NOVETATS TRIBUTÀRIES EN RELACIÓ AMB ELS PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ

La nova Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducció en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupació en funció de la contribució empresarial i la retribució del treballador, al mateix temps que permet als autònoms incrementar la seva reducció mitjançant l’aportació a plans de pensions simplificats.

Llegir més

Novetats tributàries en relació amb els plans de pensions d’ocupació

La nova Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducció en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupació en funció de la contribució empresarial i la retribució del treballador, al mateix temps que permet als autònoms incrementar la seva reducció mitjançant l’aportació a plans de pensions simplificats.

 

Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (L 12/2022), amb entrada en vigor el dia 2 de juliol de 2022, s’introdueixen modificacions en l’àmbit fiscal (en IRPF, IP, IS i impost sobre transaccions financeres) i pretén impulsar aquest tipus d’instruments col·lectius, millorant els incentius fiscals que se’n deriven d’ells i afavorint d’aquesta manera l’estalvi de les rendes baixes i mitjanes.

MESURES FISCALS

A continuació, ressenyem les principals mesures fiscals que s’introdueixen:

1. IRPF

D’acord amb la creació d’un fons de pensions d’ús de promoció pública obert i de plans simplificats (entre els quals s’inclouen plans de pensions d’autònoms i de socis treballadors de societats cooperatives i laborals), s’introdueixen diverses modificacions en els límits d’aportació financers i en els límits de deducció en el càlcul de la base imposable de l’IRPF:

1.1. Modificació dels límits fiscals i financers

Des de l’1 de gener de 2022, la Llei de l’IRPF limita la deducció general per aportacions a plans de pensions (amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si l’increment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial. Ara, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix el següent:

a) El límit general continuarà sent de 1.500 euros anuals.

b) Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros anuals si l’increment prové de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:

 • 2,5, si la contribució anual és igual o inferior a 500 euros.
 • 2, si és entre 500,01 i 1.000 euros.
 • 1,5, si és entre 1.000,01 i 1.500 euros.
 • 1 si és superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una retribució bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de l’empresa que realitza la contribució.

Es continua mantenint que les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració, a aquest efecte, d’aportacions del treballador.

c) L’increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas de (i) aportacions a plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms; (ii) aportacions pròpies de l’empresari individual o el professional a plans d’ocupació dels quals sigui promotor i partícip; (iii) aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista o, finalment, (iv) aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat.

Els increments indicats en els punts b) i c) anteriors no podran superar, conjuntament, els 8.500 euros.

Els límits financers es modifiquen d’acord amb els anteriors.

Pel que fa a l’aplicació del coeficient igual a “1” quan el treballador rebi una retribució superior a 60.000 euros anuals, s’estableix que l’empresa haurà de comunicar aquesta circumstància a l’entitat gestora.

1.2 Plans de pensions paneuropeus

S’estén el tractament dels plans de pensions als productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. És a dir:

a) S’aplicaran les mateixes reduccions per calcular la base imposable de l’IRPF.

b) Les prestacions es qualificaran de rendiments del treball en cas de defunció del partícip.

c) El partícip haurà de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades (mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió d’interessos de demora) si disposa dels drets derivats de les seves aportacions totalment o parcialment, en supòsits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions; tributant les quantitats percebudes que excedeixin de les aportacions regularitzades com a rendiment del treball en el període en què es rebin.

2. Impost sobre el patrimoni (IP)

La Llei 12/2022 estableix l’exempció dels drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

3. Impost sobre societats (IS)

La Llei 12/2022 estableix una nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

El subjecte passiu podrà practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupació, a plans de previsió social empresarial, a plans de pensions regulats en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d’ocupació i a mutualitats de previsió social que actuïn com a instrument de previsió social dels quals sigui promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 €, la deducció prevista en el paràgraf anterior s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de la retribució bruta anual ressenyat en aquest paràgraf.

Atenció. L’AEAT ha emès una nota en la qual s’indica que d’acord amb la Llei General Tributària, s’estableix que tret que es disposi el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran als tributs sense període impositiu reportats a partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu dels quals s’iniciï des d’aquest moment. Per tant, la deducció introduïda en l’IS serà aplicable per a períodes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022.

4. Impost sobre les transaccions financeres

Es modifica la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres amb la finalitat que les adquisicions realitzades per fons de pensions d’ocupació i per mutualitats de previsió social o entitats de previsió social voluntària sense ànim de lucre quedin exonerades del tribut, així com la seva corresponent identificació a l’efecte de l’aplicació efectiva d’aquesta exempció.

