COM ES DECLARA EN L’IRPF LA INDEMNITZACIÓ PER RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN HABITATGE?

La indemnització satisfeta a conseqüència de la resolució anticipada del contracte d’arrendament té per al propietari-arrendador la consideració de millora i no la de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari en l’IRPF.

Llegir més

Volem informar-los que de cara a la declaració de l’IRPF, en cas que s’hagi produït la resolució anticipada d’un contracte d’arrendament d’un immoble, que no estigui afecte a l’activitat econòmica, com pot ser un habitatge, pot sorgir el dubte de quin és el tractament que s’ha de donar a la indemnització que correspon en aquests casos de resolució anticipada del contracte.

En aquests casos cal distingir segons que la resolució anticipada del contracte sigui per voluntat de l’arrendador/propietari o de l’arrendatari/inquilí.

Per voluntat de l’arrendador

La indemnització satisfeta a conseqüència de la resolució anticipada del contracte d’arrendament té per al propietari-arrendador la consideració de millora i no la de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari.

Per a l’arrendatari que la percep constitueix un guany patrimonial el període de generació del qual serà el que correspongui en funció de l’antiguitat del contracte d’arrendament.

Per voluntat de l’arrendatari

La Llei de l’IRPF defineix els rendiments del capital com la totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirecta, d’elements patrimonials, béns o drets, la titularitat dels quals correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques dutes a terme per aquest.

La Llei també assenyala que en tot cas, s’inclouran com a rendiments del capital:

 • Els provinents dels béns immobles, tant rústics com urbans, que no es trobin afectes a activitats econòmiques dutes a terme pel contribuent.
 • Els que provinguin del capital mobiliari i, en general, de la resta de béns o drets que sigui titular el contribuent, que no es trobin afectes a activitats econòmiques fetes per aquest.

D’altra banda, es considera rendiments del capital immobiliari procedents de la titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre ells, tots els que es derivin de l’arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d’ús o gaudi sobre aquests, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa.

En conseqüència, la indemnització percebuda per l’arrendador a conseqüència de la resolució anticipada i unilateral del contracte d’arrendament per part de l’arrendatari es qualificarà en l’IRPF com a rendiment del capital immobiliari.

Per a l’arrendatari tindria la consideració d’una pèrdua patrimonial.

Quadre resum: tractament de la indemnització per resolució anticipada del contracte

Rescissió anticipada de contracte

Arrendador

Arrendatari

Voluntat de l’arrendador

Indemnització satisfeta: millora

Indemnització percebuda: guany patrimonial

Voluntat de l’arrendatari

Indemnització percebuda: rendiment de capital immobiliari

Indemnització satisfeta: pèrdua patrimonial

Fuente: AEAT

Imputació temporal

Cal recordar que conforme a l’establert en l’article 14.1.a) de la Llei de l’IRPF, les rendes derivades de l’arrendament d’immobles s’imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor.

Per tant, si per exemple, l’extinció del contracte, mitjançant acord entre les parts, es formalitza el novembre de 2021 pactant-se que el pagament de la citada indemnització es faci el gener de 2022, s’haurà d’imputar la indemnització percebuda en el període impositiu en què va resultar exigible, això és, en el període impositiu 2022.

HISENDA DESENVOLUPA LES NOVES OBLIGACIONS INFORMATIVES PER A LES CRIPTOMONEDES

S’ha publicat el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte a les criptomonedes. Entre aquestes modificacions destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquelles. Així mateix, es desenvolupa reglamentàriament l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger. Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024.

Llegir més

L’informem que al BOE del dia 5 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que entre altres novetats, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte a les criptomonedes.

Entre aquestes modificacions destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb aquelles. Així mateix, es desplega reglamentàriament l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger.

Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024.

