ES POT DEDUIR L’IVA DELS SUBMINISTRAMENTS (AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, ETC.) D’UN IMMOBLE PARCIALMENT AFECTE A L’ACTIVITAT ECONÒMICA?

D’acord amb la normativa comunitària, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en una recent Resolució de 19 de juliol de 2023 unifica criteri i permet la deducció de les quotes d’IVA suportades pels subministraments d’un immoble parcialment afecte a l’activitat, en proporció al seu ús en l’activitat.

Llegir més

Una qüestió molt controvertida per a molts empresaris i professionals, ha estat la possibilitat de deduir la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA) suportat corresponent a consums d’aigua, gas, telèfon i electricitat produïts en un immoble parcialment afecte a l’activitat econòmica, encara que sigui en proporció al seu ús en l’activitat.

Hisenda i la mateixa Direcció General de Tributs (DGT) en múltiples contestacions, en aquests casos ha negat aquesta deducció sobre la base que l’article 95 de la LIVA sembla excloure de la deducció les quotes d’IVA suportades per béns i serveis corrents (no d’inversió) no afectats de manera directa i exclusiva a l’activitat empresarial o professional.

El criteri d’Hisenda era considerar que l’apartat quart de l’article 95 de la LIVA contempla la possibilitat de deduir les quotes suportades per l’adquisició o importació de determinats béns i serveis directament relacionats amb els béns d’inversió en proporció al grau d’utilització en l’activitat econòmica. No obstant això, la redacció literal d’aquest apartat quart sembla referir-se en exclusiva als béns d’inversió de la regla 2a de l’apartat tercer, això és, a vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes.

Resolució de 19 de juliol de 2023 del TEAC per a unificació de criteri

La resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) de 19 de juliol de 2023 (00/06654/2022) tracta justament sobre la deduïbilitat de l’IVA suportat en els consums d’aigua, gas, telèfon i electricitat produïts en un immoble parcialment afecte a l’activitat econòmica.

En concret, es planteja el supòsit d’un immoble en el qual té el domicili fiscal una societat i on també radica l’habitatge habitual d’una sòcia de l’entitat.

Doncs bé, el TEAC resolent en recurs extraordinari d’alçada per a unificació de criteri, ha unificat criteri sobre aquesta qüestió establint el següent:

«De conformitat amb el que es disposa en l’apartat quart de l’article 95 de la LIVA, interpretat tenint en compte els articles 168 i 168 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006 (Directiva IVA), és possible la deducció pel subjecte passiu de les quotes d’IVA suportades per les despeses de subministraments (aigua, llum, gas) a béns immobles que formant part del patrimoni de l’empresa s’utilitzin tant en les activitats empresarials com per a ús privat. La deducció d’aquestes quotes s’ha de fer de manera proporcional a la seva utilització a l’efecte de les activitats de l’empresa».

Per tant, i canviant el criteri que mantenia fins ara la DGT, hisenda hauria de permetre deduir les quotes no prescrites en aquells casos assimilables al de la resolució objecte d’estudi i que, per tant, tinguin cabuda en l’article 168 bis de la Directiva, que preveu que per als immobles que formin part del patrimoni de l’empresa d’un subjecte passiu i que s’usin tant per a activitats de l’empresa com per al seu ús privat (o el del seu personal o, en general per a fins diferents dels de l’empresa), “la deducció de l’IVA sobre les despeses relacionades amb aquest patrimoni s’ha de fer conformement als principis” generals de deducció de quotes d’IVA “de manera proporcional a la seva utilització a l’efecte de les activitats de l’empresa”.

NOTIFICACIÓ PRÈVIA EN ELS SUPÒSITS DE TANCAMENT DE CENTRES DE TREBALL QUE SUPOSIN L’ACOMIADAMENT DE 50 TREBALLADORS O MÉS

Des del passat 13 de juliol, el Reial decret 608/2023, de l’11 de juliol, estableix com a nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball amb un acomiadament col·lectiu de 50 treballadors o més, de notificar aquest tancament amb una antelació mínima de 6 mesos.

