ON POSARÀ EL FOCUS HISENDA EN EL 2024?

Entre les principals línies d’actuació del Pla anual de control tributari i duaner de 2024, Hisenda posarà el focus sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic, i en l’àmbit de la fiscalitat internacional, enguany es donarà un impuls a la figura de les inspeccions conjuntes (‘joint audits’) i continuarà sent destacat el control de preus de transferència (intragrup) a partir d’un sistema automatitzat i integral d’anàlisi de riscos entre altres.

Llegir més

Com cada any, al BOE del dia 29 de febrer de 2024 s’ha publicat la Resolució de 21 de febrer de 2024, de la Direcció General de l’AEAT, on es publiquen les directrius generals del Pla general de control tributari i duaner de 2024.

Les directrius del Pla de 2024 segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l’Agència Tributària com és el Pla d’objectius anual i giren entorn de cinc grans pilars:

 • Informació i assistència.
 • Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.
 • La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.
 • El control del frau en fase recaptatòria.
 • La col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2024 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT):

 • Es farà efectiu el compromís adquirit per l’AEAT en el marc del Codi de bones pràctiques de professionals tributaris de millorar les funcionalitats de l’aplicació de cita, establint la cita prèvia especialitzada per als professionals adherits al citat Codi.
 • En l’àmbit de l’IRPF, l’aplicació INFORMA+ s’ampliarà per a aquelles qüestions més complexes que no puguin ser abordades mitjançant una resposta automàtica, permetent la presentació en línia de sol·licituds d’informació tributària a través d’aquesta eina.
 • Es posarà en marxa una campanya d’avisos als contribuents informant-los d’incidències perquè puguin procedir a corregir-les mitjançant la presentació d’una declaració complementària. En el cas concret de l’IRPF, tenint en compte les particularitats dels declarants per aquest impost, es facilitarà la navegació a Renda Web perquè els contribuents que desitgin corregir les incidències detectades puguin presentar una declaració complementària de la manera més àgil possible, mitjançant la confirmació de l’esborrany que es posarà a la seva disposició.
 • Es farà un esforç addicional en la captació d’informació sobre l’execució d’instal·lacions energètiques en habitatges i centres industrials, a fi de garantir un millor control del sector i verificar l’adequat compliment de les seves obligacions tributàries. Es continuarà amb la depuració del cens d’entitats no mercantils, en particular, fundacions, cooperatives i associacions, tant d’àmbit estatal com d’àmbit autonòmic, contrastant amb els registres corresponents, tant estatals com autonòmics, la informació necessària per verificar el compliment dels requisits per a l’aplicació del règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • S’impulsarà el Pla de rectificació censal integral permanent per al control de les situacions de risc censal a l’entrada en el cens de nous contribuents, i l’aplicació de manera efectiva del principi de control right from the start (atenció al contribuent des del seu primer registre).
 • Respecte a l’impost sobre societats es disposarà d’una nova declaració informativa sobre les operacions de comerç de béns corporals realitzades en la ZEC sense que les mercaderies transitin per territori canari.
 • S’impulsaran les accions formatives desenvolupades tant en els centres escolars com en els universitaris, a fi de fomentar un millor enteniment de la necessitat que tota la societat contribueixi al sosteniment del bé comú, afavorint el desenvolupament de nous materials que ajudin en aquesta tasca.
 • Es continuarà fent una simplificació del literal dels documents emesos amb més freqüència per l’AEAT i que més incidència tenen en els destinataris, de manera que siguin més comprensibles i accessibles per als obligats tributaris.
 • Es construirà un model unificat de prevenció i control en el qual els diferents mecanismes utilitzats siguin fases d’un mateix procés de reducció dels riscos tributaris i no compartiments estancs, de tal manera que, per a un determinat risc tributari, es defineixin els diferents mecanismes a utilitzar en els diferents moments en els quals es poden realitzar accions per a minimitzar-ho, des del moment en què es s’executa el fet econòmic, es declara el fet imposable o amb posterioritat a la seva autoliquidació.
