NOVETATS EN LA RECUPERACIÓ DE L’IVA MERITAT PER CRÈDITS INCOBRABLES

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introduït importants millores en la recuperació de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposarà per a dur a terme els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA.

Llegir més

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introduït importants millores en la recuperació de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposarà per a dur a terme els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA.

L’informem que si la seva empresa té algun impagat, s’han introduït millores crucials per la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (LPGE) a l’hora de recuperar l’IVA repercutit, amb l’ampliació dels terminis per a dur a terme els tràmits i flexibilitzant-se la manera de reclamar el pagament.

Fins a 2022

Fins al 31 de desembre de 2022, si la seva empresa volia recuperar l’IVA dels impagats, Hisenda li exigia que complís, entre altres, els següents requisits:

 • Que haguessin transcorregut sis mesos o un any des de la data de la venda. Facturant més de 6.101.121,04 euros a l’any, el termini d’espera era d’un any.
 • Que hagués reclamat el deute per via judicial o per requeriment notarial.
 • I que la rectificació de les factures impagades i la resta de tràmits per recuperar l’IVA es realitzessin en els tres mesos següents al transcurs del termini de sis mesos o del termini de l’any, segons correspongués.

A més, en cas que el client morós no actués en la condició d’empresari o professional (és a dir, si era un particular o un ens públic), només era possible recuperar l’IVA de les factures de més de 300 euros (IVA exclòs). En cas de factures d’un import igual o inferior la seva empresa havia de donar l’IVA per perdut, per la qual cosa era millor cobrar al comptat i no ajornar el pagament.

Nova regulació per la LPGE a partir del 2023

Doncs bé, la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat, ha modificat amb efectes des de l’1 de gener de 2023, el procediment de recuperació de l’IVA i de l’impost general indirecte canari (IGIC) reportat en casos d’impagament, de la següent forma:

 • Es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.
 • Es rebaixa de 300 a 50 euros l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (quan el client no actua com a empresari o professional). Cal entendre que aquest canvi afecta no només a les operacions realitzades a partir de 2023 sinó també a les realitzades anteriorment i que encara estiguin en termini per a ser rectificades. Així, per exemple, si la seva empresa va prestar un servei a un particular el 16 de gener de 2022 per 250 euros més IVA que va resultar impagat, a partir del 16 de gener de 2023 disposarà de sis mesos per a rectificar la factura i fer la resta de tràmits.
 • S’estableix la possibilitat de substituir la reclamació (que és un dels requisits per a recuperar l’IVA), judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament al deutor (per exemple, mitjançant un burofax).
 • S’estén de 3 a 6 mesos el termini per a recuperar l’impost des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè es puguin acollir al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagués caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.

En concret, en cas d’impagament, quan a 1 de gener de 2023 l’empresa es trobi dins de l’antic termini de tres mesos des de la finalització del termini de sis mesos o un any per a rectificar (és a dir, quan en aquesta data una empresa estigui en termini de tràmits), aquest es considerarà ampliat fins als sis mesos.

Per exemple, si la seva empresa factura menys de 6.101.121,04 euros i el 2 de maig de 2022 va fer una venda que va resultar impagada, segons aquesta regla especial, malgrat que es tracti d’una operació feta en 2022, la seva empresa disposarà de sis mesos des del 2 de novembre de 2022 per a rectificar la factura i realitzar la resta de tràmits per a recuperar l’IVA.

 

L’EMPRESA HA DE PAGAR LES ULLERES GRADUADES I LES LENTS DE CONTACTE ALS EMPLEATS QUE TREBALLIN AMB PANTALLES D’ORDINADOR

D’acord amb una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les empreses hauran de pagar les lents graduades o lents de contacte a aquells empleats que treballin amb pantalles i que necessitin ulleres per a això. Els empresaris han de proporcionar als treballadors ulleres o lents de contacte graduades per a la feina sempre que els reconeixements mèdics demostrin que són necessàries. No s’exigeix que la feina amb pantalles de visualització hagi de ser la causa directa de la deficiència visual.

