PRÒRROGA DELS LÍMITS EXCLOENTS DE MÒDULS IRPF/IVA I ALTRES NOVETATS FISCALS 2024

Al BOE de 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, que inclou una sèrie de mesures tributàries, d’entre les quals destaquen, la pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) per a 2024, s’estén l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes més enllà de l’exercici 2023, i s’estableix, amb efectes retroactius, un mínim exempt de 700.000 euros per als no residents. I també s’aproven els coeficients de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’any 2024, i es prorroguen mesures fiscals vàries, en diversos impostos, per a pal·liar la inflació i la crisi energètica i per a afavorir la transició energètica.

Llegir més

Volem informar-los que el Govern ha aprovat el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, en el qual s’inclouen diverses mesures tributàries que afecten diverses matèries.

En concret, les mesures afecten l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (ITSGF), a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a l’impost sobre societats (IS), a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua municipal, a l’impost sobre el valor afegit (IVA), a l’impost especial sobre l’electricitat (IEE) i a l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE).

Les mesures aprovades entren en vigor amb efectes des de l’1 de gener de 2024, excepte una modificació rellevant per als no residents a Espanya en l’ITSGF que entra en vigor amb efectes retroactius i amb efectes per a l’impost reportat a 31 de desembre de 2022.

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES

1. IRPF

1.1. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2024

Es prorroguen per a l’exercici 2024 (disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l’IRPF) els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. En concret, els límits excloents seran els següents:

 • Límit màxim del volum de rendiments íntegres de l’any anterior: 250.000 €.
 • Límit màxim del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura: 125.000 €.
 • Límit màxim de volum de compres i serveis en l’exercici anterior: 250.000 €.

1.2. Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva

El termini de renúncies al mètode d’estimació objectiva així com la seva revocació, que han de fer efecte per a l’any 2024, serà des del dia 29 de desembre de 2023 i fins al 31 de gener de 2024.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2024, durant el mes de desembre de 2023 (amb anterioritat al 29 de desembre de 2023) s’entendran presentades en període hàbil. S’habilita als contribuents a modificar la seva opció en el mateix termini que per a renunciar o revocar les renúncies (des del 29 de desembre de 2023 i fins al 31 de gener de 2024).

1.3. Pròrroga de la deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

Es modifica, amb efectes des d’1 de gener de 2024, la disposició addicional cinquantena de la Llei de l’IRPF, relativa a la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, per a ampliar un any més el seu àmbit d’aplicació.

 • La deducció per les obres de reducció de la demanda de calefacció i refrigeració es podrà aplicar per quantitats satisfetes per obres fetes fins al 31 de desembre de 2024 en l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.
 • La deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable es podrà aplicar per les quantitats satisfetes per obres fetes fins al 31 de desembre de 2024 en l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.
 • La deducció per les obres fetes en edificis d’ús predominantment residencial es podrà aplicar per les quantitats satisfetes per aquestes obres fins al 31 de desembre de 2025.

 

Aquesta última deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d’ells.

1.4. Establiment dels mitjans electrònics com a única via per a la presentació de la declaració de l’IRPF

Es modifica l’article 96 de la Llei de l’IRPF afegint-hi en l’apartat 5 que es podrà establir l’obligació de presentació per mitjans electrònics sempre que l’Administració Tributària asseguri l’atenció personalitzada als contribuents que els calgui l’assistència per a l’emplenament de l’obligació.

1.5. Avaluació de l’obligació de declarar per mitjans electrònics

Es regula l’avaluació de declarar per mitjans electrònics, on s’indica que finalitzada la primera campanya de presentació de la declaració de l’IRPF des del 29 de desembre de 2023, l’AEAT farà la valoració de la suficiència de les mesures d’assistència en l’emplenament de la declaració de l’impost. La valoració es podrà fer mitjançant enquestes o informes dels membres del Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, així com de les plataformes i associacions de determinats col·lectius de contribuents que hagin estat especialment assistits en la campanya. Els resultats es traslladaran al Consell per a la Defensa del Contribuent perquè presenti un informe de conclusions i propostes en el qual es valorin els resultats assolits, les incidències produïdes, les queixes i recomanacions rebudes i es proposin les accions a realitzar en la següent campanya de declaració abans de la publicació de l’Ordre que aprovi els models de declaració de l’exercici 2023 i se’n determinin la forma i terminis de presentació.

2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1. Obligació de declaració a través de mitjans electrònics

Igual que en l’IRPF, es recull legalment a través de la modificació de l’article 38 de la Llei de l’IP, que es podrà establir l’obligació de presentació per mitjans electrònics.

