QUINS REQUISITS HAN D’ADOPTAR ELS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS QUE SUPORTIN ELS PROCESSOS DE FACTURACIÓ D’EMPRESARIS I PROFESSIONALS?

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms. El Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte de reial decret que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics de facturació d’empresaris i professionals i l’estandardització de formats dels registres de facturació. El Reglament que desenvolupa l’obligació de no usar programari manipulable inclou, a més, la possibilitat de facilitar factures per mitjans electrònics a l’AEAT per part de l’emissor i també per part dels empresaris o consumidors finals.

Llegir més

Quins requisits han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals?

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms. El Ministeri d’Hisenda ha publicat un projecte de reial decret que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics de facturació d’empresaris i professionals i l’estandardització de formats dels registres de facturació. El Reglament que desenvolupa l’obligació de no usar programari manipulable inclou, a més, la possibilitat de facilitar factures per mitjans electrònics a l’AEAT per part de l’emissor i també per part dels empresaris o consumidors finals.

Com ja l’hem anat informant, entre les novetats introduïdes per la Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, i amb efectes des de l’11 d’octubre de 2021, s’inclou la prohibició del programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms.

D’aquesta manera, des de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda.

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d’emetre tiquets amb l’import íntegre d’una compra, però sense que aquesta quedi reflectida en la comptabilitat oficial.

L’ús d’aquesta mena de programes s’ha estès al llarg dels anys, de manera que és difícil precisar la quantia dels recursos que han deixat de pagar “impostos”. No obstant això, s’estima que l’ús del programari de doble ús produeix unes pèrdues d’ingressos públics de diversos milers de milions d’euros.

Hisenda calcula que fins a 200.000 milions d’euros són ocultats a l’Agència Tributària mitjançant la utilització d’aquests programes que permeten crear una caixa B amb la qual evadir impostos.

Els més habituals són coneguts amb el nom de Phantomware que és un programari ocult instal·lat en el TPV. L’empresari accedeix al programa prement un botó o introduint una combinació de tecles.

Un altre dels més usats, es denomina Zipper. En aquest cas es tracta d’un programa extern que s’emmagatzema en dispositius extraïbles, com a CD i USB

A partir d’ara ha de posar el focus no sols en la legalitat dels registres comptables i de les factures emeses com era i és habitual sinó també en el programa que utilitzen per portar aquests registres. No obstant això, tingui en compte que la modificació legal també indica que “Constitueix infracció tributària la tinença dels sistemes o programes informàtics o electrònics que no s’ajustin als requisits tècnics, si no estan degudament certificats quan ho han d’estar per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats”.

Desenvolupament reglamentari dels requisits tècnics

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, no especificava els requisits tècnics que haurien de complir aquests programes i sistemes informàtics. Per introduir més seguretat, el legislador habilitava el seu desenvolupament reglamentari amb la finalitat de complementar-la i introduir paràmetres objectius que puguin definir quan s’incompleixen els requisits que s’hi estableixen.

Doncs bé, el Ministeri d’Hisenda ha publicat el projecte de reial decret que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics de facturació d’empresaris i professionals i l’estandardització de formats dels registres de facturació. A aquest efecte, s’estableixen unes directrius que han de seguir els sistemes i programes informàtics utilitzats pels contribuents, que després seran desenvolupats per la corresponent ordre ministerial.

Entre els principals objectius d’aquest nou reglament es troben:

· Potenciar les empreses més petites perquè millorin la seva adaptació a un entorn cada vegada més digitalitzat en un termini raonable.

· Desenvolupar els requisits necessaris per assegurar la integritat de les dades de facturació registrades, en compliment de la nova obligació formal de no utilitzar programari de doble ús en l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), en la redacció afegida per la Llei 11/2021.

· Afavorir la col·laboració activa contra els incompliments fiscals, donant la possibilitat que els consumidors finals o destinataris de les factures en el nou sistema, remetin a l’Administració Tributària cada factura completa o simplificada que rebin.

Obligats al compliment d’utilitzar programari que no permeti modificacions

Aquest reglament s’aplicarà als sistemes informàtics que suportin els processos de facturació de les operacions corresponents a l’activitat dels qui desenvolupin activitats econòmiques.

Serà aplicable als productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics i als següents obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics de facturació, encara que només els usin per a una part de la seva activitat:

a) Contribuents de l’impost sobre societats. Estan excloses les entitats exemptes i les parcialment exemptes (aquestes últimes només respecte de les rendes exemptes).

b) Contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques.

c) Contribuents de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent.

d) Entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques.

