COVID-19. HA COMUNICAT A HISENDA LES VARIACIONS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)?

A causa de la crisi per COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària inactiva o fins i tot cessar en alguna activitat. Informi’n a Hisenda i redueixi la quota del seu IAE.

Llegir més

COVID-19. Ha comunicat a Hisenda les variacions de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)?

A causa de la crisi per COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària inactiva o fins i tot cessar en alguna activitat. Informi’n a Hisenda i redueixi la quota del seu IAE.

A causa de la crisi COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària inactiva o fins i tot cessar en alguna activitat. Informi’n a Hisenda i redueixi la quota del seu IAE.

La seva empresa factura més d’un milió d’euros a l’any, per la qual cosa ha de tributar per IAE. Doncs bé, si, a conseqüència de la crisi sanitària, s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’impost a pagar (potència de la maquinària, aforament, superfície, etc.), comuniqui-ho a Hisenda i redueixi la quota de l’IAE.

Li recordem que les empreses donades d’alta i obligades al pagament de l’IAE han de verificar si hi ha algun canvi de circumstàncies que suposin un augment o disminució de la quota a pagar. 

Atenció. Recordi que no han de satisfer l’IAE ni les persones físiques ni les societats que facturen menys d’un milió d’euros. Tampoc han de liquidar-lo les societats durant els dos primers exercicis d’activitat.

Les empreses obligades al pagament de l’IAE perquè no n’estan exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l’impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Si algun d’aquests elements augmenta en més d’un 20%, s’ha de comunicar la variació, perquè es tingui en compte en la liquidació de l’exercici següent.

Si algun d’aquests elements es redueix, també es pot comunicar la variació, perquè es redueixi la quota a partir de l’exercici següent. En aquest cas no és necessari que la variació assoleixi el 20%; es pot comunicar fins per un percentatge inferior.

Atenció. S’ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l’import de les quotes.

Termini

Serà necessari comunicar els canvis (mitjançant el model 840) en el termini d’un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici.

Si la variació és a la baixa i no l’ha comunicat en el termini indicat, també pot realitzar-la més tard. En aquest cas, la reducció s’aplicarà en la quota de l’any següent al qual s’efectuï la comunicació. Així doncs, presenti el model 840 abans de final d’any, perquè la quota de l’IAE sigui ja més baixa en 2021.

Cessament d’activitat. Devolucions

També pot succeir que, a causa de la crisi, la seva empresa s’hagi vist obligada a cessar en la realització d’alguna activitat. Doncs bé, en aquest cas comuniqui aquesta baixa a Hisenda en el termini d’un mes des del cessament.  Fet això, podrà sol·licitar per escrit la devolució de la part de la quota de l’IAE proporcional a aquells trimestres complets en els quals la seva empresa ja no exerceixi l’activitat.

 

EL 30 DE SETEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER RECUPERAR L’IVA SUPORTAT EN ALTRES PAÏSOS DE LA UE DURANT EL 2019

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant alguns clients què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Com que la despesa s’ha realitzat a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, el que sí que podem és sol·licitar que se’ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent a què correspon la factura.

Llegir més

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2019

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant alguns clients què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Com que la despesa s’ha realitzat a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, el que sí que podem és sol·licitar que se’ns reintegri, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent a què correspon la factura.

Si com a empresa o autònom desenvolupa de vegades la seva activitat fora d’Espanya, pot implicar la necessitat de desplaçar-se per visitar clients o proveïdors situats a la Unió Europea o a l’estranger. Els viatges de negocis comporten despeses suportades fora d’Espanya i, moltes vegades un IVA satisfet a les hisendes europees.

En aquests casos es pot preguntar: Què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar?.

Perquè l’IVA suportat a l’estranger ens pugui ser reintegrat s’acudeix a una comparativa amb les condicions de deduïbilitat que hi ha a Espanya. És a dir, si aquesta despesa hagués estat deduïble a Espanya en les declaracions realitzades per l’IVA suportat a Espanya, es podrà recuperar mitjançant la sol·licitud de devolució l’IVA de les despeses realitzades a l’estranger.