Concretament, s’inclou entre els supòsits d’exempció les adquisicions efectuades per fons de pensions d’ocupació i per mutualitats de previsió social o entitats de previsió social voluntària sense ànim de lucre.

Així mateix, perquè el subjecte passiu que actuï per compte de tercers apliqui les exempcions establertes en la norma, l’adquirent haurà de comunicar-li que concorren els supòsits de fet que originen aquesta aplicació, incorporant la identificació del fons de pensions d’ocupació, de la mutualitat de previsió social o de l’entitat de previsió social voluntària.

5. Nova taxa per examen de documentació aportada

Hi ha una modificació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores per a introduir una nova disposició addicional vint-i-unena que regula la nova Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització de models interns i paràmetres específics en el càlcul del capital de solvència obligatori de les entitats asseguradores i reasseguradores, constituint el seu fet imposable l’examen per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions de la documentació necessària per a aprovar la utilització d’un model intern per al càlcul del capital de solvència obligatori, complet o parcial, individual, de grup consolidat o del grup, així com per a les seves modificacions rellevants, així com l’examen de la documentació necessària per a autoritzar l’ús de paràmetres específics en el càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant l’ús de la fórmula estàndard.

El subjecte passiu de la taxa de l’entitat asseguradora o reasseguradora a favor de la qual se sol·liciti l’autorització d’ús de model intern o paràmetre específic i la seva quota tributària es determinarà aplicant les següents quotes de quantia fixa:

a) Tarifa 1:

1a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització d’un model intern total d’entitat asseguradora o reasseguradora individual: 100.000 €.

2a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació d’un model intern total d’entitat individual diferent de la modificació de la política de canvis del model: 20.000 €.

3a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació de la política de canvis del model: 1.000 €.

4a En el cas de models interns parcials, les quanties de les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors reduïdes en un 50%, excepte la 3a

b) Tarifa 2:

1a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització d’un model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores: 200.000 €.

2a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’autorització de modificacions del model intern total consolidat o de grup d’entitats asseguradores o reasseguradores diferent de la modificació de la política de canvis del model: 40.000 €.

3a Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a la modificació de la política de canvis del model: 1.000 €.

4a En el cas de models interns parcials, les taxes seran les previstes en els ordinals anteriors reduïdes en un 50%, excepte la 3a

c) Tarifa 3:

Taxa per examen de la documentació necessària per a la verificació del compliment dels requisits per a l’aprovació de la utilització de paràmetres específics: 20.000 €.

La taxa serà autoliquidada pel subjecte passiu en el termini d’un mes des de la notificació de l’autorització en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i en els casos de denegació o desistiment de la sol·licitud, s’abonarà la taxa que hagués correspost satisfer conforme a l’apartat 5, reduïda en un 50%, i s’haurà de practicar l’autoliquidació en el termini d’un mes des que aquestes circumstàncies es produeixin en la forma que es determini pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

 
 

RECORDATORI JULIOL 2022: DECLARACIONS D’IVA, RETENCIONS, PAGAMENTS FRACCIONATS IRPF I DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Li recordem que durant el mes vinent de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021.

Llegir més

Recordatori juliol 2022: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l’impost sobre societats

Li recordem que durant el mes vinent de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021.

 

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2020. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració), si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte on es domicilia el pagament.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder dur a terme la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

NOVETATS PER ALS PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ

L’1 de juliol s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que entre altres qüestions, regula els nous fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i s’introdueix la figura dels plans de pensions d’ocupació simplificats.

Llegir més

Novetats per als plans de pensions d’ocupació

 

L’1 de juliol s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que entre altres qüestions, regula els nous fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i s’introdueix la figura dels plans de pensions d’ocupació simplificats.

 

L’1 de juliol s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, que va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

La norma introdueix dos capítols addicionals, el primer d’ells sobre fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i el segon de plans de pensions d’ocupació simplificats. Amb aquestes dues figures la norma pretén simplificar els processos de promoció i gestió dels plans de pensions d’ocupació.

Als fons de pensions de promoció conjunta, que seran promoguts pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’hi podran adherir els nous plans de pensions simplificats, així com els plans de pensions d’ús d’aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que puguin oferir la cobertura d’altres contingències si es troben totalment assegurades.

Es creen els denominats plans de pensions d’ocupació simplificats, que podran ser els següents:

 • Plans de pensions d’ocupació promoguts per les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial que instrumentin compromisos per pensions en favor dels seus treballadors, amb especial atenció a promoure la seva implantació en les petites i mitjanes empreses.
 • Plans de pensions d’ocupació del sector públic promoguts per les administracions públiques, incloses les corporacions locals, les entitats i organismes que en depenen, que instrumentin compromisos per pensions en favor del personal al seu servei.
 • Plans de pensions de treballadors per compte propi o autònoms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions de treballadors per compte propi o autònoms, per sindicats, per col·legis professionals o per mutualitats de previsió social, en els quals els seus partícips només siguin treballadors per compte propi o autònoms.
 • Plans de pensions de socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per societats cooperatives i laborals i les organitzacions que les representen.

