LLIURAMENTS DE BÉNS D’INVERSIÓ DURANT EL PERÍODE DE REGULARITZACIÓ DE L’IVA

D’acord amb la Llei de l’IVA, en cas que els béns d’inversió es transmetin durant el període de regularització d’aquest impost, s’efectua una regularització única pels anys del període de regularització que quedin per transcórrer, aplicant una sèrie de regles. Li ho expliquem.

Llegir més

Una qüestió molt controvertida per a molts empresaris i professionals, ha estat l’obligació de regularitzar l’IVA que deduïm en el període d’adquisició durant els quatre o nou (si es tracta de terrenys o construccions) anys naturals següents a aquell en els quals el subjecte passiu hagi adquirit els béns d’inversió.

La Llei 37/1992 de l’IVA estableix com es regula el tractament dels lliuraments de béns d’inversió durant el període de regularització. Durant aquest període, les empreses tenen l’oportunitat de regularitzar la situació fiscal dels béns d’inversió que han estat utilitzats tant per a activitats subjectes i no subjectes a l’IVA.

En l’adquisició de béns d’inversió el subjecte passiu podrà deduir la quota suportada de manera directa i immediata. Si bé, la Llei no oblida que aquestes quotes així deduïdes, s’hauran de regularitzar (és a dir augmentar o disminuir la deducció practicada) si es donen determinades circumstàncies que alterin el compliment dels requisits inicials. Aquestes regularitzacions només es practicaran quan, entre el percentatge de deducció definitiu corresponent a cadascun d’aquests anys i el que va prevaler l’any en què es va suportar la repercussió, existeixi una diferència superior a deu punts.

Per a dur a terme la regularització dels lliuraments de béns d’inversió, és fonamental complir amb uns certs requisits i seguir procediments específics. Això inclou la presentació de declaracions especials i el càlcul de la base imposable ajustada.

Concepte de béns d’inversió.

A l’efecte de l’IVA, es consideraran d’inversió els béns corporals, mobles, semovents o immobles que, per la seva naturalesa i funció, estiguin normalment destinats a ser usats per un període de temps superior a un any com a instruments de treball o mitjans d’explotació.

No tindran la consideració de béns d’inversió:

1r Els accessoris i peces de recanvi adquirits per a la reparació dels béns d’inversió emprats pel subjecte passiu.

2n Les execucions d’obra per a la reparació d’altres béns d’inversió.

3r Els envasos i embalatges, encara que siguin susceptibles de reutilització.

4t Les robes utilitzades per al treball pels subjectes passius o el personal dependent.

5è Qualsevol altre bé el valor d’adquisició del qual sigui inferior a 3.005,06 euros.

Transmissió de béns d’inversió

En cas que els béns d’inversió es transmetin durant el període de regularització, s’efectua una regularització única pels anys del període de regularització que quedin per transcórrer, aplicant les següents regles:

 1. Lliurament subjecte i no exempt: es considera que el bé es va emprar només en operacions amb dret a deduir durant l’any de venda i els restants fins a l’expiració del període de regularització (percentatge del 100%).

                Límit de la deducció: la quota meritada pel lliurament del bé.

 1. Lliurament exempt o no subjecte: es considera que el bé es va emprar només en operacions sense dret a deduir durant tot l’any de venda i els restants fins a l’expiració del període de regularització (percentatge del 0%).

No obstant això, en cas d’exempcions plenes, és a dir, en els lliuraments exempts que originen el dret a la deducció (exportacions, lliuraments intracomunitaris, etc.) els serà aplicable el percentatge del 100%. El límit de les deduccions serà la quota que resultaria d’aplicar el tipus impositiu vigent aplicable a béns de la mateixa naturalesa al valor interior dels béns exportats o enviats a un altre Estat membre.

En qualsevol cas, aquesta regularització única es practicarà encara que en els anys anteriors no s’hagi aplicat la regla de la prorrata o fins i tot si el bé d’inversió es transmet amb anterioritat a la seva posada en funcionament o ús dins de l’empresa.

En resum, la Llei 37/1992 de l’IVA estableix normes clares per als lliuraments de béns d’inversió durant el període de regularització. Complir amb aquests requisits i procediments pot ajudar les empreses a evitar problemes fiscals i aprofitar els beneficis de la regularització.

Exemple

Un edifici adquirit en “n-1” per 2.000.000 d’euros, més 420.000 euros d’IVA, es ven en “n” per 1.000.000 d’euros.

La prorrata o percentatge definitiu de deducció de “n-1” va ser del 50%.

