CANVI EN LA DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN EL RÈGIM DE CONSOLIDACIÓ FISCAL (GRUP DE SOCIETATS)

A través de la Llei 38/2022 de gravàmens temporals, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats (IS) dels grups fiscals.

Llegir més

A través de la Llei 38/2022 de gravàmens temporals, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats (IS) dels grups fiscals.

Li recordem que la Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha regulat una limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal. 

En concret, s’ha aprovat una mesura temporal, que afecta exclusivament els exercicis que s’iniciïn en 2023, que suposarà un eixamplament de la base imposable de l’impost sobre societats (IS) dels grups fiscals.

D’acord amb l’article 62.1.a de la Llei de l’impost sobre societats (LIS), la base imposable del grup es determina agregant, en primer lloc, les bases imposables individuals de totes les entitats. D’aquesta manera, si una entitat genera una base imposable positiva i una altra una base imposable negativa, ambdues es compensen entre si per a formar la base imposable agregada (prèvia als ajustos que estableix la norma) del grup fiscal.

Canvi en el 2023

Ara, es limita temporalment la referida compensació en l’exercici d’agregació de bases imposables individuals. En concret, en l’exercici 2023, en agregar aquestes bases, només es tindrà en compte el 50% de les bases imposables negatives individuals. És a dir, si per exemple, en un grup hi ha dues entitats i una d’elles obté una base imposable positiva de 100 i una altra una base imposable negativa de -100, el resultat de l’agregació, en lloc de “0”, serà “50”.

L’import de les bases imposables individuals negatives no utilitzades (50 en el nostre exemple), s’integrarà en la base imposable del grup per parts iguals en cadascun dels deu primers exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024 (és a dir, en el nostre exemple, s’integrarà un import de 5 en cadascun d’aquests períodes) fins i tot encara que alguna de les entitats amb bases imposables individuals negatives quedi exclosa del grup.

En el supòsit de pèrdua del règim de consolidació fiscal o d’extinció del grup fiscal, l’import de les bases imposables negatives individuals que estigui pendent d’integració en la base imposable del grup s’integrarà en l’últim període impositiu en què el grup tributi en règim de consolidació fiscal.

Atenció. Aquesta nova limitació no afecta la compensació de les bases imposables negatives d’exercicis previs a 2023 sinó que afecta les bases imposables generades en el mateix exercici 2023 per les entitats.

Una de les primeres reflexions que genera la mesura proposada, és el possible efecte que poden tenir les operacions internes dels grups fiscals. Si bé aquests grups queden legalment exonerats de l’obligació de documentar les operacions realitzades entre entitats del grup, la seva condició de parts vinculades té annexa l’obligació de valorar a mercat aquestes operacions internes; ara bé, es pot advertir fàcilment que possibles diferències de valoració poden donar lloc a una composició de les bases imposables individuals amb diferents efectes en el si d’aquesta limitació. Per aquest motiu caldria plantejar si una valoració de les operacions internes que se separi de l’obligació general de valoració a mercat podria donar lloc a una conducta sancionable per part de l’Administració Tributària.

Davant aquesta regulació, convé, doncs, que els grups fiscals revisin la seva política de preus de transferència.

 

EL TRIBUNAL SUPREM CANVIA DE CRITERI: ELS INTERESSOS DE DEMORA PER INGRESSOS INDEGUTS D’HISENDA ESTAN SUBJECTES I NO EXEMPTS DE L’IRPF

Canviant el seu criteri anterior, que considerava que els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts no estan subjectes a l’IRPF, el Tribunal en la seva sentència de 12 de gener de 2023 fixa com a doctrina que “els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts es troben subjectes i no exempts de l’IRPF, constituint un guany patrimonial que constitueix renda general”.

Llegir més

Canviant el seu criteri anterior, que considerava que els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts no estan subjectes a l’IRPF, el Tribunal en la seva sentència de 12 de gener de 2023 fixa com a doctrina que “els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts es troben subjectes i no exempts de l’IRPF, constituint un guany patrimonial que constitueix renda general”.

L’informem que s’acaba de conèixer la sentència del Tribunal Suprem, núm. 24/2023, de 12 de gener de 2023, en la qual l’Alt Tribunal fixa una nova doctrina en considerar que els interessos de demora abonats per l’AEAT, en efectuar una devolució d’ingressos indeguts, es troben subjectes i no exempts de l’IRPF constituint un guany patrimonial que tributa en la renda general. Aquests interessos produeixen una alteració en el valor del patrimoni del perceptor i la norma de l’impost no els eximeix de tributació.

