COVID-19. EXEMPCIÓ EN AJD DE LES ESCRIPTURES DE FORMALITZACIÓ DE LES MORATÒRIES HIPOTECÀRIES PER AL SECTOR TURÍSTIC

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, ha establert en l’àmbit tributari l’exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic, amb efectes des del 7 de juliol de 2020.

Llegir més

COVID-19. Exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, ha establert en l’àmbit tributari l’exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic, amb efectes des del 7 de juliol de 2020.

L’informem que al BOE del dia 6 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, que regula una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, i amb efectes des del 7 de juliol de 2020.

En concret s’estableix:

 • Immobles afectes a una activitat turística: respecte a la moratòria de préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d’immobles afectes a una activitat turística, els autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya tindran dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble que compleixi els requisits recollits en l’article 4 del RDL 25/2020, sempre que experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, i el préstec no hagi estat ja objecte de moratòries anteriors.
 • Arrendament d’immobles: quant a la moratòria en el supòsit d’arrendament dels immobles, si l’immoble afecte al desenvolupament d’una activitat econòmica del sector turístic fos objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària haurà de concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament d’almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial no s’hagués establert ja per acord entre totes dues parts.

Podran ser beneficiaris els autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya, sempre que experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària. Durant la moratòria, de fins a 12 mesos, s’abonarien tan sols interessos del deute hipotecari, i no s’amortitzarà el capital. Així mateix l’obligació financera s’estendria fins a un màxim de dotze mesos més o l’import ajornat es redistribuiria entre les quotes restants sense modificar la data pactada de venciment.

La carència recauria sobre préstecs hipotecaris que tenen com a garantia un bé immoble que es trobi afecte al desenvolupament d’una activitat econòmica del sector turístic exercida en territori nacional. Els beneficiaris serien:

 • hotels i allotjaments turístics similars (codi CNAE 5510)
 • allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada (codi CNAE 5520)
 • així com agències de viatge (codi CNAE 7911).

Bonificació del pagament d’aranzels notarials i del Registre de la Propietat 

D’altra banda, els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció de la novació del préstec hipotecari que inclogui la moratòria assenyalada anteriorment seran satisfets en tot cas pel creditor i es bonificaran en un 50 per cent en els següents termes:

a) Per l’atorgament de l’escriptura es reportarà l’aranzel corresponent a les escriptures de novació hipotecària, previst en la lletra f) de l’apartat 1 del número 1 de l’annex I del Reial decret 1426/1989, de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels Notaris, reduïts al 50 per cent, sense que es reporti cap quantitat a partir del cinquè foli de matriu i de còpia, sigui còpia autoritzada o còpia simple. L’aranzel mínim previst serà de 30 euros i el màxim de 75.

b) Per la pràctica de la inscripció s’aplicarà l’aranzel previst per a les novacions modificatives en article 2.1.g) de l’annex I del Reial decret 1427/1989, de 17 de novembre, pel qual s’aprova l’Aranzel dels Registradors. Al resultat se li aplicarà una bonificació del 50 per cent. L’aranzel mínim previst serà de 24 euros i el màxim de 50 euros.

Formalitzada l’escriptura pública es remetrà pel notari autoritzador al Registre de la Propietat a través de qualsevol dels mitjans de presentació que permet la Llei hipotecària.

Nova exempció ITP i AJD per al sector turístic 

El Reial decret llei 25/2020, també estableix una modificació del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (TRLITP I AJD).

A través d’ella es declaren exemptes les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de la moratòria hipotecària per al sector turístic, en les tres modalitats de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD):

 • Les transmissions patrimonials oneroses.
 • Les operacions societàries.
 • Els actes jurídics documentats.
 