3. IMPOST SOBRE SOCIETATS

3.1. Pròrroga de la llibertat d’amortització en inversions que facin servir energia procedent de fonts renovables

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional dissetena de la Llei 27/2014 per l’article 18 del Reial decret llei 8/2023, amb la finalitat de prorrogar en 2024 la possibilitat que els contribuents puguin amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que faci servir energia procedent de fonts renovables i substitueixin instal·lacions que facin servir energia procedent de fonts no renovables fòssils.

L’entrada en funcionament de les noves instal·lacions haurà de ser l’any 2024. En tal supòsit, les noves inversions podran ser amortitzades lliurement en els períodes impositius que s’iniciïn o concloguin en 2024.

En tot cas, l’aplicació de la llibertat d’amortització, en els termes prèviament assenyalats, estarà condicionada al fet que durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors.

La quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar del règim de llibertat d’amortització serà de 500.000 euros.

No es podran acollir a la llibertat d’amortització a què es refereix aquesta disposició els edificis ni aquelles instal·lacions que tinguin caràcter obligatori en virtut de la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, tret que la instal·lació tingui una potència nominal superior a la mínima exigida, i en aquest cas podrà ser objecte de la llibertat d’amortització aquella part del cost de la instal·lació proporcional a la potència instal·lada per sobre d’aquest mínim exigit.

Per a l’aplicació de la llibertat d’amortització regulada en aquesta disposició, els contribuents hauran d’estar en possessió de la documentació que acrediti que la inversió fa servir energia procedent de fonts renovables.

3.2. Reserva per a inversions a Canàries i Zona Especial Canària

Es modifiquen l’apartat 11 de l’article 27, relatiu a les inversions anticipades que es consideren materialització de la reserva per a inversions a Canàries, i els apartats 1 i 2 de l’article 29, relatiu a la vigència de la Zona Especial Canària, de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, eliminant de la seva redacció les referències temporals que s’hi contenien.

Aquestes referències temporals porten causa i estan vinculades amb el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, també conegut com a Reglament general d’exempció per categories (RGEC), s’ha procedit a substituir-les per referències directes a les corresponents normes de la Unió Europea o derivades dels documents de la Comissió Europea que els donen suport jurídic, amb la finalitat d’eliminar aquesta obligació de revisió periòdica.

En aquest sentit, cal destacar la modificació de la referència temporal de l’apartat 1 de l’article 29 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, que expressa per primera vegada en la norma nacional el termini reconegut per la Comissió Europea, en dues ocasions, l’última de les quals a través de carta de 8 de juny de 2023, sobre el gaudi dels beneficis fiscals del règim de la Zona Especial Canària, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 15 i una altra normativa aplicable del referit Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

Addicionalment, s’adequa la seva terminologia al procediment actualment establert per a aquesta classe d’ajuts d’Estat que no requereixen del permís previ de la Comissió Europea.

4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

4.1. Pròrroga dels límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2024

A semblança de la pròrroga dels límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF, es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

El termini per fer la renúncia a aquests règims especials s’amplia fins a 31 de gener de 2024.

4.2. Pròrroga del tipus impositiu aplicable temporalment a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments

Es modifica l’article 72 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre (mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma), per a prorrogar fins al 30 de juny de 2024, els diferents tipus impositius del 5 i 0% de determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments.

Així, les pastes i els olis d’oliva i de llavors seguiran amb l’IVA reduït del 5% (El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions també serà del 0,62%). A més, els considerats com a aliments de primera necessitat mantindran un tipus d’IVA del 0%. Això afecta als següents:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges.
 • Els ous.
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%

4.3. Manteniment del tipus impositiu reduït aplicable temporalment a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes energètics

Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 s’aplicarà el tipus reduït del 10 per 100 a la factura d’electricitat -en lloc del tipus del 5% aplicable fins a 31 de desembre de 2023- als següents consumidors:

 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 euros/Mwh.
 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o en risc d’exclusió social.

També serà aplicable el tipus reduït del 10% als lliuraments de gas natural des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024.

La pròrroga en la reducció impositiva també s’aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, que passen a tributar al tipus reduït del 10%, en aquest cas, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.

5. IMPOSTO ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

5.1. Reducció del tipus impositiu

Des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024 el tipus de gravamen es fixa en el 2,5%, i, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2024 el tipus serà del 3,8% (en 2021, fins a 31 de desembre de 2023, es va reduir del 5,11% al 0,5%).

6. IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

6.1. Determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats durant l’exercici 2024

Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 la base imposable de l’impost estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu, minorada en la meitat de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural, i minorada en una quarta part de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural. Des de mitjan 2021 fins a 31 de desembre de 2023 s’havia suprimit l’exempció d’aquest tribut.

Respecte als pagaments fraccionats s’estableix:

 • El pagament fraccionat del primer trimestre es calcularà en funció de la meitat del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric, des de l’inici del període impositiu fins a la finalització dels tres primers mesos de l’any, aplicant-se el tipus impositiu del 7%.
 • El pagament fraccionat del segon trimestre es calcularà en funció del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric des de l’inici del període impositiu fins a la finalització dels sis primers mesos de l’any, minorat en la meitat de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural i en la quarta part de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural, aplicant-se el tipus impositiu del 7%, i deduint l’import dels pagaments fraccionats prèviament realitzats a compte de l’exercici 2024.
 • Els pagaments fraccionats del tercer i quart trimestres es calcularan en funció del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric des de l’inici del període impositiu fins a la finalització, respectivament, dels nou o dotze mesos de l’any, minorat en la meitat de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural i en la quarta part de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural, aplicant-se el tipus impositiu del 7%, i deduint l’import dels pagaments fraccionats prèviament fets a compte de l’exercici 2024.

7. IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

7.1. Base liquidable

Es modifica la regulació de la base liquidable de l’impost continguda en l’apartat nou de l’article 3 de la Llei 38/2022, de 27 de desembre, a fi d’estendre el mínim exempt de 700.000 euros a tots els subjectes passius de l’impost, amb independència que siguin residents a Espanya o no, suprimint-se per a això l’expressió “En el supòsit d’obligació personal”.

7.2. Obligació de declaració de l’impost per mitjans electrònics

Igual que en l’IRPF i en l’IP, es preveu legalment l’obligació de declaració de l’impost per mitjans electrònics, modificant per a això l’apartat vint (presentació de la declaració) de l’article 3 de la Llei 38/2022, de 27 de desembre.

7.3. Pròrroga de l’aplicació de l’impost

Es prorroga l’aplicació de l’Impost en tant no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

8. GRAVÀMENS TEMPORALS ENERGÈTIC I D’ENTITATS DE CRÈDIT I ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT

8.1. Pròrroga dels gravàmens temporals energètic i bancari

Es prorroga a 2024 l’aplicació d’aquests gravàmens, sense perjudici de l’establiment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2024 d’un incentiu que resultarà d’aplicació en el sector energètic per a les inversions estratègiques fetes des de l’1 de gener de 2024 i de la revisió de la configuració de tots dos gravàmens per a la seva integració en el sistema tributari en el mateix exercici fiscal 2024 i es concertaran o es farà un conveni, respectivament, amb la comunitat autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

9. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (“Plusvàlua municipal”)

9.1 Nous coeficients per al càlcul del mètode objectiu de càlcul de la base imposable

Amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, segons el període de generació de l’increment de valor, seran els següents:

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,15

1 any

0,15

2 anys

0,14

3 anys

0,14

4 anys

0,16

5 anys

0,18

6 anys

0,19

7 anys

0,20

8 anys

0,19

9 anys

0,15

10 anys

0,12

11 anys

0,10

12 anys

0,09

13 anys

0,09

14 anys

0,09

15 anys

0,09

16 anys

0,10

17 anys

0,13

18 anys

0,17

19 anys

0,23

Igual a superior a 20 anys

0,40

REVALORACIÓ DE PENSIONS, PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENTS, PRÒRROGA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I ALTRES NOVETATS LABORALS PER A L’ANY 2024

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, que inclou una sèrie de novetats laborals, d’entre les quals destaquen, la revaloració de pensions, la pròrroga de l’SMI que es va establir en 2023, bases de cotització i MEI per a 2024, jubilació parcial en la indústria manufacturera, pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes o la prohibició d’acomiadar per increment de costos energètics o per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, que s’estén fins al 30 de juny de 2024.

Llegir més

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre (RDL 8/2023), pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, amb entrada en vigor, amb algunes excepcions, el 29 de desembre.

Entre altres mesures, el RDL 8/2023 incorpora ajustos en matèria de cotització a la Seguretat Social, així com un grup de mesures de caràcter conjuntural determinades per l’absència ara com ara d’acord amb els agents socials i de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2024 (LPGE 2024).