D’altra banda, si aquest IVA no fos deduïble a Espanya, pel motiu que sigui però principalment per no poder justificar aquesta despesa com a necessària per a l’activitat empresarial realitzada, no serà possible obtenir el reemborsament d’aquest IVA suportat a l’estranger.

Dins de la Unió Europea

Si la seva empresa rep factures emeses en un país de la UE (amb IVA d’aquest país), podrà sol·licitar la devolució de l’IVA, però només podrà obtenir el reintegrament en la mesura en què aquest impost hagués estat deduïble en cas d’haver-se suportat a Espanya. Per exemple, la factura d’un hotel, el lloguer d’un cotxe o l’entrada a una fira comercial són despeses relacionades amb l’activitat, per la qual cosa l’IVA suportat és deduïble.

Presentació de la sol·licitud de devolució d’IVA de no establerts: model 360

Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360, obligatòriament per mitjans telemàtics (via internet). 

Atenció. No haurà d’incloure l’IVA suportat a l’estranger en les declaracions trimestrals que presenti a Hisenda (model 303), ja que en aquest model només s’ha d’incloure l’IVA espanyol. Haurà de presentar obligatòriament el model 360. 

En el model 360 indicarem les dades del proveïdor (nom, domicili i NIF) i les dades de la factura (data, base imposable, quota de l’IVA i descripció de la despesa). Adjuntarem també còpia de les factures.

Si la quantia a retornar és d’almenys 400 euros, es pot presentar una sol·licitud trimestral. En cas contrari, se sol·licitarà la devolució anualment. L’import mínim de la devolució anual és de 50 euros. Presentarem una sol·licitud per cada país al qual vagin dirigides (aquells en els quals hem abonat despeses amb IVA).

El termini de presentació s’inicia una vegada transcorre el trimestre o l’any a què va referida aquesta sol·licitud, i finalitza el 30 setembre de l’any següent. Així doncs, el pròxim 30 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat durant el 2019.

Fora de la Unió Europea

L’IVA suportat en països de fora de la Unió Europea també es pot recuperar, sempre que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya. Actualment existeixen acords amb el Canadà, el Japó, Mònaco, Suïssa, Israel o Noruega, entre altres. Alguns d’aquests països han limitat l’acord de devolució en funció de l’operació realitzada. La gestió es realitza directament amb el país en el qual l’impost va ser satisfet.

ÉS RECOMANABLE QUE ELS AFECTATS PER UN ERTO DEMANIN AL SEPE QUE RETINGUI L’IRPF O A L’EMPRESA QUE FACI AJUSTOS EN LA RETENCIÓ DE L’IRPF

En un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que «La declaració del pròxim any suposarà més d’un disgust per als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació». Els treballadors acollits a un ERTO COVID-19 el 2020 tindran dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació del contribuent de declarar l’IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

Llegir més

És recomanable que els afectats per un ERTO demanin al SEPE que retingui l’IRPF o a l’empresa que faci ajustos en la retenció de l’IRPF

En un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que «La declaració del pròxim any suposarà més d’un disgust per als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació». Els treballadors acollits a un ERTO COVID-19 el 2020 tindran dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació del contribuent de declarar l’IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

L’informem que en un comunicat emès en la seva pàgina web, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), manifesten obertament que la declaració de l’IRPF del pròxim any suposarà més d’un disgust per als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 

El Sindicat recorda que els treballadors a un ERTO COVID-19 tindran el 2020 dos pagadors: la seva empresa i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i, per tant, l’obligació del contribuent de declarar l’IRPF, baixa des dels 22.000 euros als 14.000, la qual cosa unida a l’escassa o inexistent retenció aplicada a la prestació per desocupació, trasllada  la càrrega tributària a la declaració de la renda de 2021.

Atenció. És recomanable que els afectats per un ERTO demanin al SEPE, que retingui l’IRPF o a l’empresa que faci ajustos en la retenció.