Informació sobre saldos en monedes virtuals

Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, tant si es presta aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat, estaran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades, en els termes que estableixi l’Ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

Hauran de proporcionar la següent informació:

 • Nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i NIF de les persones o entitats als qui corresponguin en algun moment de l’any les monedes virtuals, sigui com a titulars, autoritzats o beneficiaris.
 • Els saldos a 31 de desembre.
 • Tipus de moneda virtual.
 • Nombre d’unitats de moneda virtual a 31 de desembre i la seva valoració en euros.
 • Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual a 31 de desembre, indicant la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.
 • Saldos a 31 de desembre de moneda fiduciària que, si és el cas, mantinguin per compte de tercers.

En el cas que amb anterioritat a 31 de desembre les persones o entitats a informar haguessin deixat de mantenir custodiades les monedes virtuals la informació a subministrar es referirà a la data en la qual s’hagués produït aquesta circumstància.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Informació sobre operacions amb criptomonedes

També s’estableix, que les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals, mitjancin de qualsevol forma en la realització d’aquestes operacions o proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, estaran obligades a presentar una declaració informativa anual referent a les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, sigui com sigui la contraprestació pactada, si és el cas, així com els cobraments i pagaments efectuats en aquestes monedes, en les quals intervinguin o mitjancin, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

No s’entendran incloses en el paràgraf anterior les persones o entitats l’activitat de les quals es limiti a l’assessorament sobre monedes virtuals, a la mera posada en contacte de les parts interessades a efectuar operacions amb monedes virtuals o a la simple atenció d’ordres de cobrament i pagament en moneda fiduciària de les persones o entitats que proporcionin serveis de canvi entre monedes virtuals i moneda fiduciària o entre diferents monedes virtuals o serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, o dels seus clients.

La informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà el nom i cognoms o raó social o denominació completa, domicili i número d’identificació fiscal dels subjectes que efectuïn les operacions d’adquisició, transmissió, etc.

Respecte de cada operació, la informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà el tipus d’operació, la data de l’operació, el tipus i el nombre d’unitats de moneda virtual adquirida, transmesa, permutada o transferida, el valor en euros pel qual s’efectua l’operació i, si és el cas, les comissions i despeses associades a l’operació i que hagi de percebre el subjecte obligat a proporcionar la informació.

En el cas que existeixi contraprestació i el subjecte obligat a proporcionar la informació sigui qui la satisfaci o percebi, mitjanci en la seva percepció o lliurament o en tingui coneixement, s’informarà així mateix de si consisteix en moneda fiduciària, en una altra moneda o actiu virtual, en béns o serveis o en una combinació de les anteriors. Quan l’operació no porti aparellada contraprestació en moneda fiduciària íntegrament, i, per tant, sigui necessari efectuar la valoració de l’operació en euros, els subjectes obligats prendran la cotització que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual en la data en la qual s’hagi efectuat l’operació. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.

Les persones i entitats residents a Espanya i els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats residents a l’estranger, que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals, també estaran obligades a presentar aquesta declaració informativa anual amb la informació prevista en l’apartat anterior referent als lliuraments de noves monedes virtuals que efectuïn a canvi d’altres monedes virtuals o de moneda fiduciària, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

No obstant això, quan les ofertes inicials de noves monedes virtuals es duguin a terme amb la intermediació d’algun dels subjectes obligats a informar de transmissions de monedes, la declaració informativa anual l’haurà de fer aquest últim, sigui quina sigui la residència de la persona o entitat que realitzi l’oferta inicial de noves monedes virtuals, i n’inclourà la identificació i la informació prevista en l’apartat anterior referent a totes les operacions a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article que s’efectuïn, si és el cas, en el marc d’aquesta oferta inicial, en els termes que estableixi l’ordre ministerial per la qual s’aprovi el model corresponent.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de les operacions dutes a terme des del 25 d’abril de 2023.

Informació sobre monedes virtuals situades a l’estranger

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estaran obligats a presentar una declaració informativa anual referent a la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de què se’n sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de què se’n sigui titular real conforme a l’assenyalat en l’últim paràgraf d’aquest apartat, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.