MESURES LABORALS PER A DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol, conté un conjunt de mesures de suport al sector productiu, a l’ocupació i a les rendes, entre les quals destaquen l’ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020 en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, i es pretén donar cobertura legal necessària a l’Institut Nacional de Seguretat Social per facilitar a comunitats autònomes i entitats locals la informació necessària per al reconeixement i control de les prestacions de l’ingrés mínim vital

Llegir més

Mesures laborals per a donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol, conté un conjunt de mesures de suport al sector productiu, a l’ocupació i a les rendes, entre les quals destaquen l’ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020 en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, i es pretén donar cobertura legal necessària a l’Institut Nacional de Seguretat Social per facilitar a comunitats autònomes i entitats locals la informació necessària per al reconeixement i control de les prestacions de l’ingrés mínim vital.

L’informem que al BOE del dia 6 de juliol, s’ha publicat el  Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol, que conté un conjunt de mesures de suport al sector productiu, a l’ocupació i a les rendes, de les quals destaquem les dues següents en l’àmbit laboral:

1. S’amplien les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020 en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Les dificultats per les quals travessa el sector turístic i la seva especial incidència en l’ocupació dels treballadors fixos discontinus que hi presten els seus serveis justifiquen l’extensió de manera excepcional de les bonificacions -ja ampliada als mesos de febrer a juny de 2020 pel RDL 7/2020- durant els mesos de juliol a octubre de 2020 per a totes les comunitats autònomes, així com la compatibilitat de les bonificacions amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social.

La mesura consisteix en la possibilitat d’aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

Se’n poden beneficiar les empreses, excloses les del sector públic, de tot el territori nacional, que:

 • Es dediquin a activitats enquadrades en els sectors del turisme i del comerç i hostaleria vinculades a aquest sector del turisme,
 • generin activitat productiva en els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, i
 • iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu.

Destaca, com ja s’ha indicat, la compatibilitat d’aquestes bonificacions amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social, si bé l’import resultant d’aplicar totes dues no podrà superar el 100% de la quota empresarial que hagués correspost ingressar.

Les bonificacions de quotes s’aplicaran per la TGSS a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre la seva vinculació al sector del turisme.

S’ha de tenir en compte que les declaracions responsables s’han de presentar abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions a través del Sistema RED.

Aquestes bonificacions, que es finançaran amb càrrec al pressupost del SEPE, s’aplicaran per la TGSS en les corresponents liquidacions de quotes sense perjudici del seu control i posterior revisió per la ITSS.

2. Modificació del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital

Es modifica el Reial decret llei 20/2020, per a:

 • Donar la cobertura legal necessària a l’INSS per facilitar a comunitats autònomes i entitats locals la informació necessària per al reconeixement i control de les prestacions que són de la seva competència, així com la comunicació a qualsevol de les administracions de les resolucions relatives a les prestacions de l’ingrés mínim vital per a la gestió i el control de la citada prestació i a les institucions i organismes públics que el sol·licitin perquè puguin realitzar, dins de l’àmbit de les seves competències, actuacions derivades de l’aplicació de l’ingrés mínim vital.
 • Habilitar, en els territoris forals, la transmissió d’informació entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social i les Hisendes Forals en idèntics termes que els previstos en relació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

COVID-19. EL GOVERN APROVA LA CREACIÓ D’UN FONS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA D’EMPRESES ESTRATÈGIQUES

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, regula la creació d’un fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques. Es tracta d’un nou instrument que estarà dotat amb 10.000 milions d’euros i l’objectiu del qual és aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la COVID-19. Aquest fons estarà adscrit al Ministeri d’Hisenda i serà gestionat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), i s’ajustarà a la normativa d’ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

Llegir més

COVID-19. El Govern aprova la creació d’un fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, regula la creació d’un fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques. Es tracta d’un nou instrument que estarà dotat amb 10.000 milions d’euros i l’objectiu del qual és aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la COVID-19. Aquest fons estarà adscrit al Ministeri d’Hisenda i serà gestionat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), i s’ajustarà a la normativa d’ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, regula la creació d’un fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques. Es tracta d’un nou instrument que estarà dotat amb 10.000 milions d’euros i l’objectiu del qual és aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la COVID-19. Aquest fons estarà adscrit al Ministeri d’Hisenda, serà gestionat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), i s’ajustarà a la normativa d’ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

El fons té per objecte aportar suport públic temporal per reforçar la solvència empresarial, en particular mitjançant la concessió de préstecs participatius, deute subordinat, subscripció d’accions o altres instruments de capital, a empreses no financeres, que travessin severes dificultats de caràcter temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional, entre altres motius, pel seu sensible impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució al bon funcionament dels mercats. Les operacions amb càrrec al fons es duran a terme prèvia sol·licitud per part de l’empresa interessada.