 • En l’àmbit internacional, els controls simultanis i les inspeccions coordinades són instruments que tindran més presència, permetent continuar buscant una eficàcia administrativa més gran, així com d’una reducció dels costos de compliment dels contribuents.
 • Es faran actuacions per a l’anàlisi i, si és el cas, comprovació de l’impost sobre determinats serveis digitals, l’impost sobre transaccions financeres, l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes i els gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit.
 • Continuaran les labors d’investigació directa sobre contribuents d’alta capacitat econòmica, coneguts per les seves sigles en anglès com HNWI (High Net Worth Individuals) o UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin.
 • Es dedicaran esforços a la implementació i explotació d’eines per a la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat (Índex únic notarial), amb vista a millorar les labors de selecció de riscos i de comprovació tributària.
 • Se seguirà amb la comprovació d’aquelles entitats que han estat creades instrumentalment amb l’única fi d’emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
 • Es prestarà especial atenció a la investigació de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat real dins de la informació relacionada amb les activitats pròpies de les fundacions.
 • Es prestarà especial atenció als moviments i esquemes societaris que tenen per objecte la conversió de rendes ordinàries en plusvàlues o participació en beneficis a fi de reduir el gravamen.
 • Es controlarà la falsa afectació a l’activitat econòmica de béns de luxe (habitatges o segones residències, aeronaus, embarcacions o automòbils d’alta gamma) o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l’activitat de les quals no es trobi vinculada amb l’aprofitament o arrendament d’aquests béns.
 • Les operacions clàssiques que envolten qualsevol societat de capital (constitució, augment i reducció de capital, dissolució i liquidació, separació de socis, etc.) seran objecte d’un seguiment particular a fi que no serveixin de cobertura per a dissimular les capacitats econòmiques dels seus propietaris en l’IRPF, o serveixin de refugi de rendes opaques.
 • L’AEAT mantindrà la presència en aquells sectors i models de negoci en els quals s’apreciï alt risc d’existència d’economia submergida, amb especial atenció a l’ús intensiu d’efectiu o a l’ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l’estranger que evitin les obligacions de subministrament d’informació. L’ús d’efectiu per sobre dels màxims admesos per la norma també serà objecte d’atenció.
 • Continuarà la verificació per part de l’Administració Tributària del compliment adequat de l’obligació dels subjectes passius acollits al sistema SII (Subministrament immediat d’informació), amb caràcter obligatori o voluntari, d’enviament de registres del SII.
 • Es faran actuacions de control dirigides a verificar que, després d’una sol·licitud de devolució de l’IVA per la construcció o adquisició de béns d’inversió, no es produeix un canvi d’afectació o destí del bé que determini la improcedència de la deducció aplicada o que el bé d’inversió no hagi de ser objecte de regularització.
 • Es faran actuacions per corregir les situacions en les quals en l’adquisició o construcció de béns d’inversió s’interposen societats amb l’únic propòsit d’aconseguir la plena deducció de les quotes suportades quan l’usuari efectiu dels béns no hauria tingut dret a la seva deducció plena.
 • Es faran actuacions de comprovació i investigació dirigides al control de l’abús en la utilització del tipus reduït d’IVA en les prestacions de serveis que comporten una aportació rellevant de subministraments per part de qui executa aquests serveis. La inspecció dels tributs incidirà en expedients en els quals existeixin bases imposables negatives, crèdits fiscals en base o quota pendents de compensar o d’aplicar.
 • S’atendrà les AIE quan s’apartin de la llei, siguin clarament abusives, es basin en pressupostos de fet simulats, o inflin artificialment la quantia dels crèdits fiscals transmesos, de manera que es desvirtuï l’objecte mateix del benefici fiscal.
 • Es duran a terme actuacions en les quals es controlarà als no declarants en l’IRPF, en l’impost sobre societats i en l’IVA.
 • Es prestarà especial atenció a les retencions i ingressos a compte relatius a rendiments del capital mobiliari o rendes subjectes a retenció que s’hagin d’ingressar en proporció al volum d’operacions segons el que es preveu en el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra i en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.