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS

1. Revaloració de les pensions

Fins que s’aprovi la LPGE per a 2024, es regula de manera provisional la revaloració de les pensions:

 • La pujada serà del 3,8% amb caràcter general per a les pensions del sistema de Seguretat Social i de classes passives de l’Estat. Les pensions mínimes, no contributives i l’ingrés mínim vital pujaran un 6,9%, i les de viduïtat amb càrregues familiars un 14,1%.
 • Es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques en 2024 en 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.
 • La quantia mínima de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s’incrementa en 2024 en el 3,8%, però també en funció del tipus de pensió en consideració al llindar de la pobresa.
 • Per a reduir la bretxa existent entre la quantia de les pensions mínimes del règim especial de classes passives de l’Estat i el llindar de la pobresa calculat per a una llar de dos adults, s’introdueix, una nova disposició addicional 21a en el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, a fi d’estendre al règim especial de classes passives de l’Estat el que es disposa per a les pensions mínimes de la resta dels règims del sistema en la disposició addicional 53a LGSS, especificant-ne el seu import l’annex V del RDL 8/2023.
 • Es determina l’import per a 2024 del complement de pensions contributives i de les pensions del règim de classes passives de l’Estat per a la reducció de bretxa de gènere, que queda fixat per a 2024 en 33,20 euros, resultat de sumar al referit percentatge general de revaloració del 3,8% un percentatge addicional del 5%.
 • També s’estén un tractament similar a les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents amb altres pensions públiques, així com a les pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, que per a 2024 tindran un import anual, respectivament, de 7.399,00 euros i 7.182,00 euros.
 • Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.
 • Les prestacions d’orfandat causades per violència contra la dona s’incrementen conforme al que es preveu en el seu propi règim jurídic.
 • Les prestacions familiars no contributives, així com el subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport es revaloraran el 3,8%, igual que les prestacions econòmiques de gran invalidesa del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades, les reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional, i els imports mensuals dels ajuts socials reconeguts en favor de les persones contaminades pel virus d’immunodeficiència humana (VIH). S’inclouen també les normes de revaloració de les diferents pensions causades amb motiu de la guerra civil, les quanties de la qual no podran ser inferiors al que determini la seva pròpia legislació, i una relació de les pensions públiques que no són revalorables.
 • S’estén a la revaloració de les pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa el que es preveu en la disposició addicional 53a LGSS per a determinar les quanties de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social.

 

ANNEX IV (RDL 8/2023)

Sistema de la Seguretat Social

 

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2024

 

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

     

Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Titular menor de seixanta-cinc anys.

14.466,20

10.808,00

10.215,80

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.

21.698,60

17.329,20

16.448,60

Incapacitat permanent

     

Gran invalidesa.

21.698,60

17.329,20

16.448,60

Absoluta.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Total: Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

14.466,20

10.808,00

10.215,80

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

8.516,20

8.516,20

8.443,40

Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Viduïtat

     

Titular amb càrregues familiars.

 

14.466,20

 

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65%.

 

11.552,80

 

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

 

10.808,00

 

Titular amb menys de seixanta anys.

 

8.752,80

 

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat

 

Per beneficiari.

3.533,60

Per beneficiari menor de divuit anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%.

6.946,80

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 8.752,8 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.

 

Prestació d’orfandat

 

Un beneficiari.

10.584,00

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris.

17.841,60

En favor de familiars

 

Per beneficiari.

3.533,60

Si no existeix vidu ni orfe pensionistes

 

Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys.

8.534,40

Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys.

8.043,00

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 5.219,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

Altres quanties any 2024

Límit d’ingressos per al reconeixement de quanties mínimes de pensió:

 • Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 euros/any.
 • Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 euros/any.

 

ANNEX V

 

Durant 2024 les quanties mínimes de les pensions de classes passives queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:

 

Classe de pensió

Import

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Pensió de jubilació o retir.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Pensió de viduïtat.

11.552,80

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, en què N és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions.

11.261,60/n

2. Jubilació parcial en la indústria manufacturera

Es prorroguen fins al 30 de juny de 2024 les condicions especials per a la jubilació parcial amb contracte de relleu en el sector de la indústria manufacturera. Aquest règim especial permet l’accés a part de la pensió a seixanta-un anys (enfront dels 63 o 65 anys que imposa progressivament el règim actual), amb una reducció de la jornada que pot arribar al 80%, si el rellevista subscriu un contracte per temps indefinit (enfront del 75% que com a màxim permet la regulació actual).

