L’AEAT EMET UNA NOTA SOBRE LA TRIBUTACIÓ D’ARTISTES I ESPORTISTES NO RESIDENTS

L’AEAT ha emès una nota, en la qual es comuniquen determinades pautes per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries vinculades a les actuacions d’artistes i esportistes no residents en territori espanyol. És freqüent que els artistes o esportistes no percebin directament la renda obtinguda per la seva actuació, sinó que siguin entitats, controlades o no pel contribuent, les qui percebin les rendes. Aquest fet s’ha de considerar també en la tributació de les rendes generades.

Llegir més

L’informem que amb data 29 de març de 2023, l’AEAT ha emès una NOTA en la qual es comuniquen determinades pautes per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries vinculades a les actuacions d’artistes i esportistes no residents en territori espanyol.

L’AEAT aborda quines categories de rendes cal subjectar a tributació a Espanya, la seva qualificació fiscal o l’import que haurien de tributar efectivament a Espanya: rendes derivades directament de l’actuació de l’artista o esportista, rendes perifèriques, imputació territorial de les rendes i l’obtenció de les rendes mitjançant societats interposades. En tot cas, s’ha d’atendre als convenis fiscals signats per Espanya.

Societats interposades i mesures antiabús

A vegades la renda derivada de l’actuació esportiva o artística no és percebuda pel propi esportista o artista sinó per un tercer; d’ordinari, una societat que pot tenir més o menys relació amb el subjecte.

En aquests casos cal tenir present sempre l’existència d’una clàusula continguda en l’article 13 de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents (LIRNR) en la virtut de les quals la subjecció de les rendes artístiques o esportives es produeix, encara que s’atribueixin a persona o entitat interposada.

Per part seva, en la normativa bilateral una majoria de convenis fiscals (CF) conté un mandat de naturalesa similar que permet igualment sotmetre a gravamen la renda artística o esportiva encara que sigui percebuda per un tercer, usualment, una entitat interposada.

En suma, la naturalesa de la renda artística o esportiva i el seu tractament fiscal no s’alteraran pel fet que no sigui percebuda directament per la persona o persones físiques que desenvolupen l’actuació artística o esportiva.

La doctrina administrativa i dels tribunals considera que aquestes rendes artístiques o esportives poden ser gravades a Espanya, encara que intervingui una societat interposada i concorri un CF en el qual no es contempli de manera expressa l’esmentada clàusula antielusió contra aquestes entitats intermèdies.

Aquesta interpretació s’alinea amb els comentaris als articles 1 i 17 del Model de CF segons els quals aquest gravamen és possible en la mesura en què les normes domèstiques, com passa en el cas espanyol, continguin aquest mandat antiabús d’aquesta naturalesa, tal com reflecteix l’article 13.1.b.3r LIRNR, encara que la norma bilateral no es pronunciï expressament sobre aquest tema.

Aquesta pauta de qualificació i subjecció s’aplicarà amb independència que la societat interposada que rep les rendes hagi estat creada o no amb efectes elusius. Aquesta consideració permet que la seva aplicació s’estengui als supòsits d’orquestres, equips professionals esportius, societats de gestió d’artistes, per exemple; a més que sigui procedent tractant-se d’entitats la interposició de les quals té caràcter abusiu.

Com és obvi, quan concorri una interposició societària que tingui abast fraudulent, als mecanismes de qualificació esmentats s’unirien mesures generals antiabús, com les previstes en la mateixa Llei General Tributària.

L’aplicació d’aquest principi no requereix provar una vinculació entre l’artista i l’entitat que obté les rendes, o que l’entitat beneficiària estigui controlada per l’artista o esportista. Tampoc serà necessari provar que l’artista rep o no algun pagament de l’entitat. No obstant això, cal tenir sempre present les possibles particularitats que pugui presentar un conveni en concret.

Les actuacions administratives de regularització en aquests casos podran tenir lloc prop dels obligats a practicar retenció o de les esmentades entitats, tret que concorrin supòsits en els quals sigui procedent desconèixer aquestes entitats.

