EN QUIN MOMENT HAIG DE REPERCUTIR L’IVA (MERITACIÓ)?

La meritació és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’IVA i el que determina la normativa aplicable a l’efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc. Amb caràcter general, en els lliuraments de béns es merita l’IVA quan el bé es posa a la disposició del client. En les prestacions de serveis l’IVA es merita una vegada finalitzada la prestació del servei.

Llegir més

Unes de les claus més importants de l’IVA és la seva meritació, ja que és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’impost i el que determina la normativa aplicable a l’efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc.

El correcte enteniment de la meritació de l’impost sobre el valor afegit (IVA) és essencial per a complir amb les obligacions tributàries i comptables. A continuació, presentem informació clau sobre quan s’ha de repercutir l’IVA i com es determina aquest procés:

I. Què és la meritació de l’IVA?

La meritació de l’IVA és el moment en què es considera que una operació subjecta a l’impost s’ha fet. Aquest concepte és fonamental perquè determina quan una empresa ha de repercutir l’IVA en les seves factures i quan l’ha de declarar a les autoritats fiscals. És important tenir en compte que la meritació de l’IVA no sempre coincideix amb el moment del pagament. En moltes ocasions, l’impost es merita en el moment en què es lliura un bé o es completa un servei, independentment de quan s’efectuï el cobrament.

II. Meritació en lliuraments de béns i prestacions de serveis

 1. Lliuraments de béns: l’IVA es merita quan el bé es posa a la disposició del client. Això significa que l’empresa ha de repercutir l’IVA en la factura en el moment en què el client obté el control efectiu sobre el bé. Això es pot esdevenir fins i tot si el pagament es fa en un moment posterior. Per exemple, en una venda a terminis, l’IVA es merita quan es lliura el bé, encara que els pagaments s’efectuïn en el futur.
 2. Prestacions de serveis: en el cas dels serveis, l’IVA es merita una vegada que es completa la prestació del servei. Això significa que l’empresa ha de repercutir l’IVA en la factura una vegada que hagi finalitzat el servei. En alguns casos, com els serveis legals esmentats en l’exemple, la meritació es pot donar en concloure un procediment o servei específic.

III. Altres casos de meritació de l’IVA

 1. Execucions d’obra: la meritació en aquest cas depèn de qui sigui el destinatari. Si l’obra es realitza per a un altre empresari, l’IVA es merita quan els béns es lliuren al client. Si el destinatari és una administració pública, la meritació es produeix quan es rep l’obra. Això pot afectar la forma en què es registra i declara l’IVA.
 2. Comissions de venda: el moment de la meritació depèn de si el comissionista actua en nom propi. Si és així, l’IVA es merita quan el comissionista lliura els béns al client. Això és important per a determinar quan s’ha de repercutir l’IVA en aquesta mena de transaccions.
 3. Autoconsum: l’IVA es merita en les operacions d’autoconsum quan s’executen. Això significa que quan una empresa consumeix els seus propis béns o serveis, ha de calcular i pagar l’IVA corresponent en el moment en què es dona l’autoconsum.
 4. Operacions de tracte successiu: en aquestes operacions, com els arrendaments o subministraments continuats, la meritació es produeix quan s’exigeix el pagament de cada part del preu. Això significa que l’IVA es merita cada vegada que s’ha de pagar una porció del preu, fins i tot si no s’ha efectuat el pagament complet.

IV. Meritació en adquisicions intracomunitàries i importacions

 1. Adquisicions intracomunitàries: per a les adquisicions de béns dins de la Unió Europea, l’IVA es merita quan s’inicia l’expedició o el transport dels béns cap a l’adquirent. Si s’emet una factura abans d’aquesta data, la meritació es produeix en la data de la factura. Aquesta regla és important per a les empreses que efectuen transaccions comercials en l’àmbit de la Unió Europea.
 2. Importacions: en el cas d’importacions, la meritació de l’IVA s’esdevé en el moment en què es reporten els drets d’importació, segons les normatives duaneres. També pot succeir en situacions específiques, com quan s’abandona un règim de dipòsit duaner.

EXEMPLES

Analitzem diversos exemples que il·lustren com s’aplica la meritació de l’IVA en diferents tipus d’operacions:

 1. Venda de productes electrònics:

Suposem que una botiga en línia ven una computadora portàtil a un client i envia el producte per missatgeria. La meritació de l’IVA en aquesta operació serà en el moment en què la botiga lliuri la computadora al client, fins i tot si el client paga en línia i rep la factura immediatament.