L’article 4 del present reglament exclou de la seva aplicació:

 • a les obligacions establertes als qui tributin sota el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA;
 • a les operacions per les quals l’obligació d’expedir factura s’entengui complerta mitjançant l’expedició del rebut, a les quals s’aplica règim d’equivalència i règim simplificat i no s’expedeixi factura;
 • a determinats lliuraments d’energia elèctrica; i
 • a les documentades en factures per operacions realitzades a través d’establiments permanents que es trobin a l’estranger.

Es pot sol·licitar la no aplicació temporal d’aquest reglament en cas que es donin les circumstàncies descrites en l’article 5, per evitar pertorbacions en el desenvolupament d’activitats econòmiques o si s’aprecien circumstàncies tècniques excepcionals.

Característiques i requisits dels sistemes informàtics que suportin els processos de facturació

Els sistemes informàtics regulats en el present reglament hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, complint els següents requisits:

 • Han de generar un registre de facturació d’alta, per cada lliurament de béns o prestació de serveis, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura.
 • Han de tenir capacitat de remetre informació a l’Administració Tributària dels registres de facturació de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automàtica, consecutiva, instantània i fefaent.
 • Les dades de facturació registrades, han de quedar protegits, de manera que no puguin ser alterats.
 • La rectificació o anul·lació de les dades registrades s’ha de realitzar mitjançant almenys un registre de facturació addicional posterior, conservant inalterables les dades originalment registrades.
 • Han de permetre a l’Administració Tributària l’accés immediat i, si és el cas, extracció de les dades registrades.
 • Han de proporcionar funcionalitats que permetin el seguiment de les dades registrades de manera clara i fiable.
 • Les dades registrades s’hauran de trobar correctament datades, indicant el moment en què s’efectua el registre.
 • Han de permetre la traçabilitat de les dades en els casos de descàrrega, bolcat i emmagatzematge dels registres.
 • Han de conservar tots els registres de facturació generats pel mateix sistema informàtic.
 • Han de comptar amb un registre d’esdeveniments que reculli automàticament totes les interaccions: operacions realitzades, arrencada i parada, l’entrada i sortida d’usuaris, errors produïts, instal·lació i actualitzacions. Aquest registre d’esdeveniments s’haurà de conservar fins al període de prescripció de les obligacions tributàries.
 • Els manuals d’utilització del sistema informàtic contemplaran totes les seves funcionalitats del sistema informàtic, estaran en un idioma oficial del territori d’ús i a la disposició de l’usuari i de l’Administració Tributària.
 • Han de dissociar la informació amb transcendència tributària de la possible informació confidencial de caràcter no patrimonial, de manera que l’Administració Tributària pugui accedir directament a la informació amb transcendència tributària.

Usuaris dels sistemes informàtics

Els obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics per al compliment de l’obligació de facturació podran utilitzar un sistema informàtic que compleixi amb els requisits establerts en la LGT i en aquest reglament o utilitzar l’aplicació informativa que posi a disposició l’Administració Tributària.

Es podrà fer servir un mateix sistema informàtic per part de diversos obligats tributaris en l’exercici de la seva activitat econòmica sempre que els registres de facturació de cada obligat tributari es trobin diferenciats.

Registres de facturació

Els obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics per al compliment de l’obligació de facturació, hauran de generar un registre de facturació d’alta de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura, que haurà de tenir el contingut detallat en l’article 10 d’aquest reglament. La disposició addicional primera del reglament regula el contingut del registre de facturació d’alta en cas de factura simplificada.

S’haurà de generar un registre de facturació d’anul·lació quan s’hagi emès erròniament una factura i sigui per tant necessari anul·lar el seu corresponent registre de facturació d’alta, i tindrà el contingut contemplat en l’article 11 d’aquest reglament.

Els sistemes informàtics hauran d’afegir una petjada o hash als registres de facturació d’alta i d’anul·lació. Aquests registres hauran de ser signats electrònicament. La signatura electrònica no serà obligatòria per als sistemes informàtics que realitzin la remissió de tots els registres de facturació a l’AEAT segons s’indica en els articles 15 i 16 d’aquest reglament (remissió automàtica per mitjans electrònics dels registres a l’AEAT – Sistema d’emissió de factures verificables per remissió automàtica per mitjans electrònics dels registres a l’AEAT).

Certificació dels sistemes informàtics

La persona o entitat productora del sistema informàtic ha de certificar que el sistema informàtic compleix amb el que es disposa a l’article 29.2.j) de la LGT, en aquest reglament i en les especificacions que s’aprovin mitjançant ordre ministerial, mitjançant una declaració responsable que:

 • Haurà de constar per escrit i de manera visible en el mateix sistema informàtic en cadascuna de les seves versions, així com per al client i el comercialitzador en el moment de l’adquisició del producte, i ser conservada durant el període de prescripció de les obligacions tributàries.
 • Podrà ser sol·licitada pel client o per l’Administració Tributària a la persona o entitat productora o comercialitzadora del sistema informàtic.