 • S’intensificaran les actuacions encaminades a regularitzar aquelles situacions en les quals s’observi infraretenció de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents en territori espanyol, sempre que actuïn sense mediació d’establiment permanent, i sense perjudici de les actuacions i els procediments iniciats pels òrgans que tenen atribuïdes les competències inspectores.
 • S’intensificaran també els controls sobre la regularitat de les rendes obtingudes pels obligats tributaris no residents, així com sobre aquelles figures impositives que graven la tinença o la transmissió del patrimoni d’aquests, sigui aquesta última a títol onerós o lucratiu, i tot això sense perjudici de les funcions que corresponguin als òrgans que tenen atribuïdes les competències inspectores.
 • Es continuarà amb els plans sectorials de visites, dirigits a activitats empresarials i professionals, sectorials o temàtiques, amb un fort contingut de revisió censal i formal, que posarà l’èmfasi en el control de les TPV i altres programes informàtics que serveixin per a la facturació al públic.
 • S’intensificaran els controls sobre aquelles empreses que utilitzin mitjans de cobrament que es trobin al marge de les obligacions de subministrament d’informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, per a evitar que la utilització d’aquests mitjans de pagament alternatius constitueixi una via d’elusió o frau.
 • Seguiran les captacions d’informació relatives a empreses intermediàries de la inversió i pagament en monedes virtuals, per a augmentar el coneixement dels inversors d’aquesta mena de criptoactius, la font de la seva renda i patrimoni, així com la possible existència de rendiments o plusvàlues obtingudes d’aquestes inversions.
 • En relació amb la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals, l’AEAT desenvoluparà específicament una sèrie d’actuacions encaminades a la neutralització de les activitats de delinqüència organitzada, sovint transfrontereres, actuant de manera integral contra les estructures logístiques, financeres i patrimonials de les organitzacions criminals.
 • Es treballarà amb la plataforma de la Unió Europea d’intercanvi d’informació en matèria de seguretat marítima, que permetrà la cooperació i col·laboració, així com l’intercanvi d’informació de manera segura, entre les agències europees amb competències en l’àmbit marítim.
 • S’intensificaran i reforçaran els mecanismes de col·laboració amb les àrees de control de l’AEAT especialment mitjançant l’ús de les eines desenvolupades en 2023, que permetin avaluar riscos recaptatoris i una revisió i actualització dels mecanismes de col·laboració en relació amb contribuents subjectes a actuacions de regularització pels òrgans de liquidació de l’Agència, amb la finalitat de poder adoptar mesures que assegurin de manera eficaç la satisfacció dels deutes aflorats a conseqüència de les actuacions de control dels incompliments tributaris.
 • L’AEAT farà actuacions d’obtenció d’informació sobre la utilització d’aquests terminals que, unit a una resolució específica que reguli el procediment per a efectuar telemàticament l’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals del punt de venda en entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, permetrà a l’Agència Tributària prevenir i controlar el frau fiscal mitjançant l’ús de TPV.
 • Quant a la recaptació dels deutes vinculats a delicte es continuaran fent les actuacions recaptatòries que siguin necessàries, desplegant una especial vigilància patrimonial d’aquests deutors i dels seus responsables tributaris específics, amb la finalitat de prevenir i detectar, amb la màxima anticipació possible, conductes de buidatge patrimonial enfront de les quals calgui reaccionar.
 • Es continuarà activament amb les actuacions de recerca dirigides a identificar tercers responsables o altres persones al càrrec de les quals la Llei imposa l’obligació de pagament, i a acreditar la concurrència dels supòsits de fet previstos en la norma per a exigir-los el pagament dels deutes.
 • Es farà un seguiment especial de les derivacions de responsabilitat procedents d’actuacions coordinades amb altres àrees liquidadores.
 • S’intensificarà el control del deute pendent, en particular, del deute en fase d’embargament, amb la finalitat d’agilitzar la gestió recaptatòria i així aconseguir-ne una reducció. Per a això, es procedirà a revisar aquest deute pendent, fonamentalment el més antic, de manera que s’agilitzi la finalització del procediment de constrenyiment.