Llegir més

D’acord amb una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les empreses hauran de pagar les lents graduades o lents de contacte a aquells empleats que treballin amb pantalles i que necessitin ulleres per a això. Els empresaris han de proporcionar als treballadors ulleres o lents de contacte graduades per a la feina sempre que els reconeixements mèdics demostrin que són necessàries. No s’exigeix que la feina amb pantalles de visualització hagi de ser la causa directa de la deficiència visual.

L’informem que la sentència de 22 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), assumpte C-392/21, ha dictaminat que l’empresa haurà d’assumir el cost de les ulleres graduades a aquells treballadors que les necessitin per a dur a terme la seva jornada laboral davant d’una pantalla d’ordinador.

La sentència és conseqüència de la petició de decisió prejudicial plantejada pel «Curtea de Apel Cluj» (Tribunal Superior de Cluj, Romania) sobre l’anàlisi de l’article 9 de la Directiva 90/270/CEE del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització.

Un treballador inspector (Inspecció General d’Immigració, de Romania) l’activitat del qual es fa amb equips que inclouen pantalles de visualització, al·lega que aquesta activitat, juntament amb altres factors de risc, havia provocat que s’accentués la deterioració de la seva vista, fet que va fer obligatori, seguint la recomanació d’un metge especialista, un canvi de les seves ulleres graduades.

Aquest canvi li va suposar un cost de 530 euros i va reclamar a l’empresa el reemborsament dels diners. Una petició a la qual la Inspecció es va negar i, per tant, van decidir portar als tribunals romanesos. El districte de Cluj el va desestimar, però el Tribunal Superior va entendre, segons l’article 9.3 de la Directiva 90/270, que “l’empresari està obligat a donar als treballadors un dispositiu corrector especial, sigui lliurant-lo directament o bé reemborsant els diners que hagi gastat l’empleat”.

La resolució indica que els empresaris estan obligats a proporcionar als empleats amb problemes de visió un “dispositiu corrector especial”, és a dir, ulleres graduades o lents de contacte.

Amb aquesta sentència es pot obrir la porta perquè les empreses subministrin (o abonin quantitats) als treballadors en llocs de feina amb pantalles de visualització (PV) que necessitin ulleres graduades per al desenvolupament de la seva activitat.

Actualment, la normativa espanyola (Reial decret 488/1997, de 14 d’abril i LPRL) no contempla l’obligació per part de l’empresa de l’abonament d’ulleres al treballador.

Amb aquesta sentència, els empleats que, avalats per un reconeixement mèdic, necessitessin ulleres o lents de contacte per a treballar amb pantalles podrien reclamar les despeses associades, però només en cas de ser demostrable que el perjudici visual s’ha produït per la feina amb pantalles específiques de l’empresa.

La sentència obre la possibilitat que les empreses hagin de sufragar les despeses d’ulleres als seus empleats en determinats supòsits (no amb caràcter general) quan el perjudici visual s’ha produït per la feina amb pantalles en l’empresa. (Interpretació de la directiva per part del Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes).

Dispositius correctors

Quant als dispositius correctors, aquest concepte no només es refereix a les ulleres, sinó també a altres tipus de dispositius que poden corregir o prevenir trastorns de la vista.

Per part seva, els dispositius correctors normals són els que es porten fora del lloc de feina i que, per tant, no necessàriament tenen relació amb les condicions de feina.

Aquests dispositius no serveixen per a corregir trastorns de la vista relacionats amb la feina i pot ser que no tinguin una relació específica amb la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització. D’altra banda, els dispositius correctors especials serveixen per a corregir o prevenir trastorns de la vista relacionats amb una feina feta amb un equip que inclou una pantalla de visualització. Així, en primer lloc, cal proporcionar-ne als treballadors si aquests no poden utilitzar dispositius correctors normals per a corregir els trastorns de la vista diagnosticats en els reconeixements de la vista que s’hagin fet.