Verificació del compliment de l’obligació per part de l’Administració Tributària

L’Administració Tributària podrà:

 • Presentar-se al lloc on es trobi o s’utilitzi el sistema informàtic, exigir l’accés complet i immediat on resideixi el registre de les dades, les seves còpies segures, la seva descàrrega, bolcat o copiat, consulta i impressió, l’usuari, contrasenya i qualsevol altra clau de seguretat que fos necessària per a l’accés complet al sistema informàtic i a les seves dades.
 • Requerir i obtenir còpia dels registres de facturació conservats.
 • Requerir la informació necessària per verificar el compliment dels requisits dels sistemes informàtics dels productors o comercialitzadors de sistemes informàtics.

Remissió automàtica per mitjans electrònics dels registres a l’AEAT

D’acord amb el que es preveu en els articles 15 i 16 d’aquest reglament, es podran remetre voluntàriament a l’AEAT, de manera automàtica i segura per mitjans electrònics, tots els registres de facturació generats pels sistemes informàtics, la qual cosa suposarà la incorporació de la informació d’aquests registres als llibres de registre de vendes i ingressos, i d’ingressos dels obligats tributaris de l’IRPF i al llibre de registre de factures expedides de l’IVA.

Els sistemes informàtics que compleixin amb totes les obligacions regulades en aquest reglament i en les especificacions tècniques i que siguin utilitzats per l’obligat tributari per remetre efectivament per mitjans electrònics a l’AEAT de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automàtica, consecutiva, instantània i fefaent els registres de facturació generats tindran la consideració de “Sistemes d’emissió de factures verificables” o “Sistemes VERI*FACTU”. Aquests sistemes no tindran l’obligació de realitzar la signatura electrònica dels registres de facturació.

L’opció en l’ús dels “Sistemes d’emissió de factures verificables” es prolongarà, almenys, fins a la finalització de l’any natural en el qual s’hagi produït, de manera efectiva, el primer enviament dels registres de facturació i s’hagi obtingut la primera resposta d’acceptació formal per part de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en els termes de l’apartat 2 de l’article 15; i s’entendrà automàticament prorrogada tret que es renunciï de manera expressa.

Remissió d’informació per part del receptor de la factura

L’article 17 del reglament regula la possibilitat que el receptor de la factura, sigui empresari o bé consumidor final, proporcioni de manera voluntària una informació determinada a l’AEAT facilitant el codi identificatiu de caràcter alfanumèric o mitjançant la lectura del codi «QR» contingut en la factura amb un dispositiu amb capacitat per a la lectura del codi i de transmissió i recepció de dades. El mateix reglament indica que aquestes remissions d’informació no tindran la consideració de denúncies d’infraccions tributàries.

Agències de viatges i obligats al SII

En els casos previstos en la disposició addicional quarta del reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, per a la facturació de determinades prestacions de serveis que en la seva realització intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d’altri, les presents obligacions corresponen a les agències de viatges que expedeixin les factures (disposició addicional segona del reglament).

Per als obligats tributaris els llibres de registres de l’IVA dels quals es porten a través de la seu electrònica de l’AEAT, les presents obligacions s’entendran complertes per mitjà de les especificacions tècniques que desenvolupen la gestió d’aquests llibres de registres (disposició addicional tercera del reglament).

Modificació del reglament que regula les obligacions de facturació

Es realitzen les corresponents adaptacions en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, a conseqüència de la nova regulació establerta en aquest reial decret.

Contingut de les factures

Serà obligatòria, en tot cas, l’expedició en sèries específiques de les factures que s’expedeixin conforme al que es preveu en els articles 9, 10 i 11 del reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació (nou ordinal 6è en l’art. 6.1.a) RD 1619/2012).

En el cas de factures generades pels sistemes informàtics a què es refereix l’article 7è del reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació, s’haurà d’incloure:

1r Un codi identificatiu de caràcter alfanumèric i un codi «QR», formats d’acord amb les especificacions tècniques i funcionals que s’estableixin mitjançant ordre ministerial del titular del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

2n Aquestes factures incorporaran la frase «Factura verificable en la seu electrònica de l’AEAT» o «VERI*FACTU» només en aquells casos en els quals el sistema informàtic realitzi la remissió de tots els registres de facturació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, conforme al que es disposa en els articles 15 i 16 del citat reglament (nova lletra q) en l’art. 6.1 RD 1619/2012).

Contingut de les factures simplificades

Es podran expedir factures simplificades mitjançant sèries separades de les que s’expedeixin conforme al que es preveu en els articles 9, 10 i 11 del reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació (nou número 5è en l’art. 7.1.a) del RD 1619/2012).

Es modifica la lletra i) de l’art. 7.1 RD 1619/2012, per exigir també els esments previstos en l’art. 6.1.q) en les factures simplificades.