3. INGRÉS MÍNIM VITAL

 • S’incrementa la seva quantia en un 6,9%.
 • S’habilita la possibilitat que les comunitats autònomes de règim comú, que així ho desitgin, puguin assumir la gestió de la prestació no contributiva de l’ingrés mínim vital, de manera que s’equipararan a les comunitats autònomes de règim foral que ja el tenien cedit.

4. COTITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES O PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

S’estableix com a novetat que no s’haurà de tramitar l’alta en Seguretat Social ni cotitzar en el cas de les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes de persones que ja estiguin en situació d’alta o assimilada a l’alta per una altra activitat, o siguin pensionistes de jubilació o incapacitat permanent.

Es regula la cotització per a les pràctiques formatives o acadèmiques externes en 2024. En pràctiques remunerades, s’aplicaran les quotes mensuals per contingències comunes i professionals de contractes de formació en alternança. En pràctiques no remunerades, la cotització serà una quota empresarial diària de 2,54 € per contingències comunes i 0,31 € per contingències professionals, amb límits mensuals de 57,87 € i 7,03 € respectivament. Tots dos casos tenen una reducció del 95% en les quotes per contingències comunes.

Aquestes regles només seran aplicables des de l’1 de gener de 2024 a les pràctiques iniciades i no concloses abans d’aquesta data. Així mateix, les entitats responsables de comunicar les altes i baixes en el cas de pràctiques formatives no remunerades disposaran d’un termini ampliat per a fer-ho fins al 31 de març de 2024 respecte de les pràctiques que es facin entre l’1 de gener i el 20 de març de 2024.

5. BONIFICACIÓ DELS CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA SUBSCRITS PER A LA SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADORS

S’estableix que els incentius s’aplicaran encara que finalitzi un contracte temporal de substitució de treballadora en situació d’IT per risc durant l’embaràs i se subscrigui un altre contracte quan el substitut i la substituïda coincideixin amb les del primer o anterior contracte de substitució.

6. SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa l’SMI per a l’any 2024 en el marc del diàleg social, es prorroga la vigència del Reial decret 99/2023, que va establir l’SMI per a 2023 en 1.080 euros al mes i 36 euros al dia, en 14 pagues a l’any (15.120 euros anuals).

7. MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI)

Es determina la cotització corresponent al MEI, conforme a l’article 122.14 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, que queda en 0,70% (el 0,58% a càrrec de l’empresa i el 0,12% a càrrec del treballador).

8. COTITZACIÓ I ACCIÓ PROTECTORA EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LLAR

Se suspèn l’aplicació de la norma que preveia que, a partir de 2024, les bases de cotització dels empleats de llar es determinarien conforme al que s’estableix per al règim general de la Seguretat Social, fet que sopsaria un augment de les cotitzacions tant per als ocupadors com per als treballadors. D’aquesta manera, es manté el sistema actual de cotització per trams, que s’incrementarà en el mateix percentatge que l’SMI.

9. INCREMENT AUTOMÀTIC DE LES BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ

De manera transitòria, fins que s’aprovi la LPGE per a 2024, la disposició transitòria 9a.Un RDL 8/2023 estableix un increment automàtic de les bases mínimes de cotització dels grups de cotització dels règims que els tinguin establerts, en el mateix percentatge que ho faci l’SMI incrementat en un sisè. Les bases màximes de cada categoria professional i el topall màxim de les bases de cotització es fixaran aplicant el percentatge previst per a la revaloració de pensions al qual se sumarà l’establert en la disposició transitòria 38a LGSS

10. PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENT I NOU PERÍODE DE PRÒRROGA DE MESURES LABORALS VINCULADES AMB EL GAUDI D’AJUTS PÚBLICS

S’estén fins al 30 de juny de 2024 la prohibició d’acomiadar per increment de costos energètics o per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna.

11. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Deixa d’estar exclosa dels incentius la contractació laboral de treballadors que, fins i tot havent estat contractats per la mateixa empresa en els dotze mesos anteriors, siguin contractats -estant aturats- per substitució, en determinats casos.

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2024

Ja s’ha publicat al web de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2024. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2024.

Llegir més

L’informem que ja s’ha publicat al web de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2024. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2024.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari, excepte per al model 369 (el termini de presentació no varia, encara que l’últim dia del termini coincideixi amb caps de setmana o festius).

En el model 360, si el venciment del termini coincideix amb un dia inhàbil a Espanya, el termini finalitzarà el primer dia hàbil respecte de les sol·licituds de devolució de l’IVA suportat a Espanya per empreses de Canàries, Ceuta i Melilla. Aquest mateix termini és aplicable a sol·licituds de devolució d’IVA suportat a Espanya presentades per empreses establertes en altres estats membres de la UE presentades en el seu propi país. En canvi, les empreses espanyoles que desitgin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en un altre estat membre hauran d’atendre el termini vigent en aquest Estat.