Per tant, un dispositiu corrector especial necessàriament ha de servir per a corregir o prevenir trastorns de la vista que un dispositiu corrector normal no pot corregir o prevenir.

En segon lloc, el caràcter especial del dispositiu corrector pressuposa que aquest és adequat per treballar amb equips que inclouen pantalles de visualització mentre serveix per a corregir o prevenir trastorns de la vista específicament relacionats amb aquesta feina i diagnosticats en els reconeixements a què es refereix la Directiva 90/270, apartats 1 i 2 de l’article 9. Perquè neixi el dret a obtenir un dispositiu corrector especial el fet de treballar amb una pantalla de visualització no necessàriament ha de ser la causa d’aquests trastorns, és a dir, els danys poden ser preexistents. Així, el reconeixement que posi de manifest la necessitat d’un dispositiu corrector especial pot tenir lloc abans de començar a treballar amb una pantalla de visualització, la qual cosa implica que els trastorns de la vista que donen lloc al fet que l’empleat tingui dret a obtenir un dispositiu corrector especial no necessàriament han d’haver estat causats per treballar amb pantalles de visualització.

El fet que els dispositius correctors especials, que comprenen les ulleres, hagin de ser adequats per a la feina desenvolupada no significa que s’hagin d’utilitzar exclusivament a la feina o per a exercir tasques professionals, ja que aquesta disposició no estableix cap restricció d’ús d’aquests dispositius. Incumbeix, no obstant això, a l’òrgan jurisdiccional remitent comprovar si les noves ulleres graduades serveixen efectivament per a corregir trastorns de vista relacionats amb la seva feina i no problemes de vista en general que no necessàriament tenen relació amb les condicions laborals.

L’article 9, apartat 3, de la Directiva 90/270, no s’oposa al fet que el dret nacional contempli que el treballador pugui, en lloc de rebre directament del seu ocupador un dispositiu corrector especial, optar per avançar el seu cost i posteriorment obtenir el seu reemborsament, però no mitjançant l’abonament al treballador d’un complement salarial de caràcter general.

Per tant, els dispositius correctors especials previstos en aquesta disposició comprenen les ulleres graduades que serveixen específicament per corregir i prevenir trastorns de la vista relacionats amb una feina realitzada amb un equip que inclou una pantalla de visualització.

MILLORES EN LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS ARTISTES

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s’inclou la regulació de la prestació especial per desocupació de les persones artistes.

Llegir més

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s’inclou la regulació de la prestació especial per desocupació de les persones artistes.

L’informem que l’11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

La norma introdueix importants millores en la protecció social d’artistes (popularment conegut com a Estatut de l’artista) que afectarà els professionals de l’àmbit cultural.

A continuació veurem les principals mesures de protecció social dels artistes.

Principals mesures per als artistes

Les novetats més rellevants incloses en el Reial decret llei 1/2023 són les següents:

1. Compatibilitat entre pensió de jubilació i activitat artística per compte propi o d’altri

Amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’amplien els supòsits de compatibilitat entre la pensió de jubilació i l’activitat artística.

Mentre que ara, conforme al Reial decret 302/2019, de 26 d’abril està establerta la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual, a partir de l’abril quedarà sense efecte aquesta regulació ampliant-se les activitats artístiques que són compatibles amb la percepció íntegra de la pensió de jubilació contributiva.

Àmbit personal d’aplicació: beneficiaris d’una pensió de jubilació contributiva de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement:

 • Desenvolupin, per compte propi o d’altri, activitats artístiques dramàtiques, de doblatge, coreogràfica, de varietats, musicals, cant, ball, de figuració, d’especialistes, de direcció artística, de cinema, d’orquestra, d’adaptació musical, d’escena, de realització, de coreografia, d’obra audiovisual, artista de circ, artista de marionetes, màgia, guionistes, i, en tot cas, la desenvolupada per qualsevol persona l’activitat de la qual sigui reconeguda com a artista intèrpret o executant del títol I del llibre segon de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, o com a artista, artista intèrpret o executant pels convenis col·lectius que siguin aplicables en les arts escèniques, l’activitat audiovisual i la musical, conforme al RD 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la seva relació laboral especial.
 • Facin treballs per compte d’altri o exerceixin activitat per compte propi com a autors d’obres literàries, artístiques o científiques, tal com es defineixen en el capítol I del títol II del llibre primer de la Llei de propietat intel·lectual, es percebin drets de propietat intel·lectual per aquesta activitat o no, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers i amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