Aquesta obligació també s’estén als qui hagin estat titulars, autoritzats, o beneficiaris de les citades monedes virtuals, o hagin tingut poders de disposició sobre aquestes, o hagin estat titulars reals en qualsevol moment de l’any a què es refereixi la declaració i que haguessin perdut aquesta condició a 31 de desembre d’aquest any. En aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual aquesta extinció es va produir.

La informació a subministrar a l’Administració Tributària comprendrà:

 • El nom i cognoms o la raó social o denominació completa i, si és el cas, número d’identificació fiscal del país de residència fiscal de la persona o entitat que proporciona serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir les monedes virtuals, així com el seu domicili o adreça del seu lloc web.
 • La identificació completa de cada tipus de moneda virtual.
 • Els saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expressats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.

Per a efectuar la valoració en euros, els subjectes obligats prendran la cotització a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o llocs web de seguiment de preus o, en defecte d’això, proporcionaran una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual. Referent a això, s’indicarà la cotització o valor utilitzat per a efectuar aquesta valoració.

La informació sobre saldos a 31 de desembre haurà de ser subministrada per qui tingués la condició de titular, beneficiari, autoritzat o per qui d’alguna altra forma ostenti poder de disposició sobre les citades monedes virtuals o tingui la consideració de titular real a aquesta data. La resta de titulars, beneficiaris, autoritzats, persones amb poders de disposició o titulars reals hauran d’indicar els saldos de les monedes virtuals en la data en la qual van deixar de tenir aquesta condició.

L’obligació d’informació no serà d’aplicació respecte de les següents monedes virtuals:

 • Aquelles de les quals siguin titulars les entitats a què es refereix l’article 9.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (Administració de l’Estat i altres organismes públics).
 • Aquelles de les quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents, registrades en la seva comptabilitat de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • Aquelles de les quals siguin titulars les persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d’acord amb el que es disposa en el Codi de comerç, registrades en aquesta documentació comptable de manera individualitzada i identificades per la seva denominació, valor i entitat de custòdia i país o territori en què estiguin situades.
 • No existirà obligació d’informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembre valorats en euros no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas que se superi aquest límit conjunt s’haurà d’informar sobre totes les monedes virtuals.

Aquesta obligació s’haurà de complir entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació a subministrar.

La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el saldo conjunt hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l’última declaració.

Mitjançant ordre ministerial s’aprovarà el corresponent model de declaració.

Atenció. Les primeres declaracions relatives a aquesta obligació d’informació s’hauran de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 respecte de la informació corresponent a l’any immediat anterior.

ELS AUTÒNOMS PODEN CANVIAR LA SEVA BASE DE COTITZACIÓ A L’ABRIL

Els autònoms que ho desitgin, tenen fins a finals d’abril l’oportunitat per a canviar la seva quota i ajustar-la als seus ingressos reals, amb efectes a partir de l’1 de maig de 2023.

Llegir més

Com ja sap, el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir de l’1 de maig i es pot fer fins al pròxim 30 d’abril.

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s’hi adapti amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

 • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 30 d’abril pot fer un canvi de tram si ho considera oportú.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

El nou sistema va entrar en vigor l’1 de gener i es desplegarà gradualment. Des de la seva entrada en vigor i fins a 2025 s’han dissenyat unes taules de cotització transitòries amb 15 trams de rendiments nets mensuals, que contenen les bases mínimes i màximes que s’aplicaran en 2023, 2024 i 2025 en cada tram.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

 • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25%.
 • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33%.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3%, n’hi haurà prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general de bases de cotització i una de reduïda que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

En la següent taula es pot consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

 

Taula de rendiments i bases de cotització.