Aquesta nova interpretació suposa un canvi de criteri a l’establert en la sentència de 3 de desembre de 2020 en la qual es va entendre que els interessos de demora, que un contribuent cobra quan l’Administració Tributària li retorna ingressos indeguts, no estaven subjectes a l’IRPF.

Els interessos de demora són la indemnització que l’Agència Tributària acaba pagant a un contribuent quan, per exemple, li practica una liquidació tributària excessiva que els tribunals acaben anul·lant a fi de compensar l’afectat pel temps durant el qual li ha privat d’aquests diners. La Llei General Tributària el fixa com l’interès legal dels diners incrementats un 25% o el que dicti el pressupost general de l’Estat. Per a 2023 s’acaba d’elevar del 3,75% al 4,0625% per cada any de retard a retornar.

Tradicionalment, Hisenda havia considerat que el contribuent havia de tributar en l’IRPF pels interessos que li abonava, integrant-los com a guanys patrimonials en la base imposable de l’estalvi. La pràctica, no obstant això, va començar a ser recorreguda en els tribunals, en una batalla judicial que va concloure en el Suprem. El desembre de 2020, els seus magistrats van dictaminar que “els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts no estan subjectes a l’IRPF”. “Quan es retornen al contribuent uns interessos suportats indegudament, compensant-los, no existeix tal guany patrimonial, sinó que es produeix un reequilibri, anul·lant la pèrdua soferta anteriorment”, deia la sentència. No és que els interessos de demora estiguin exempts d’IRPF, matisava, és que directament queden fora de l’abast del tribut.

Però aquell criteri acaba de fer un gir. Una nova majoria de la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, capitanejada per l’únic dels vuit magistrats que es va oposar a la sentència de 2020 acaba de dictaminar a favor d’Hisenda exigint que els interessos de demora que aboni siguin gravats. La sentència de fa dos anys esmentada, al·lega el ponent, “no es va adoptar per unanimitat. Un nou examen de la problemàtica que ens ocupa condueix a aquesta sala a canviar, expressament, de criteri”.

La sentència ha comptat amb el vot particular en contra de dos dels cinc magistrats, els qui carreguen contra el canvi de criteri. El nou criteri, addueixen, “pot estimular a les Administracions a actuar d’una manera irresponsable i contrària a la llei, sabent que part dels interessos de demora que la llei els obliga a retornar al seu legítim propietari seran gravats”. Paradoxalment, denuncien, la sentència suposa que “l’Administració que va cometre l’il·lícit se’n lucri després”.

El radical canvi de criteri del Tribunal Suprem entorn de la tributació de les indemnitzacions pagades per Hisenda, advocant ara per gravar-les després de deixar-les lliures d’impostos el desembre de 2020, no és només un pas enrere als usos i costums de fa dos anys, sinó que suposa una passada de rosca que endurirà la seva imposició. És més, suposa que l’Agència Tributària podria acabar reingressant fins al 54% de les compensacions abonades.

Recordem que la Direcció General de Tributs, en consulta V1195-2022, va acollir el criteri del Tribunal Suprem, de 3 de desembre de 2020, establint com a doctrina que aquests interessos de demora no s’han d’incloure en la declaració de l’IRPF.

PUBLICADA L’ORDRE DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’EXERCICI 2023

Al BOE del 31 de gener de 2023 s’ha publicat l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2023. Entre els aspectes destacats d’aquesta norma, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

Llegir més

Al BOE del 31 de gener de 2023 s’ha publicat l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2023. Entre els aspectes destacats d’aquesta norma, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

L’informem que els aspectes més destacats de l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

RÈGIM GENERAL

Els topalls de cotització queden de la següent manera:

 • Base de cotització màxima: 4.139,40 euros/mes
 • Base de cotització mínima: 1.166,70 euros/mes

La cotització per contingències comunes es limitarà per grups de categories professionals. Els tipus de cotització queden establerts de la següent manera:

CONTINGÈNCIA

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

Comunes

23,60

4,70

28,30

Mecanisme d’equitat intergeneracional

0,50

0,10

0,60

Hores extraordinàries

12,00

2,00

14,00

Resta d’hores extraordinàries

23,60

4,70

28,30

Les contingències d’accidents de treball i malalties professionals no sofreixen variació.

Supòsits especials de cotització:

A) El tipus de cotització per incapacitat temporal derivada de contingències comunes a partir de l’edat de jubilació serà l’1,55%: 1,30% a càrrec de l’empresa i 0,25% a càrrec del treballador:

– Treballadors amb seixanta-cinc anys, i trenta-set anys i nou mesos o més de cotització.