En relació amb la descripció del que s’ha d’entendre per activitat artística, s’ha de tenir en compte la inclusió en el camp d’aplicació del RETA dels qui l’exerceixin per compte propi.

Es precisa que els beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més de desenvolupar l’activitat artística, desenvolupin qualsevol altra activitat per compte d’altri o per compte propi diferent que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim general o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social, no podran acollir-se a aquesta modalitat de compatibilitat. També queda exclosa qualsevol modalitat de jubilació anticipada o jubilació parcial.

El règim de compatibilitat. Les regles que regeixen aquesta modalitat de compatibilitat de pensió de jubilació i activitat artística per compte propi o d’altri són les següents:

 • La quantia de la pensió de jubilació contributiva compatible amb l’activitat artística és equivalent al 100% de l’import que correspongui percebre, inclòs el complement per a pensions inferiors a la mínima i el complement per maternitat o reducció de la bretxa de gènere.
 • Mentre es mantingui el règim de compatibilitat, es tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general (qüestió important en l’àmbit de l’aportació al preu dels medicaments).
 • La prestació d’incapacitat temporal causada durant la compatibilitat s’extingirà en la data en la qual se sigui baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Com a alternativa a aquest règim de compatibilitat, al beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social en qui concorrin les circumstàncies previstes en aquesta nova regulació a la qual li pugui ser aplicable un altre règim de compatibilitat, podrà optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensió i feina (p. ex. supòsits de compatibilitat de la jubilació flexible o de la jubilació activa), si reuneix els requisits per a això. També podrà suspendre la percepció de la pensió i dur a terme les activitats incompatibles.

Cotització dels pensionistes de jubilació quan duguin a terme activitats artístiques. S’han de distingir dos supòsits:

Quan es compatibilitzi la pensió de jubilació amb l’acompliment d’una activitat artística per compte d’altri, els empresaris estaran obligats a sol·licitar l’alta i cotitzar en el règim general de la Seguretat Social únicament per contingències professionals i per una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre empresari (7%) i treballador (2%).

Si l’interessat és pensionista de jubilació contributiva i posteriorment inicia una activitat artística per compte propi:

 1. Haurà de sol·licitar l’alta i cotitzar en el RETA només per contingències professionals i una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la seva base de cotització per contingències comunes, que no computarà a l’efecte de prestacions.
 2. Quan per l’activitat obtingui ingressos baixos (rendiments nets anuals iguals o inferiors a 3.000 €), podrà sol·licitar l’aplicació de la cotització reduïda que es regula en el nou article 313 bis de la LGSS i que presenta els següents trets diferenciadors:
 • La base de cotització per contingències comunes es determinarà en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, fixant-se per al present exercici pel mateix Reial decret llei 1/2023 en 526,14 euros mensuals.
 • Aquesta base de cotització s’aplicarà amb els mateixos efectes temporals als establerts amb caràcter general per als canvis de base de cotització del RETA en funció de la data de sol·licitud d’aquesta base de cotització, tret que aquesta sol·licitud s’hagi realitzat juntament amb la d’alta, i en aquest cas s’aplicarà des de la data d’efectes d’aquesta.
 • No es procedirà a la regularització de quotes prevista en l’article 308.1.c) de la LGSS quan es comprovi que la mitjana dels rendiments nets mensuals obtinguts és igual o inferior a la mitjana mensual dels 3.000 euros ja esmentats, tret que la Inspecció de Treball i Seguretat Social verifiqui la falta de condició d’artista de l’autònom en el període anual de què es tracti. En aquest cas, es procedirà a la regularització de quotes fins a la base mínima de cotització del tram 1 de la taula reduïda de bases de cotització establerta per al RETA.
 • El termini reglamentari d’ingrés de les quotes serà l’establert amb caràcter general, tret que l’interessat sol·liciti expressament, a través dels procediments automatitzats que estableixi la TGSS, que el termini d’ingrés de les quotes sigui trimestral (quotes de gener, febrer i març: ingrés a l’abril; quotes d’abril, maig i juny: ingrés al juliol; quotes de juliol, agost i setembre: ingrés a l’octubre; i quotes d’octubre, novembre i desembre: ingrés al gener de l’any següent). Les sol·licituds presentades en cada trimestre natural faran efecte a partir del primer mes del trimestre natural posterior.

