FINS AL 31 DE DESEMBRE POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

Llegir més

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. De l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre els autònoms poden canviar la seva base de cotització. És el quart termini de 2021, perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

Li recordem que la Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici:

 • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril
 • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol
 • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre
 • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre de 2021, perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2022.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans del 31 de desembre.

La sol·licitud de canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms la pot sol·licitar directament l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització-autònoms.

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el Model de sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

Li adjuntem, com a exemple, una escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents en 2021.

Base de cotització €/mes

Tipus de cotització (*)

Quota a pagar €/mes

944,40
– mínima a partir de l’01-01-2021-

30,6 %

288,97

1.018,50
mínima per a treballadors de 48 anys o més a partir de l’01-01-2021, amb excepcions

30,6 %

311,66

1.202

30,6 %

367,81

2.077,80
màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més,
a partir de l’01-01-2021 amb excepcions

30,6 %

635,80

4.070,10
– màxima a partir de l’01-01-2021 –

30,6 %

1.245,45

* 30,6 % = 28,30 % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP) en aplicació del que es preveu en el RD llei 28/2018 i la Llei de PGE de 2021.

Els informem que el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2022, encara en fase de tramitació, incrementa un 1,7 % les bases mínimes i màximes de cotització d’aquest col·lectiu. La base mínima serà de 960,60 euros mensuals, i la base màxima de 4.139,40 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 treballadors per compte d’altri o més, així com la de l’autònom societari és de 1.214,10 euros mensuals durant 2021, i de 1.234,80 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022.

També els recordem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització triada podrà ser superior al límit màxim que pogués afectar el treballador. La sol·licitud es podrà realitzar, durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

NOVETATS DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER IMPULSAR ELS PLANS DE PENSIÓ D’OCUPACIÓ

L’objectiu de la nova normativa és facilitar l’accés a plans col·lectius a treballadors de rendes mitjanes i baixes i de petites i mitjanes empreses, així com a treballadors autònoms i joves. A més, a través de l’impuls públic dels fons de pensions, de la negociació col·lectiva i de la promoció de plans per associacions d’autònoms i col·legis professionals, s’oferiran productes d’estalvi a llarg termini amb un cost menor que l’actual. La reforma s’acompanyarà d’una modificació dels incentius fiscals.

Llegir més

Novetats de l’avantprojecte de llei per impulsar els plans de pensió d’ocupació

L’objectiu de la nova normativa és facilitar l’accés a plans col·lectius a treballadors de rendes mitjanes i baixes i de petites i mitjanes empreses, així com a treballadors autònoms i joves. A més, a través de l’impuls públic dels fons de pensions, de la negociació col·lectiva i de la promoció de plans per associacions d’autònoms i col·legis professionals, s’oferiran productes d’estalvi a llarg termini amb un cost menor que l’actual. La reforma s’acompanyarà d’una modificació dels incentius fiscals.

El Consell de Ministres del passat dia 23 de novembre de 2021 va aprovar l’avantprojecte de llei reguladora dels plans de pensions d’ocupació amb l’objectiu d’impulsar la previsió social complementària amb l’objectiu d’«impulsar, de manera preferent, els sistemes sustentats en el marc de la negociació col·lectiva, d’ocupació, que integren el segon pilar del model de pensions» dotant-lo «d’un règim fiscal i jurídic adequat i diferenciat» (Recomanació 16a del Pacte de Toledo i component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

Després de la seva aprovació en el Consell de Ministres en primera volta, l’avantprojecte de llei passa al tràmit d’informació i audiència pública per rebre les contribucions de la societat civil. A més, el text serà remès al Consell Econòmic i Social. Després d’aquest tràmit, tornarà a passar pel Consell de Ministres per ser remesa, un cop aprovada, al Parlament. El Pla de Recuperació preveu l’aprovació d’aquesta reforma en la primera meitat de 2022.

Plans de pensions col·lectius per a treballadors amb rendes baixes, joves, autònoms i funcionaris

L’objectiu de la nova normativa és facilitar l’accés a plans col·lectius a treballadors de rendes mitjanes i baixes i de petites i mitjanes empreses, així com a treballadors autònoms i joves. A més, a través de l’impuls públic dels fons de pensions, de la negociació col·lectiva i de la promoció de plans per associacions d’autònoms i col·legis professionals, s’oferiran productes d’estalvi a llarg termini amb un cost menor que l’actual.