– Treballadors amb seixanta-sis anys i dos mesos, amb menys trenta-set anys i sis mesos de cotització.

B) En els contractes temporals de durada determinada inferior a trenta dies, s’estableix una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari, a la seva finalització d’aquest. S’exceptuen els contractes subscrits amb treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, en el sistema especial per a empleats de la llar o en el règim especial per a la mineria del carbó, en la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui desenvolupen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat. Tampoc s’aplicarà aquesta cotització addicional als contractes per a la formació i l’aprenentatge ni als contractes per a la formació en alternança.

EMPLEADES DE LA LLAR

Des de l’1 de gener de 2023, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial es determinen en una escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

Tram

Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r

Fins a

269,00

   

250,00

2n

Des de

269,01

fins a

418,00

357,00

3r

Des de

418,01

fins a

568,00

493,00

4t

Des de

568,01

fins a

718,00

643,00

Des de

718,01

fins a

869,00

794,00

Des de

869,01

fins a

1.017,00

943,00

Des de

1.017,01

fins a

1.166,70

1.166,70

Des de

1,166,71

   

Retribució mensual

L’Ordre recull un tipus de cotització per contingències comunes per a 2023 del 28,30% (23,60% a càrrec de l’ocupador, 4,70% a càrrec de l’empleat), igual que en l’exercici anterior.

Per a la cotització de les contingències professionals, AT i EP, s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant anirà a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Des de l’1 de gener de 2023 és aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

S’ha d’afegir el mecanisme d’equitat intergeneracional.

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI AGRARIS

També formen part del règim general, amb la corresponent actualització de les seves bases i tipus de cotització. La màxima diària queda en 179,97 euros/mes.

A partir de l’1 de gener de 2023, les bases diàries de cotització per jornades reals corresponents a cadascun dels grups de treballadors que realitzin labors agràries per compte d’altri i respecte als quals no s’hagués optat per la modalitat de cotització prevista en el paràgraf a) anterior, es determinaran conforme al que s’estableix en l’article 147 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb aplicació d’unes bases màximes i mínimes (les mínimes van des de 50,73 euros, per a treballadors menors de divuit anys, fins a 70,84 euros, per a enginyers i llicenciats; les màximes són, en tots els casos, de 195,46 euros).

La base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d’altri inclosos en aquest sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, serà de 1.166,70 euros mensuals des de l’1 de gener de 2023.

La norma defineix què s’entén per període d’inactivitat i com es calcula la cotització per a aquests dies.

ARTISTES

La base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals serà de 4.495 euros mensuals. La base de cotització va d’entre 299 i 598 euros/dia, en funció de les retribucions íntegres percebudes.

La base de cotització aplicable durant els períodes d’inactivitat dels artistes en els quals es mantingui voluntàriament la situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social serà la base mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització d’aquest règim.

El tipus de cotització aplicable serà l’11,50%, sense oblidar la cotització addicional del mecanisme d’equitat intergeneracional.

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI O AUTÒNOMS

Durant l’any 2023, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

 

Trams rendiments nets 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1

<= 670

751,63

849,66

Tram 2

> 670 i <= 900

849,67

900

Tram 3

> 900 i < 1.166,70

898,69

1.166,70

Taula general

Tram 1

>= 1.166,70 i <= 1.300

950,98

1.300

Tram 2

> 1.300 i <=1.500

960,78

1.500

Tram 3

> 1.500 i <=1.700

960,78

1.700

Tram 4

> 1.700 i <=1.850

1.013,07

1.850

Tram 5

> 1.850 i <=2.030

1.029,41

2.030

Tram 6

> 2.030 i <=2.330

1.045,75

2.330

Tram 7

> 2.330 i <=2.760

1.078,43

2.760

Tram 8

> 2.760 i <=3.190

1.143,79

3.190

Tram 9

> 3.190 i <=3.620

1.209,15

3.620

Tram 10

> 3.620 i <= 4.050

1.274,51

4.050

Tram 11

> 4.050 i <=6.000

1.372,55

4.495,50

Tram 12

> 6.000

1.633,99

4.495,50

Els autònoms estan obligats a cotitzar per totes les contingències, i els tipus de cotització queden de la següent manera:

CONTINGÈNCIA

TIPUS DE COTITZACIÓ

CONTINGÈNCIES COMUNES (excepte IT si ja es cobreix en un altre règim)

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

1,30%

(IT:0,66 i IP i MiS: 0,64)

MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL

0,6% sobre la base per contingències comunes

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2022 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l’1 de gener de 2023 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les citades taules i compleixi el que s’estableix en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (norma que va establir el nou sistema de cotització).