Paràmetres generals de tributació

Encara que l’objectiu d’aquesta Nota de l’AEAT no arriba al detall de les coordenades d’imposició efectiva pròpies de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents, sí que cal puntualitzar alguna qüestió en aquesta matèria.

Sabent que, com passa amb la resta de rendes derivades d’activitats econòmiques, el tipus impositiu aplicable des de 2015 és el general -24%-, tret que es tracti de residents en altres Estats de la Unió Europea o pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) amb efectiu intercanvi d’informació -19%-, convé efectuar dues precisions.

D’una banda, que la determinació de la base imposable estarà representada amb caràcter general per l’import íntegre de les rendes (i en tot cas aquesta magnitud serà l’import sobre el qual es practiqui la retenció per part del pagador del rendiment).

No obstant això, la base imposable pot admetre deducció de determinades despeses -molt concretes i, d’ordinari, poc rellevants, tractant-se de rendes artístiques o esportives-, i, particularment, quan el contribuent resideix en l’àmbit comunitari o en l’EEE amb intercanvi efectiu d’informació, és procedent la deducció de despeses directes i indissociables de l’activitat generadora dels rendiments, en els termes previstos, depenent de la condició del perceptor, en la LIS o en l’IRPF.

En segon lloc, s’ha de tenir present que la base imposable objecte de tributació a Espanya ha d’assolir unes cotes de raonabilitat i de proporcionalitat, tenint present el conjunt de rendes que deriven d’una actuació de naturalesa esportiva i, molt especialment, de naturalesa artística.

L’Administració Tributària ha reaccionat, i aquesta reacció ha estat suportada pels tribunals, quan s’ha advertit un sobredimensionament manifest de les rendes perifèriques a l’actuació artística o esportiva -alienes a l’article 17 de la LIRNR-, en detriment de la quantia de les rendes, directament o indirectament, considerades com a derivades de l’actuació artística o esportiva, sotmeses a tributació a Espanya. La doctrina administrativa consultiva reitera aquesta mateixa indicació.

Vegeu la NOTA de l’AEAT.

HISENDA ELEVA EL LÍMIT EXEMPT DE L’OBLIGACIÓ D’APORTAR GARANTIA EN LES SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT A 50.000 €

Hisenda ha elevat de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris. Aquest nou import afecta els deutes derivats de drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública Estatal i només afectarà les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que se sol·licitin a partir del 15 d’abril de 2023.

Llegir més

L’informem que al BOE del dia 31 de març s’ha publicat l’Ordre HFP/311/2023, que eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

El límit establert anteriorment de 30.000 euros s’ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa a Ucraïna, l’escalada dels preus de l’energia, les seqüeles de la crisi de la COVID-19, unit al transcurs de més de set anys des de la seva aprovació.

Per tot això, a fi d’atorgar facilitats a l’obligat en el pagament de les seves obligacions la present Ordre eleva fins als 50.000 euros l’exempció de l’obligació d’aportar garanties per a poder accedir al pagament fraccionat o ajornat.

Quan entrarà en vigor el canvi?

S’aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d’abril de 2023.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d’abril de 2023 es continuaran regint pel que s’estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Quins deutes podrà fraccionar i ajornar?

Els deutes derivats de drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública Estatal gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms, a exclusió dels següents:

 • Els deutes a què es refereix el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió, que es regularan pel que es disposa en aquest Reglament, excepte els que es contreguin en aplicació de l’article 105, apartat 4, d’aquest.
 • Els deutes i sancions tributàries estatals a què es refereix la disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

Ara com ara, no s’han inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que, estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a informar-lo puntualment.

Com es determinarà l’import del deute?

S’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la mateixa sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Els deutes acumulables seran aquells que constin en les bases de dades de l’òrgan de recaptació competent, sense que sigui necessària la consulta als altres òrgans o organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre a l’efecte de determinar-ne el conjunt. No obstant això, els òrgans competents de recaptació computaran aquells altres deutes acumulables que, no constant en les seves bases de dades, els hagin estat comunicats per altres òrgans o organismes.