Llegir més

L’informem que des del passat 13 de juliol, s’ha establert un nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball fent un acomiadament col·lectiu de 50 treballadors o més, d’acord amb el Reial decret 608/2023, de l’11 de juliol, que entre altres novetats, modifica el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.

Obligació de notificació prèvia en els supòsits de tancament

Les empreses que vulguin fer el tancament d’un o diversos centres de treball, quan això suposi el cessament definitiu de l’activitat i l’acomiadament de 50 treballadors o més, ho hauran de notificar a l’autoritat laboral competent per raó del territori i al Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la Direcció General de Treball.

Aquestes notificacions es faran a través dels mitjans electrònics als quals es refereix la disposició addicional segona, i s’hauran de fer amb una antelació mínima de sis mesos a la comunicació. En el cas en què no sigui possible la notificació amb aquesta antelació mínima, s’haurà de fer tan aviat com sigui possible i justificant les raons per les quals no es va poder respectar el termini establert.

Aquestes empreses remetran còpia de la notificació a les organitzacions sindicals més representatives i a les representatives del sector al qual pertanyi l’empresa, tant en l’àmbit estatal com de la comunitat autònoma on se situï el centre o centres de treball que es pretenen tancar.

Procediments iniciats

Els acomiadaments col·lectius que s’haguessin iniciat abans del 13 de juliol del 2023 (data de l’entrada en vigor del Reial decret 608/2023) es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici, és a dir, no els és aplicable el deure de comunicació previ.

LA COMISSIÓ EUROPEA ADOPTA LES NORMES EUROPEES D’INFORMACIÓ SOBRE SOSTENIBILITAT (ESRS)

El 31 de juliol de 2023, la Comissió Europea va adoptar les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes fonamentals, que inclou aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

Llegir més

L’informem que el 31 de juliol de 2023, la Comissió Europea ha adoptat les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD).

Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes rellevants, que inclouen aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

Aquestes normes estan dissenyades per a proporcionar informació essencial que permetrà als inversors avaluar l’impacte en sostenibilitat de les empreses en les quals inverteixen, fomentant així una transparència i responsabilitat corporativa més elevada.

S’estima que les empreses afectades seran prop de 50.000, i seran tant de grans empreses com empreses cotitzades (excepte microempreses cotitzades) amb seu a la UE, però també d’empreses de tercers països amb seu fora de la UE que tinguin filials o sucursals dins de la UE. Les pimes no cotitzades no estan incloses en l’àmbit de la CSRD.

Quin serà l’àmbit d’aplicació de la Directiva?

La normativa de la UE en matèria d’informació no financera s’aplica a totes les grans empreses i societats que cotitzen en els mercats regulats. Aquestes empreses també són responsables de l’avaluació de les informacions per part de les seves filials.

Les normes s’apliquen a més a les pimes que cotitzen en borsa, tenint en compte les seves característiques específiques. Les pimes comptaran amb la possibilitat d’una excepció (opt-out) durant un període transitori, és a dir que estaran exemptes d’aplicar la Directiva fins a 2028.

Pel que fa a les empreses no europees, l’obligació de presentar un informe de sostenibilitat s’aplica a totes les empreses que generin un volum de negocis net a la UE de més de 150 milions d’euros i que tinguin almenys una filial o sucursal a la UE. Aquestes empreses han d’informar sobre els seus efectes ASG, és a dir, sobre els aspectes ambientals, socials i de governança, tal com es defineixen en la Directiva.

Qui garanteix la qualitat de la presentació de la informació?

La informació l’haurà de certificar un auditor o un certificador independent acreditat. A fi de garantir que les empreses respectin les normes de presentació de la informació, un auditor o un certificador independent vetllaran perquè la informació sobre la sostenibilitat sigui conforme amb les normes de certificació adoptades per la UE. La informació presentada per les empreses no europees també ha d’estar certificada per un auditor europeu o establert en un tercer país.