2. Exclusió dels rendiments de l’activitat artística per mantenir i compatibilitzar la pensió d’invalidesa no contributiva

També amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’estableix una modificació en la norma perquè els beneficiaris de la pensió no contributiva d’invalidesa mantinguin i compatibilitzin la percepció d’aquesta pensió amb els seus rendiments per l’activitat artística, sempre que no excedeixin de l’import del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

3. Nova prestació per desocupació subjecta a menys requisits i que té en compte la intermitència del sector

Amb entrada en vigor l’1 de juliol de 2023, s’estableix una prestació especial per desocupació a favor dels treballadors subjectes a la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui duen a terme activitats tècniques i auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aquesta prestació s’adapta a la situació d’intermitència de l’activitat artística i és compatible amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge.

La prestació equivaldrà al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment, excepte quan la mitjana diària de les bases de cotització corresponents als últims seixanta dies de prestació real de serveis en l’activitat artística sigui superior a 60 euros, i en aquest cas serà igual al 100% de l’IPREM. La seva durada serà de quatre mesos i entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

 • Requisits:
  • Estar en situació legal de desocupació i tenir seixanta dies cotitzats per prestació real de serveis en l’activitat artística en els últims divuit mesos; acreditar cent vuitanta dies d’alta en la Seguretat Social (enfront dels tres-cents seixanta habituals) per prestació real de serveis en l’activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació, sempre que no hagin estat tingudes en compte per al reconeixement d’una prestació prèviament.
  • No tenir dret a una prestació contributiva ordinària, encara que, en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial.

La prestació s’extingirà:

 • Quan s’hagin esgotat els cent vint dies de percepció, tenint en compte que no es podrà obtenir de nou el seu reconeixement fins que transcorri, almenys, un any i tornin a reunir-se els requisits exigits.

A més, l’esgotament d’aquesta prestació especial no constitueix un supòsit d’accés als subsidis per fi de prestació contributiva tenint càrregues familiars ni al subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys. Aquest esgotament, tampoc donarà dret a accedir a la Renda Activa d’Inserció en els supòsits en els quals per a això s’exigeix esgotar una prestació o subsidi per desocupació. No obstant això, en el cas d’haver percebut la prestació especial després d’haver esgotat una prestació contributiva, es podrà accedir al subsidi per esgotament d’aquesta, sempre que se sol·liciti en el termini de dotze mesos següents a aquest esgotament.

 • Si s’accedeix a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial o al programa de Renda Activa d’Inserció.

Finalment, s’estableix que aquesta prestació serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, però incompatible amb:

 • La feina per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social, o per compte d’altri.
 • Qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

4. Creació de noves comissions o grups de treball

El RDL 1/2023 conté mandats dirigits al Govern per a la creació de:

 • Un grup de treball per a l’estudi i impuls de mesures de reconeixement de la intermitència en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes, per al que es concedeix un termini d’un mes comptat des de l’11 de gener de 2023.
 • Una comissió per a impulsar l’avaluació i el reconeixement de determinades malalties professionals derivades de les activitats específiques per compte d’altri o pròpia en el sector cultural, per al que es contempla un termini de sis mesos des del 12 de gener de 2023.