Atenció. L’AEAT preveu intensificar el control i dur a terme les següents actuacions específiques:

 • Control sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic.
 • Controls sobre els denominats ‘neobancs’, entitats de pagament electrònic i altres sistemes de pagament virtual que habitualment estan registrades correctament a la UE, però que poden realitzar serveis financers digitals a Espanya, sense tenir cap presència física i al marge de les obligacions de subministrament d’informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, la qual cosa podria implicar esquemes d’elusió o frau per part dels qui utilitzen els seus serveis de cobrament.
 • Campanya d’avisos per incidències en les declaracions de l’IRPF
 • Grans empreses i patrimonis
 •  Valoració prèvia de la conducta del contribuent per a modular el règim sancionador
 • Increment de la captació d’informació per a mitigar el frau fiscal
 • Delinqüència organitzada
 • Anticipació del control recaptatori
 • Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional de 19 de gener de 2024 (modificacions de l’impost sobre societats introduïdes pel Reial decret llei 3/2016)

EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA QUE CAL OBTENIR LA DEVOLUCIÓ DEL PAGAT PER PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN NO ES VA OBTENIR INCREMENT DE VALOR DEL TERRENY, ENCARA QUE LA LIQUIDACIÓ SIGUI FERMA

En una important sentència del 28 de febrer el Tribunal Suprem ha declarat que cal obtenir la devolució del pagat per plusvàlua municipal —l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana— en liquidacions tributàries fermes, quan en la transmissió per la qual es va girar la liquidació tributària no va existir increment del valor dels terrenys i, per tant, es va pagar per un guany que realment no es va produir.

Llegir més

Com ja de conèixer per les notícies i mitjans de comunicació, s’ha donat a conèixer pel Poder Judicial la sentència 339/2024, de 28 de febrer, del Tribunal Suprem, que ha declarat que cal obtenir la devolució del pagat per plusvàlua municipal -l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana- en liquidacions tributàries fermes, quan en la transmissió per la qual es va girar la liquidació tributària no va existir increment del valor dels terrenys i, per tant, es va pagar per un guany que realment no es va produir.

L’obstacle per a la devolució del pagat per aquest concepte era que, en els casos de liquidacions fermes, és a dir, que no es van recórrer dins de termini, no existia una via clarament establerta en la legislació tributària per a obtenir la revisió d’ofici d’aquestes liquidacions, encara que fossin el resultat d’haver aplicat una llei inconstitucional. La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017 de l’11 de maig va declarar inconstitucional determinades normes de la regulació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, sempre que en la transmissió gravada no s’havia produït un increment del valor dels terrenys, però la doctrina jurisprudencial fins ara havia considerat que aquesta declaració d’inconstitucionalitat, pels termes parcials i condicionats en què es va realitzar, no podia afectar els actes de liquidació fermes i consentides, per no existir via de revisió d’ofici en la Llei General Tributària.

Atenció. Cal recordar que el Tribunal Constitucional, en sentència del 26 d’octubre, va declarar la inconstitucionalitat dels preceptes del text refós de la Llei d’hisendes locals pels quals es regula la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Com comenta en la nota d’avís núm. 52-21, no es van poder revisar aquelles obligacions tributàries reportades per aquest impost, que a la data de dictar-se la sentència havien estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma.

En la sentència de 28 de febrer de 2024, el Tribunal Suprem revisa la seva anterior jurisprudència, establerta en diverses sentències de maig de 2020, i conclou que, com que no existia cap limitació d’efectes en la declaració d’inconstitucionalitat que va fer la sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, les liquidacions fermes per plusvàlua que van obligar a pagar als contribuents en aquests casos, en els quals no va existir cap increment de valor dels terrenys, són nul·les de ple dret, i que la regla general que imposa la Constitució per a aquests casos és limitar al màxim possible els efectes de la llei inconstitucional.

El Tribunal Suprem valora que l’aplicació de la llei inconstitucional ha imposat, en aquests casos, una càrrega tributària allí on no havia existit cap augment de valor ni riquesa que pogués ser sotmesa a tributació. El Tribunal Suprem considera que en aquestes situacions existeix vulneració del principi de capacitat econòmica i de prohibició de confiscatori garantit per l’art. 31.1 de la Constitució espanyola, i que la mateixa Constitució imposa que es deixin sense efecte, en tot el que sigui possible, ja que són efectes de l’aplicació d’una llei inconstitucional.