Mitjans d’expedició de les factures

L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura es presumirà acreditada quan s’hagi expedit utilitzant un sistema o programa informàtic de conformitat amb els requisits continguts al reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació (nou apartat 4 en l’art. 8 RD 1619/2012).

Sancions

Li recordem que l’incompliment d’aquesta obligació constituirà una infracció greu.

Qualsevol autònom que no actualitzi els seus programes informàtics d’acord amb la nova certificació aprovada pel Govern serà sancionat. És a dir, queda del tot prohibit l’ús de programes de comptabilitat de doble ús. Els professionals que els usin en el seu negoci, o encara no els hagin desinstal·lat, incorreran en multes de fins a 50.000 euros.

A més, aquesta sanció es podria triplicar en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades: els autònoms podrien incórrer en multes de fins a 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït les vendes ocultes.

ÉS POSSIBLE LA RECUPERACIÓ DE L’IAE PAGAT EN PANDÈMIA PER LES RESTRICCIONS DERIVADES DE LA COVID-19?

Els últims mesos s’han publicat diversos pronunciaments en els quals els nostres tribunals han qüestionat les liquidacions de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) per poder reclamar davant el corresponent Ajuntament la devolució, encara que sigui parcial, de l’IAE referent als anys 2020 i 2021, ja que en aquests exercicis no s’ha produït l’exercici de l’activitat en virtut de les restriccions adoptades pel Govern amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, o s’ha produït amb greus limitacions.

Llegir més

És possible la recuperació de l’IAE pagat en pandèmia per les restriccions derivades de la COVID-19?

Els últims mesos s’han publicat diversos pronunciaments en els quals els nostres tribunals han qüestionat les liquidacions de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) per poder reclamar davant el corresponent Ajuntament la devolució, encara que sigui parcial, de l’IAE referent als anys 2020 i 2021, ja que en aquests exercicis no s’ha produït l’exercici de l’activitat en virtut de les restriccions adoptades pel Govern amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, o s’ha produït amb greus limitacions.

Empreses i empresaris de diversos sectors (hostaleria, joc, propietaris d’hotels, etc.) van pagar l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a tot l’exercici 2020/2021, tot i que, durant una part important d’aquest període, l’establiment va restar tancat i, per tant, no va tenir activitat econòmica, o bé es va dur a terme amb restriccions.

Recordem que els establiments hotelers, entre altres, es van veure obligats a tancar per la declaració de l’estat d’alarma i, després, es van veure afectats per les restriccions adoptades per les comunitats autònomes.

Doncs bé, s’està posant en dubte que sigui procedent el pagament de l’IAE per aquells períodes de l’any 2020/2021 en els quals no es podia exercir l’activitat econòmica, o bé s’exercia de manera limitada, a causa de les restriccions derivades de la COVID-19.

En aquest sentit, en els últims mesos s’han publicat diversos pronunciaments en els quals els nostres tribunals han qüestionat les liquidacions de l’IAE per poder reclamar davant el corresponent Ajuntament la devolució, encara que sigui parcial, de l’IAE referent als anys 2020 i 2021, ja que en aquests exercicis no s’ha produït l’exercici de l’activitat en virtut de les restriccions adoptades pel Govern amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, o s’ha produït amb greus limitacions.

Meritació i fet imposable de l’IAE

El fet imposable d’aquest impost està constituït pel mer exercici d’activitats econòmiques, i la meritació, o cosa equivalent, el naixement de l’obligació de tributar per IAE es produeix el primer dia del període impositiu, això és, el dia u de gener de cada any respecte de les activitats en curs.

Ara bé, encara que la mateixa normativa de l’impost, preveu que les quotes de l’IAE són irreductibles (per exemple, per la baixa temporal de l’activitat), sí que contempla que es puguin prorratejar per trimestres naturals pel cessament de l’activitat en algun moment de l’exercici, i això habilita el contribuent per sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals s’hagués cessat l’activitat.

És sobre la base d’aquest fonament que podrien existir arguments per poder reclamar davant el corresponent Ajuntament la devolució, encara que sigui parcial, de l’IAE referent als anys 2020 i 2021, ja que en aquests exercicis no s’ha produït l’exercici de l’activitat en virtut de les restriccions adoptades pel Govern amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, o s’ha produït amb greus limitacions. Es tracta d’un supòsit d’absència de fet imposable de l’IAE. 

Tribunals

Entre altres, cal destacar les següents sentències:

1. El Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura, en la seva sentència del 2 de desembre de 2021, reconeix el dret del contribuent a obtenir una reducció proporcional de la quota de l’IAE pel període de tancament obligatori de l’activitat durant 2020, confirmant així la conclusió del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 d’Alacant. En aquesta sentència, a més, el tribunal rebutja de manera expressa els raonaments (en contra d’aquesta conclusió) defensats pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional d’Aragó en la seva resolució del 22 de juliol de 2021.

2. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Santander ha dictat una sentència de 16 de desembre de 2021, en la qual ha anul·lat el rebut de l’IAE de 2020 d’una entitat, per haver estat emès sense tenir en compte les especials circumstàncies concurrents en aquest exercici.

El jutjat entén que el recurrent ha acreditat que el sector econòmic al qual pertany havia tingut pèrdues generalitzades durant l’any 2020, la qual cosa suposa que s’incompleixi una de les premisses establertes en la normativa reguladora de l’IAE perquè es pugui exigir aquest impost. Aquest pronunciament suposa un pas més respecte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura, perquè anul·la tota la quota de l’IAE en lloc de reduir-la proporcionalment pel període de tancament obligatori de l’activitat econòmica.

3. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, en la seva sentència de l’11 de gener de 2022, que ha estimat el recurs d’una empresa hotelera contra l’Ajuntament de València i acorda que li siguin reemborsats 26.888,70 euros de l’IAE de l’exercici de 2020 a causa de les restriccions de la pandèmia (tancament durant l’estat d’alarma i posteriors restriccions en els aforaments).

En aquesta sentència, el jutjat deixa patent d’una banda que, encara que la meritació de l’IAE es produeix l’u de gener, i la liquidació per aquest tribut hauria adquirit fermesa per no haver-se reclamat en termini voluntari, la prohibició d’exercici de l’activitat per disposició reglamentària del Govern es va posar de manifest amb posterioritat a la meritació de l’impost. En conseqüència, d’acord amb l’art. 89 de la normativa de l’IAE i l’art. 221 de la Llei General Tributària, que reconeix el dret a la devolució d’ingressos indeguts quan així ho estableixi la norma tributària, permetria al contribuent realitzar la reclamació oportuna sol·licitant el prorrateig de la quota anual de l’IAE liquidada per l’Ajuntament.

D’altra banda, tal com esmenta la sentència, la normativa de l’IAE estableix els procediments i implicacions dels supòsits d’alta i cessament voluntari en l’exercici, a l’hora de determinar el període impositiu, amb comunicació expressa a l’Administració Tributària, perquè naturalment, la llei tributària regula els supòsits de normalitat, i no d’excepcionalitat, tal com ha succeït per les circumstàncies esdevingudes per la COVID-19. És sobre la base d’aquesta excepcionalitat no contemplada en la normativa de gestió de l’IAE, que la sentència s’acull per considerar que no és exigible la formalitat, en els terminis establerts en la normativa, per comunicar la baixa d’activitat.

D’altra banda, un altre argument addicional per a la interposició de la reclamació de devolució de l’IAE està vinculat amb el principi de capacitat econòmica, pel qual es regeix el nostre ordenament tributari. Simplement assenyalar que, s’exigeix el pagament d’un tribut íntegre a contribuents que durant gran part de l’exercici es van veure obligats a tancar completament el seu negoci, o el van dur a terme amb importants limitacions per restriccions d’aforament, i, en conseqüència, no van tenir cap mena de capacitat econòmica.

Possibilitat de recórrer a l’ajuntament per sol·licitar la devolució de l’IAE

Aquestes interpretacions judicials obren la porta al fet que els empresaris afectats per les restriccions provocades per la COVID-19 en l’exercici de la seva activitat, puguin demanar la devolució de l’IAE (així com de determinades taxes) indegudament pagades, per a això resultarà fonamental analitzar quin és el procediment adequat per activar aquesta petició de devolució.

Encara que aquestes sentències aïllades no constitueixen jurisprudència i, per tant, les seves resolucions no són vinculants per a l’administració local, aplanen el camí per a les possibles reclamacions que es puguin interposar referent a això, sobre la base que els tribunals estan acollint favorablement la necessitat de (i) tenir en compte les excepcionals circumstàncies que van afectar l’exercici 2020/2021 a conseqüència de la pandèmia; i de (ii) garantir el respecte als principis de capacitat econòmica i no confiscatori, que regeixen en el nostre sistema tributari.

Pel que escau estudiar cada cas en concret i analitzar el compliment dels requisits que la jurisprudència està marcant per a la procedència de la devolució.

S’AMPLIA FINS AL 30 DE JUNY DE 2022 EL TERMINI PER INGRESSAR LES DIFERÈNCIES DE COTITZACIÓ PER A L’EXERCICI 2021

L’Ordre PCM/121/2022, de 24 de febrer amplia fins al 30 de juny de 2022 les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir des de l’1 de setembre de 2021.

Llegir més

S’amplia fins al 30 de juny de 2022 el termini per ingressar les diferències de cotització per a l’exercici 2021

L’Ordre PCM/121/2022, de 24 de febrer amplia fins al 30 de juny de 2022 les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir des de l’1 de setembre de 2021.

