QÜESTIONS RELATIVES ALS VEHICLES D’ÚS MIXT CEDITS A EMPLEATS A L’EFECTE DE L’IRPF I DE L’IVA

L’Administració Tributària ha publicat en la seva pàgina web nous criteris per a la interpretació de les qüestions relatives als vehicles d’ús mixt cedits a empleats.

Llegir més

Volem informar-los que en ocasió de la recent anàlisi que en relació amb la cessió de vehicles a empleats per part de les seves empreses han realitzat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), l’Audiència Nacional (AN) i el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), l’Administració Tributària s’ha vist obligada a canviar algun dels criteris d’aplicació que seguia en la matèria.

Arran d’això, l’Agència Tributària ha publicat en la seva pàgina web la «Nota sobre qüestions relatives als vehicles d’ús mixt cedits a empleats», en la qual analitza diferents criteris interpretatius que sintetitzem a continuació.

Criteri de disponibilitat per a ús privat

El criteri de disponibilitat per a ús privat en la tributació de la cessió de vehicles a empleats es regeix per diversos principis:

 1. L’empresa ha de demostrar que el vehicle s’utilitza necessàriament per a l’acompliment laboral del treballador.
 2. El contribuent ha de demostrar si el vehicle no està disponible per a fins personals.
 3. Les regles per a determinar aquests aspectes són les mateixes per a l’IVA i les retencions de l’IRPF.

Una vegada establerta la necessitat del vehicle per a la feina i l’existència d’ús personal, s’ha de calcular el percentatge corresponent a aquest últim a través del criteri de disponibilitat per a ús privat.

La finalitat d’aquest criteri és determinar en quina mesura el vehicle es destina a l’activitat específica de l’empresa, la qual cosa afecta tant a l’IVA com a l’IRPF.

Aquest criteri considera el temps anual que no correspon a la jornada laboral dels treballadors, incloent-hi hores laborables segons el conveni col·lectiu, així com el temps fora de la jornada laboral en dies laborables, caps de setmana, festius i vacances, per a treballadors i directius.

Això supera la presumpció i pràctica comuna de limitar la disponibilitat per a ús personal només als caps de setmana.

No obstant això, s’han de tenir en compte factors com els convenis col·lectius, excepcions per a unes certes categories de treballadors, l’activitat de l’empresa, jornades laborals de cada lloc i altres circumstàncies que puguin alterar l’esmentat.

Consideració de la cessió de vehicles per part de l’ocupador a l’efecte de l’IVA com a prestació onerosa o gratuïta

L’AEAT analitza com es considera la cessió de vehicles per part de l’ocupador a l’efecte de l’IVA, sigui com a prestació onerosa o gratuïta, basant-se en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Segons aquesta sentència C-288/19 de 20 de gener de 2021:

Prestació onerosa: una prestació de serveis es considera “a títol onerós” i, per tant, subjecta a IVA, quan existeix una relació jurídica entre el proveïdor i el destinatari en la qual s’intercanvien serveis recíprocs, i la retribució rebuda pel proveïdor és el valor real del servei proporcionat. Això succeeix quan hi ha un vincle directe entre el servei i el pagament rebut.

Es considera cessió onerosa de vehicles en els següents casos:

 • Si el treballador paga una part de l’ús del vehicle o es descompta del salari.
 • Si el treballador tria l’ús del vehicle entre diferents opcions retributives.

Cessió gratuïta: la cessió d’ús es considera “gratuïta” quan l’ús del vehicle és opcional per al treballador i la seva elecció no afecta les seves retribucions. També és gratuïta quan el treballador no paga res ni renuncia a altres avantatges per a obtenir l’ús del vehicle.

En resum, si la cessió del vehicle de l’ocupador al treballador implica un pagament o contraprestació, es considera una prestació de serveis onerosa i està subjecta a IVA. Si l’ús del vehicle és opcional i no té efecte en les retribucions del treballador, es considera una cessió gratuïta i no està subjecta a IVA. La classificació en un cas o l’altre depèn de la relació entre el servei i el pagament, no de si es considera una retribució en espècie per a altres propòsits fiscals.

Deduïbilitat de les quotes suportades per l’empresari o professional en l’adquisició, arrendament o cessió d’ús per un altre títol de vehicles

La Nota de l’AEAT també aborda la deduïbilitat de les quotes que un empresari o professional paga per l’adquisició, arrendament o cessió d’ús de vehicles, considerats béns d’inversió. S’aplica la regla de deduïbilitat de l’article 95, apartat tres, de la Llei de l’impost sobre el valor afegit (LIVA), en relació amb l’ús d’aquests béns en l’activitat empresarial o professional.