La prestació per desocupació és considerada com una renda subjecta a tributació i se li aplica la retenció corresponent de l’IRPF, segons les característiques circumstàncies personals i familiars de cada persona. No obstant això, per la dinàmica de l’abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació d’ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d’IRPF, atès que els imports previstos de prestació no arriben al mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l’aplicació de retenció.

És important recalcar que el percentatge aplicat, es determina en funció de les prestacions que està previst que l’aturat percebi durant l’any fiscal, en tant que no es renunciï per escrit o se sol·liciti l’aplicació d’un nou tipus superior.

L’AEAT ACTUALITZA LA SEVA CALCULADORA DE MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IVA I ALTRES RECTIFICACIONS

L’AEAT ha actualitzat la calculadora de terminis de modificació de bases imposables i altres rectificacions. En el càlcul realitzat s’ha tingut en compte la suspensió dels terminis dels procediments tributaris, des del 14 de març, data de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 de maig de 2020 (1 de juny si el termini venç el 30 de maig), així com la suspensió dels terminis processals des del 14 de març fins al 3 de juny de 2020 en el cas dels concursos de creditors.

Llegir més

L’AEAT actualitza la seva calculadora de modificació de terminis de la base imposable de l’IVA i altres rectificacions

L’AEAT ha actualitzat la calculadora de terminis de modificació de bases imposables i altres rectificacions. En el càlcul realitzat s’ha tingut en compte la suspensió dels terminis dels procediments tributaris, des del 14 de març, data de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 de maig de 2020 (1 de juny si el termini venç el 30 de maig), així com la suspensió dels terminis processals des del 14 de març fins al 3 de juny de 2020 en el cas dels concursos de creditors.

Li comuniquem que l’AEAT ha actualitzat la calculadora de terminis de modificació de bases imposables i altres rectificacions. En el càlcul realitzat s’ha tingut en compte la suspensió dels terminis dels procediments tributaris, des del 14 de març, data de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 de maig de 2020 (1 de juny si el termini venç el 30 de maig), així com la suspensió dels terminis processals des del 14 de març fins al 3 de juny de 2020 (disposició derogatòria única.1 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig) en el cas dels concursos.

D’aquesta manera es facilita la resposta sobre els dubtes suscitats quant al còmput del termini per recuperar l’IVA dels crèdits impagats, tant en els casos de concurs del client (art. 80.Tres LIVA) com de mer impagament (art. 80.Quatre LIVA).

COVID-19. EL 30 DE SETEMBRE FINALITZARÀ LA PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS AUTÒNOMS

El 30 de setembre finalitzarà per als autònoms la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat que es va aprovar pel RDL 24/2020, en el qual també es recull l’exempció de la cotització a la Seguretat Social per als qui percebessin aquesta prestació extraordinària. Aquests treballadors no van pagar la quota de juliol, van tenir una exempció del 50% a l’agost i en aquest mes de setembre, serà del 25%, i pagaran la quota íntegra el mes d’octubre. En aquest RDL 24/2020 també es va recollir una nova ajuda per als denominats «autònoms de temporada», que s’havien quedat fora de l’anterior prestació.

Llegir més

COVID-19. El 30 de setembre finalitzarà la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als autònoms

El 30 de setembre finalitzarà per als autònoms la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat que es va aprovar pel RDL 24/2020, en el qual també es recull l’exempció de la cotització a la Seguretat Social per als qui percebessin aquesta prestació extraordinària. Aquests treballadors no van pagar la quota de juliol, van tenir una exempció del 50% a l’agost i en aquest mes de setembre, serà del 25%, i pagaran la quota íntegra el mes d’octubre. En aquest RDL 24/2020 també es va recollir una nova ajuda per als denominats «autònoms de temporada», que s’havien quedat fora de l’anterior prestació.

L’informem que el 30 de setembre (excepte nova pròrroga) finalitzarà la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat que es va aprovar pel RDL 24/2020, en el qual també es recull l’exempció de la cotització a la Seguretat Social per als qui percebessin aquesta prestació extraordinària. Aquests treballadors no van pagar la quota de juliol, van tenir una exempció del 50% a l’agost i en aquest mes de setembre, serà del 25%, i pagaran la quota íntegra el mes d’octubre. En aquest RDL 24/2020 també es va recollir una nova ajuda per als denominats «autònoms de temporada», que s’havien quedat fora de l’anterior prestació.