Les empreses incloses en un conveni col·lectiu estatutari de caràcter sectorial en el qual es prevegi la instrumentació de compromisos per pensions amb els seus treballadors a través d’un pla de pensions d’ocupació sectorial simplificada s’hi hauran d’adherir si així ho estableix el citat conveni.

El règim de contribucions empresarials serà l’acordat convencionalment, si bé les empreses podran millorar aquest import. Igualment, el conveni col·lectiu de caràcter sectorial podrà preveure la possibilitat que les empreses del sector es puguin no adherir al pla sectorial simplificat només en el cas d’acordar la promoció del seu propi pla de pensions d’ocupació que en cap cas podrà ser de condicions inferiors que el pla sectorial.

Els plans de pensions d’ocupació simplificats hauran de ser de la modalitat d’aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que si es regulen prestacions definides per a les contingències de defunció, incapacitat permanent i dependència del partícip, així com les garantides als beneficiaris, una vegada esdevinguda qualsevol contingència i les seves reversions, s’hauran d’articular íntegrament mitjançant els corresponents contractes d’assegurança previstos pel pla, el qual en cap cas assumirà els riscos inherents a aquestes prestacions.

La nova regulació preveu de manera expressa el procediment de promoció i formalització dels plans de pensions d’ocupació simplificats, així com el contingut necessari de les seves especificacions i el seu règim de modificacions, i de les comissions de control i dels seus òrgans de govern.

Finalment, s’introdueixen una sèrie de modificacions, entre les quals cal destacar:

 • Els plans de pensions d’ocupació no podran establir períodes de carència superiors a un mes per a l’accés dels treballadors partícips.
 • Es modifiquen de nou els límits d’aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions, amb efecte de l’1 de gener de 2023.

REDUCCIONS DE QUOTES DE LES CONTRIBUCIONS EMPRESARIALS ALS PLANS D’OCUPACIÓ

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

Llegir més

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

 

L’informem que l’1 de juliol s’ha publicat al BOE la nova Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, que va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

Entre altres novetats, amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, la Llei 12/2022 modifica la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) per contemplar l’establiment d’una reducció de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

Reducció de quota a la Seguretat Social per contribucions empresarials als plans de pensions

En aquest sentit, la LGSS recull i regula el dret de les empreses que es trobin al corrent en compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social a una reducció en la cotització per les contribucions que facin mensualment als plans de pensions d’ocupació.

Aquesta reducció, que serà del 100% s’aplicarà:

 • A les quotes empresarials per contingències comunes.
 • Exclusivament per l’increment de la quota que derivi directament de l’aportació empresarial al pla de pensions.
 • Sobre l’import màxim de la contribució que es calcularà multiplicant per 13 la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del règim general de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura d’aquestes contingències.
 • Per la TGSS, a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació pel Sistema RED de la identificació dels treballadors, període de liquidació i import de les contribucions empresarials realitzades. A aquest efecte, les comunicacions indicades s’hauran de presentar abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes.

A més d’aquesta modificació, i directament relacionada amb ella, s’introdueixen els següents canvis en la LGSS:

 • S’estableix l’obligació de les promotores de plans de pensions d’ocupació de facilitar mensualment a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la informació sobre les contribucions empresarials satisfetes a aquests plans respecte de cada treballador.
 • Es recull l’obligació que incumbeix l’empresa de comunicar la contribució satisfeta als plans de pensions d’ocupació respecte de cada treballador, el codi de compte de cotització i el període de liquidació a la TGSS abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes corresponent.
 • S’estableix la competència de la ITSS i la TGSS per vigilar i controlar la correcta aplicació de les reduccions que ara s’inclouen.

APROVATS ELS NOUS MODELS DE PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL DELS COMPTES ANUALS

Al BOE del dia 4 de juliol, s’han aprovat les ordres per la qual s’aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de 2021 dels subjectes obligats a la seva publicació. Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

Llegir més

Aprovats els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals

 

Al BOE del dia 4 de juliol, s’han aprovat les ordres per la qual s’aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de 2021 dels subjectes obligats a la seva publicació. Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

 

Com ja sap, les dates clau que ha de tenir en compte per als comptes anuals, tret que l’exercici econòmic de la seva empresa no coincideixi amb l’any natural són les següents:

 • ELABORACIÓ I FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS: 31 de març de l’any següent, és a dir, tres mesos posteriors al tancament.
 • LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES (llibre diari, llibre d’inventaris i comptes anuals): fins al 30 d’abril de 2022 (quatre mesos després del tancament).
 • APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS: fins al 30 de juny de 2022 (sis mesos posteriors al tancament).
 • DIPÒSIT: fins al 30 de juliol de 2022.