A L’ABRIL TOQUEN LEGALITZAR ELS LLIBRES COMPTABLES I SOCIETARIS

Recordi que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables (llibre diari i llibre d’inventaris i comptes anuals) i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre de registre de socis (en cas de SA, llibre de registre d’accions nominatives). No fer-ho pot implicar responsabilitats als administradors si es prova que això ha causat un mal a la societat.

Llegir més

Li recordem que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre de registre de socis (en cas de SA, llibre de registre d’accions nominatives). No fer-ho pot implicar responsabilitats als administradors si es prova que això ha causat un mal a la societat.

Les societats han de portar la comptabilitat al dia, conservar les actes de les reunions (d’administradors i de socis) i registrar les transmissions de participacions o accions en els llibres de l’empresari.

Llibres comptables

Dels diferents llibres comptables, és obligatori legalitzar el llibre diari (en el qual s’anoten les transaccions diàries) i el llibre d’inventaris i comptes anuals (sumes i saldos trimestrals, compte d’explotació i balanç de situació). Però també pot legalitzar qualsevol altre llibre (per exemple, el llibre major o els llibres d’IVA).

Llibres societaris

Quant als llibres societaris, s’ha de legalitzar el llibre d’actes i el llibre de registre de socis (en cas de SA, llibre de registre d’accions nominatives):

Llibre d’actes

De la mateixa manera que l’article 25 del Codi de comerç obliga l’empresari a recollir l’activitat del negoci en els llibres comptables, l’article 26 estableix la mateixa obligatorietat per a documentar els acords assolits en els models d’actes de junta d’accionistes i el consell d’administració mitjançant el llibre d’actes. Aquest llibre ha de ser prèviament legalitzat pel registrador mercantil per permetre’n.

Cadascuna de les actes recollides en el llibre han de contenir les següents dades:

 • Data i lloc de la celebració de la trobada.
 • Data i forma de la convocatòria prèvia així com els punts que figuren com a ordre del dia
 • Nombre de socis i representants, capital social que aporta cadascun. En cas de tractar-se d’una junta universal cal afegir també la data, el lloc, el nom i la signatura de cada assistent.
 • Resum dels assumptes tractats i sotmesos a debat durant la reunió
 • Acords assolits i resultat de les votacions. En aquest últim punt cal especificar el nombre de vots a favor dels acords.
 • Aprovació de l’acta: aquest és un punt fonamental per concloure tot l’anterior. No existeix confirmació dels acords obtinguts sense l’aprovació de la junta o consell, la signatura del secretari i el beneplàcit del president. En el cas específic de la junta general ha de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió o bé en el termini de quinze dies pel president i dos socis, un representant de la minoria i un altre de la majoria. També els òrgans d’administració, conforme al que es preveu en l’escriptura social, poden procedir a l’aprovació de l’acta al final de la reunió.

A vegades aquestes actes són certificades per un notari que de manera presencial s’encarrega de comprovar tot el protocol de convocatòria de la junta i la identitat dels assistents (inclosos president i el secretari) així com de transcriure les intervencions i els acords assolits i fins i tot les objeccions. Aquestes actes notarials passaran a formar part del llibre d’actes.

Però i si soc l’únic soci i administrador de la meva empresa? Estic exempt d’elaborar una acta? La resposta és que no. En aquest cas les seves decisions han d’estar recollides en una acta amb data, lloc i acords inclosos.

Atenció. En el llibre d’actes s’ha de transcriure totes les actes dels òrgans col·legiats de les societats mercantils: actes de junta general (mínim l’acta de junta general ordinària d’aprovació de comptes anuals) i actes del consell d’administració (mínim una acta per trimestre) en suport electrònic. La legalització d’aquest llibre cal fer-la cada any.

Llibre de registre de socis

És el llibre propi de les societats limitades (SL) en les quals el capital està repartit en participacions socials. En ell es recopila la identitat dels titulars o fundadors i dels socis, les transmissions de les participacions socials de la SL, el seu valor i els drets que aquestes els atorguen als socis.