Amb aquesta perspectiva d’interpretació conforme a la Constitució, el Tribunal Suprem afirma que l’art. 217.1.g) de la Llei General Tributària sí que permet la revisió d’ofici d’aquestes liquidacions fermes en casos d’inexistència d’increment de valor dels terrenys, ja que, encara que la redacció de la Llei General Tributària no és explícita a acollir aquests casos com a supòsits de nul·litat de ple dret, la mateixa Constitució i la Llei orgànica del Tribunal Constitucional permeten qualificar de nul·les aquestes liquidacions, i que aquest conjunt de normes constitucionals habiliten per a acudir a la revisió d’ofici i sol·licitar als ajuntaments la devolució de l’import pagat per aquestes liquidacions, amb els interessos corresponents.

Amb aquesta resolució judicial es fixa criteri en una qüestió que ha estat resolta de manera dispar en els diferents jutjats i tribunals contenciosos administratius, i es modifica la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Font: Poder Judicial

LES CLAUS DEL PROJECTE DE LLEI DE FAMÍLIES

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Llei de famílies, amb tres objectius bàsics: reconèixer les diferents situacions familiars que existeixen a Espanya, millorar la protecció social de les famílies i garantir el dret a conciliar la vida familiar amb la laboral.

Llegir més

El Govern ha donat llum verda en el Consell de Ministres del 27 de febrer al projecte de Llei de famílies. Aquesta llei busca reforçar la protecció social de tots els models familiars, reconèixer nous drets per a les famílies monoparentals (que es consideraran nombroses amb dos fills) i contemplar mesures d’ajuda a la conciliació. La norma ha d’anar ara al Congrés dels Diputats tramitada pel procediment d’urgència.

Quines mesures específiques s’inclouen en aquest projecte de llei?

 • Prestació per criança. La llei reconeix una assignació per criança de 100 euros mensuals per a famílies amb fills fins a tres anys.
 • Protecció a les famílies monoparentals. Les famílies amb un progenitor (8 de cada 10 són dones) disposaran d’un títol d’acreditació oficial de família monoparental. Aquest títol es tindrà en compte per a l’accés preferent a diferents serveis públics i, en particular, oferirà la possibilitat que tinguin setze setmanes d’educació infantil de manera gratuïta dins dels primers vint-i-quatre mesos de vida del fill. A més, s’equipararan els drets de les famílies monoparentals amb dos fills als de les famílies nombroses.
 • Protecció a les famílies nombroses. Es reconeixeran com a famílies nombroses de categoria especial totes aquelles amb quatre fills o més (anteriorment reconegudes a partir dels cinc) o amb tres en cas de part múltiple (anteriorment a partir dels quatre). Es redueixen també a tres, quan els seus ingressos anuals, dividits pel nombre especial dels seus membres, no superin el 150% de l’IPREM vigent. Una altra novetat és que, en cas de separacions o divorcis amb custòdia compartida, el títol de família nombrosa el podran ostentar tots dos progenitors, perquè tots dos es puguin acollir als seus beneficis.
 • Protecció a les famílies migrants. En les situacions familiars en les quals algun dels seus membres procedeixi d’un altre estat o territori i no tingui regularitzada la seva situació administrativa, la llei garantirà un NIE per als fills els progenitors dels quals estiguin en situació irregular.
 • Protecció a famílies amb persones amb discapacitat. S’equipararan els drets de les famílies nombroses a aquelles famílies que tinguin un ascendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% (enfront del 65% actual). I en famílies amb menors d’edat amb discapacitat, les administracions competents estaran obligades per llei a assegurar l’atenció precoç i a facilitar els suports educatius necessaris.
 • Més drets per a les parelles de fet. Els drets de les parelles de fet s’equipararan als dels matrimonis en diversos punts:
 1. Tindran dret a pensió de viduïtat (similar a la del matrimoni) i al complement a mínims de les pensions.
 2. Podran accedir al fons de garantia de pagament d’aliments per als fills a càrrec en cas de dissolució de la parella.
 3. Es crearà un registre estatal de parelles de fet centralitzat per a les parelles registrades en l’àmbit autonòmic.
 • Fons de garantia d’aliments. S’ampliarà llindar d’accés al fons de garantia de pagament d’aliments, així com la quantia, que podrà arribar als 500 euros mensuals (enfront dels 100 actuals).