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat l’Ordre PCM/121/2022, de 24 de febrer, amb entrada en vigor el dia 27 de febrer, que modifica l’Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, de cotització per a 2021 per ampliar el termini previst d’entrada per poder ingressar sense recàrrec les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir a conseqüència de la seva aplicació respecte de les cotitzacions que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de setembre de 2021. 

Les circumstàncies especials que van afectar l’aprovació d’aquesta Ordre, produïdes pel retard en la publicació del salari mínim interprofessional per a 2021 (Reial decret 817/2021, de 28 de setembre), han fet necessari ampliar el termini previst d’entrada per evitar perjudicis innecessaris.

D’aquesta manera, el termini que expirava el 28 de febrer de 2022 s’amplia fins al 30 de juny de 2022.

EL TRIBUNAL SUPREM FIXA DOCTRINA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I EL TREBALL PER COMPTE PROPI

Dues sentències dictades pel Tribunal Suprem expliquen que per poder percebre el 100 % de la pensió de jubilació en compatibilitat amb el treball per compte propi cal desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador. No n’hi ha prou que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada.

Llegir més

El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi

Dues sentències dictades pel Tribunal Suprem expliquen que per poder percebre el 100 % de la pensió de jubilació en compatibilitat amb el treball per compte propi cal desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador. No n’hi ha prou que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada.

Com és sabut, l’anomenada “jubilació activa”, permet que, complint uns certs requisits, qui cobra la pensió de jubilació pugui compatibilitzar-la amb una feina, per compte propi o d’altri. Com a regla general, en aquests casos, la pensió es cobra al 50 %. No obstant això, de manera excepcional, la llei disposa que «si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100 per cent».

Doctrina del Tribunal Suprem

Doncs bé, el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 8 de febrer de 2022, recurs de cassació per a la unificació de doctrina 308/2020, ha fixat doctrina sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi.

Seguint amb la tesi exposada en la STS número 842/2021, de 23 de juliol de 2021 (on ja s’establia que només si l’ocupador és una persona física podia compatibilitzar el 100 % de la seva pensió amb les seves activitats per compte propi, sempre que tingui contractats un treballador o més), els casos que ara s’han resolt sorgeixen a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns que forma part.

Els casos

Els supòsits resolts sorgeixen a conseqüència que qui percep la pensió de jubilació al·lega tenir contractades diverses persones a través de la comunitat de béns que forma part. Com que la condició de comuner comporta assumir personalment les responsabilitats derivades del que faci la comunitat de béns, els pensionistes consideraven que tenien dret a la jubilació activa «plena», és a dir, sense minvament de la pensió.

No n’hi ha prou que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada

Segons el Tribunal Suprem, no n’hi ha prou que la contractació laboral l’hagi dut a terme una comunitat de béns o una societat limitada. És a dir, per poder percebre el 100 % de la pensió de jubilació al mateix temps que es desenvolupa una activitat per compte propi no n’hi ha prou amb ser membre d’una comunitat de béns o administrador d’una societat limitada, sinó que és necessari desenvolupar una activitat per compte propi, a títol individual, i tenir contractat algun treballador.

Per consolidar la seva solució, desestimatòria de les demandes, les sentències examinen el tenor literal de la LGSS així com les conseqüències que els contractes de treball siguin realitzats per la comunitat de béns i no per un dels seus comuners. En concloure que és la comunitat de béns (no el pensionista) qui apareix com a ocupadora descarten que en aquests casos existeixi el dret al cobrament íntegre de la pensió de jubilació. Les dues sentències invoquen diversos arguments per sostenir la seva posició, en línia amb el que havia defensat l’INSS.

Les sentències compten amb vot particular subscrit per tres integrants de la Sala.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I D’ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS, DINS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. La quantia de l’ajut o bo digital serà de 12.000 € i amb el qual les pimes podran adquirir les solucions de digitalització per a àrees clau com: lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat. A partir del pròxim 15 de març les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) i el termini estarà obert durant sis mesos o fins que s’acabin els fons.

Llegir més

Convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. La quantia de l’ajut o bo digital serà de 12.000 € i amb el qual les pimes podran adquirir les solucions de digitalització per a àrees clau com: lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat. A partir del pròxim 15 de març les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) i el termini estarà obert durant sis mesos o fins que s’acabin els fons.

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital. 

Programa Kit Digital

El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar prop d’un milió de pimes i autònoms en tot el territori nacional de tots els sectors productius durant els pròxims tres anys.

L’Ordre ministerial que constitueix les bases reguladores per a la concessió d’aquests ajuts directes del programa Kit Digital es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 30 de desembre i es pot consultar aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/boe-a-2021-21873.pdf.

