LA FUTURA IMPLANTACIÓ DEL RÈGIM DE FRANQUÍCIA EN L’IVA PER A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES

L’Agència Tributària ja té un calendari provisional amb les dates per a implementar el nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que facturin menys de 85.000 euros a l’any quedaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència. La idea és que aquest règim es desplegui en tres fases, una per any, fins a la seva entrada en vigor en 2025.

Llegir més

Com ja deu haver llegit o sentit, l’Agència Tributària està preparant un nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que facturin menys de 85.000 euros a l’any quedaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència. La idea és que aquest règim es desplegui en tres fases, una per any, fins a la seva entrada en vigor en 2025.

La seva adopció es deu en concret a la Directiva (UE) 2020/285 del Consell de 18 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa al règim especial de les petites empreses, i el Reglament (UE) núm. 904/2010, pel que fa a la cooperació administrativa i a l’intercanvi d’informació a l’efecte de vigilància de la correcta aplicació del règim especial de les petites empreses, que amplia el règim de franquícia de l’IVA a les operacions intracomunitàries, de tal forma que les empreses no establertes en un Estat es puguin beneficiar de la franquícia per les vendes de béns i prestacions de serveis que hi realitza. Aquesta Directiva ha de ser objecte de transposició a la normativa nacional abans de l’1 de gener de 2025, data d’entrada en vigor de les modificacions.

El règim de franquícia és un règim opcional que permet a aquells empresaris o professionals, el volum d’operacions dels quals no superi un determinat import, no repercutir l’IVA en les seves operacions, ni deduir l’impost suportat en les seves adquisicions de béns i serveis.

En l’actualitat el règim de franquícia s’aplica en tots els Estats membres amb excepció d’Espanya i els Països Baixos.

De moment, i a l’espera de conèixer el contingut del projecte de transposició de la Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrer de 2020, a l’ordenament intern, podem destacar el següent d’aquest règim especial:

 • Opcional quan així ho decideixi un Estats membres i opcional per als empresaris o professionals que desitgin acollir-s’hi.
 • Aplicació voluntària sempre que l’empresari o professional no hagin superat un volum d’operacions determinat per l’Estat membre que no podrà ser superior a 85.000 euros anuals (la majoria d’Estats membres han aprovat una franquícia molt inferior i segurament el límit que acabi aprovant l’Administració Tributària espanyola serà bastant inferior).
 • Es podran fixar llindars diferenciats per a diferents sectors d’activitat basant-se en criteris objectius, amb el límit assenyalat dels 85.000 euros.
 • Possibilitat de quedar exclosos de presentar declaració censal, o declaració simplificada, NIF, tret que efectuïn operacions intracomunitàries. Presentar declaracions-liquidacions de l’impost. Si hi ha obligació, serà una declaració de l’IVA simplificada que cobreixi l’any natural i se’ls pot eximir d’algunes obligacions de facturació, llibres de registre i estats recapitulatius.

Substitució del règim simplificat i recàrrec d’equivalència per un règim de franquícia

Diversos mitjans han comentat la possibilitat que la introducció del règim de franquícia de l’IVA suposi la desaparició del règim especial del recàrrec d’equivalència o del règim simplificat de l’IVA i fins i tot del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, també conegut com a mòduls. La Directiva europea no es pronuncia sobre aquesta qüestió, per la qual cosa de moment cal esperar a conèixer el contingut del projecte de transposició de la Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrer de 2020, i com s’implantarà el règim de franquícia en l’IVA al nostre país.

PUBLICAT EL CALENDARI DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2024

Al BOE del dia 27 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2024, d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Enguany tindrem un total de dotze dies festius, nou comuns per a tota Espanya, als quals cal sumar dos de locals fins a un total de catorze dies festius.

Llegir més

Al BOE del dia 27 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2024, d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen tant:

 • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
 • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar en el seu territori o substituir-les per altres (que per tradició els siguin pròpies).
 • Dues són triades per cada ajuntament.