LA PROBLEMÀTICA DEL DESEQUILIBRI PATRIMONIAL COM A CAUSA DE DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT MERCANTIL

Els administradors queden com a responsables solidaris de tot deute posterior al moment de la causa de dissolució, encara que es tracti de contractes anteriors a l’existència de la causa.

Llegir més

El desequilibri patrimonial és un problema real i recurrent de les societats mercantils. Convé recordar els deures i la responsabilitat. És a dir, intentarem explicar què és, quina conseqüència té i com s’arregla.

La Llei de societats de capital és la norma que sanciona aquesta situació. En concret, el desequilibri patrimonial és causa de dissolució, sempre que les pèrdues de l’exercici deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social. Sempre que no se sol·liciti la declaració de concurs. És a dir, si estem en situació d’insolvència, s’origina la sol·licitud de concurs voluntari.

Tal com ja deu saber, desequilibri patrimonial i insolvència no són el mateix: la insolvència és la impossibilitat de complir les obligacions de manera puntual. (Ex: si paguem les nòmines tard, és un clar signe d’insolvència).

El problema legal és que en el moment en què existeix causa de dissolució, els administradors tenen el deure de convocar la junta general perquè en dos mesos s’arregli el desequilibri patrimonial, es dissolgui la societat o se sol·liciti el concurs de creditors. Compte perquè qualsevol soci pot demanar-li a l’administrador la convocatòria per solucionar aquesta qüestió.

Si la junta general no es convoca, o no se celebra o no s’aconsegueixen els acords per solucionar el problema, s’ha de sol·licitar la dissolució judicial al jutjat mercantil. Si els administradors no actuen en conseqüència i de manera diligent, passen a ser responsables solidaris, amb el seu patrimoni personal, dels deutes des de la situació de desequilibri.

Recordem que els administradors queden com a responsables solidaris de tot deute posterior al moment de la causa de dissolució, encara que es tracti de contractes anteriors a l’existència de la causa. A més, es tracta d’una responsabilitat que és objectiva. De cap manera s’enjudiciarà ni la bona ni la mala fe, ni el mal causat, ni la conducta emprada: han de complir el mandat jurídic de la Llei de societats de capital per a arreglar la situació o si no, en són responsables.

Per si no n’hi hagués prou, convé tenir en compte que es tracta d’una responsabilitat solidària, és a dir qualsevol creditor pot reclamar a qualsevol administrador. Per al cas que es nomeni un nou administrador, el nou administrador tindrà dos mesos per a arreglar de nou la situació, des que accepti el càrrec.

Un últim aspecte a tenir en compte és com arreglar el desequilibri del qual estem parlant. Una de les solucions és l’ampliació de capital a través d’aportacions dineràries: els socis han de posar diners de la seva butxaca per a arreglar la situació. Les aportacions poden ser no dineràries, també.

També es pot reduir el capital social, a pesar que no pot ser per sota del mínim exigible. Una altra solució és l’operació d’acordió, és a dir, reduir el capital social per sota de la xifra mínima, i augmentar-lo de manera simultània fins a la xifra mínima o més enllà.

En última instància, també és possible fer un préstec participatiu a la societat, encara que aquesta última operació és molt més infreqüent.

