EL CONCEPTE D’AVANTATGE FISCAL EN SUPÒSITS CONCRETS DE REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL

En una consulta recent, la Direcció General de Tributs (DGT) ha canviat la interpretació respecte de l’aplicació del règim especial de l’impost sobre societats per a les reestructuracions empresarials i afirma que només es pot regularitzar l’avantatge fiscal perseguit quan hagi quedat acreditat que l’operació efectuada tingués com a principal objectiu el frau o l’evasió fiscal diferent del diferiment en la tributació de les rendes generades.

Llegir més

En aquesta circular, abordarem el concepte d'”avantatge fiscal” en el context de les reestructuracions empresarials, en particular, en relació amb el règim especial de l’impost sobre societats, regulat en el Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats (LIS). Recentment, la Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una consulta que canvia la seva interpretació sobre l’aplicació d’aquest règim. En aquesta circular, explicarem els detalls clau i les seves implicacions per a vostè com a client.

Règim especial de reestructuració empresarial

El règim especial de reestructuració empresarial té com a objectiu principal diferir la tributació que s’originaria en operacions com ara fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvis de valors i canvis de domicili social d’una societat europea o una societat cooperativa europea entre Estats membres de la Unió Europea. La seva finalitat és evitar que la fiscalitat sigui un obstacle per a la realització d’aquestes operacions de reestructuració empresarial.

No obstant això, l’article 89.2 de la LIS estableix una limitació important: “No s’aplicarà el règim establert en el present capítol quan l’operació realitzada tingui com a principal objectiu el frau o l’evasió fiscal. En particular, el règim no s’aplicarà quan l’operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal.

Motius econòmics vàlids

Aquest condicionant ha estat objecte de debat i preocupació en la planificació d’operacions de reestructuració, ja que la falta de certesa sobre la validesa dels motius econòmics pot afectar l’aplicació del règim especial. La DGT ha respost nombroses consultes vinculants, identificant diversos motius econòmics vàlids, entre els quals s’inclouen:

 • Simplificació administrativa
 • Eliminació de costos
 • Separació d’activitats diferenciades
 • Solució de conflictes entre partícips
 • Aglutinament d’unitats equivalents
 • Reducció del risc associat
 • Planificació successòria

En principi, qualsevol motiu podria considerar-se vàlid, sempre que estigui ben fonamentat i s’ajusti a la lògica empresarial, fins i tot si té com a resultat un estalvi efectiu d’impostos, com en el cas de la transmissió d’una empresa familiar o un patrimoni immobiliari a hereus, on es planifica la successió i s’evita el desmantellament de l’activitat.

Canvi de criteri de la DGT

Recentment, la DGT ha emès la consulta vinculant V2214-23 de 27 de juliol, modificant el seu criteri interpretatiu en relació amb l’avantatge fiscal. Ara, la DGT sosté que l’avantatge fiscal només s’ha d’eliminar quan quedi demostrat que l’operació tenia com a objectiu principal el frau o l’evasió fiscal, i que això és diferent del simple ajornament en la tributació de les rendes generades, que és inherent al règim especial de l’impost sobre societats.

La DGT argumenta que el règim especial es basa en la idea que la fiscalitat no ha d’influir en les decisions empresarials sobre reorganització empresarial. Per tant, quan l’objectiu principal d’una operació de reestructuració sigui obtenir un avantatge fiscal, el règim especial no serà aplicable, i l’avantatge fiscal perseguit s’haurà d’eliminar.

Conclusió

En resum, els motius econòmics vàlids no constitueixen un requisit essencial per a l’aplicació del règim fiscal de reestructuració. La seva absència genera una presumpció que l’operació es pot haver fet amb l’objectiu principal de frau o evasió fiscal. En el curs d’actuacions de comprovació i recerca tributària, només es regularitzarà l’avantatge fiscal perseguit quan quedi demostrat que el principal objectiu de l’operació era el frau o l’evasió fiscal.

Aquest canvi en la interpretació de la DGT té importants implicacions per a la planificació d’operacions de reestructuració empresarial. És essencial considerar acuradament els motius econòmics de qualsevol operació i assegurar-se que estiguin ben fonamentats i documentats per a evitar possibles problemes fiscals.

El nostre equip d’assessors fiscals està a la seva disposició per a oferir-li orientació i assistència en la planificació de reestructuracions empresarials que compleixin amb els requisits legals i fiscals. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per discutir la seva situació específica i com aquests canvis podrien afectar-lo.

REGLES BÀSIQUES DE LES PRESTACIONS INTRACOMUNITÀRIES DE SERVEIS EN L’IVA

Les prestacions intracomunitàries (entre països de la UE) de serveis són un aspecte fonamental en l’àmbit fiscal que afecta empreses i professionals que operen en el territori d’aplicació de l’impost (TAI). En aquesta circular, proporcionem informació clau sobre les regles que regeixen aquestes operacions i la seva repercussió en l’IVA.

Llegir més

En aquesta circular volem informar-los d’algunes qüestions bàsiques que han de conèixer en la prestació de serveis intracomunitaris i la seva repercussió en l’IVA. 