SITUACIÓ ACTUAL DE LA REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS DE CAPITAL

Segons la Llei de societats de capital, el càrrec d’administrador és gratuït tret que els estatuts estableixin el contrari, i en aquest cas han de determinar el sistema de remuneració. Això, sense perjudici que després sigui la junta la que, en base amb aquest sistema, determini cada any la quantia exacta de la remuneració.

Llegir més

Segons la Llei de societats de capital, el càrrec d’administrador és gratuït tret que els estatuts estableixin el contrari, i en aquest cas han de determinar el sistema de remuneració. Això, sense perjudici que després sigui la junta la que, en base amb aquest sistema, determini cada any la quantia exacta de la remuneració.

Li recordem que segons la Llei de societats de capital, el càrrec d’administrador és gratuït tret que els estatuts estableixin el contrari. Aquesta regulació parteix de la lògica dels interessos de la societat, és a dir, veritablement el més interessant i beneficiós per a la mercantil és la gratuïtat del lloc d’administrador.

La realitat és que realment la regla general acaba sent l’excepció, com succeeix en moltes ocasions en el dret, i la majoria dels administradors empresarials reben una remuneració pel seu càrrec, ja que així ho estableixen els estatuts socials.

Import màxim de la remuneració

L’import màxim de la remuneració dels administradors ha de ser aprovat per junta general i s’establirà respecte al conjunt d’administradors, que es reparteixen mitjançant acord entre ells -tret que la junta general ho estableixi d’una altra manera-. Si hi hagués consell d’administració, serà el qui determini la repartició sobre la base de les funcions i responsabilitat assumida per cadascun dels administradors.

Atenció. És possible mantenir vigent aquesta retribució durant diversos exercicis afegint un afegitó al final de l’acord, com per exemple, el següent: L’import esmentat (la remuneració establerta) es mantindrà en vigor en exercicis successius fins que la junta n’acordi la modificació.

A més d’aquesta limitació per junta general, la Llei estableix una limitació abstracta per la qual la remuneració haurà de mantenir una proporció amb la importància de la societat i la seva situació econòmica a cada moment sempre de forma comparada amb els estàndards de mercat d’empreses similars. A més, el sistema de remuneració triat ha d’estar orientat al fet que l’empresa sigui sostenible i ha d’incorporar les cauteles necessàries per a evitar l’assumpció excessiva de riscos.

El conseller delegat

Quan existeixi un conseller delegat s’haurà de subscriure un contracte amb la societat, que haurà de ser aprovat per 2/3 dels consellers, i l’interessat s’haurà d’abstenir de la deliberació i la votació. El contracte haurà de quedar incorporat a l’acta de la sessió, o bé -si és necessari per motius de confidencialitat- escripturar-lo i guardar-lo als arxius de la societat, sense adjuntar-lo al llibre d’actes. Això sí: perquè s’inscrigui correctament, s’ha de fer constar que s’ha signat.

Remuneració mitjançant participació en els beneficis socials o vinculada a les accions de la societat

També s’estableix la possibilitat del sistema de remuneració mitjançant participació en els beneficis socials o vinculada a les accions de la societat. En tots dos casos els estatuts han de regular i reconèixer aquest sistema. La junta general és qui fixa el percentatge màxim de beneficis que constitueix la remuneració dels accionistes, i en les societats limitades aquest mai podrà ser superior al 10% dels beneficis repartibles entre els socis.

En el cas de la remuneració vinculada a les accions, per a la seva aplicació caldrà l’acord de la junta d’accionistes que haurà d’incloure el nombre màxim d’accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu d’exercici o el sistema de càlcul del preu d’exercici de les opcions sobre accions, o el valor de les accions que, si escau, es prengui com a referència i el termini de durada del pla.  

Traduint la regulació legal a la pràctica, el deure de lleialtat es troba molt reforçat per la Llei des de la seva reforma en 2014. Això implica que, poden arribar a ser constitutives d’un delicte d’administració deslleial si objectivament són tan elevades que són capaces de posar en risc real o potencial amb la seva determinació l’interès social de l’empresa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,