OBLIGACIONS FISCALS MARÇ – ABRIL 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer – març 2024. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Març

Fins al 12 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2024: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2024: 604

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

 

Abril

Fins a l’1 d’abril

IVA

 • Febrer 2024. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la  UE : 381

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2023. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2023. Relació anual de quilòmetres realitzats

Impostos Mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2023: 189

Declaració informativa sobre clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2023: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles

 • Any 2023: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2023: 720

Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger

 • Any 2023: 721

Des del 3 d’abril fins a l’1 de juliol

Renda  i Patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2023 i Patrimoni 2023

Amb resultat per ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 8 d’abril

Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes

 • Any 2023: 238

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 d’abril

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Primer trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2024: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2024 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2024. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2023. Autoliquidació anual: 560

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2023. Impost sobre el Valor de l’Extracció de Gas, Petroli i Condensats. Autoliquidació anual: 589
 • Any 2024. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Primer pagament fraccionat 585

Impost Especial sobre el Carbó

 • Primer trimestre 2024: 595

Impost sobre les transaccions financeres

Març 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una Comunitat Autònoma

 • Pagament a compte 1P 2024: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2024. Autoliquidació: 303
 • Març 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2024. Comptes i operacions titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Primer trimestre 2024: 281

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Primer trimestre 2024: 379

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts de minimis per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat, i l’Ordre ACC/179/2022, de 19 de juliol, modificada per l’Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9094

Data de publicació: 5/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9094/2011618.pdf

2. Ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9094

Data de publicació: 5/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9094/2011628.pdf

3. Ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d’explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9096

Data de publicació: 7/02/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9096/2012171.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9100

Data de publicació: 13/02/2024

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013333.pdf

5. Ajuts associats al contracte global d’explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9112

Data de publicació: 29/02/2024

Termini: 30/04/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Vegeu el document:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015897.pdf

6. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9112

Data de publicació: 29/02/2024

Termini: 31/05/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015909.pdf

7. Ajuts associats al contracte global d’explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9112

Data de publicació: 29/02/2024

Termini: 30/04/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015897.pdf

8. Pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i el control d’aquests pagaments, i per la qual es modifica l’Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció Sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9107

Data de publicació: 22/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9107/2014638.pdf

9. Ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura a Catalunya (FEMPA) per als anys 2024-2028

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9106

Data de publicació: 21/02/2024

Termini: Fins a esgotar el pressupost

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9106/2014460.pdf

10. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9106

Data de publicació: 20/02/2024

Termini: Fins a esgotar el pressupost

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9105/2014330.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins de la Intervenció sectorial apícola, en el marc del Pla estratègic de la Política agrícola comuna

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 38

Data de publicació: 13/01/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/13/pdfs/BOE-A-2024-2746.pdf

2. Programa de modernització del comerç: fons tecnològic, per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del Component 13 Inversió i4.1.2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 29

Data de publicació: 2/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/02/pdfs/BOE-A-2024-2022.pdf

3. Ajuts públics a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 47

Data de publicació: 22/02/2024

Termini: 21/03/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/22/pdfs/BOE-B-2024-6114.pdf

4. Ajuts públics en el marc de la línia de foment d’innovació des de la demanda (LÍNIA FID) per a la compra pública d’innovació (CPI)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 46

Data de publicació: 21/02/2024

Termini: 18/03/2024

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/21/pdfs/BOE-B-2024-6010.pdf

5. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «ACTIVA STARTUPS», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 51

Data de publicació: 27/02/2024

Termini: 27/03/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/27/pdfs/BOE-B-2024-6855.pdf

6. Ajuts públics per a la internacionalització dels videojocs i la creació digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 41

Data de publicació: 16/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/16/pdfs/BOE-A-2024-3012.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la fundació biodiversitat, F.S.P., per a l’impuls de l’economia circular en els sectors del tèxtil i la moda i del plàstic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 50

Data de publicació: 26/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-A-2024-3722.pdf

8. Subvencions del programa “Repte Rural Digital” per a projectes de capacitació digital, durant l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 41

Data de publicació: 16/02/2024

Termini: 17/04/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/16/pdfs/BOE-B-2024-5276.pdf

9. Subvencions en concurrència no competitiva de l’eco-incentiu per a l’impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la unió europea – NEXTGENERATION EU per al període d’elegibilitat 2023-2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 46

Data de publicació: 21/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/21/pdfs/BOE-B-2024-5989.pdf

10. Programes del pla d’atenció sociosanitària per a 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 50

Data de publicació: 26/02/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-A-2024-3705.pdf