Convocatòria d’ajuts del Kit Digital del segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), es podran sol·licitar a partir del 15 de març

A partir del 15 de març a les 11.00 h fins al 15 de setembre a les 11.00 h o fins a esgotar el pressupost, les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

L’import màxim total dels ajuts regulats en la present convocatòria és de cinc-cents milions d’euros (500.000.000 €).

El 10 de març, el catàleg amb els primers agents digitalitzadors adherits al programa, són els únics per subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”, estarà disponible a la pàgina www.acelerapyme.es.

El termini d’adhesió per a ser agent digitalitzador estarà obert durant tota la vigència del programa Kit Digital, per la qual cosa aquest catàleg s’anirà ampliant segons que es vagin resolent les sol·licituds d’adhesió.

Els agents digitalitzadors són les entitats habilitades per a subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital. La seva funció és col·laborar i ajudar les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts i també seran representants voluntaris i en les actuacions de control que se’n derivin.

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i, una vegada s’hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, els que rebin el pagament del bo digital. 

A què es podrà destinar aquest ajut?

Es podrà destinar així mateix a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

1. La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l’annex IV de les bases reguladores.

2. Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:

1. Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.

2. Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, lliuraments que el proveïdor tregui sobre una versió.

3. Actualització o millora de versions.

Quin import d’ajut puc obtenir?

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €). Els imports màxims d’ajut per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s’ha de mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

CATEGORIA DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ

MESOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

AJUTS PER A LES CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ PER AL SEGMENT I (10 < 50 EMPLEATS)

Lloc web i presència a Internet

12

2.000 €

Comerç electrònic

12

2.000 €

Gestió de xarxes socials

12

2.500 €

Gestió de clients

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Business Intelligence i analítica

12

4.000 € (inclou tres usuaris)

Gestió de processos

12

6.000 € (inclou deu usuaris)

Factura electrònica

12

1.000 € (inclou tres usuaris)

Serveis i eines d’oficina virtual

12

250 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Comunicacions segures

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Ciberseguretat

12

125 € per usuari (fins a quaranta-vuit usuaris)

Requisits de participació

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses (segons el que s’estableix en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d’autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui situat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts en els articles 7 i 8 de les bases reguladores i l’apartat segon de la convocatòria.

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguin agents digitalitzadors adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Les sol·licituds les presentarà el sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats en l’annex I de la convocatòria, habilitat a la seu electrònica de Red.es, que també serà accessible des de la plataforma Acelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d’estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En el cas que l’entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, la signatura l’hauran de realitzar tots els representants que siguin necessaris.

Obligacions del beneficiari

El beneficiari s’obliga al compliment del que s’estableix tant a les bases reguladores, com en aquesta convocatòria, així com en el que es disposa a l’ordenament jurídic general. En particular s’haurà de:

 1. Complir les obligacions recollides a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 1. Complir la normativa aplicable al Mecanisme de Recuperació i Resiliència dins de l’Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), entre altres, al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, a l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de la present Convocatòria, dicti el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital en matèria d’execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa, i qualssevol altres que resultin d’aplicació.
 1. Complir les obligacions contingudes a les bases reguladores, les que es determinin en la convocatòria, les que figurin en la resolució de concessió dels ajuts i en les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de les bases reguladores i aquesta convocatòria, dicti Red.es en matèria d’execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa.
 1. Comunicar a Red.es l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa despesa subvencionable, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes previstos en l’apartat 2 de l’article 17 de les bases reguladores, tan aviat com se’n tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
 1. Registrar en la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l’activitat subvencionada. Així mateix, haurà de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com conservar les factures i altres justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament i de l’aplicació dels fons rebuts. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l’ajut concedit, garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i s’haurà de conservar durant un termini mínim de quatre (4) anys, a comptar des del venciment del termini per justificar l’ajut.
 1. Declarar a Red.es tots els ajuts de minimis rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.
 1. Formalitzar els corresponents Acords de prestació de solucions de digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits de conformitat amb les bases reguladores i la convocatòria.
 1. Lliurar a Red.es la informació necessària per mesurar la contribució de l’activitat subvencionada al corresponent indicador establert en la fita o objectiu corresponent.
 1. Atendre els requeriments per a avaluar el Nivell de Maduresa Digital en qualsevol moment una vegada instal·lades les solucions.
 1. Establir mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau en el compliment de l’exigit per la normativa de subvencions públiques, així com per impedir el doble finançament i la falsificació de la documentació.
 1. Garantir mitjançant declaració responsable el ple compliment de la normativa mediambiental vigent i del principi de «no causar dany significatiu» (principi Do No Significant Harm -DNSH-), recollit al Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, en totes les fases del disseny i execució de cada actuació d’acord amb el que es preveu al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En tot cas, respectarà els procediments d’avaluació ambiental, quan siguin aplicable, conforme a la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que poguessin resultar d’aplicació en virtut de la legislació mediambiental.
 1. Garantir mitjançant declaració responsable que les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la present convocatòria no ocasionen un perjudici significatiu als objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles. S’exclouen del finançament, en la mesura en què resultin aplicables als conceptes que es realitzi la despesa a què es destinen els presents ajuts:
 • Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, excepte en els casos degudament justificats conforme amb la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01.
 • Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d’emissió de la UE (RCDE) en les quals es prevegin emissions equivalents de CO₂ que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l’assignació gratuïta de drets.
 • Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets d’emissió.
 • Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la seva capacitat o de la seva vida útil.
 • Activitats en les quals l’eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