 1. Si el lliurament està subjecte i no exempt per renúncia a l’exempció:

IVA repercutit en la venda: (1.000.000 x 21%) = 210.000 euros

Regularització:

 • IVA deduïble en “n-1”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
 • IVA deduïble en “n”: – 420.000 x 100% = – 420.000 euros
 • Total: (210.000 euros – 420.000 euros) = – 210.000 euros
 • Aquesta diferència negativa es divideix entre 10 i es multiplica per 9:
 • (-210.000 ÷ 10) x 9 = – 189.000 euros (*)

Deducció complementària de 189.000 euros

 1. Si el lliurament està subjecte però exempt:

IVA repercutit en la venda: 1.000.000 x 21% = 210.000 euros

Regularització:

 • IVA deduïble en “n-1”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
 • IVA deduïble en “n”: – 420.000 x 0% = 0 euros
 • Total: 210.000 euros
 • Aquesta diferència positiva es divideix entre 10 i es multiplica per 9:
 • (210.000 ÷ 10) x 9 = 189.000 euros (*)

Ingrés complementari de 189.000 euros

Nota a l’exemple:

(*) Es divideix entre 10, perquè en tractar-se d’una edificació el període de regularització és de deu anys, i es multiplica per 9, perquè són els anys que falten perquè acabi el període de regularització, computant-se a aquest efecte l’any en què es produeix la transmissió.

Font: AEAT

FINS AL 31 D’OCTUBRE POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM 2023

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 d’octubre de 2023. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de novembre de 2023.

Llegir més

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d’ella en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d’ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir de l’1 de novembre i la pot modificar fins al pròxim 31 d’octubre.

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s’hi adapti amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

 • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 31 d’octubre pot fer un canvi de tram si ho considera oportú.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

Des de la seva entrada en vigor i fins a 2025 s’han dissenyat unes taules de cotització transitòries amb 15 trams de rendiments nets mensuals, que contenen les bases mínimes i màximes que s’aplicaran en 2023, 2024 i 2025 en cada tram.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les desenvolupin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests. El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

Com calculo els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

 • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui més gran o igual al 25%.
 • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació més gran o igual al 33%.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3%, n’hi ha prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat establirà una taula general de bases de cotització i una de reduïda que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

En la següent taula es pot consultar aquests nous trams de rendiments i les seves corresponents bases de cotització per als pròxims tres anys:

Taula de rendiments i bases de cotització.

Taula reduïda

Trams de rendiments nets

2023
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1

<= 670 €

751,63 – 849,66

753,29 – 816,98

653,59 – 718,94

2

> 670 i <= 900 €

849,67 – 900

816,99 – 900

718.95 – 900

3

> 900 i <1.166,70 €

898,69 – 1.166,70

872,55 – 1.166,70

849,67 – 1.166,70

Taula de rendiments i bases de cotització.

Taula general

Trams de rendiments nets

2023
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2024
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

2025
Trams base de cotització

Base mínima-Base màxima

Euros/mes

1

>= 1.166,7 i <= 1.300 €

950,98 – 1.300

950,98 – 1.300

950,98 – 1.300

2

> 1.300 i <= 1.500 €

960,78 – 1.500

960,78 – 1.500

960,78 – 1.500

3

> 1.500 i <= 1.700 €

960,78 – 1.700

960,78 – 1.700

960,78 – 1.700

4

> 1.700 i <= 1.850 €

1.013,07 – 1.850

1.045,75 – 1.850

1.143,79 – 1.850

5

> 1.850 i <= 2.030 €

1.029,41 – 2.030

1.062,09 – 2.030

1.209,15 – 2.030

6

> 2.030 i <= 2.330 €

1.045,75 – 2.330

1.078,43 – 2.330

1.274,51 – 2.330

7

> 2.330 i <= 2.760 €

1.078,43 – 2.760

1.111,11 – 2.760

1.356,21 – 2.760

8

> 2.760 i <= 3.190 €

1.143,79 – 3.190

1.176,47 – 3.190

1.437,91 – 3.190

9

> 3.190 i <= 3.620 €

1.209,15 – 3.620

1.241,83 – 3.620

1.519,61 – 3.620

10

> 3.620 i <= 4.050 €

1.274,51 – 4.050

1.307,19 – 4.050

1.601,31 – 4.050

11

> 4.050 i <= 6.000 €

1.372,55 – 4.495,50

1.454,25 – 4.139,40

1.732,03 – 4.139,40

12

> 6.000 €

1.633,99 – 4.495,50

1.732,03 – 4.139,40

1.928,10 – 4.139,40

Què passa si trio una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural (en aquest cas 2023), l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Si està interessat a modificar la base de cotització, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

COM ES CALCULA EL VALOR D’UNA EMPRESA?

La valoració d’una empresa és un procés complicat que té un impacte significatiu en la presa de decisions empresarials, la gestió de recursos i la relació amb inversors. És essencial comptar amb experts financers i comptables per fer valoracions precises i de confiança que sostinguin l’èxit i l’estabilitat de l’empresa.