1. Concepte de prestacions intracomunitàries de serveis

Les prestacions intracomunitàries de serveis es refereixen als serveis prestats per un empresari establert en el territori d’aplicació de l’impost (TAI) a destinataris que siguin empresaris, professionals o persones jurídiques amb NIF-IVA d’altres Estats membres de la Unió Europea. En aquest cas, el subjecte passiu de l’IVA és el destinatari, i s’aplica el principi d’inversió del subjecte passiu. Això implica que el prestador del servei no repercuteix l’IVA.

2. Tractament de les prestacions intracomunitàries de serveis

Quan prestem un servei a un empresari o professional membre de la UE, es produeix la inversió del subjecte passiu. En conseqüència, l’IVA està exempt a Espanya i tributarà al país de destinació. L’empresari o professional comunitari que rep el servei és responsable de repercutir l’impost. Com a prestadors espanyols, hem d’emetre la factura sense IVA.

No obstant això, aquesta exempció no s’aplica a subjectes passius acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca ni a les administracions públiques.

3. Requisits per a l’exempció a Espanya

Perquè l’operació estigui exempta a Espanya, cal complir amb els següents requisits:

 • El comprador comunitari ha de comunicar al venedor un NIF-IVA atribuït per un Estat membre diferent d’Espanya. Sense aquest NIF-IVA intracomunitari, no es considera un lliurament intracomunitari de serveis.
 • En la factura del lliurament intracomunitari sense IVA, s’ha d’incloure una referència a la Directiva 2006/112/CE o a l’article 25 de la Llei 37/1992 sobre l’IVA, indicant que es tracta d’un lliurament exempt. Aquestes factures cal registrar-les en el llibre de registre de factures expedides.

4. Obligacions fiscals

Realitzar prestacions intracomunitàries de serveis implica l’obligació de reflectir-les en el model 303 d’autoliquidació periòdica de l’impost, específicament en la casella 59 corresponent a “Lliuraments intracomunitaris de béns i serveis”. A més, s’ha de presentar el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, proporcionant informació addicional i detallada sobre els lliuraments intracomunitaris fets.

5. Regles de tributació

Les prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals tributen de la següent manera:

 • Si el client és un empresari o professional, l’IVA es liquida al país on radiqui la seu de la seva activitat econòmica, tingui un establiment permanent o la residència habitual on rebi el servei.
 • Si el client és un particular, l’IVA es liquida al país on radiqui la seu de l’activitat econòmica del prestador, tingui un establiment permanent o la residència habitual des d’on es presti el servei.

6. Inversió del subjecte passiu

Si un empresari establert en el TAI presta un servei a un empresari establert en un altre país, l’operació està no subjecta a l’IVA espanyol. El client té dret a deduir l’IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis relacionats amb aquesta activitat.

7. Conclusió

És essencial comprendre les regles i obligacions fiscals relacionades amb les prestacions intracomunitàries de serveis en l’IVA per garantir-ne el compliment adequat. Aquestes normatives són fonamentals per a les operacions comercials dins de la Unió Europea i requereixen una atenció detallada per evitar possibles sancions o inconvenients fiscals.

DES DE L’1 D’OCTUBRE LA JORNADA A TEMPS PARCIAL EQUIVALDRÀ A UN DIA COMPLET COTITZAT

Des del passat 1 d’octubre de 2023, el treball a temps parcial s’ha equiparat amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Llegir més

L’informem amb gran interès sobre una rellevant modificació en la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), que va entrar en vigor el passat 1 d’octubre de 2023. En concret, des d’aquesta data el treball a temps parcial s’equipara amb el treball a temps complet, a l’efecte del còmput dels períodes necessaris per a causar dret a les prestacions, els anomenats períodes de carència.

Aquesta modificació té un impacte significatiu en el còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de diverses prestacions de la Seguretat Social, com ara jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Canvi significatiu en el còmput de períodes de cotització

El canvi en qüestió està plasmat en el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que introdueix una modificació a l’article 247 de la LGSS. Aquesta modificació estableix que “s’equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet a l’efecte del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor“. Això significa que es consideraran els períodes cotitzats com a dies complets, sense importar la durada de la jornada laboral realitzada en cadascun d’ells.

En altres paraules, un empleat que treballi vuit hores al dia cotitzarà el mateix que un altre empleat a mitja jornada. Això elimina el coeficient global de parcialitat i posa fi a les regles de proporcionalitat que abans s’aplicaven per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a accedir a les prestacions. A partir d’aquest moment, es requerirà el mateix temps de cotització tant per als treballadors a temps complet com per als de temps parcial.

Retroactivitat: aplicació a períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l’1 d’octubre de 2023

És important destacar que aquesta modificació opera amb retroactivitat respecte als períodes treballats a temps parcial. Això significa que afecta tant els períodes anteriors com posteriors a l’1 d’octubre de 2023 pel que fa a l’accés i càlcul de les prestacions de la Seguretat Social. No obstant això, és fonamental entendre que aquesta modificació no té efecte retroactiu per als fets causants (quan es genera el dret) anteriors a aquesta data.