Recordem que els beneficiaris de la prestació extraordinària poden sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, si acrediten una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre d’enguany en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior (per a això no es necessitarà esperar la finalització del trimestre: es podrà sol·licitar la prestació ordinària si s’estima el compliment dels requisits, que s’acreditaran de manera documental després d’aquest trimestre).

En el cas dels autònoms que tinguin un treballador o més a càrrec seu, s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, i poden ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents necessaris.

També hauran de pagar aquells autònoms que van demanar una moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, d’acord amb l’article 34 del RDL 11/2020, de 31 de març, en el qual s’establia «atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb la declaració de l’estat d’alarma i es compleixin els requisits de l’OM ISM/371/2020, de 24 d’abril».

Amb aquest acord es volia donar un respir almenys fins a l’octubre per compensar les possibles pèrdues dels autònoms a l’estiu. No obstant això, donat l’augment dels rebrots i contagis, s’ha continuat restringint l’activitat dels autònoms. Per això, des d’ATA s’ha sol·licitat que es prorroguin fins a l’1 d’abril de 2021 les ajudes ja existents.

COVID-19. EL GOVERN DESCARTA LA BAIXA LABORAL PER A PARES AMB FILLS EN QUARANTENA PERÒ PCR NEGATIVA

La Ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha aclarit que els pares que han de cuidar als seus fills en quarantena, però que tenen una PCR negativa en COVID-19, no tenen dret a una baixa laboral retribuïda.

Llegir més

COVID-19. El Govern descarta la baixa laboral per a pares amb fills en quarantena però PCR negativa

La Ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha aclarit que els pares que han de cuidar als seus fills en quarantena, però que tenen una PCR negativa en COVID-19, no tenen dret a una baixa laboral retribuïda.

L’informem que la Ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha aclarit que els pares que han de cuidar als seus fills en quarantena, però que tenen una PCR negativa en COVID-19, no tenen dret a una baixa laboral retribuïda.

En el cas que el nen sigui negatiu en la PCR però hagi de fer uns dies de quarantena, la portaveu de l’Executiu ha indicat que el pare seria el cuidador del qui fa la quarantena i no del malalt.

En tot cas, ha recordat que el Ministeri de Treball va posar en marxa el programa “Em Cuida”, que permet que els treballadors tinguin dret a una flexibilitat de la jornada laboral, fins i tot, del cent per cent, “i que permeti compassar aquesta necessitat de cures a aquesta situació de flexibilitat laboral”.

El pla “Em Cuida”, que es va aprovar a l’inici de la pandèmia davant el tancament de col·legis, permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per a la cura de persones a càrrec seu (fins a segon grau), i és possible una reducció del 100% de la jornada (en aquest cas sense sou), sense que puguin ser sancionats o acomiadats per això.

D’altra banda, si una persona és positiva en COVID-19, el criteri facultatiu és que els convivents més immediats es mantinguin en quarantena. “Els pares dels nens positius sens dubte són convivents directes i immediats i, per tant, tindran dret a la baixa laboral retribuïda”, ha aclarit.

“Hi haurà diferents casuístiques depenent de la situació sanitària”, ha assenyalat Montero durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 1 de setembre, en ser preguntada sobre el dret dels pares a tenir una baixa laboral en cas que el seu fill hagi de fer quarantena per ser positiu en coronavirus o per ser-ne sospitós.

En aquest sentit, la ministra ha detallat que si un nen o un altre membre de la família és positiu existeix l’obligació que tots els convivents directes realitzin la quarantena i això “obligatòriament s’ha d’acompanyar de la baixa laboral que permeti l’absència del treball” per evitar altres contagis.