Llibre de registre d’accions nominatives

El funcionament és el mateix que el del registre de socis amb l’excepció que el que es recull és la composició de l’accionariat de la societat anònima. Per tant, en el llibre de registre d’accions nominatives ha de constar la denominació social de l’empresa (nom i cognoms si és una persona física), el nombre i valor de les accions així com els drets dels accionistes per tenir-les.

Atenció. La legalització del llibre de registre de socis o del llibre de registre d’accions nominatives només serà obligatòria en l’exercici en què s’hagi produït qualsevol alteració en la titularitat de les participacions o de les accions, o si s’haguessin constituït gravàmens sobre aquestes.

Tots els llibres s’han d’emplenar en suport electrònic i s’han d’enviar per via telemàtica en els següents quatre mesos al tancament de l’exercici social.

Sancions i responsabilitats

La Llei estableix una sanció de 300 euros per falta de legalització. A més:

 • Aquesta falta de legalització pot ser utilitzada pels creditors, juntament amb altres indicis, per a sol·licitar la responsabilitat personal dels administradors pels deutes de la societat (si no els paga).
 • En cas de concurs, la falta de legalització pot ser un argument més per a qualificar-lo com a culpable, la qual cosa també suposaria una responsabilitat directa dels administradors pels deutes socials.
 • Finalment, en cas de conflicte entre socis o amb tercers, els llibres legalitzats poden servir de prova en qualsevol judici, ja que la legalització implica que el seu contingut no ha pogut ser modificat.

S’ACTUALITZA EL TOPALL MÍNIM DE LA BASE DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

S’ha publicat l’Ordre PCM/313/2023, de 30 de març que modifica l’Ordre de cotització per a actualitzar el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims en relació amb l’SMI aprovat per a l’any 2023. La quantia real del topall mínim queda fixada en 1.260,00 euros mensuals.

Llegir més

L’informem que al BOE del dia 30 de març, s’ha publicat l’Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, per la qual es modifica l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2023.

La principal novetat d’aquesta reforma és actualitzar el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme al salari mínim interprofessional (SMI) aprovat per a l’any 2023.

Les modificacions tenen com a data d’entrada en vigor l’endemà de la citada publicació, si bé amb efectes des de l’1 de gener de 2023, amb una excepció que entrarà en vigor al juliol.

L’ingrés de les diferències de cotització que es puguin produir a conseqüència de les modificacions efectuades per aquesta Ordre respecte de les cotitzacions ja practicades, es realitzarà en els termes previstos en la disposició transitòria primera de l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener:

 • Les que s’haguessin pogut produir respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació directa que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de febrer de 2023 podran ser ingressades sense recàrrec fins a l’últim dia del mes següent a aquell en el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social comuniqui l’actualització de les liquidacions de quotes afectades.
 • Les ocasionades respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació simplificada que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de gener de 2023 es liquidaran sense cap recàrrec, una vegada es disposi de les dades, programes i aplicacions necessaris per a la seva determinació, i s’ingressaran mitjançant el sistema de domiciliació en compte a què es refereix la disposició addicional vuitena del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.
 • Les produïdes respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema d’autoliquidació que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de gener de 2023 podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l’últim dia del segon mes següent al de la publicació de l’orde en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

1. Topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional

Des de l’1 de gener de 2023, el topall mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent a l’SMI vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 1.260,00 euros mensuals.

El topall màxim es manté en 4.495,50 euros mensuals.

2. Bases màximes i mínimes de cotització

En concret, la cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors.

1.759,50

4.495,50

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.

1.459,20

4.495,50

3

Caps administratius i de taller.

1.269,30

4.495,50

4

Ajudants no titulats.

1.260,00

4.495,50

5

Oficials administratius.

1.260,00

4.495,50

6

Subalterns.

1.260,00

4.495,50

7

Auxiliars administratius.

1.260,00

4.495,50

8

Oficials de primera i segona.

42,00

149,85

9

Oficials de tercera i especialistes.

42,00

149,85

10

Peons.