 1. Serveis de consultoria:

Imaginem que una empresa de consultoria presta serveis d’assessorament durant tres mesos a una altra empresa. La meritació de l’IVA en aquest cas es produirà en finalitzar els tres mesos d’assessorament, quan es completi la prestació del servei. L’empresa de consultoria haurà d’emetre la factura corresponent en aquest moment.

 1. Construcció d’una casa:

En una obra de construcció d’una casa, la meritació de l’IVA dependrà de si el client és un particular o una empresa. Si el client és una empresa, l’IVA es merita quan es lliuren les claus de la casa. Si el client és un particular, l’IVA es merita en el moment de la finalització de la construcció.

 1. Venda de productes en consigna:

Suposem que una botiga de roba envia els seus productes a una altra botiga per a vendre en consigna. La meritació de l’IVA en les vendes d’aquests productes en consigna es produeix en el moment en què el comprador final adquireixi la roba de la botiga on es troben els productes. El venedor de la botiga en consigna ha de repercutir l’IVA en aquest moment.

 1. Arrendament de locals comercials:

En un contracte d’arrendament d’un local comercial en el qual s’estableix que el lloguer es paga al final del període d’arrendament, la meritació de l’IVA es produeix a mesura que es vagin pagant els lloguers mensuals. Cada vegada que l’arrendatari pagui una mensualitat, es merita una porció de l’IVA corresponent.

 1. Importació d’equips de tecnologia:

Quan una empresa importa equips de tecnologia des d’un altre país, la meritació de l’IVA succeirà quan es realitzi el procés d’importació. Això generalment es relaciona amb el moment en què es presenta la declaració duanera i s’accepta en la duana.

Aquests exemples mostren com la meritació de l’IVA pot variar segons el tipus d’operació i les circumstàncies específiques de cada transacció. És fonamental comprendre quan es produeix la meritació per a calcular i declarar correctament l’IVA en cada cas.

És important tenir en compte aquestes pautes per a expedir factures i declarar l’IVA correctament

Recordi que el coneixement i compliment de les normatives fiscals són essencials per a la facturació, la comptabilitat i els impostos de la seva empresa.

PRESENTACIÓ DEL MODEL 232 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LES OPERACIONS VINCULADES I AMB PARADISOS FISCALS

El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per a presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2022 (model 232).

Llegir més

És un model informatiu en el qual s’inclouen les operacions de l’empresa amb persones o entitats vinculades efectuades en l’exercici anterior, en aquest cas 2022.

Són entitats o persones vinculades: una entitat i els seus socis, administradors, i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; dues entitats pertanyents al mateix grup i els seus socis, administradors i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; una entitat i una altra participada en almenys el 25% del capital social.

Quines operacions es presenten en el model 232?

 • Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista en la norma d’incloure, en les declaracions que així es prevegi, la informació relativa a les operacions vinculades.
 • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles
 • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Quines operacions queden excloses d’obligació de presentar el model 232?

 • Grups fiscals (independentment del volum d’operacions).
 • AIE, UTE (independentment del volum d’operacions) amb l’excepció d’UTE o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acullin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’establiment permanent.
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (independentment del volum d’operacions).

En quin termini s’ha de presentar?

Per a les operacions reportades durant l’exercici 2022 (el període impositiu del qual coincideixi amb l’any natural), el termini de presentació del model és el 30/11/2023.

Per a la resta d’entitats (període impositiu no coincideixi amb l’any natural): en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Qui ha de presentar el model 232?

L’han de presentar els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol que desenvolupin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

 • Operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 € de valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 € (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
 • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% del volum de negoci de l’entitat.
 • Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
 • En aquells casos en els quals el contribuent efectuï operacions i tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

És important recalcar la importància de la correcta declaració i presentació d’aquestes operacions en el model 232, atès que, en virtut de l’article 198 de la Llei General Tributària, l’Agència Tributària pot sancionar amb 20 euros per dada omesa, amb un mínim 300 euros i un màxim 20.000 euros. No obstant això, si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ, la sanció i límits anteriors es rebaixen a la meitat.

D’altra banda, la presentació del model 232 incorrecta, inexacta o amb dades falses, exposa al contribuent a una multa pecuniària proporcional de fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 €.

L’EMPRESA NO POT REPERCUTIR EN EL TELETREBALLADOR LES DESCONNEXIONS PER LA CAIGUDA D’INTERNET, EL TALL DE LA LLUM O ANAR AL LAVABO

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 19 de setembre de 2023, ha declarat que l’empresa no pot repercutir en el teletreballador els temps d’interrupció de la xarxa elèctrica o de desconnexió a Internet per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc pot computar com a temps de descans el necessari per a acudir al lavabo i atendre les seves necessitats fisiològiques, de manera que no procedeix la recuperació de jornada o reducció del salari per aquestes situacions.