A partir de quan s’apliquen les normes?

El Reglament s’aplicarà en tres fases:

  • 1 de gener de 2024 per a les empreses ja subjectes a la Directiva sobre divulgació d’informació no financera;
  • 1 de gener de 2025 per a les grans empreses no subjectes en l’actualitat a la Directiva sobre divulgació d’informació no financera;
  • 1 de gener de 2026 per a les pimes que cotitzen, així com per a les entitats de crèdit petites i no complexes i per a les empreses d’assegurances captives.

Davant aquesta nova normativa, li recomanem començar a analitzar els aspectes rellevants de sostenibilitat tant des del punt de vista financer com de l’impacte en l’entorn (la denominada anàlisi de doble materialitat) i desenvolupar una estratègia de sostenibilitat i començar a treballar en els processos de recopilació, anàlisi i presentació de dades.

Els convidem a consultar els textos dels actes delegats i les preguntes i respostes (Q&A) emeses per la Comissió Europea, amb l’objectiu de resoldre dubtes relacionats amb la implementació d’aquests estàndards. Poden accedir a aquesta informació a través del següent enllaç:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en

Font: Consell de la Unió Europea

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la societat anònima estatal de caució agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 189

Data de publicació: 9/08/2023

Termini: 15/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/09/pdfs/BOE-B-2023-23564.pdf

2. Subvencions destinades a finançar projectes d’R+D+I vinculats a la Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades dins de l’actuació coordinada ISCII-CDTI per al foment de la col·laboració públic privada del PERTE per a la salut d’avantguarda, iniciativa TRANSMISIONES

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 188

Data de publicació: 8/08/2023

Termini: 19/09/2023

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23508.pdf

3. Mesures urgents de suport al sector agrari davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 185

Data de publicació: 4/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/04/pdfs/BOE-B-2023-23216.pdf

4. Ajuts per a la preparació i execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius supraautonòmics de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-AGRI), en el marc del Pla Estratègic de la Pac d’Espanya (PEPAC)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 185

Data de publicació: 4/08/2023

Termini: 28/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/04/pdfs/BOE-B-2023-23215.pdf

5. Subvencions de la Fundación Biodiversitat, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, per al foment de l’economia blava i l’impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, cofinançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 183

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17796.pdf

6. Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial, regulat pel Reial decret 263/2019, de 12 d’abril

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 181

Data de publicació: 31/07/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17614.pdf

7. Programa “Experiències Turisme Espanya” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  183

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: 20/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23061.pdf

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera com a conseqüència de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia per a 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8991

Data de publicació: 31/08/2023

Termini: 1/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990134.pdf

2. Ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8991

Data de publicació: 31/08/2023

Termini: 6/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990132.pdf

3. Subvenció dels projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8978

Data de publicació: 11/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8978/1988765.pdf

4. Ajut a la destil·lació de crisi de vi regulat en el Reglament delegat (UE) 2023/1225 de la Comissió, de 22 de juny, per a la campanya 2022-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8976

Data de publicació: 9/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8976/1988546.pdf

5. Ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera com a conseqüència de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8975

Data de publicació: 8/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8975/1988310.pdf

6. Ajut temporal excepcional destinat a les persones productores dels sectors boví, equí, cunícola, oví i cabrum de carn en extensiu i semiextensiu i del boví, oví i cabrum de llet i l’apícola afectats per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8974

Data de publicació: 7/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8974/1988126.pdf

7. Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, boví, de l’oví i el cabrum, de la producció de mol·luscs, apícola i equí

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987842.pdf

8. Línia d’ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987782.pdf

9. Subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8971

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8971/1987578.pdf

10. Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’arròs que utilitzin llavor certificada per a 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987740.pdf

11. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987820.pdf

12. Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris corresponents a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 4/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987822.pdf