Doncs bé, al BOE del dia 4 de juliol de 2022 s’han publicat els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals i els comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

L’aprovació i publicació d’aquests models es fa a través de les dues ordres ministerials següents:

 • Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.
 • Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

En línies generals som davant els mateixos documents que l’any passat, per la qual cosa destaquem els aspectes més rellevants que aproven els  aprovats recentment:

 • Es manté el Full de declaració COVID-19, com en la presentació corresponent a l’any anterior.
 • Respecte al Full de declaració de titularitat real s’estableix com a novetat, l’obligació d’identificar el titular real, encara que no hi hagi hagut modificació respecte a l’exercici anterior.

Finalment, i d’acord amb la disposició transitòria única d’aquestes ordres:

 • Es podran continuar utilitzant els models i formats electrònics aplicables amb anterioritat de l’entrada en vigor de les noves ordres ministerials que ara es publiquen per a la presentació de comptes anuals d’exercicis iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.
 • Es permetrà la utilització dels models aprovats per l’Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, que ara es deroga, sempre que l’aprovació dels comptes i el seu dipòsit al Registre Mercantil competent s’hagi efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, és a dir, abans del dia 5 de juliol de 2022.

REFORMA COMPTABLE

Són els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

PGC PIMES

Tot i que el tancament comptable de 2021 està protagonitzat per l’última reforma del Pla General de Comptabilitat, les modificacions que afecten les pimes són poques.

Recordi que els canvis introduïts per l’article 2 del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que reformen el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i que no afecten els models oficials, es refereixen a:

 • El marc conceptual respecte al valor raonable,
 • Les normes de registre i valoració quant a la introducció d’un apartat relatiu a “interessos i dividends rebuts d’actius financers” i
 • Les normes d’elaboració dels comptes anuals en el sentit de considerar capital i prima d’emissió només si s’ha inscrit al Registre mercantil amb anterioritat a la formulació dels comptes.

PGC

Les modificacions dels models de dipòsit d’aquelles empreses que apliquen el PGC, si són de gran importància i estan motivats principalment per l’adaptació parcial a la Norma Internacional d’Informació Financera 9 (NIIF-UE 9) corresponent a instruments financers i per l’adaptació completa de la Norma Internacional d’Informació Financera 15 (NIIF-UE 15) en matèria de reconeixement d’ingressos.

Aquestes normes NIIF van entrar en vigor per a les societats amb valors emesos admesos a negociació, per als seus comptes consolidats des de l’1 de gener de 2018.

Full de declaració COVID-19

A fi d’analitzar a escala granular empresarial els efectes de la pandèmia i valorar les mesures de política econòmica posades en marxa, per als comptes de l’exercici 2021, amb caràcter excepcional i transitori, es manté l’obligatorietat de presentar el full de declaració COVID-19.

Recordi que la informació continguda en el full COVID-19 fa referència als següents aspectes:

 • Informació sobre ERTO. Sol·licitud d’ERTO durant l’exercici que hagi estat motivat per la pandèmia. El motiu, nombre de treballadors abans de l’ERTO, nombre de treballadors afectats i data de l’inici i la fi.
 • Informació sobre permís retribuït recuperable. Percentatge de personal, fix o temporal, acollit a permís retribuït recuperable i la seva durada.
 • Informació sobre baixes laborals. Percentatge de personal fix afectat per baixa laboral per COVID-19
 • Informació sobre lloguers a tercers sobre si s’han fet concessions, reestructuració de deutes, concedit moratòries voluntàries als arrendataris, etc.
 • Informació d’ajuts financers públics (inclosos avals) per a lloguer del local de negocis
 • Informació crèdits ICO. Import de l’aval concedit per l’ICO i percentatge que representa l’import concedit sobre l’import sol·licitat.
 • Informació d’ajuts públics. Descriure el pla o programa al qual s’acull, el concedent i el sistema (avals, moratòria, ajornament, interès bonificat, etc.)
 • Informació moratòria hipotecària o no hipotecària, saber si l’empresa s’hi ha acollit.
 • Informació sobre si s’ha sol·licitat flexibilització i suspensió de subministraments.
 • Informació sobre si l’empresa s’ha acollit a les mesures de suport del sector del turisme.