Llegir més

L’informem d’una sentència del Tribunal Suprem (TS) de data 19 de setembre de 2023, en la qual s’estableix que una empresa no pot repercutir en el teletreballador els temps d’interrupció de la xarxa elèctrica o de desconnexió a Internet per causes alienes a la seva voluntat, i tampoc considerar temps de descans el necessari per a acudir al lavabo.

Rebuig a recurs de cassació d’Extel Contact Center

En aquesta sentència, el TS va rebutjar el recurs de cassació presentat per l’empresa Extel Contact Center, especialitzada en atenció telefònica. El recurs tenia origen en una sentència de l’Audiència Nacional emesa el 10 de maig de 2021 en un conflicte col·lectiu impulsat per la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO.

Regulació laboral i acord empresarial

L’empresa demandada es va basar en el conveni col·lectiu sectorial del Contact Center i va argumentar que els treballadors en qüestió no estaven subjectes al Reial decret llei 28/2020, per la qual cosa les condicions de teletreball acordades el 12 de març de 2020 prevalien. En aquest acord no es reconeixia com a temps efectiu de treball les interrupcions en el subministrament de llum o de xarxa en les llars dels treballadors.

Concordança amb la Llei de teletreball

L’Audiència Nacional va considerar que, de manera similar al treball presencial, les interrupcions causades per problemes en el subministrament no haurien d’afectar els teletreballadors. La Llei 10/2021, de 9 de juliol, que regula el teletreball, reforça aquest argument en l’article 4.2, assegurant que els teletreballadors no han de sofrir perjudicis en les seves condicions pactades a causa de dificultats tècniques o altres alienes a ells.

Temps de treball efectiu durant desconnexions

El TS emfatitza que el temps de treball efectiu en el sector de contact center ha d’incloure les desconnexions causades per talls en el subministrament de llum o de la connexió a internet. Se sosté que les condicions laborals en el teletreball no poden ser pitjors que les del treball presencial, ja que els talls de subministrament no afecten negativament els treballadors en les oficines.

Dret a l’ús del lavabo en teletreball

A més, la sentència reconeix el dret dels teletreballadors a utilitzar el lavabo per a atendre les seves necessitats fisiològiques durant el temps necessari. L’empresa ha de registrar aquestes pauses de manera independent d’altres descansos i pauses establerts en el conveni col·lectiu.

En resum, la sentència del Tribunal Suprem ressalta la importància de salvaguardar els drets dels teletreballadors, abastant el temps de treball durant interrupcions, l’equiparació de condicions amb el treball presencial, el dret a la formació i l’ús del lavabo sense sofrir conseqüències laborals adverses.

COM REDUIR COSTOS EN UNA EMPRESA?

En el context actual de competència global i desafiaments econòmics, és crucial que la nostra empresa mantingui un enfocament constant en l’eficiència i la reducció de costos.

Llegir més

Amb l’objectiu de garantir la nostra sostenibilitat i rendibilitat a llarg termini, els proposem 10 punts claus per a reduir costos en la nostra organització:

 1. Anàlisi de despeses actuals: comenci per revisar totes les despeses de l’empresa, des dels costos fixos com ara lloguers i salaris fins a les despeses variables com ara subministraments d’oficina i viatges de negocis. Identifiqui àrees en les quals les despeses són innecessàriament altes o on es poden trobar alternatives més econòmiques.
 2. Optimització de la cadena de subministraments: revisi els seus proveïdors actuals i busqui oportunitats per a obtenir productes o serveis de la mateixa qualitat a un cost menor. També pot explorar opcions de logística més eficient i ajustar els nivells d’inventari per a reduir costos d’emmagatzematge.
 3. Automatització de processos: identifiqui tasques repetitives que es puguin automatitzar mitjançant programari o maquinària. L’automatització no sols estalvia temps, sinó que també redueix els errors humans i la necessitat de contractar més personal.
 4. Eficiència energètica: adopti mesures per a reduir el consum d’energia, com l’ús d’il·luminació LED, la programació de termòstats i la inversió en equips més eficients des del punt de vista energètic. Això pot generar estalvis significatius en les factures de serveis públics.
 5. Teletreball i flexibilitat laboral: avaluï si hi ha empleats que poden treballar des de casa o si és possible implementar horaris flexibles. Això redueix els costos associats amb l’espai d’oficina i pot augmentar la productivitat i la satisfacció dels empleats.
 6. Reducció de residus: implementi estratègies per a reduir el desaprofitament de materials en la producció, com la reutilització de materials, el reciclatge i l’adopció de processos més eficients des del punt de vista dels recursos.
 7. Negociació de contractes: revisi els contractes existents amb proveïdors i clients per a assegurar-se que estiguin obtenint els millors termes i preus possibles. La renegociació de contractes pot conduir a importants estalvis a llarg termini.
 8. Formació i desenvolupament del personal: la inversió en la formació i desenvolupament dels empleats pot augmentar la seva eficiència i reduir els errors costosos. Un personal més capacitat és més productiu i pot prendre decisions informades per a estalviar costos.
 9. Avaluació de rendiment i KPI: estableixi indicadors clau de rendiment (KPI) per a mesurar l’acompliment de l’empresa en diverses àrees. Faci un seguiment constant d’aquests indicadors i ajusti les estratègies segons sigui necessari per a millorar l’eficiència.
 10. Fomenti la innovació: motivi als empleats a proposar idees innovadores per a reduir costos. La innovació pot portar a canvis significatius en els processos i la tecnologia que generen estalvis a llarg termini.