Aquest calendari s’ha confeccionat el desembre de 2023, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS EN EL CALENDARI DE L’ANY 2024

Respecte a la circulació de productes objecte d’impostos especials, desapareix la declaració del model 503. A partir del 13 de febrer de 2023 va arrencar la nova Fase-4 de l’EMCS intracomunitari i s’inclouen els moviments intracomunitaris de productes subjectes a impostos especials de fabricació realitzats pel sistema d’enviaments garantits. A partir d’aquesta data no s’admetran noves declaracions del model 503.

S’ha publicat una nota informativa (descarregui el document informatiu) sobre els tràmits a seguir en relació amb la utilització del procediment d’enviaments garantits, registre d’expedidors certificats i destinataris certificats, circulació, garanties, i es creen els nous models 504, 505 i 507.

Els següents models seran presentats per primera vegada en l’exercici 2024 i el seu termini de presentació és el següent:

 • Model 172. “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals”: 1 a 31 de gener.
 • Model 173. “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”: 1 a 31 de gener.
 • Model 721. “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”: 1 de gener a 1 d’abril.
 • Model 281. “Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals fetes en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transitin per territori canari”.

Amb caràcter excepcional, la declaració informativa corresponent al primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2023 es presentarà en el mateix termini que la declaració informativa corresponent al quart trimestre de 2023, això és, de l’1 al 31 de gener de 2024.

 • Model 379. “Declaració informativa sobre pagaments transfronterers”: mes natural següent al corresponent trimestre natural.

Els següents models es troben pendent d’aprovació i determinació de la data de presentació en 2024:

 • Model 238. “Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes”.
 • Model 040. “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació”.

RECORDI:

Identificació per presentar les autoliquidacions

 • La presentació electrònica per Internet es podrà fer amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència. Per a tots els models es podrà fer servir el DNI electrònic o el certificat electrònic, de persones físiques, de representants de persones jurídiques o d’entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve i el número de referència només el podran fer servir les persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència per a presentar, si és el cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

El sistema Cl@ve, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà fer servir per presentar els models 01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 236, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 i 720.

El número de referència permet, només a les persones físiques, fer gestions relatives a l’IRPF.

 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.
 • Les administracions públiques estan obligades a presentar-les per Internet amb certificat electrònic.

Dates de la campanya de renda i patrimoni

Els recordem les dates per a la confecció de la seva declaració de renda i patrimoni 2023:

 • 3 d’abril fins a l’1 de juliol de 2024: presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2023.

Altres qüestions d’interès

 • La presentació dels models 172 i 173 tindrà caràcter anual i el seu termini de presentació serà el mes de gener de l’any següent a què es correspongui la informació declarada. Cal destacar que la primera declaració relativa a l’obligació d’informar sobre operacions amb monedes virtuals, model 173, s’haurà de presentar el mes de gener de 2024, respecte de les operacions corresponents a l’exercici 2023 fetes des del 25 d’abril de 2023.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-Resum anual de l’IVA” els contribuents que, fent les liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i duguin a terme activitats en règim simplificat o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària amb l’obligació d’emplenar la informació addicional sol·licitada, en l’autoliquidació de l’últim període de liquidació del model 303 d’IVA de l’exercici. L’exoneració no procedirà quan no existeixi obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.
 • El sistema de gestió de llibres de registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l’1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d’operacions d’acord amb l’article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).

Els qui no estiguin obligats a acollir-se a l’SII ho podran fer de manera voluntària, exercint l’opció en el model 036 que es podrà presentar durant tot l’exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s’iniciï després d’exercir aquesta opció. L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es farà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què hagi de fer efecte.

Aquells que apliquin l’SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l’IVA”.

 • Es presentaran a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per a documentar avituallaments de carburants exempts de l’impost sobre hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l’impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).
 • Es presentarà a través del sistema EMCS INTERN (versió 2), la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l’impost sobre hidrocarburs que no es facin a través del procediment de vendes en ruta.
 • Estan exonerats de l’obligació de presentar les declaracions d’operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
 • Els establiments autoritzats com a fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària des de l’1 de gener de 2020.
 • Els fabricants de productes objecte de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables obligats a portar la comptabilitat d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables obligats a presentar el llibre registre d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Els fabricants, adquirents intracomunitaris i emmagatzemadors de gasos fluorats de productes objecte de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle obligats a portar la comptabilitat d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

Vegeu els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l’any 2024

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € en 2023 (grans empreses) i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de manera obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o presentin l’IOSS, així com per a les administracions públiques, Seguretat Social inclosa.