La dotació inicial del fons ascendeix a 10.000 milions d’euros. En el Tresor Públic s’integraran l’import dels dividends, interessos, plusvàlues i qualssevol altres remuneracions que resultin de les inversions o operacions que es realitzin, de la participació, en el seu cas, en els òrgans d’administració de les empreses sol·licitants, així com els resultats de les desinversions i reemborsaments efectuats, que es minoraran per les minusvàlues i despeses.

Les quantitats a ingressar en el Tresor Públic tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació per a la seva cobrança el que es preveu en la Llei General Pressupostària.

Als efectes indicats en l’apartat anterior, es concedeix un crèdit extraordinari al pressupost en vigor de la Secció 15 «Ministeri d’Hisenda», Servei 01 «Ministeri, Sotssecretaria i Serveis generals», programa 923M «Direcció i Serveis Generals d’Hisenda», capítol 8 «Actius Financers», article 87 «Aportacions patrimonials», concepte 879 «Aportació patrimonial al fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques», per import de 10.000 milions d’euros. El crèdit extraordinari que es concedeix en aquest apartat es finançarà de conformitat amb l’article 46 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018.

En l’annex I s’inclou el pressupost d’explotació i de capital per a l’exercici 2020 del fons.

El fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques es regeix pel que es disposa en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el present reial decret llei i en la resta de les normes de dret administratiu general i especial que li resultin d’aplicació.

El fons forma part del sector públic estatal com a fons sense personalitat jurídica a l’efecte de l’article 2.2.f) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i està subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control que s’hi preveu. A l’efecte de rendició de comptes davant el Tribunal de Comptes tindrà la condició de comptedonant el president del consell gestor.

La competència per resoldre sobre les sol·licituds de l’apartat 2 d’aquesta disposició correspon al consell gestor, i serà necessària l’autorització del Consell de Ministres per a l’aprovació de les operacions.

El termini màxim per resoldre serà de sis mesos comptats des de la presentació de la sol·licitud de l’empresa. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada. Les resolucions del consell gestor posen fi a la via administrativa i enfront d’elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

En totes les operacions i accions relatives al fons, SEPI actuarà en nom i representació de l’Administració General de l’Estat, exercint de dipositari dels títols i contractes representatius de les operacions d’actiu realitzades, així com exercint els drets que com a administrador pogués correspondre a la participació de l’Administració General de l’Estat. Totes les operacions efectuades amb càrrec al fons seran registrades en una comptabilitat específica, separada i independent de la dels membres del consell gestor. Les responsabilitats del fons es limitaran, exclusivament, a aquelles contretes pel consell gestor.

No formaran part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat les participacions, accions, títols i altres instruments que es poguessin adquirir per aquella amb càrrec al fons no resultant-los d’aplicació el que es preveu en el títol VII de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques.

Per al desenvolupament de les actuacions que corresponguin a SEPI en execució del present reial decret llei, aquesta entitat podrà contractar amb càrrec al fons tots aquells serveis de suport extern que siguin necessaris per a l’efectivitat i posada en marxa, desenvolupament i execució del fons i de totes les operacions finançades càrrec seu, i podrà contractar aquests serveis que resultin d’inajornable necessitat conforme a l’excepció prevista en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic de concórrer les circumstàncies que s’hi preveuen.