Pel que s’ha avançat, l’avantprojecte de norma preveu:

 • La creació de fons d’ocupació d’impuls públic, que facilitaran l’adscripció de tota mena de treballadors. A més, les entitats gestores i dipositàries seran seleccionades mitjançant procediment obert i la seva mida els permetrà més eficiència i, per tant, unes comissions més baixes. Aquests fons tindran una governança específica, amb comissions de control pròpies.
 • Es facilita la creació dels plans simplificats, en els quals els convenis col·lectius de caràcter sectorial es convertiran en l’instrument clau d’impuls. S’habilita així normativament a la negociació col·lectiva sectorial perquè estableixi que el pla d’ocupació acordat s’estengui a totes les empreses del sector.
 • Per facilitar la transparència i la portabilitat entre plans de pensions es posarà en marxa una plataforma digital comuna en la qual cada partícip podrà consultar fàcilment tota la informació i realitzar els tràmits de manera senzilla.
 • Els actius dels fons de pensions públics seran invertits només en interès de les persones partícips i beneficiàries prenent en consideració la rendibilitat, el risc i l’impacte social de les inversions.

Com a novetat, es crearà un procediment més senzill que l’actual de manera que, en comptes que cada empresa seleccioni el seu propi pla de pensions, es podran adscriure directament al pla simplificat del sector que correspongui.

Incentius fiscals

La reforma s’acompanyarà d’una modificació dels incentius fiscals, de manera que es traslladi el benefici fiscal cap als partícips, focalitzant en els plans d’ocupació els beneficis fiscals, seguint la recomanació 16a del Pacte de Toledo i les conclusions de l’informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal sobre beneficis fiscals. En els pressupostos de 2022 ja es focalitza en els plans d’ocupació la deducció en l’IRPF en elevar-se a 8.500 euros, mentre que en els plans individuals se situa en 1.500 euros, en total la suma de totes les aportacions serà de 10.000. En el cas dels treballadors autònoms, la deducció ha d’estar en línia amb la suma de totes dues deduccions.

QUÈ SUCCEEIX AMB ELS ACCIDENTS LABORALS DURANT EL TELETREBALL?

La Llei General de la Seguretat Social estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària. Què passaria si el treballador sofreix un accident a casa seva mentre teletreballa i com es demostra que es tracta d’un accident laboral?

Llegir més

Què succeeix amb els accidents laborals durant el teletreball?

La Llei General de la Seguretat Social estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària. Què passaria si el treballador sofreix un accident a casa seva mentre teletreballa i com es demostra que es tracta d’un accident laboral?

El teletreball s’ha configurat com una de les mesures preferents a conseqüència de la COVID-19. A conseqüència de la pandèmia en la qual ens trobem, aquest sistema de treball ha anat guanyant pes al nostre país i per tant les controvèrsies que poden sorgir sobretot en matèria de cobertura de contingències professionals augmenta també cada dia.

La Llei 10/2021 de treball a distància no ha realitzat cap definició específica d’accident de treball quan es presta serveis en teletreball o a distància. 

Quines lesions es poden considerar accident de treball (AT) durant el teletreball?

Cal acudir a la Llei General de la Seguretat Social que estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària.

En cas de discrepància, s’haurà de provar que el fet que ha provocat la lesió no és a conseqüència del treball.

No obtindran la qualificació d’accident les lesions que es derivin d’incidents domèstics ocasionats per la realització d’activitats no relacionades amb la prestació de serveis (tall amb un ganivet, cremades, etc.).

Per contra, lesions com un ictus o un infart, si es pot establir un nexe de causalitat amb l’activitat laboral (sobrecàrrega de treball) es podran qualificar d’AT.

¿Es pot donar un AT en itinerància durant el teletreball? Quan ens trobem en un sistema mixt o calgui desplaçar-se a altres llocs on es desenvolupi la prestació de serveis (visites a clients), podrà ser qualificat d’accident en itinerància».

En general, els incidents ocorreguts durant el temps de la jornada establerta per la companyia es consideraran accidents laborals i queden coberts, per tant, per la mútua corresponent. La llei protegeix d’igual manera els treballadors, bé treballin des de casa o des de les seves oficines.

Acord de treball a distància

Una de les obligacions en matèria de teletreball és la signatura de l’acord voluntari per escrit, on s’ha d’especificar el lloc de treball on es durà a terme l’activitat prestada pel treballador, així com l’horari de treball pactat. En el cas que el treballador decideixi dur a terme la prestació dels seus serveis en un lloc diferent del que es va indicar a l’ocupador en un primer moment, s’ha de notificar igualment, de cara a la declaració d’un incident com a accident de treball.

Atenció. És important a l’efecte de la qualificació d’accident laboral, tenir present l’acord del treball a distància, concretament: (i) horari de treball del treballador i dins d’ell, si és el cas, regles de disponibilitat; (ii) percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas; (iii) centre de treball de l’empresa al qual queda adscrit el treballador a distància i on desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial, si és el cas; (iv) lloc de treball a distància triat pel treballador per al desenvolupament del treball a distància.