A continuació pot consultar el calendari fiscal per al 2024

Descarregui l’arxiu relacionat

EMBARGAMENT DE COMPTES BANCARIS AMB DIVERSOS TITULARS: QUÈ PODEM FER?

L’únic que pot embargar un jutjat o una administració (recordem que Hisenda, Seguretat Social, ajuntaments, diputacions, etc., tots poden embargar), són els béns del deutor. No pot embargar els béns d’altres persones. Els cotitulars dels comptes ni han de, ni poden assumir l’embargament. La jurisprudència ho ha deixat molt clar al llarg del temps.

Llegir més

L’embargament de comptes bancaris és un fet habitual en les execucions civils. Això és, quan es té un deute que no es paga, el creditor (a qui li devem) interposa demanda. Si no ens defensem o ens defensem i perdem, començarà l’execució civil. Malgrat el nom tan terrorífic que té, l’execució civil és el que popularment es coneix com a embargaments.

Els embargaments són dels béns de l’executat, és a dir, el demandat que ha perdut la raó i ara el jutjat pot buscar béns per complir amb el pagament del deute. El més bàsic que perseguirà el jutjat és els diners en efectiu, i per a això farà un escombratge de comptes bancaris.

En aquests casos, hem de preguntar-nos: què succeeix si el compte bancari té 2 titulars?, o si en té 4?

L’únic que pot embargar un jutjat o una administració (recordem que Hisenda, Seguretat Social, ajuntaments, diputacions, etc., també poden embargar), són els béns del deutor. No pot embargar els béns d’altres persones. Els cotitulars dels comptes ni han de, ni poden assumir l’embargament. La jurisprudència ho ha deixat molt clar al llarg del temps.

La llei d’enjudiciament civil disposa que es presumeix que en un compte al 50%, la meitat dels fons són d’una persona, i l’altra meitat de l’altra. Tot això, tret que es pugui demostrar que la persona A, és la que ha proporcionat el 100% dels fons i la persona B el 0%. Si aquest fos el cas, seria possible que els diners del compte bancari fos embargat tant al 100% com al 0%.

Per consegüent, el consell principal és: mai deixi que li arribi un embargament, sempre intenti controlar el resultat. Els embargaments són horribles, perquè bloquegen la vida de les persones. Per tant, sempre millor arribi a un acord de pagament abans que tenir embargaments que li dificultaran la vida i li donaran sobresalts innecessaris.

No obstant això, si el resultat és incontrolable, i rep un embargament sorpresa en un compte amb diversos titulars, la idea és comparèixer amb advocat i procurador si és un òrgan judicial, o bé acudir a l’administració pública si n’és l’organisme embargador.

S’haurà d’aportar un certificat de titularitat, s’haurà d’aportar un certificat de saldo i moviments dels últims sis mesos. Fins i tot, si vostè té nòmina, pensió o atur, i ja li estan embargant, haurà d’acudir perquè alcin l’embargament i li retornin el 100% dels fons. Recordem que una persona només pot tenir un embargament en la seva vida, no en pot tenir més d’un.

Si jo ja tinc la nòmina, pensió o prestació embargada, no em poden embargar més. El recomanable és que busqui ajuda d’un professional per parar el cop i que es faci justícia.

OBLIGACIONS FISCALS GENER – FEBRER 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener – febrer 2024. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

Llegir més

Fins al 2 de gener

IVA

 • Novembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Novembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer i quart trimestre 2022 i primer i segon trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2024 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2024 i 2025: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2024: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2024, 2025 i 2026: 036/037

Impostos mediambientals

 • Novembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables: presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració d’informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

 • Any 2022: 236

Fins al 12 de gener

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Desembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de gener

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Desembre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Octubre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2023: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2023. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Quart trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Desembre 2023. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Desembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Quart trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació anual: 585

Impost especial sobre el carbó

 • Quart trimestre 2023: 595
 • Any 2023. Declaració anual d’operacions: 596

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Desembre 2023: 604

Fins al 30 de gener

Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2023 (o any 2023). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2023: 390
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2024 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2023: 036/037

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 de gener

Renda

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2024 i successius: 036/037

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2023: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2023: 192
 • Declaració anual d’operacions amb actius financers 2023: 198