Per a l’any 2024 els festius nacionals són:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 6 de gener (Epifania del Senyor).
 • 29 de març (Divendres Sant).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (Assumpció de la Mare de Déu).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre (Nativitat del Senyor).

Amb caràcter addicional a aquests festius de caràcter nacional (retribuïts i no recuperables), les comunitats autònomes fixen altres dies festius, que figuren en el calendari annex a la Resolució (entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes).

Entre les facultats reconegudes a les comunitats autònomes es troba també la possibilitat de substituir el descans del dilluns següent a les festes nacionals que coincideixen en diumenge per la incorporació d’unes altres que els siguin tradicionals, així com l’opció de celebrar Sant Josep (19 de març) o Sant Jaume (25 de juliol) en el seu corresponent territori.

Així, el 9 de desembre (dilluns següent a la Immaculada Concepció) serà festa a Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i Melilla; el dijous 25 de juliol (Sant Jaume) només serà festiu a Cantàbria, Galícia, Madrid, Navarra i País Basc, i el dimarts 19 de març (Sant Josep) només serà festa a Múrcia i la Comunitat Valenciana.

A aquests festius s’afegiran els festius de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments.

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2024:

Descarregui l’arxiu relacionat:

https://boe.es/boe/dias/2023/10/27/pdfs/boe-a-2023-22014.pdf

Elaboració del calendari laboral

Així mateix, els recordem que d’acord amb l’article 34.6 de l’Estatut dels Treballadors l’empresa haurà d’elaborar anualment el calendari laboral, que haurà de contenir la jornada de treball establerta en conveni, així com els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos i la distribució anual dels dies laborals i festius, amb l’obligació de tenir-ne un exemplar exposat en un lloc visible de cada centre de treball.

L’EMPRESA TÉ L’OBLIGACIÓ DE PROPORCIONAR UNA CADIRA ERGONÒMICA ALS SEUS TELETREBALLADORS?

L’Audiència Nacional en la seva sentència de 3 d’octubre de 2023, ha declarat que el principi d’igualtat, regulat en la Llei de treball a distància, no exigeix que el tipus de seient que utilitzen els teletreballadors hagi de ser el mateix que el que es facilita en el centre de treball als empleats que presten els seus serveis de manera presencial.

Llegir més

Com ja sap, l’empresa que té treballadors en remot (a distància o teletreball) ha de dotar-los dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions des de fora de l’oficina, així com compensar les despeses en què aquests teletreballadors incorren per prestar els seus serveis des del seu domicili. 

En concret, l’article 4.1 de la Llei 10/2021 de 9 de juliol de treball a distància (LTD) que disposa que:

“Les persones que desenvolupen treball a distància tindran els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis en el centre de treball de l’empresa, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació laboral en el mateix de manera presencial, i no podran sofrir perjudici en cap de les seves condicions laborals, inclosa la retribució, l’estabilitat en l’ocupació, el temps de treball, la formació i la promoció professional.

Sense perjudici del que es preveu en el paràgraf anterior, les persones que desenvolupen totalment o parcialment treball a distància tindran dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta conforme al seu grup professional, nivell, lloc i funcions, així com els complements establerts per a les persones treballadores que només presten serveis de manera presencial, particularment aquells vinculats a les condicions personals, els resultats de l’empresa o les característiques del lloc de treball.”;;

I l’article 7.1 disposa:

“Serà contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància, sense perjudici de la regulació recollida sobre aquest tema en els convenis o acords col·lectius, el següent:

a) Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per a la seva renovació.

b) Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i moment i forma per a la seva realització, que es correspondrà, en cas que n’hi hagi, amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació.”

I els articles 11 i 12 assenyalen també que:

Article 11. Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines.

1. Les persones que treballen a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, de conformitat amb l’inventari incorporat en l’acord referit en l’article 7 i amb els termes establerts, si és el cas, en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació. En el cas de persones amb discapacitat, l’empresa assegurarà que aquests mitjans, equips i eines, inclosos els digitals, siguin universalment accessibles, per a evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.