Dret a la prevenció de riscos laborals

La Llei de treball a distància estableix que l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància hauran de tenir en compte els riscos característics d’aquesta modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius i d’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu. En particular, s’haurà de tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada. L’avaluació de riscos tan sols ha d’atènyer la zona habilitada per a la prestació de serveis, i no s’estendrà a la resta de zones de l’habitatge o del lloc triat per al desenvolupament del treball a distància.

COM PODEM SOLUCIONAR ELS CONFLICTES DELS SOCIS SENSE ACUDIR ALS TRIBUNALS?

És recomanable que els conflictes que puguin sorgir en el si d’una societat puguin resoldre’s sense recórrer a la via judicial, perquè a part de ser un procediment molt menys onerós i lent, també implica una reducció de costos altament considerable.

Llegir més

Com podem solucionar els conflictes dels socis sense acudir als tribunals?

És recomanable que els conflictes que puguin sorgir en el si d’una societat puguin resoldre’s sense recórrer a la via judicial, perquè a part de ser un procediment molt menys onerós i lent, també implica una reducció de costos altament considerable.

Des del moment en què una empresa està formada per diferents socis apareix una alta probabilitat que en un moment donat es pugui generar una situació de conflicte, sigui en relació amb la presa de decisions o amb la direcció estratègica de la societat.

Atès que la Llei de societats de capital no ofereix solucions a aquests conflictes ni recull cap norma dirigida a dirimir-los, a continuació, procedirem a esmentar les classes de conflictes més comuns i les vies per a solucionar-los.

En aquest sentit, els conflictes que més es donen entre els socis solen ser els següents:

 • Derivats de les tasques o responsabilitats, ja sigui a l’hora d’assignar qüestions o recursos.
 • Derivats de les relacions, on coexisteixen diferències de personalitat, gustos, etcètera.
 • Conflicte de valors, derivats de possibles diferències de principis i identitats entre els socis.

Identificat el tipus de conflicte existent, ens hem de plantejar les vies de solució a què ens podem remetre amb la condició que el resultat sigui el més beneficiós possible per a la societat i els mateixos socis implicats en el conflicte. 

En primer lloc, ens hem de remetre als pactes entre socis, en cas que n’hi hagi, i si no n’hi ha als estatuts socials. D’una banda, si s’ha signat amb anterioritat algun pacte entre socis, podrem veure si s’ha definit algun tipus de rol, dret o obligació davant algun dels socis implicat en el conflicte. En aquest cas, es resoldria el conflicte aplicant el que s’hagi proveït en aquest pacte. En cas que no hi hagi cap pacte s’hauria de recórrer als estatuts socials, amb la finalitat d’esclarir quines alternatives hi ha a l’hora de solucionar conflictes interns entre els socis. Cal esmentar que aquestes primeres dues vies es recomanen per resoldre conflictes de menor gravetat, ja que si no és així seria més adequat atendre els mecanismes que a continuació exposarem.

El segon mecanisme que es recomana per posar fi a aquesta mena de conflictes és recórrer al procediment de mediació, en el qual un tercer de manera imparcial fa arribar a les parts a un acord sense necessitat d’acudir a la via judicial. Aquest mecanisme és del tot recomanable per a les disconformitats que puguin sorgir de manera imprevisible entre els socis on no existeix una via pactada per a solucionar-los.

Finalment, i en cas de no haver pogut resoldre el conflicte a través dels mecanismes anteriors, els socis disposen del procediment d’arbitratge. Es tracta d’una alternativa d’alta eficàcia, perquè la resolució que s’obtingui vincularà a les parts implicades de la mateixa manera que ho faria una sentència judicial.

Així doncs, és recomanable que els conflictes que puguin sorgir en el si d’una societat es puguin resoldre sense recórrer a la via judicial, perquè a part de ser un procediment molt menys onerós i lent, també implica una reducció de costos altament considerable.

OBLIGACIONS FISCALS DE LES EMPRESES I AUTÒNOMS D’AQUÍ AL 31 DE DESEMBRE 2021

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries que hem de presentar com a pimes i autònoms.

Llegir més
 • Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31 de desembre 2021

  Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries que hem de presentar com a pimes i autònoms.

  Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms.