Documentació a presentar en la sol·licitud

1. A més de la sol·licitud electrònica, haurà de presentar, en cas que actuï per mitjà de representant voluntari, l’Autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital contemplada a l’annex II de la convocatòria.

Documents a presentar

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre

 

OBLIGACIONS FISCALS MARÇ – ABRIL 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals març – abril 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 21 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2022. Grans empreses: 560

IMPOST ESPECIAL SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Febrer 2022. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2022. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2021. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2021: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2021: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2021: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 • Any 2021: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2021. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2021. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

ABRIL

Des del 6 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Presentació per Internet de les declaracions de renda 2021 i patrimoni 2021

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Març 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2022 Activitats V1, F1 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2022. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2022: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Març 2022: 604

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8605

Data de publicació: 14/02/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8605/1890448.pdf

2. Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8598

Data de publicació: 3/02/2022

Termini: 15/03/2022

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8598/1889014.pdf

3. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8611

Data de publicació: 28/02/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8615/1892881.pdf

4. Subvencions per a la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació en especialitats digitals d’alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – FPOAN)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8611

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891907.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8611

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 10/03/2022

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891911.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8611

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 10/03/2022

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891791.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per a la temporada 2021-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8611

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 16/03/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891891.pdf

8. Subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat per a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8606

Data de publicació: 15/02/2022

Termini: 28/10/2022

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8606/1890829.pdf

9. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8613

Data de publicació: 24/02/2022

Termini: 31/03/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892350.pdf

10. Ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8613

Data de publicació: 24/02/2022

Termini: 6/10/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892330.pdf

11. Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8610

Data de publicació: 21/02/2022

Termini: 31/12/2023

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891567.pdf

12. Subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8608

Data de publicació: 17/02/2022

Termini: 28/10/2023

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8608/1891306.pdf

13. Subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8614

Data de publicació: 25/02/2022

Termini: 28/04/2022

Organisme oficial: Agència Catalana de Turisme

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8614/1892518.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions de l’Acció Estratègica en Salut 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 34

Data de publicació: 9/02/2022

Termini: Diversos terminis. Consulteu l’apartat cinquè de la convocatòria

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-B-2022-3791.pdf

2. Ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores liderats per dones (Programa NEOTEC DONES EMPRENEDORES)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 33

Data de publicació: 8/02/2022

Termini: 19/04/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf

3. Subvencions del «Programa ICEX Next d’Iniciació i Consolidació de l’Exportació» d’ICEX Espanya Exportació i Inversions, E.P.E.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 28

Data de publicació: 2/02/2022

Termini: 31/12/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-B-2022-3004.pdf

4. Subvencions per al programa “Experiències Turisme Espanya”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 36

Data de publicació: 11/02/2022

Termini: 15/03/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-B-2022-3893.pdf

5. Ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 49

Data de publicació: 25/02/2022

Termini: 15/09/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf

6. Ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 46

Data de publicació: 23/02/2022

Termini: 24/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5616.pdf

7. Ajuts per a projectes innovadors d’R+D d’emmagatzematge energètic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 10/05/2022

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf

8. Programa d’incentius 4: reptes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 7/06/2022

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5509.pdf

9. Programa d’incentius 3: grans demostradors d’electròlisi i projectes innovadors de producció d’hidrogen renovable inclòs en el marc dels programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 7/06/2022

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5508.pdf

10. Programa d’incentius 2: disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen inclòs en els programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable en el marc del PRTRI

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 7/06/2022

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5507.pdf

11. Programa d’incentius 1: capacitats, avanços tecnològics i implantació de línies d’assaig o fabricació inclòs en els programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable en el marc del PRTR

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 22/02/2022

Termini: 7/06/2022

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5506.pdf

12. Ajuts per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals celebrats entre novembre de 2021 i el 31 de desembre de 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 43

Data de publicació: 19/02/2022

Termini: 4/03/2022

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5116.pdf

13. Subvencions del paquet de digitalització, exercicis 2022 i 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 41

Data de publicació: 17/02/2022

Termini: 10/03/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-B-2022-4705.pdf