EXEMPLE:

Suposem una empresa SA de fabricació de productes electrònics. La societat ha estat experimentant marges de guany més estrets en els últims trimestres a causa d’una combinació d’augment en els costos de matèries primeres i una menor demanda dels seus productes. L’empresa busca reduir costos per a mantenir la seva rendibilitat a llarg termini.

En els últims trimestres, la SA ha experimentat un descens en els seus marges de guany a causa d’un augment del 20% en els costos de les matèries primeres i una disminució del 15% en la demanda dels seus productes. L’empresa busca reduir costos per a mantenir la seva rendibilitat a llarg termini.

Pla de reducció de costos:

 1. Anàlisi de despeses actuals:
 • Costos de producció: 2.500.000 € per trimestre.
 • Despeses generals d’oficina: 350.000 € per trimestre.
 • Despeses d’enviament i transport: 300.000 € per trimestre.
 1. Optimització de la cadena de subministrament:
 • L’empresa busca un proveïdor de logística més econòmic i en troba un que ofereix una tarifa un 30% més baixa per a l’enviament de productes.
 1. Automatització de processos:
 • La inversió en una màquina automatitzada per a l’assemblatge de components electrònics ascendeix a 150.000 €, però s’espera que redueixi els costos laborals en 50.000 € per trimestre.
 1. Eficiència energètica:
 • La inversió en il·luminació LED i ajustos en sistemes de calefacció i refrigeració té un cost inicial de 30.000 €, però s’espera un estalvi d’energia de 10.000 € per trimestre.
 1. Teletreball i flexibilitat laboral:
 • La implementació del teletreball redueix els costos d’oficina en 50.000 € per trimestre i estalvia en serveis públics altres 15.000 € per trimestre.
 1. Reducció de residus:
 • El programa de gestió de residus i reciclatge té un cost inicial de 20.000 €, però redueix els costos d’eliminació en 5.000 € per trimestre.
 1. Negociació de contractes:
 • Les negociacions de contractes amb proveïdors clau resulten en un estalvi de 25.000 € per trimestre.
 1. Formació i desenvolupament personal:
 • La inversió en la formació del personal de producció té un cost de 10.000 € per trimestre, però s’espera reduir els costos en 15.000 € per trimestre.
 1. Avaluació de rendiment i KPI:
 • La implementació de KPI i seguiment costa 5.000 € per trimestre, però s’espera un estalvi de 12.000 € per trimestre en identificar àrees de millora.
 1. Fomenti la innovació:
 • S’estableix un programa d’incentius per a idees innovadores que té un cost de 10.000 € per trimestre, però s’espera que les idees generades estalviïn 20.000 € per trimestre.

Resultats esperats

Després de la implementació d’aquestes estratègies de reducció de costos, la societat espera estalviar un total de 177.000 € per trimestre, la qual cosa ajudarà a compensar l’augment dels costos de les matèries primeres i mantenir la seva rendibilitat a llarg termini. A més, l’empresa es torna més eficient i competitiva en el mercat.

En resum, la reducció de costos amb xifres reals és una estratègia essencial per a enfrontar desafiaments econòmics i mantenir la salut financera de l’empresa a llarg termini.

Recordi que la reducció de costos ha de ser una iniciativa contínua en l’empresa. Revisi regularment el procés productiu de la seva empresa i realitza ajustos segons sigui necessari per a garantir que l’organització continuï sent eficient i competitiva en el mercat.