2. Així mateix, es garantirà l’atenció precisa en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.

Article 12. El dret a l’abonament i compensació de despeses.

1. El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.

2. Els convenis o acords col·lectius podran establir el mecanisme per a la determinació, i compensació o abonament d’aquestes despeses.”

Proporcionar als empleats que treballen en remot una cadira ergonòmica

A la vista d’aquesta regulació, cal preguntar-se si aquestes exigències legals inclouen proporcionar als empleats que treballen en remot una cadira ergonòmica.

Doncs bé, l’Audiència Nacional en la seva sentència de 3 d’octubre de 2023 ha considerat que la llei no exigeix que el seient que utilitzen els treballadors en remot hagi de ser el mateix que el d’aquells que acudeixen a l’oficina.

En aquest cas, l’Audiència Nacional desestima la pretensió exercitada per UGT en la qual reclama davant l’empresa demandada que es declari l’obligació de facilitar al personal que presta serveis a través de la modalitat de teletreball la cadira ergonòmica que sí que proporciona als treballadors que presten serveis de manera presencial en els centres de treball de la companyia.

L’Audiència Nacional descarta que el principi d’igualtat de condicions de treball que proclama l’article 4.1 de la LTD entre treballadors presencials i teletreballadors s’estengui al tipus de seient que s’utilitza per a la prestació de serveis, perquè els articles 7, 11 i 12 de la LTD admeten que la dotació de mitjans i compensació de despeses siguin objecte de negociació individual o col·lectiva, i com que no es recull aquesta obligació ni en els acords subscrits ni en el conveni d’aplicació, no és procedent estimar la demanda sobre la base d’aquest argument.

No és risc laboral

D’altra banda, de la prova practicada no es pot deduir que aquesta petició pugui tenir acolliment com a mesura de prevenció de riscos aplicable amb caràcter general. I és que, segons es desprèn de la sentència, no va ser una mesura de prevenció de riscos laborals requerida de forma generalitzada pels treballadors en remot.

En resum, excepte especificació per conveni, acord de treball a distància o pla de prevenció de riscos laborals o avaluació de riscos, no existeix obligació de proporcionar una cadira ergonòmica als teletreballadors.

NOVETATS EN L’ÚS DE LES COOKIES QUE HAURÀ D’IMPLEMENTAR EN EL SEU WEB ABANS DE L’11 DE GENER DE 2024

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la Guia sobre l’ús de les cookies per adaptar-la a les Directrius 03/2022 sobre patrons enganyosos del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD). Els criteris recollits en la guia s’hauran d’implementar, no més tard de l’11 de gener de 2024.

Llegir més

L’informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la Guia sobre l’ús de les cookies per adaptar-la a les Directrius 03/2022 sobre patrons enganyosos del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD).

Aquestes novetats en l’ús de les cookies s’hauran d’implementar al seu web abans de l’11 de gener de 2024.

Principals novetats

L’agència incorpora a la nova versió de la guia el criteri del Comitè Europeu, que recull que les accions d’acceptar o rebutjar cookies s’han de presentar en un lloc i format destacats, i totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les que acceptar-les. La guia inclou nous exemples sobre com han de mostrar-se aquestes opcions oferint indicacions sobre, entre altres, el color, mida i lloc en el qual apareixen.