“Per tant, tranquil·litat en aquest sentit perquè ja hi ha mecanismes i, en cas, que es donin noves circumstàncies que no estiguin en aquest moment previstes i que requereixin la permanència dels pares en el domicili per alguna causa, es buscaran, com hem fet durant tota la pandèmia, els mecanismes que permetin preservar la sortida dels menors i complir amb les recomanacions sanitàries”, ha conclòs.

COVID-19. COMUNICAT SOBRE LA RECOLLIDA DE DADES PERSONALS PER PART DELS ESTABLIMENTS

L’AEPD ha tingut constància de la proliferació de diverses iniciatives públiques que tracten de fomentar una reacció ràpida davant possibles nous brots de COVID–19, com registrar determinades dades dels clients que acudeixen a locals d’oci. Referent a això, és necessari puntualitzar que les dades que es recullen, encara que estiguin relacionades amb el control de la pandèmia i el seu tractament sigui a fi de poder identificar possibles infectats, no són dades catalogades en el RGPD com a “categories especials”.

Llegir més

COVID-19. Comunicat sobre la recollida de dades personals per part dels establiments

L’AEPD ha tingut constància de la proliferació de diverses iniciatives públiques que tracten de fomentar una reacció ràpida davant possibles nous brots de COVID–19, com registrar determinades dades dels clients que acudeixen a locals d’oci. Referent a això, és necessari puntualitzar que les dades que es recullen, encara que estiguin relacionades amb el control de la pandèmia i el seu tractament sigui a fi de poder identificar possibles infectats, no són dades catalogades en el RGPD com a “categories especials”.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat al seu web un comunicat on assenyala que ha tingut constància de la proliferació de diverses iniciatives públiques que tracten de fomentar una reacció ràpida davant possibles nous brots de COVID-19, com registrar determinades dades dels clients que acudeixen a locals d’oci.

Referent a això, és necessari puntualitzar que les dades que es recullen, encara que estiguin relacionades amb el control de la pandèmia i el seu tractament sigui a fi de poder identificar possibles infectats, no són dades catalogades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) com a “categories especials”.

Per posar en funcionament el registre de clients que acudeixen a locals d’oci, tractant-se d’una mesura per a la contenció del coronavirus, s’ha d’acreditar la seva necessitat per les autoritats sanitàries i ha de ser obligatòria, ja que si fos voluntària perdria efectivitat. Addicionalment, si s’acudís a la base jurídica del consentiment, per poder apreciar un consentiment lliure, seria necessari que no es derivés cap conseqüència negativa, és a dir, que no s’impedís l’entrada a l’establiment.

Tenint en compte que ja no està vigent l’estat d’alarma, l’obligatorietat de prendre dades per part dels establiments s’ha d’establir per una norma amb rang de llei. En aquest cas, la base jurídica seria el 6.1.c) (“el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament”).

En tot cas, s’ha d’assenyalar que fer un seguiment adequat de l’evolució dels contagis i de l’obligació de prendre dades i cedir-los a les autoritats sanitàries té el seu fonament en la garantia d’un interès públic de controlar la pandèmia, per la qual cosa la base jurídica seria, amb caràcter preferent, l’article 6.1.e) del RGPD (“el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament”).

A aquest efecte, s’ha de fer especial incidència en la necessitat de justificar que no existeixin altres mesures més moderades per a la consecució del propòsit perseguit amb la mateixa eficàcia. Per això s’haurien d’identificar bé i limitar a aquells llocs en els quals existeixi una major dificultat per al compliment d’aquestes mesures (no és el mateix una discoteca, en la qual les persones volen ser a prop, que un museu, en el qual es poden habilitar espais adequats perquè circuli la gent i limitar molt els contactes). A aquest efecte, haurien de ser les autoritats sanitàries les qui valorin motivadament en quins llocs seria obligatori identificar-se.

D’altra banda, la recollida i la cessió de dades s’hauria d’organitzar d’una forma que el registre permeti identificar els possibles contactes (és a dir, que existeixi una probabilitat que hagin coincidit, per ser a la mateixa hora, en el mateix lloc, etc.). En un altre cas, com podria succeir en un museu, si hi ha un infectat i s’avisa a les milers de persones que aquest dia el poden haver visitat, a part de ser un tractament excessiu, es podrien produir dificultats o fins i tot un col·lapse en l’assistència sanitària. Qüestió que també han de valorar les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.

