activitat dels autònoms

A través de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), es regula la manera d’acreditar la situació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu en l’activitat econòmica o professional. Sobre aquest tema s’estableix:

 • Si el cessament és definitiu s’haurà d’aportar la sol·licitud de baixa en el cens tributari d’Empresaris, Professionals i Retenidors i la baixa en el règim especial de la Seguretat Social en el qual estigués enquadrat el sol·licitant. Si l’activitat requerís l’atorgament d’autoritzacions o llicències administratives, s’acompanyarà la comunicació de sol·licitud de baixa corresponent i, si escau, la seva concessió, o bé l’acord de la seva retirada.
 • Si el cessament és temporal, no procedirà la baixa en el règim especial de la Seguretat Social.

S’estableix que el naixement del dret, en aquests supòsits de suspensió d’activitat a conseqüència de força major, es produirà el dia en què quedi acreditada la concurrència de la força major a través dels documents que s’han assenyalat anteriorment. 

2. Mesures per als autònoms de la Palma

S’inclou una millora dels ajuts per als treballadors autònoms afectats per l’erupció volcànica a l’illa de la Palma amb la finalitat d’ampliar la seva cobertura. D’aquesta manera, s’inclouen tres nous ajuts, que comporten una prestació i l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social i que substituiran la prestació vigent:

 • Prestació de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que es vegin obligats a cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la Palma.
 • Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques.
 • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que vegin afectades les seves activitats a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la Palma.

ELS CONTRACTES O PACTES DE CONFIDENCIALITAT COM A MESURA DE PROTECCIÓ INTERNA DE LES EMPRESES

Poden estar subscrits per dues empreses o més, així com entre l’empresa i els seus empleats, que seran els que analitzarem. És important que el treballador signi un acord de confidencialitat per a empleats amb la finalitat que no es reveli en cap ocasió a personal aliè dades que podrien perjudicar el desenvolupament organitzacional de l’empresa.

Llegir més

Els contractes o pactes de confidencialitat com a mesura de protecció interna de les empreses

Poden estar subscrits per dues empreses o més, així com entre l’empresa i els seus empleats, que seran els que analitzarem. És important que el treballador signi un acord de confidencialitat per a empleats amb la finalitat que no es reveli en cap ocasió a personal aliè dades que podrien perjudicar el desenvolupament organitzacional de l’empresa.

Els acords de confidencialitat, també coneguts com a NDA (Senar-Disclousure Agreement) són les eines legals que usen les empreses amb l’objectiu que la informació sensible que aquestes tracten no sigui revelada a tercers. En virtut d’aquests contractes, les parts queden obligades a no difondre aspectes d’una determinada negociació o processos interns que podrien afavorir a la competència i produir un greu mal a la societat, fos econòmic o de reputació. Aquest deure de mantenir la confidencialitat pot pactar-se pel període que duri la negociació, i fins i tot durant un transcurs de temps posterior.

Poden estar subscrits per dues empreses o més, així com entre l’empresa i els seus empleats d’aquesta, que serà els que a continuació analitzarem. És important que el treballador signi un acord de confidencialitat per a empleats amb la finalitat que no es reveli en cap ocasió a personal aliè dades que podrien perjudicar el desenvolupament organitzacional de l’empresa.

En funció de la tipologia de societat que sigui, el seu volum, o l’activitat econòmica a la qual es dediqui, el llistat de temes al qual quedarà subjecte l’acord de confidencialitat pot variar, encara que entre els aspectes més comuns sempre solen destacar: plans o models de negoci, dades econòmiques i financeres, privacitat dels clients, marques i patents, etc.

Pel que es refereix al contingut de l’acord, de manera general haurà d’estar format per un conjunt de clàusules que continguin la descripció de l’obligació de secret, així com les condicions i excepcions que es prevegin. Haurà de constar també les possibles conseqüències que es derivin en cas que l’acord s’incompleixi, juntament amb les obligacions i responsabilitats que entre les parts subscriguin. A grans trets, el contingut i format que un acord de confidencialitat hauria de seguir és el següent:

 • Identificació de les persones, empreses o institucions signants, així com la posició que ocupa cadascuna d’elles en l’acord.
 • Determinació de la informació que tindrà caràcter confidencial, concretant sobre quins assumptes les parts hauran de mantenir en secret i no difondre-ho a tercers.
 • Durada i període de temps en què les parts hauran de mantenir la confidencialitat acordada.
 • Sancions que s’imposaran a les parts en cas d’incomplir l’acord. Aquestes sancions hauran de ser proporcionals als danys i perjudicis que resultarien en cas que la informació protegida fos revelada.
 • Signatura de cadascuna de les parts que subscriu l’acord i es compromet a mantenir la confidencialitat establerta.