Per als treballadors que haguessin sol·licitat l’actualització automàtica de la seva base de cotització, la seva base de cotització a partir de l’1 de gener de 2023 serà la de 31 de desembre de 2022 incrementada en un 8,6%, sempre que es trobin en alguns dels trams i compleixin el que s’estableix en la normativa.

Cal recordar que la norma estableix un supòsit especial per al tipus de cotització per incapacitat temporal, de l’1,56%, per als treballadors autònoms tant del RETA com del RETM.

S’estableixen, a més, regles especials per a:

– Familiars de l’autònom, treballadors per compte propi agraris, directius i gerents en societats de capital i autònoms que no hagin presentat declaració per IRPF: no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant 2023.

– Autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzessin per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments: podran mantenir durant l’any 2023 aquesta base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

– Autònoms dedicats a la venda ambulant: podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77% de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda.

– Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant: tindran dret a una reducció del 50% de la quota a ingressar.

– Supòsits de pluriactivitat: dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 15.266,72 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

CONTRACTES FORMATIUS

Quant als contractes per a la formació i l’aprenentatge (modalitat bandejada des del 30 de març, de manera que els contractes vigents continuen existint només fins a la seva durada màxima) i els contractes per a la formació en alternança, quan la base per contingències comunes no superi la base mínima mensual de cotització: s’aplicarà una quota única mensual de 56,71 euros per contingències comunes, dels quals 47,28 euros seran a càrrec de l’empresari i 9,43 euros, a càrrec del treballador, i de 6,51 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari; la cotització al FOGASA consistirà en una quota mensual de 3,59 euros a càrrec de l’empresari; la cotització per formació professional serà d’1,99 euros (1,76 per a l’empresari i 0,23 per al treballador).

Quan la base mensual superi la mínima, s’aplicaran altres tipus de cotització: 28,30 per contingències comunes, i el general de contingències professionals, entre altres.

Per al mecanisme d’equitat intergeneracional, s’aplicaran les regles generals sobre la base de cotització per contingències comunes.

JUBILACIÓ

El fonament del mecanisme d’equitat intergeneracional es recull en la norma. A partir de l’1 de gener de 2023, i conforme al que es disposa en la Llei 21/2021, de 28 de desembre, en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació, com hem vist, s’haurà d’efectuar una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comunes. Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,5% serà a càrrec de l’ocupador i el 0,1% a càrrec del treballador.

 

S’ESTÉN FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2023 EL TERMINI PER A SOL·LICITAR ELS AVALS ICO PER A PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS DE LA GUERRA ENTRE RÚSSIA I UCRAÏNA

S’ha ampliat el termini de sol·licitud d’aquests avals durant tot l’any 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022). L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a dos milions d’euros (és més reduït en el sector agrícola i pesquer).

Llegir més

S’ha ampliat el termini de sol·licitud d’aquests avals durant tot l’any 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022). L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a dos milions d’euros (és més reduït en el sector agrícola i pesquer).

Per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms de tots els sectors afectats per les conseqüències econòmiques de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el govern va adoptar un paquet de mesures, entre les quals va ser obrir una línia d’avals garantits per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) i el seu termini de sol·licitud s’ha ampliat durant tot l’any 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022).

Ens referim a línia d’avals públics gestionada per ICO i creada a l’empara del Reial decret llei 6/2022 per a pal·liar les tensions de liquiditat generades en el marc de la guerra a Ucraïna, vigència que actualment s’estén fins a 31 de desembre de 2023.

Cal recordar que es va alliberar el primer tram de la línia (per import de 5.000 milions d’euros) el maig de 2022, desenvolupant-se els seus termes i condicions en la Resolució de 10 de maig de 2022 de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

Mitjançant acord del Consell de Ministres, que es recull en la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, s’han reformulat certs termes i condicions del primer tram de la línia esmentat. Es destaquen aquestes novetats:

 • El primer tram s’estructura en dos subtrams: fins a 3.500 milions d’euros per a préstecs concedits a autònoms i pimes i fins a 1.500 milions d’euros per a préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.
 • L’import total dels préstecs avalats per beneficiari no podrà superar els 150 milions d’euros.
 • Els beneficiaris de finançament amb aval per import superior a 50 milions d’euros hauran d’assumir el compromís de no repartir dividends durant la vida de l’operació avalada.
 • Les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins a 31 de desembre de 2023 els límits de les línies de circulant concedides a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

D’altra banda, la Resolució de 24 de gener de 2023, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2022 ha suposat l’alliberament del segon tram de la línia, per import de 500 milions d’euros, destinat a empreses i autònoms que acompleixin activitats considerades intensives en consum de gas, i es pren com a referència una llista de codis CNAE.