En paral·lel a aquesta incorporació, s’han fet una sèrie de modificacions:

 • En el cas de les cookies de personalització, quan l’usuari pren decisions sobre elles (per exemple, l’elecció de l’idioma del web o la moneda en la qual desitja realitzar transaccions), es tracta de cookies tècniques de les quals no cal consentiment, sense que puguin ser usades per a altres finalitats.
 • No obstant això, quan és l’editor el que adopta aquest tipus decisions sobre les cookies de personalització basant-se en la informació que obté de l’usuari haurà d’informar sobre això oferint de forma destacada l’opció d’acceptar-les o rebutjar-les. En aquest cas, l’editor tampoc podria utilitzar-les per a altres finalitats.
 • D’altra banda, quant als murs de cookies, la guia anterior ja precisava que perquè el consentiment es pogués considerar atorgat lliurement, l’accés al servei i a les seves funcionalitats no podia estar condicionat al fet que l’usuari consistís l’ús de cookies. Per tant, podia haver-hi supòsits en els quals la no acceptació de la utilització de cookies impedís l’accés al lloc web o la utilització total o parcial del servei, sempre que s’informés l’usuari i s’oferís per part de l’editor una alternativa d’accés al servei sense necessitat d’acceptar l’ús de cookies. La nova versió de la guia aclareix que aquesta alternativa no ha de ser necessàriament gratuïta.

Vegeu: Guia sobre l’ús de les cookies

 https://www.aepd.es/documento/guia-cookies.pdf

Font: Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

OBLIGACIONS FISCALS NOVEMBRE I DESEMBRE

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Novembre

Fins al 6 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2022, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 13 de novembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Octubre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2023: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Octubre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Tercer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2023. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Octubre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • SII. Renúncia a la gestió electrònica dels llibres registre: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

 • Any 2022: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232
 • Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Any 2023: Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació anual per cessament d’activitat de gener a octubre: 588

 

Desembre

Fins al 12 de desembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Novembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de desembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Novembre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Setembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Novembre 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Novembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Pagament fraccionat: 584
 • Any 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Declaració informativa anual d’operacions amb contribuents: 591

Imposto sobre les transaccions financeres

 • Novembre 2023: 604

Fins al 31 de desembre

IVA

 • Novembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal del sector porcí, cunícola, boví (programes de tuberculosi, rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR), llengua blava i febre Q), de petits remugants (programes de tuberculosi, agalàxia, febre Q i llengua blava) i apícola

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9016

Data de publicació: 9/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9016/1994651.pdf

2. Subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme, en l’exercici 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9011

Data de publicació: 2/10/2023

Termini: 24/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9011/1993666.pdf

3. Subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC-30 Plus)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9011

Data de publicació: 2/10/2023

Termini: 1/06/2024

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9011/1993552.pdf

4. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en l’àmbit dels videojocs

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 907

Data de publicació: 10/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9017/1994825.pdf

5. Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana a les empreses

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9014

Data de publicació: 5/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9014/1994360.pdf

6. Ajuts de minimis agrícoles sotmesos al Reglament 1408/2013, per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9026

Data de publicació: 24/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9026/1996734.pdf

7. Ajuts i beques a treballadors desocupats que participen en accions de formació professional i els ajuts per a empreses i/o entitats que acullen alumnes per a la realització de pràctiques professionals no laborals (SOC-BEQUES)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9024

Data de publicació: 20/10/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9024/1996317.pdf

8. Subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit per a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9027

Data de publicació: 25/10/2023

Termini: 9/11/2023

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9027/1996801.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts per a la provisió del conjunt d’equipament actiu i infraestructura auxiliar necessària per a la provisió de serveis de comunicacions mòbils amb tecnologia 5G en zones on no existeix cobertura mòbil 4G amb servei mínim de 50 Mbps (Programa únic 5G xarxes actives), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  234

Data de publicació: 30/09/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/30/pdfs/BOE-A-2023-20393.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 254

Data de publicació: 24/10/2023

Termini: 24/11/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/24/pdfs/BOE-B-2023-30883.pdf

3. Convocatòria per a la selecció de projectes de formació per a l’ocupació promoguts per entitats locals, per al seu finançament mitjançant el programa d’ocupació, educació, formació i economia social, del Fons Social Europeu Plus (FSE+), del període de programació 2021- 2027

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  250

Data de publicació: 19/10/2023

Termini: 25/01/2024

Organisme oficial: Ministeri de Política Territorial

https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/19/pdfs/BOE-B-2023-30187.pdf