42,00

149,85

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

42,00

149,85

La norma també inclou les actualitzacions per a:

 • Treballadors per compte d’altri agraris
 • Sistema especial d’empleats de llar
 • Protecció social dels artistes
 • Cotització addicional en contractes de durada determinada
 • Cotització en supòsits de contractes a temps parcial
 • Cooperatives de treball associat (treball a temps parcial)
 • Cotització en els contractes per a la formació i l’aprenentatge i en els contractes formatius en alternança

OBLIGACIONS FISCALS ABRIL – MAIG 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

ABRIL

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’abril

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2023. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2022. Autoliquidació anual: 560

Impostos mediambientals

 • Març 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23
 • Any 2022. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació anual i pagament fraccionat: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Març 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 1P 2023: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

 

MAIG

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2023. Autoliquidació: 303
 • Març 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de maig

INTRASTAT – Estadística comerç intracomunitari

 • Abril 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Abril 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2023: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2023. Autoliquidació: 303
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2022: 289

Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 • Any 2022: 290

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8873

Data de publicació: 13/03/2023

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8873/1962796.pdf

2. Subvencions a les empreses editorials de música

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8873

Data de publicació: 13/03/2023

Termini: 30/03/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8873/1962809.pdf

3. Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8870

Data de publicació: 8/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

4. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8869

Data de publicació: 7/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8869/1961436.pdf

5. Subvencions per a la promoció de la música

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8867

Data de publicació: 3/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960856.pdf

6. Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d’accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8867

Data de publicació: 3/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960870.pdf

7. Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d’empreses i entitats del sector de les arts escèniques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8867

Data de publicació: 3/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960741.pdf

8. Ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8873

Data de publicació: 13/03/2023

Termini: 15/11/2024

Organisme oficial: Centre de la Propietat Forestal

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8873/1962660.pdf

9. Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8886

Data de publicació: 30/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8886/1966549.pdf

10. Línia de subvencions per a nuclis R+D

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8887

Data de publicació: 31/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8887/1966648.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles, acabades o en projecte, en esdeveniments audiovisuals internacionals celebrats entre novembre de 2022 i el 31 d’octubre de 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 63

Data de publicació: 15/03/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-B-2023-7586.pdf

2. Ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 62

Data de publicació: 14/03/2023

Termini: 7/06/2023

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7510.pdf

3. Ajuts destinats a la digitalització d’empreses del segment I en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, programa Kit Digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 52

Data de publicació: 2/03/2023

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6156.pdf

4. Ajuts destinats a la digitalització d’empreses del segment II en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, programa Kit Digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 52

Data de publicació: 2/03/2023

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6158.pdf

5. Ajuts destinats a la digitalització d’empreses del segment III en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, programa Kit Digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 52

Data de publicació: 2/03/2023

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6157.pdf

6. Ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 62

Data de publicació: 14/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7503.pdf

7. Suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del PRTR

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 62

Data de publicació: 14/03/2023

Termini: 15/04/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7502.pdf

8. Ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 62

Data de publicació: 14/03/2023

Termini: 15/04/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7501.pdf

9. Línies d’ajut per a l’obertura de mercats exteriors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 58

Data de publicació: 9/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/09/pdfs/BOE-A-2023-6263.pdf

10. Ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 56

Data de publicació: 7/03/2023

Termini: 8/04/2023

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6753.pdf

11. Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat en 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 56

Data de publicació: 7/03/2023

Termini: 8/04/2023

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf

12. Ajuts públics per a la promoció del sector del videojoc i d’altres formes de creació digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 67

Data de publicació: 20/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7313.pdf

13. Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 70

Data de publicació: 23/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/23/pdfs/BOE-A-2023-7540.pdf

14. Ajuts a projectes d’R+D+I en l’àmbit de la indústria connectada 4.0, (actiu_finançament), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 70

Data de publicació: 23/03/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/23/pdfs/BOE-A-2023-7539.pdf

15. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «activa startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 77

Data de publicació: 31/03/2023

Termini: 20/04/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/31/pdfs/BOE-B-2023-9370.pdf