El dret a deduir està vinculat a l’afectació del vehicle a l’activitat subjecta a l’impost. La sentència del Tribunal Suprem subratlla que la deducció ha de correspondre al grau efectiu d’ús del bé en l’activitat i estableix la càrrega de prova sobre la part que busca incrementar o reduir el grau d’afectació.

En primer lloc, s’ha de demostrar l’afectació del vehicle a l’activitat econòmica per a poder deduir quotes. Aquesta acreditació és una condició necessària i es pot fer mitjançant qualsevol mitjà de prova acceptat per la llei.

En segon lloc, si es demostra l’afectació i s’ha pagat l’impost corresponent, es procedeix a la deducció. El grau d’afectació determina la quantitat deduïble. Si el bé està totalment afecte a una activitat que permet la deducció íntegra, es pot deduir la totalitat de l’impost pagat.

És important tenir en compte que s’aplicaran les normes de prorrata i regularització de deduccions per béns d’inversió, segons el que s’estableix en els articles 101 a 106 i 107 a 110 de la LIVA.

Autoconsum de serveis

Si l’afectació del vehicle a l’activitat econòmica no és plena o s’altera amb posterioritat, en els casos en els quals l’empresari o professional hagi generat el dret a deduir la quota suportada, i existeixi una cessió sense contraprestació en la qual concorrin les condicions previstes en l’article 12 de la LIVA, s’assimilarà a prestació de serveis onerosa, tributant com a autoconsum de serveis.

Així, si s’ha deduït l’IVA suportat en l’adquisició del vehicle, i, posteriorment, se’n fa una cessió a empleats en la qual no concorre onerositat, en els termes ja examinats, s’ha de considerar que s’ha produït una operació assimilada a una prestació de serveis en els termes del citat article 12 del LIVA.

No obstant això, si el subjecte passiu adquireix el vehicle per a afectar-lo parcialment a l’activitat i també cedir-lo gratuïtament a l’empleat des de l’adquisició, només podrà deduir-se de la quota suportada el percentatge d’afectació a l’activitat, però no es podrà deduir la resta de la quota suportada. No es produirà, llavors, autoconsum de serveis subjecte per la cessió gratuïta del vehicle a l’empleat, perquè no hi ha dret a la deducció en aquest percentatge.

Base imposable a efectes d’IVA i d’IRPF

Tot i que necessàriament el grau de disponibilitat per a fins particulars és el mateix en IRPF i IVA, això no suposa que la base de tots dos impostos sigui la mateixa.

En relació amb l’IVA, es distingeixen tres supòsits:

 • Cessió en la qual no concorre la nota d’onerositat: no existeix operació subjecta a l’impost, excepte el cas d’autoconsum de serveis, i no hi pot haver, per tant, deducció de la quota suportada, amb què, davant la falta de fet imposable, no s’ha de determinar cap base imposable.
 • Cessió onerosa: la cessió està subjecta a l’impost amb què s’ha de concretar la base imposable, a aquest efecte, tenint en compte l’existència de vinculació entre l’empresari o professional i el treballador o empleat conforme a l’article 79, apartat cinc, de la LIVA, serà aplicable aquesta regla especial de fixació de la base imposable de manera que aquesta coincidirà amb el seu valor de mercat.
 • Cas de concurrència de la nota d’onerositat assimilada (autoconsum de serveis): si no hi ha quota suportada, l’autoconsum no estarà subjecte i, per tant, no s’ha de concretar base imposable. No obstant això, en cas que hi hagués quota suportada es fixaria la base imposable conforme a l’article 79, apartat cinc, de la LIVA.

Finalment, pel que fa a l’IRPF, conforme a l’article 43.1.1r lletra b) de la LIRPF, cal fer referència a les regles següents:

 • La base de l’ingrés a compte en el supòsit d’ús serà el 20% anual del cost d’adquisició per al pagador, inclosos els tributs que gravin l’operació, en el cas que el vehicle sigui propietat del pagador.
 • Si no és de la seva propietat, el percentatge del 20% anual s’aplicarà sobre el valor de mercat que correspondria al vehicle si fos nou.
 • En qualsevol cas, la valoració així efectuada es pot reduir fins a un 30% quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament (article 48 bis del Reial decret 439/2007, de 30 de març).