Els termes i condicions del nou tram són, en general, mirall dels del primer tram. Com a novetat destacable, per als avals que es concedeixin amb càrrec al segon tram s’incrementa el límit màxim de la cobertura dels avals, que poden arribar fins al 90% del principal de les operacions i s’estableixen noves comissions per aval.

Llindars

L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a 2.000.000 euros (si bé és més reduït en el sector agrícola i pesquer). A més, s’estableix el següent:

 • Un període de carència del principal de dotze mesos a sol·licitud del deutor.
 • Les entitats hauran de mantenir obertes les línies de circulant fins al 31 de desembre de 2023 als qui sol·licitin aquests avals.
 • Hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels seus clients.
 • I no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Els avals es destinen a garantir noves operacions de finançament concedides per les entitats financeres, i podran sol·licitar-los els autònoms i empreses que no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin en el moment de sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO.

OBLIGACIONS FISCALS FEBRER – MARÇ 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Febrer

Fins al 13 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2022. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2022. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022: 346

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Gener 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2023: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Imposto especial sobre l’electricitat

 • Gener 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Gener 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2023: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023: 798

Fins al 28 de febrer

IVA

 • Gener 2023. Autoliquidació: 303
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2022: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2022: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2022: 280

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Any 2022: 347

 

MARÇ

Fins al 13 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2023. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2023. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Comprendrà les operacions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2022.

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2022: 189

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2022: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

 • Any 2022: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2022: 720

Impost sobre hidrocarburs

 • Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8831

Data de publicació: 12/01/2023

Termini: 13/02/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949107.pdf

2. Subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8831

Data de publicació: 12/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949093.pdf

3. Subvencions per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8839

Data de publicació: 24/01/2023

Termini: 27/04/2023

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8839/1951588.pdf

4. Subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8839

Data de publicació: 24/01/2023

Termini: 15/11/2023

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8839/1951560.pdf

5. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8840

Data de publicació: 25/01/2023

Termini: 17/05/2023

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8840/1951946.pdf

6. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8840

Data de publicació: 25/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8840/1951916.pdf

7. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8840

Data de publicació: 25/01/2023

Termini: 27/04/2023

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8840/1951876.pdf

8. Ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8841

Data de publicació: 26/01/2023

Termini: 24/02/2023

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8841/1952135.pdf

9. Ajuts per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8841

Data de publicació: 26/01/2023

Termini: 24/02/2023

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8841/1952237.pdf

10. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a l’edició de llibres de text, manuals universitaris, llibres cientificotècnics o de referència, en suport paper o electrònic, escrits o traduïts en llengua catalana

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8839

Data de publicació: 19/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8836/1950417.pdf

11. Subvencions del Departament d’Educació per a l’Impuls digital a l’educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8836

Data de publicació: 19/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8836/1950539.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. «Programa 1: repotenciació d’instal·lacions eòliques», inclòs en els programes de «Repotenciació Circular» per a la concessió d’ajuts a la inversió en la repotenciació d’instal·lacions eòliques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 300

Data de publicació: 15/12/2022

Termini: 17/01/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 9

Data de publicació: 11/01/2023

Termini: 12/02/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf

3. Subvencions del «Programa Innova Invest» de l’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 9

Data de publicació: 11/01/2023

Termini: 13/04/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-866.pdf

4. Ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 5

Data de publicació: 6/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-452.pdf

5. Ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari, en el marc del PRTR

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 314

Data de publicació: 31/12/2022

Termini: 28/02/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41297.pdf

6. Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb el seu ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 7

Data de publicació: 9/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-526.pdf

7. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes que contribueixin a implementar el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 en l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 14

Data de publicació: 17/01/2023

Termini: 16/03/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-B-2023-1430.pdf

8. Ajuts per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la generació d’un teixit econòmic, inclusiu i sostenible i per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes innovadors per als anys 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 12

Data de publicació: 14/01/2023

Termini: 31/01/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf

9. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament i potenciació de les activitats culturals i turístiques del barri antic de Conca, l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 23

Data de publicació: 27/01/2023

Termini: 31/12/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2506.pdf

10. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per a l’organització de congressos, jornades, seminaris i altres activitats de promoció de la ciutat de Conca, l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 23

Data de publicació: 27/01/2023

Termini: 31/12/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2505.pdf