Aquesta modificació representa un canvi significatiu en la forma en què es comptabilitzen els períodes de cotització, i pot tenir un impacte important en els beneficis de Seguretat Social dels treballadors a temps parcial.

Exemple pràctic: equivalència en el còmput de períodes de cotització per a treballadors a temps parcial i complet

Suposem que tenim dos treballadors, Anna i Carles, tots dos empleats en una empresa des de fa 5 anys, però amb diferents jornades laborals.

 • L’Anna treballa a temps complet, amb una jornada de 8 hores al dia, de dilluns a divendres.
 • En Carles treballa a temps parcial, amb una jornada de 4 hores al dia, de dilluns a divendres.

Fins a l’1 d’octubre de 2023, els períodes de cotització de l’Anna i en Carles es calculaven de manera proporcional a la seva jornada laboral. Això significa que, en termes de cotització a la Seguretat Social, la feina de l’Anna es considerava com a “doble” comparada amb la d’en Carles a causa de la seva jornada completa.

Abans del canvi (període anterior a l’1 d’octubre de 2023):

 • Anna: treballà 5 anys a temps complet (8 hores al dia) = 5 anys x 365 dies = 1,825 dies cotitzats.
 • Carles: treballà 5 anys a temps parcial (4 hores al dia) = 5 anys x 365 dies x 0,5 (per ser a temps parcial) = 912,5 dies cotitzats.

Amb el canvi en la legislació que equipara el treball a temps parcial amb el temps complet a l’efecte de cotització, els períodes de l’Anna i en Carles es comptaran com a dies complets, independentment de la seva jornada laboral.

Després del canvi (període posterior a l’1 d’octubre de 2023):

 • Anna: treballa a temps complet, per la qual cosa continua cotitzant 365 dies per any.
 • Carles: ara, la seva jornada parcial també es compta com a dies complets, per la qual cosa també cotitza 365 dies per any.

Aquest canvi significa que tant l’Anna com en Carles cotitzaran igual durant el mateix període de temps, independentment de si treballen a temps complet o parcial. Això és especialment beneficiós per als treballadors a temps parcial, ja que abans necessitaven treballar més anys per a assolir el mateix nivell de cotització que els treballadors a temps complet.

És important destacar que aquesta igualtat en el còmput dels períodes de cotització beneficia als treballadors en termes d’accés a les prestacions de la Seguretat Social, com la jubilació, la incapacitat permanent, entre altres, ja que ara se’ls requerirà el mateix temps de cotització que als treballadors a temps complet per a accedir a aquestes prestacions.

OBLIGACIONS FISCALS OCTUBRE – NOVEMBRE 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre – novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

OCTUBRE

Fins al 2 d’octubre

IVA

 • Any 2022. Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat: 360,361
 • Agost 2023. Autoliquidació: 303
 • Agost 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Agost 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 13 d’octubre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Setembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2023: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2023. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2023. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Setembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat 2023: 589
 • Tercer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 3P 2023: 793

Fins al 30 d’octubre

IVA

 • Setembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 d’octubre

IVA

 • Setembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2023. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2023: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2024: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’ha de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2023: 490

 

Novembre

Fins al 6 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2022, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 13 de novembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Octubre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2023: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Octubre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2023. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Octubre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • SII. Renúncia a la gestió electrònica dels llibres registre: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

 • Any 2022: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232
 • Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Any 2023: Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació anual per cessament d’activitat de gener a octubre: 588

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses corresponents a l’anualitat 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9000

Data de publicació: 14/09/2023

Termini: 30/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991647.pdf

2. Subvencions per al Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil (SOC – SUPORT JUVENIL)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8993

Data de publicació: 4/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990453.pdf

3. Subvencions de l’any 2023 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8993

Data de publicació: 4/09/2023

Termini: 28/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8993/1990393.pdf

4. Subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars regulada a la Resolució EMT/3485/2022, de 7 de novembre (SOC-SINGULARS)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8994

Data de publicació: 5/09/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8994/1990532.pdf

5. Línia d’ajuts a mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8998

Data de publicació: 12/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991296.pdf

6. Línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9010

Data de publicació: 29/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9010/1993440.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts públics per a la internacionalització dels videojocs i la creació digital

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 226

Data de publicació: 21/09/2023

Termini: 12/09/2023

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/21/pdfs/BOE-A-2023-19805.pdf

2. Subvencions públiques destinades al finançament del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)», dins de la inversió «Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea-NextgenerationEU

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 214

Data de publicació: 7/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/07/pdfs/BOE-A-2023-19099.pdf

3. Ajuts del Pla integral d’impuls a l’economia social per a la generació d’un teixit econòmic, inclusiu i sostenible per als anys 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 231

Data de publicació: 27/09/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/27/pdfs/BOE-A-2023-20162.pdf

4. Ajuts a projectes de prova de concepte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 227

Data de publicació: 22/09/2023

Termini: 17/10/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/22/pdfs/BOE-B-2023-27156.pdf

5. Subvencions destinades al finançament de programes de polítiques actives d’ocupació previstos en el Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d’activació per a l’ús del sistema nacional d’ocupació

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/28/pdfs/BOE-B-2023-27898.pdf