Atenció. Les regles de quantificació de la base de l’ingrés a compte de l’IRPF assenyalades es refereixen a casos en què l’ús particular del vehicle és del 100%, de manera que s’hauran de modular en funció del percentatge de disponibilitat per a ús privat.

CANVIS EN LES BONIFICACIONS DE CONTRACTES DE TREBALL A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE

L’1 de setembre entren en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball que contempla el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral.

Llegir més

L’informem que l’1 de setembre entren en vigor una sèrie de noves bonificacions a les quals es podran acollir les empreses que contractin. Ho faran en virtut del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

Aquestes noves bonificacions tenen com a objectiu afavorir la contractació de desocupats, posant especial interès en les persones més vulnerables, així com incentivar la contractació indefinida per a contribuir al manteniment d’ocupació estable.

Quines empreses poden optar als beneficis de les bonificacions de contracte?

Podran ser beneficiaris de les bonificacions i incentius en les cotitzacions, en cas de complir els requisits establerts, tots els ocupadors a excepció de, evidentment, les administracions públiques.

Els requisits per a ser beneficiaris de les bonificacions a la cotització

Per a poder ser beneficiari de les bonificacions i incentius en la contractació a les empreses o beneficiaris se’ls ha establert noves condicions, especialment vinculades al manteniment d’ocupació. Caldrà complir els següents requisits:

 • Que es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
 • Que es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajuts públics i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.
 • No haver estat exclòs d’accés a ajuts, subvencions, bonificacions per la comissió d’infraccions greus o molt greus d’acord amb la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre Social.
 • Comptar amb un Pla d’igualtat per a les empreses de més de 50 treballadors (aquest requisit s’entén complert amb la inscripció obligatòria en registre públic de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 del Reial decret 901/ 2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball).
 • Mantenir al destinatari de l’incentiu almenys tres anys des de la data d’inici del contracte o transformació. A l’efecte de mesurar el manteniment d’ocupació no es tindrien en compte les extincions per causes objectives, acomiadaments disciplinaris no declarats o reconeguts improcedents, acomiadaments col·lectius, dimissió, jubilació, mort, incapacitat, resolució del període de prova, expiració del contracte de formatiu, fi de crida del contracte fix discontinu i contractes de discapacitats de centres especials que passin a ser contractats per una empresa. En cas que s’incompleixi el manteniment d’ocupació, l’empresa haurà de retornar tots els beneficis aplicats en les quotes, amb recàrrec i interessos de demora.

Qui poden ser destinataris de contractes bonificats?

Els destinataris de la contractació laboral són els considerats més vulnerables. Es diferencia entre els destinataris de les diferents mesures, contractació laboral incentivada, d’altres programes o mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació i de les mesures de foment de l’ocupació.

Són destinataris de la contractació laboral incentivada les persones d’atenció prioritària que figurin registrades en els serveis públics d’ocupació com a demandants de serveis d’ocupació en situació laboral d’aturats. Cal advertir que les dones víctimes de violència de gènere no se’ls exigeix aquest requisit d’inscripció.

També són destinataris, els treballadors que veuen transformat els seus contractes en contractes indefinits en els supòsits anteriorment descrits i finalment, els qui veuen millorada la seva contractació per conversió de contractes indefinits a temps parcial en contractes indefinits a temps complet. Aquests treballadors poden ser destinataris d’altres programes o mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació quan es financin mitjançant bonificacions en la cotització i en els assenyalats per l’administració pública quan es financin mitjançant unes certes subvencions públiques.

Respecte als destinataris de les mesures de foment de l’ocupació la llista és més exhaustiva, llarga i detallada. S’han definit els següents col·lectius:

 • Persones d’atenció prioritària
 • Persones amb discapacitat
 • Persones amb discapacitat que presenten més dificultats d’accés al mercat de treball: les persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l’espectre de l’autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
 • Persones en risc o situació d’exclusió social
 • Dones víctimes de violència de gènere
 • Dones víctimes de tràfic d’éssers humans, d’explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució.
 • Dones víctimes de violències sexuals
 • Víctimes del terrorisme

Exclusions

Els incentius a la contractació no s’aplicaran en determinats supòsits, com les contractacions fetes amb empleats que en els dotze mesos anteriors haguessin prestat serveis en la mateixa empresa en relació laboral indefinida -o en els últims sis mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu- o treballadors que hagin estat baixa amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs -excepte quan sigui acomiadament improcedent o col·lectiu-.

Bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social

Els beneficis i incentius a la contractació s’estableixen en bonificacions que s’aplicaran respecte de l’import de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i per contingències professionals, així com a la cotització pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, tenint com a límit, en qualsevol cas, el 100% de l’import d’aquestes aportacions.

A continuació, detallem un quadre resum de les bonificacions diferenciant la tipologia de contracte i especialitat:

TIPUS DE CONTRACTACIÓ

QUANTIA MES

DURADA

Contractació laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit o readmeses després de cessar en l’empresa per incapacitat permanent

Contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit

128 euros

4 anys

Contractació indefinida de treballadors readmesos després d’haver cessat en l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta

(també aplicable a persones més grans de 55 anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com a persones més grans d’aquesta edat que recuperin la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa)

138 euros

2 anys

Contractació de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans i explotació sexual o laboral. Altres mesures de conciliació

Contractació indefinida de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitats d’explotació sexual com laboral

128 euros

4 anys

Contractes de durada determinada que se subscriguin amb desocupats per a substitució de treballadors en supòsits determinats

366 euros

La durada coincideix amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació o, si és el cas, la situació d’incapacitat temporal

Treballadors substituïts durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural

366 euros

La durada coincidirà amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació.

Supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional

138 euros

Durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció

Contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social

128 euros

4 anys

Contractació de persones en situació d’exclusió social i aturades de llarga durada i víctimes del terrorisme

Contractació indefinida de desocupats de llarga durada

110 euros

3 anys

Contractació indefinida de víctimes del terrorisme

128 euros

4 anys

Contractació formativa i la seva transformació en contractes indefinits i contractació de personal investigador en formació

Contracte de formació en alternança

(*no s’aplicaran en els contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d’ocupació-formació)

91 euros

Durant la seva vigència

28 euros

Durant la seva vigència en les quotes del treballador a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta

Transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada

128 euros

3 anys

147 euros si es tracta de DONES

Transformació en indefinits de contractes de relleu

55 euros

3 anys

73 euros si es tracta de DONES

Contractació indefinida o la incorporació com a soci en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses

138 euros

3 anys

Durant la seva vigència, si la persona té discapacitat

Bonificacions a la formació en alternança

Activitat formativa desenvolupada en l’àmbit de l’empresa

Donarà dret a bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per al finançament dels costos de la formació rebuda pel treballador contractat, en la quantia màxima:

 •  que resulti de multiplicar el mòdul econòmic establert reglamentàriament per un nombre d’hores equivalent al 35% de la jornada durant el primer any
 • 15% de la jornada el segon.

Subscrit amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

La quantia màxima de les bonificacions que l’empresa es podrà aplicar per al finançament dels costos de formació serà la que resulti de multiplicar:

 •  el corresponent mòdul econòmic per un nombre d’hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any del contracte,
 • i del 25% de la jornada el segon

Totes les empreses per costos derivats de tutorització dels treballadors

(*Aquestes bonificacions per costos de tutorització s’aplicaran sobre la quota empresarial de formació professional i es finançaran amb càrrec a la quota de formació professional)

 • Màxim 1,5 euros per alumne/hora amb un màxim de 40 hores/mes
 • màxim 2 euros al mes en empreses de menys de 5 empleats

 

Tota la durada del contracte

Bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral

115 euros

Durant la seva vigència

Suport a l’ocupació en l’economia social i en àmbits o sectors específics

Incorporació de treballadors com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals

73 euros

3 anys

147 euros el primer any

73 euros durant dos anys, si són menors de 30 anys

Transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb treballadors per compte d’altri agraris.

55 euros

3 anys següents

73 euros si són DONES

Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

262 euros

Mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix-discontinu

Persones contractades en determinats sectors d’activitat i àmbits geogràfics

Empreses de sectors d’agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri d’ala fixa, construcció d’edificis, activitats financeres i d’assegurances i activitats immobiliàries, així com en altres sectors o àmbits d’activitat que es determinin legalment, a les ciutats de Ceuta i Melilla, amb comptes de cotització assignats a aquestes empreses en les quals tinguin treballadors amb contractes indefinits que prestin activitat en les referides ciutats

NOMÉS S’APLICA en el cas que les empreses desenvolupin, per a cada treballador amb contracte bonificat, accions formatives relacionades amb l’activitat empresarial per un temps mínim de durada de 20 hores cada any, tret que el període d’aplicació de la bonificació dins de l’any hagi estat inferior a sis mesos

262 euros

Durant la vigència del contracte

NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ D’EMPRESES EMERGENTS

S’ha aprovat l’Ordre Ministerial que defineix els criteris per a avaluar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats descrits en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua

Llegir més

Al BOE del dia 21 de juliol s’ha publicat l’Ordre PCM/825/2023, de 20 de juliol, per la qual es regulen els criteris i el procediment de certificació d’empreses emergents que donen accés als beneficis i especialitats reconegudes en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, i que va entrar en vigor el dia 22 de juliol de 2023, i des d’aquest moment l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) va obrir la finestreta per a sol·licitar aquesta certificació.