Per acabar, és important esmentar que el tema dels contractes de confidencialitat es pot veure implicat en normatives de diferent àmbit. Generalment és aplicable la legislació del Codi Civil, sobretot pel que es refereix a l’autonomia de voluntat i a la validesa dels contractes. Així i tot, tot el relacionat amb el deure de confidencialitat i secret el podem veure regulat en diferents normatives, com és en el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, o en la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial entre altres.

OBLIGACIONS FISCALS NOVEMBRE – DESEMBRE 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals novembre – desembre 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon i tercer trimestre 2021: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2021: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2022: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Tercer trimestre 2021: 490

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 22 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Octubre 2021: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2021. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2020: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Autoliquidació: 583

Any 2021: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

 

DESEMBRE

Fins al 20 de desembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Setembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2020. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Novembre 2021: 604

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius: 036/037

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024: 036/037

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – ajuts agrària).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8513

Data de publicació: 30/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872363.pdf

2. Subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873418.pdf

3. Subvencions per assistir a la trobada internacional amb editors i agents literaris de l’àmbit anglosaxó que s’organitzarà amb motiu del Programa Spotlight 2022. Focus de la Cultura Catalana a la Fira del Llibre de Londres

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873304.pdf

4. Subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8517

Data de publicació: 6/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8517/1873332.pdf

5. Subvencions per a actuacions d’internacionalització digital

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8522

Data de publicació: 14/10/2021

Termini: 16/11/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8522/1874432.pdf

6. Subvencions per al desenvolupament d’Espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8513

Data de publicació: 30/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872371.pdf

7. Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8521

Data de publicació: 13/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de l’Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8521/1874075.pdf

8. Línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8527

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 5/11/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875393.pdf

9. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d’activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8527

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 19/11/2021

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875446.pdf

10. Ajuts a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8525

Data de publicació: 19/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8525/1875030.pdf

11. Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8530

Data de publicació: 26/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8530/1876029.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40841.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40838.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a suport a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40837.pdf

4. Subvencions corresponents al “Plan de modernización de la máquina herramienta” de les petites i mitjanes empreses

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 8/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

5. Ajuts per a l’enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d’exportadors per a l’any 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 243

Data de publicació: 11/10/2021

Termini: 10/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-B-2021-41793.pdf

6. Subvencions del “Programa d’Inversions d’Empreses Estrangeres en Activitats d’R+D”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 245

Data de publicació: 13/10/2021

Termini: 14/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41868.pdf

7. Ajuts per a la digitalització d’operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 247

Data de publicació: 15/10/2021

Termini: 8/11/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-B-2021-42004.pdf

8. Ajuts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i es procedeix a la convocatòria corresponent a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 247

Data de publicació: 15/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16790.pdf

9. Subvencions corresponents al “Plan de modernización de la máquina herramienta” de les petites i mitjanes empreses

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 248

Data de publicació: 16/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16830.pdf

10. Ajuts a les organitzacions professionals, del sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura per a la seva creació, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 250

Data de publicació: 19/10/2021

Termini: 10/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-B-2021-42606.pdf

11. Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 251

Data de publicació: 20/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42706.pdf

12. Subvencions per a 2021, en el Pla d’Impuls a l’Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 251

Data de publicació: 20/10/2021

Termini: 21/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42702.pdf

13. Línies d’ajuts per a l’obertura de mercats exteriors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 252

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 19/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42812.pdf

14.  Ajuts per a armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència per als ajuts els armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 24 metres, per a l’adquisició per primera vegada, i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43760.pdf

15. Ajuts de suport al sector pesquer per fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43759.pdf

16. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la societat anònima estatal de caució agrària S.M.E. (saeca) per titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-B-2021-43847.pdf

17. Ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 259

Data de publicació: 29/10/2021

Termini: 2/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-B-2021-43927.pdf