Addicionalment, s’ha de complir amb el principi de minimització, en virtut del qual podria ser suficient amb l’obtenció d’un número de telèfon, juntament amb les dades del dia i l’hora d’assistència al lloc. Aquest criteri, juntament amb el de l’anonimització dels titulars del dispositiu, ha estat l’assumit pel Comitè Europeu de Protecció de Dades en la Recomanació sobre l’ús de dades de localització i aplicacions de seguiment de contactes en el context de la pandèmia; criteri que es pot extrapolar a aquesta situació amb les adaptacions pertinents.

En conseqüència, no seria necessari sol·licitar el nom i els cognoms, que serien innecessaris per a la finalitat d’avisar als possibles contactes, i en cap cas és necessària la identificació mitjançant el DNI per ser desproporcionada.

Així mateix, s’ha d’aplicar estrictament el principi de limitació de la finalitat, de manera que les dades només s’han de poder utilitzar per a la finalitat de lluita contra el virus, i se n’exclou qualsevol altra, així com el principi de limitació del termini de conservació.

D’acord amb aquests criteris, els establiments serien responsables de la recollida de dades en virtut d’una obligació legal establerta per una norma amb rang de llei i l’administració autonòmica seria la cessionària d’aquestes dades per raons d’interès públic previstos en la llei. L’administració autonòmica haurà d’establir criteris sobre la forma en la qual es recullen i comuniquen aquestes dades personals a l’Administració sanitària.

Per part seva, els ciutadans han de rebre una informació clara, senzilla i accessible sobre el tractament abans de la recollida de les dades personals. En tot cas, la informació s’ha de tractar amb les mesures de seguretat adequades.

Font: AEPD

OBLIGACIONS FISCALS SETEMBRE – OCTUBRE 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals setembre – octubre 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

SETEMBRE

Fins el 21 de setembre

RENDA Y SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol i agost 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juliol i agost 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juny 2020(*). Grans empreses 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juny 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2020: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents a el primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Agost 2020. Grans empresas: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Segon trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Agost 2020. Autoliquidació: 303
 • Agost 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

OCTUBRE

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recarrego d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553 -establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper-
 • Tercer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Setembre 2020. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2020: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini:  17/09/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810565.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini:  21/09/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810535.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8212

Data de publicació: 28/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810541.pdf

4. Subvencions als centres d’activitats marítimes afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 corresponents a 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8203

Data de publicació: 18/08/2020

Termini:  15/09/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1810000.pdf

5. Ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d’ingressos a causa de la davallada de vendes en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8202

Data de publicació: 17/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809877.pdf

6. Ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8208

Data de publicació: 24/08/2020

Termini: 25/09/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8208/1810264.pdf

7. Ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8197

Data de publicació: 10/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808943.pdf

8. Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8193

Data de publicació: 4/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

Vegeu el document:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808053.pdf

9. Ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8200

Data de publicació: 13/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809553.pdf

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 211

Data de publicació: 5/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf

2. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 211

Data de publicació: 5/08/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf

3. Subvencions destinades a l’adequació dels locals de la ciutat històrica de Santiago de Compostel·la relacionada amb la recuperació econòmica després de la COVID-19

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 229

Data de publicació: 26/08/2020

Termini: 27/09/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-B-2020-27076.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones desocupades del Programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014 – 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 224

Data de publicació: 20/08/2020

Termini:  30/09/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf

5. Subvencions per a Plataformes ISCIII de suport a la R+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 217

Data de publicació: 12/08/2020

Termini:  9/09/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26047.pdf

6. Subvencions destinades a entitats sense fins de lucre per fomentar la donació i el trasplantament d’òrgans teixits i cèl·lules

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 217

Data de publicació: 12/08/2020

Termini:  6/09/2020

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26046.pdf

7. Ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions l’any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 230

Data de publicació: 27/08/2020

Termini:  28/09/2020

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-B-2020-27147.pdf