Les empreses emergents o tenen l’opció d’obtenir una certificació que doni suport a la seva solidesa i viabilitat.

Per a poder obtenir la certificació, l’interessat primer s’ha de registrar al portal del client d’ENISA. Un cop fet, ha de fer clic en “certificacions” i després, a “emplenar formulari”.

La Llei 28/2022 reconeix a ENISA, dependent de la Direcció General d’Indústria i PIME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, com l’entitat encarregada d’atorgar la certificació d’empresa emergent a tota persona jurídica que compleixi, entre altres, els següents requisits descrits en la Llei:

 • Ser empresa de nova creació o d’un màxim de cinc anys des de la seva constitució i de set anys en el cas del sector de biotecnologia, energia, industrial, entre altres.
 • Tenir seu social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir un percentatge majoritari de la plantilla amb contracte a Espanya.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora i escalable.
 • No cotitzar en un mercat regulat ni haver distribuït dividends.
 • No arribar a un volum de negoci superior als deu milions d’euros.

La certificació és un procediment necessari per a poder acollir-se als beneficis fiscals i socials establerts en la Llei d’empreses emergents.

L’Ordre Ministerial recull els criteris d’avaluació del caràcter d’emprenedoria innovadora.

 1. Les despeses en R+D+I tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els 2 exercicis anteriors, o, en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de menys de dos anys.
 2. Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajut públics per al desenvolupament de projectes d’R+D+I o d’emprenedoria innovadora en els últims tres anys sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.
 3. Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació, respecte al seu alt grau d’innovació.
 4. Que l’empresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.
 5. Que l’empresa disposi d’un Segell Pime Innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.
 6. Que l’empresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o certificació conforme a la norma UNE 166.002-Sistemes de gestió de la R+D+I.

En cas de no complir cap dels criteris esmentats anteriorment, l’entitat certificadora avaluarà el caràcter d’emprenedoria innovadora tenint en compte si l’empresa sol·licitant compleix algun dels aspectes següents:

 1. La presència d’innovació tecnològica, sigui en desenvolupament o explotació, i que pugui estar protegida per drets de propietat industrial (queden exclosos marques i noms comercials) o altres drets com a programari o know-how protegits, tots ells relacionats amb el model de negoci de l’empresa sol·licitant. Es podrà sol·licitar l’emissió d’un informe potestatiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a l’avaluació d’aquest aspecte.
 2. La presència d’innovació en productes, processos, serveis o models de negoci.

Per a més informació:

https://www.enisa.es/es/certifica-tu-startup/info/proceso-de-certificacion

Font: https://paeelectronico.es/

OBLIGACIONS FISCALS SETEMBRE – OCTUBRE 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre – octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

SETEMBRE

Fins al 12 de setembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Agost 2023.Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de setembre

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2023.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • El juliol i l’agost 2023.Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries:349

Impost sobre les Primes d’Assegurances

 • El juliol i l’agost 2023:430

Impostos Especials de Fabricació

 • Juny 2023.Grans empreses:561, 562, 563

 • Agost 2023:548, 566, 581

 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l’Electricitat

 • Agost 2023.Grans empreses:560

Impostos Mediambientals

 • Agost 2023.Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.Autoliquidació:592

 • Segon trimestre 2023.Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.Autoliquidació i pagament fraccionat:583

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Agost 2023:604

Gravamen temporal energètic

 • Autoliquidació 2023:795

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Autoliquidació 2023:797

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Agost 2023.Finestreta única – Règim d’importació:369

 

OCTUBRE

Fins al 2 d’octubre

IVA

 • Any 2022. Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat: 360,361
 • Agost 2023. Autoliquidació: 303
 • Agost 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Agost 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 13 d’octubre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Setembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2023: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2023. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2023. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Setembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat 2023: 589
 • Tercer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 3P 2023: 793

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 d’octubre

IVA

 • Setembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2023. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2023: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2024: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’ha de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2023: 490