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2024 i successius: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model
 • Desembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Quart trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Resum anual 2023: 480

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Quart trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Desembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Quart trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2023: 165

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2023: 171

Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals i sobre operacions amb monedes virtuals

 • Any 2023: 172, 173

Declaració informativa anual de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Any 2023: 179

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2023: 181

Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2023: 182

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Any 2023: 184

Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

 • Declaració anual 2023: 187

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2023: 233

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Quart trimestre 2023: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Primer, segon, tercer i quart trimestre 2023: 281

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2023: 345

 

Febrer

Fins al 12 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2023. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2023. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2023: 346

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Gener 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2024: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Gener 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Quart pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2024: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2024: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2024: 798

Fins al 29 de febrer

IVA

 • Gener 2024. Autoliquidació: 303
 • Gener 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Impostos mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2023: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2023: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2023: 280

Declaració anual d’operacions amb terceres persones

 • Any 2023: 347

Autoliquidació de l’aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Any 2023: 792

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9055

Data de publicació: 5/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9055/2002092.pdf

2. Ajuts per a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) (intervenció 7161), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, corresponents a 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9054

Data de publicació: 4/12/2023

Termini: 31/01/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9054/2001934.pdf

3. Ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, corresponents a 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9054

Data de publicació: 4/12/2023

Termini: 5/02/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9054/2001877.pdf

4, Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2023 no coberts per la Resolució ACC/2330/2023, de 26 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9053

Data de publicació: 1/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9053/2001634.pdf

5. Ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2023-2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9053

Data de publicació: 1/12/2023

Termini: un mes, comptat a partir de la data en què s’hagi subscrit i pagat la pòlissa

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9053/2001585.pdf

6. Subvencions adreçades a la programació d’Escenaris (2024)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9055

Data de publicació: 5/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consell Comarcal del Gironès

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9055/2002088.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició de llibres corresponents a 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 297

Data de publicació: 13/12/2023

Termini: 5/01/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/13/pdfs/BOE-B-2023-37401.pdf

2. Subvencions del programa “Repte Rural Digital” per a projectes de capacitació digital, i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 295

Data de publicació: 11/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/11/pdfs/BOE-A-2023-25225.pdf

3. Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, cofinançades pel Fons Social Europeu Plus per a impulsar la transició ecològica a través d’actuacions de capacitació dirigides a persones desocupades, treballadores i emprenedores

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 292

Data de publicació: 7/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/07/pdfs/BOE-A-2023-24991.pdf

4. Lliuraments dineraris sense contraprestació a les entitats col·laboradores en gestió d’ajudes d’ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E., per a activitats que es preveu que s’executin de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 293

Data de publicació: 8/12/2023

Termini: 1/12/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/BOE-B-2023-36889.pdf

5. Ajuts a projectes de col·laboració publicoprivada

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 310

Data de publicació: 28/12/2023

Termini: 20/02/2024

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39178.pdf

6. Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de descarbonització industrial en el marc del PRTR

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 310

Data de publicació: 28/12/2023

Termini: 17/04/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39164.pdf

7. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 304

Data de publicació: 21/12/2023

Termini: 21/01/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/21/pdfs/BOE-B-2023-38349.pdf

8. Ajuts dirigits a petits projectes d’inversió que generin o mantinguin l’ocupació, promovent el desenvolupament alternatiu de les zones mineres, per a l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 309

Data de publicació: 27/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-B-2023-39030.pdf

9. Ajuts dirigits a projectes empresarials generadors d’ocupació que promoguin el desenvolupament alternatiu de les zones mineres, per a l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 309

Data de publicació: 27/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-B-2023-39029.pdf

10. Subvencions per al suport a la modernització de les entitats del tercer sector, finançades a càrrec del Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre DSA/1199/2021, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoquen subvencions per a la realització de projectes d’innovació en matèria de prevenció de la institucionalització, desinstitucionalització i desenvolupament de serveis de suport comunitaris en l’àmbit de les cures de llarga durada, vinculats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 309

Data de publicació: 27/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-A-2023-26435.pdf

11. Pla d’impuls a l’emprenedoria per a la innovació en el sector portuari (Ports 4.0), en les modalitats d’idees i projectes comercials

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 310

Data de publicació: 28/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39158.pdf

12. Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 310

Data de publicació: 28/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26601.pdf

13. Ajuts per al desplegament de plataformes tecnològiques i solucions digitals en els destins de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents i es procedeix a la convocatòria anticipada de l’any 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 313

Data de publicació: 30/12/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/30/pdfs/BOE-A-2023-26792.pdf