Llegir més

Si està pensant quant val la seva empresa, ha de saber que és un procés complicat que té un impacte significatiu en la presa de decisions empresarials, la gestió de recursos i la relació amb inversors.

Atenció. És important recordar que el càlcul del valor d’una empresa és un procés complex i requereix una anàlisi exhaustiva. Es recomana buscar l’assessoria d’experts financers i comptables per a garantir una valoració precisa.

Entenem per valor de l’empresa el valor del conjunt d’elements, materials, immaterials i humans que integren o constitueixen l’empresa. Es tracta d’un valor o preu de conjunt, de l’empresa com a organització, que inclou no sols el valor en el present dels diferents béns, drets i obligacions integrants del seu patrimoni, sinó també les expectatives sobre els beneficis que s’espera que l’empresa generi en el futur.

La valoració d’una empresa és un procés fonamental en el món empresarial per diverses raons clau, i la seva importància radica en els següents motius:

 1. Presa de decisions estratègiques: la valoració d’una empresa proporciona informació crucial per a la presa de decisions estratègiques. Ajuda als propietaris, directius i accionistes a comprendre el valor actual de l’empresa, la qual cosa els permet prendre decisions informades sobre l’expansió, inversió, fusions, adquisicions o venda de l’empresa.
 2. Negociacions de compravenda: en el context de la compra o venda d’una empresa, la valoració és essencial. Tant els compradors com els venedors necessiten conèixer el valor real de l’empresa per negociar un preu just i equitatiu.
 3. Finançament: quan una empresa busca finançament, ja sigui a través de préstecs, emissió d’accions o inversores, la valoració és un factor crític. Els inversors desitgen comprendre la valoració de l’empresa abans d’invertir el seu capital.
 4. Planificació financera: la valoració d’una empresa és un component essencial en la planificació financera a llarg termini. Permet a les empreses establir objectius financers realistes i desenvolupar estratègies per a assolir aquests objectius.
 5. Gestió eficient de recursos: conèixer el valor de l’empresa és vital per a una gestió eficient dels recursos. Permet als directius assignar recursos de manera més efectiva i prioritzar projectes que generin un retorn més gran de la inversió.
 6. Compliment legal i fiscal: existeixen regulacions fiscals i legals que requereixen una valoració precisa de l’empresa en unes certes situacions, com a transaccions comercials, herències o litigis. Complir amb aquestes regulacions és fonamental per evitar problemes legals i fiscals.
 7. Mesurament del rendiment: la valoració és una eina útil per a mesurar el rendiment de l’empresa al llarg del temps. Comparar el valor actual amb valoracions prèvies pot ajudar a avaluar l’èxit de les estratègies empresarials.
 8. Gestió del risc: la valoració també pot ajudar a identificar riscos i febleses en l’empresa. Un valor inferior a l’esperat pot indicar problemes financers o estructurals que cal abordar.
 9. Avaluació d’oportunitats d’inversió: Per als inversors, avaluar el valor d’una empresa és essencial per a determinar si una inversió potencial és adequada i si proporcionarà un rendiment adequat.

Per a obtenir un resultat el més realista possible, és necessari actuar de la manera més precisa possible per a donar una idea el més fiable possible d’aquest valor.

Com hem vist, el valor d’una empresa és una mètrica essencial que pot influir en una varietat de decisions, des de transaccions comercials fins a la planificació financera. Per tant, és important comprendre els mètodes i factors clau que intervenen en aquest procés.

Mètodes per a calcular el valor d’una empresa

El valor d’una empresa es calcula a través dels següents 5 paràmetres (per a determinar el valor de l’empresa s’han formulat múltiples mètodes o models, si bé cap d’ells gaudeix d’una acceptació general, perquè tot problema de valoració té un component subjectiu i comporta, per tant, regularment, un elevat marge de relativitat):

El valor comptable

El valor comptable d’una empresa expressa la cotització d’aquesta empresa en termes de comptabilitat. Aquest paràmetre s’aconsegueix de restar a l’actiu total de l’empresa el seu respectiu passiu.

El múltiple de les vendes

Es basa en l’import de compra ofert recentment per una altra empresa de característiques semblants que ja ha estat venuda, aplicant el mateix factor a l’empresa que es desitgi taxar.

El valor de liquidació

En aquest cas, per obtenir aquest valor, s’ha de sumar les porcions individuals de l’empresa en una determinada data, restant deutes i provisions d’obligat compliment per l’empresa.

El valor dels dividends

Per a obtenir aquest factor, s’ha de dividir el rèdit de cada acció per l’últim preu de l’acció.

El valor dels beneficis (PER)

A través d’aquest mètode s’obté la proporció entre el preu de l’acció i els dividends per acció. Per exemple, un PER de valor 3 significa que la inversió inicial només s’amortitzarà després de tres anys de beneficis acumulats.