Taula reduïda

 

Trams de rendiments nets

2023

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1

<= 670 €

751,63 – 849,66

753,29 – 816,98

653,59 – 718,94

2

> 670 i <= 900 €

849,67 – 900

816,99 – 900

718.95 – 900

3

> 900 i <1.166,70 €

898,69 – 1.166,70

872,55 – 1.166,70

849,67 – 1.166,70

 

Taula de rendiments i bases de cotització.
Taula general

 

Trams de rendiments nets

2023

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025

Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1

>= 1.166,7 i <= 1.300 €

950,98 – 1.300

950,98 – 1.300

950,98 – 1.300

2

> 1.300 i <= 1.500 €

960,78 – 1.500

960,78 – 1.500

960,78 – 1.500

3

> 1.500 i <= 1.700 €

960,78 – 1.700

960,78 – 1.700

960,78 – 1.700

4

> 1.700 i <= 1.850 €

1.013,07 – 1.850

1.045,75 – 1.850

1.143,79 – 1.850

5

> 1.850 i <= 2.030 €

1.029,41 – 2.030

1.062,09 – 2.030

1.209,15 – 2.030

6

> 2.030 i <= 2.330 €

1.045,75 – 2.330

1.078,43 – 2.330

1.274,51 – 2.330

7

> 2.330 i <= 2.760 €

1.078,43 – 2.760

1.111,11 – 2.760

1.356,21 – 2.760

8

> 2.760 i <= 3.190 €

1.143,79 – 3.190

1.176,47 – 3.190

1.437,91 – 3.190

9

> 3.190 i <= 3.620 €

1.209,15 – 3.620

1.241,83 – 3.620

1.519,61 – 3.620

10

> 3.620 i <= 4.050 €

1.274,51 – 4.050

1.307,19 – 4.050

1.601,31 – 4.050

11

> 4.050 i <= 6.000 €

1.372,55 – 4.495,50

1.454,25 – 4.139,40

1.732,03 – 4.139,40

12

> 6.000 €

1.633,99 – 4.495,50

1.732,03 – 4.139,40

1.928,10 – 4.139,40

Què passa si escullo una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural (en aquest cas 2023), l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

AUGMENT DE CAPITAL D’UNA SOCIETAT LIMITADA AMB CÀRREC A RESERVES

L’augment de capital amb càrrec a reserves, anomenada també amb càrrec a beneficis, consisteix en la transformació de reserves en capital, mitjançant una simple operació comptable, però que està subjecta a determinats requisits.

Llegir més

Com ja sap si vol augmentar el capital social de la seva societat, ho pot fer mitjançant la creació de noves participacions o emissió de noves accions o per elevació del valor nominal de les ja existents.

La Llei de societats de capital en explicar les modalitats d’augment de capital ens parla, com una d’elles, de la possibilitat que es faci amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuressin en l’últim balanç aprovat.

Una ampliació de capital és una forma de finançament empresarial que consisteix a augmentar els fons propis d’una societat incrementant el seu capital social. Aquest finançament es pot obtenir amb els accionistes ja existents de la societat amb l’aportació de nous capitals, o bé sacrificant la remuneració dels accionistes, de manera que l’ampliació es realitza amb càrrec a reserves o beneficis no distribuïts ni assignats a reserves.

Atenció. Pel que fa a la iniciativa de l’ampliació, és al consell d’administració (o en el seu cas a l’administrador únic) a qui normalment correspon proposar-la a la junta d’accionistes, encara que, per Llei, qualsevol accionista que posseeixi més del 5% de la propietat pot demanar que es convoqui una junta i plantejar les seves pròpies alternatives de projecte, incloent-hi ampliar el capital social.

Augment de capital amb càrrec a reserves o beneficis

Quan l’augment del capital es faci amb càrrec a reserves, es podran utilitzar per a aquest fi les reserves disponibles, les reserves per prima d’assumpció de participacions socials o d’emissió d’accions i la reserva legal íntegrament, si la societat fos de responsabilitat limitada (o en la part que excedeixi del deu per cent del capital ja augmentat, si la societat fos anònima).

En cap cas aquest augment de capital suposarà un repartiment de beneficis; per al soci la seva participació continua valent el mateix; simplement s’ha augmentat la garantia de tercers.

A l’operació haurà de servir de base un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l’acord d’augment del capital, verificat per l’auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors, si la societat no estigués obligada a verificació comptable.