Anualment, amb càrrec al fons i prèvia autorització per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, els costos incorreguts per SEPI en el desenvolupament i execució de les seves funcions de gestió delegada del fons en l’exercici anterior seran objecte de la compensació econòmica corresponent.

Totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats, directament o indirecta de l’aplicació d’aquesta disposició i, fins i tot, les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la capitalització i/o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec al fons, estaran exemptes de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local, sense que procedeixi, en aquest últim cas, la compensació a què es refereix l’article 9.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Igualment totes les transmissions, operacions i actes abans esmentats gaudiran d’exempció del pagament de qualssevol aranzels i honoraris professionals reportats per la intervenció de fedataris públics i de Registradors de la Propietat i Mercantils.

En supòsits de participació en el capital social de l’empresa, els vots que corresponen al consell gestor, els seus consegüents drets polítics i la seva incorporació a l’òrgan d’administració de l’entitat mitjançant la designació del nombre de consellers equivalent a la seva quota de participació arrodonida al nombre enter més pròxim, es determinarà sense necessitat de cap acte o acord excepte la notificació al Registre Mercantil.

La responsabilitat que en els casos previstos en les lleis li pogués correspondre, en el seu cas, a l’empleat públic com a membre dels consells d’administració de les empreses objecte de participació en el seu capital social, serà directament assumida per l’administració. El consell gestor podrà exigir d’ofici a l’empleat públic la responsabilitat en què hagués incorregut pels danys i perjudicis causats en els seus béns o drets quan hagués concorregut dol, o culpa o negligència greu, conforme al que es preveu en les lleis administratives en matèria de responsabilitat patrimonial.

L’adquisició de les participacions en el capital social amb càrrec al Fons quedarà exempta de l’obligació de formular oferta pública d’adquisició en els supòsits previstos en els articles 128 i 129 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.

El funcionament, mobilització de recursos i liquidació del fons, així com les condicions aplicables i requisits a complir en les operacions de l’apartat 2 d’aquesta disposició es determinaran per acord del Consell de Ministres, sense requerir ulterior desenvolupament normatiu.

Les operacions finançades pel fons s’ajustaran a la normativa d’ajudes d’Estat de la Comissió Europea i en particular, a la Comunicació de la Comissió Europea sobre el Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19.

Les dades, documents i informacions en poder del consell gestor i de SEPI en virtut de les funcions que li encomana aquest reial decret llei tindran caràcter reservat i, amb les excepcions previstes en la normativa vigent, no podran ser divulgats a cap persona o autoritat, ni utilitzats amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser obtinguts. Quedaran també obligades a guardar secret i a no utilitzar la informació rebuda amb finalitats diferents d’aquella per a la qual els sigui subministrada els auditors de comptes, assessors legals i altres experts independents que puguin ser designats pel consell gestor i per SEPI en relació amb el compliment de les funcions que tenen legalment atribuïdes. Aquest caràcter reservat cessarà des del moment en què els interessats facin públics els fets als quals les dades, documents i informacions es refereixen.

La supressió del fons serà acordada mitjançant Ordre dictada per la Ministra d’Hisenda, previ informe de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics. En el moment de la supressió del fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, el saldo serà ingressat en el Tresor.

RECORDATORI JULIOL 2020: DECLARACIONS D’IVA, RETENCIONS, PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IRPF, DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTICS

Li recordem que en el mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019.

Llegir més

Recordatori juliol 2020: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats de l’IRPF, declaració de l’impost sobre societats i de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics

Li recordem que en el mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019.

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2020 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 27 de juliol (perquè el 25 i 26 són dies inhàbils) finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 22 de juliol de 2020, tots dos inclusivament, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en la qual es domicilia el pagament.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Atenció.

COVID-19. Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’impost sobre societats: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D’acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, es permet que es presenti una segona autoliquidació de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l’autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.