  Fins al 20 de desembre de 2021

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  Novembre 2021. Grans empreses: Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  Exercici en curs:

  Règim general: model 202

  Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): model 222

  IVA

  • Novembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Novembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  Novembre 2021: 604

  Fins al 30 de desembre de 2021

  IVA

  • Novembre 2021. Autoliquidació: 303
  • Novembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Novembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 31 de desembre de 2021

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius. Models 036/037

  Atenció. També s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2022) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

  IVA

  • Renúncia o revocació dels règims simplificats, agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius. Mod. 036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius. Mod. 036
  • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023. Mod. 036
  • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
  • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022. Mod.036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024. Mod.036/037

  Altres opcions a tenir en compte…

  • Opció subjecció a l’IVA per a 2022 i successius i comunicació subjecció a l’IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i un mes des que s’assoleix aquest límit, respectivament.
  • Vendes a distància:

  Sota determinades condicions, les vendes de béns expedits o transportats des de qualsevol Estat membre de la Unió Europea amb destinació a Espanya (TAI: Península i Balears), estan subjectes a l’IVA espanyol com a lliuraments interiors.

  Aquestes condicions són les següents:

  • L’expedició o el transport dels béns s’ha d’efectuar pel venedor o pel seu compte.
  • Els adquirents han de ser particulars, persones jurídiques o entitats que no realitzen activitats empresarials o professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre), empresaris que apliquen el règim especial de l’agricultura o que no tinguin dret a deduir les quotes de l’IVA suportades per fer exclusivament operacions exemptes.
  • Els béns objecte d’aquests lliuraments han de ser diferents dels següents: mitjans de transport nous, béns objecte d’instal·lació o muntatge i béns els lliuraments dels quals hagin tributat conforme al règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció en l’Estat membre d’inici de l’expedició o transport.
  • L’import total, exclòs l’IVA, dels lliuraments efectuats per l’empresari o professional des d’un altre Estat membre amb destinació a Espanya (TAI), amb els requisits anteriors, haurà d’excedir durant l’any natural precedent o en curs de 35.000 euros. Encara que no s’hagués superat el límit citat, quan els empresaris haguessin optat per tributar a Espanya en l’Estat membre d’inici de l’expedició o transport.

  L’empresari que realitzi vendes a distància subjectes a Espanya haurà de presentar autoliquidacions per l’impost (model 303) i estar identificat a Espanya amb un NIF o número d’identificació fiscal prèvia sol·licitud a través del model 036 (caselles 101, 102, 110, 111, 900 i següents de la pàgina 7).

  • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que vulguin beneficiar-se d’aquest règim que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant comunicació a l’Agència Tributària abans de finalitzar l’any.
  • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest supòsit, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

  D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l’any vinent.

  IAE: encara que l’impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d’una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net de volum de negocis superior al 1.000.000 €, les empreses que canviïn el seu volum de negocis en l’últim impost sobre societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l’administració tributària abans del 31 de desembre.

  • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hi hagués optat. Pel que en cas que l’actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, havent de presentar la declaració d’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-lo al règim general de retencions.
  • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l’efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions de l’exercici (model 145).

  INVERSIONS FINANCERES

  Si disposa de liquiditat per invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per a aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

  IVA

  Encara que al desembre no cal presentar cap model relacionat amb l’IVA, sempre és recomanable revisar els nostres comptes per veure quines compres previstes podem avançar per deduir aquest IVA suportat abans de l’últim trimestre i de la declaració anual. Abans del dia 30 de gener haurem de presentar dos models: el model 303, d’autoliquidació trimestral de l’IVA, i el model 390, la declaració i el resum anual de l’IVA.

  DECISIONS ABANS DEL TANCAMENT EN L’IRPF I EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Abans del 31 de desembre d’enguany cal prendre les decisions més adequades que permetin ajustar la tributació i reduir la factura final de l’IRPF i de l’Impost sobre societats.

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8538

Data de publicació: 8/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8538/1877473.pdf

2. Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2021 no coberts per la Resolució ARP/1533/2021, de 18 de maig

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8540

Data de publicació: 10/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8540/1877845.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l’Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l’impacte de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8543

Data de publicació: 15/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8543/1878370.pdf

4. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8545

Data de publicació: 17/11/2021

Termini: 14/02/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8545/1878826.pdf

5. Línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8554

Data de publicació: 30/11/2021

Termini: 16/12/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8554/1880707.pdf

6. Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2021 corresponents a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8554

Data de publicació: 30/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Centre de la Propietat Forestal

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8554/1880595.pdf

7. Subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8546

Data de publicació: 18/11/2021

Termini: 3/12/2021

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya                                           

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8546/1878962.pdf

8. Subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur (SOC-CONTRACTACIÓ)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8548

Data de publicació: 22/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball                                     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf

9. Ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8550

Data de publicació: 24/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa                               

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8550/1879859.pdf

10. Subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8551

Data de publicació: 25/11/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball                                     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8551/1880017.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin. Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Política Territorial

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45187.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” Comunitat de Madrid

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45174.pdf

3. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” d’Euskadi

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45173.pdf

4. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” de Castella i Lleó

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45403.pdf

5. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” de la Rioja

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45402.pdf

6. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a Navarra

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45401.pdf