NOVETAT: dades fiscals de l’impost sobre societats. Exercici 2019

Des del pròxim dia 1 de juliol es posarà a la disposició dels obligats tributaris per l’impost sobre societats, informació de les seves dades fiscals a l’efecte de l’emplenament de la declaració de l’impost corresponent a l’exercici 2019, amb independència de la mena d’entitat, del període de liquidació o que hagués presentat l’autoliquidació de l’impost en l’exercici 2018

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics 

També els recordem que tenen fins al 31 de juliol per presentar el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” del segon trimestre del 2020. Estan obligades a la seva presentació les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, sigui a títol onerós o gratuït.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

COVID-19. EL GOVERN APROVA UNA NOVA LÍNIA D’AVALS PER IMPORT DE 40.000 MILIONS PER IMPULSAR LES NOVES INVERSIONS D’AUTÒNOMS I EMPRESES

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Llegir més

COVID-19. El Govern aprova una nova línia d’avals per import de 40.000 milions per impulsar les noves inversions d’autònoms i empreses

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions

Amb la finalitat de fomentar la recuperació econòmica, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per atendre, principalment, les seves necessitats financeres derivades de la realització de noves inversions.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 40.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020. Les condicions aplicables i requisits a complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval s’establiran per acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.

Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat.

Els imports corresponents a l’execució dels avals atorgats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital al finançament concedit a empreses i autònoms en virtut del que s’estableix en aquest article s’atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor, inclosos els riscos d’exercicis anteriors». Aquest crèdit té el caràcter d’ampliable, segons l’annex II «Crèdits ampliables» de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, de conformitat amb el que es preveu en l’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i li serà aplicable el que es disposa en l’article 59 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, quant als avals atorgats en virtut d’aquest article.

S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a realitzar els pagaments corresponents a les execucions de l’aval mitjançant operacions de tresoreria amb càrrec als conceptes específics que es creïn a tal fi.

Amb posterioritat a la realització dels pagaments, la Direcció General del Tresor i Política Financera procedirà a l’aplicació al pressupost de despeses dels pagaments realitzats en l’exercici. Els pagaments efectuats el mes de desembre de cada any s’aplicaran al pressupost de despeses en el trimestre immediatament següent.

COVID-19. APROVADES NOVES MESURES DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol, com una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, una línia d’ajudes per a la digitalització turística, l’instrument denominat “Plans de sostenibilitat turística en destins”, o les exoneracions de les quotes dels treballadors fixos discontinus.

Llegir més

COVID-19. Aprovades noves mesures de suport al sector turístic

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol, com una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, una línia d’ajudes per a la digitalització turística, l’instrument denominat “Plans de sostenibilitat turística en destins”, o les exoneracions de les quotes dels treballadors fixos discontinus.

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol, com una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, una línia d’ajudes per a la digitalització turística, l’instrument denominat “Plans de sostenibilitat turística en destins”, o les exoneracions de les quotes dels treballadors fixos discontinus.

Moratòria hipotecària per al sector turístic

Aquesta moratòria hipotecària està dirigida als treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble que es trobi afecte al desenvolupament d’una activitat del sector turístic exercida en territori nacional, sempre que compleixi els següents requisits:

a) Que experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. És a dir, quan els deutors hipotecaris hagin sofert en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d’ingressos o facturació d’almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l’any 2019. L’acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, i es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Els treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

No es considerarà que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària, quan:

a) el préstec del qual se’n sol·licita la moratòria, havent estat objecte d’impagament total o parcial d’alguna de les seves quotes des d’abans de l’1 de gener de 2020, a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei es trobi en mora.

b) s’hagi declarat el concurs del deutor amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

b) El préstec no hagi estat ja objecte d’alguna de les moratòries del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19; del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, o la que voluntàriament hagin acordat entre el deutor i el creditor després de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. No obstant això, el deutor es podrà acollir a aquesta moratòria si prèviament renuncia a la moratòria voluntària. De la mateixa manera, si en la moratòria a la qual estigui acollit no ha gaudit del període de 12 mesos, podrà renunciar-hi i acollir-s’hi fins a complir aquest període.

c) La seva CNAE sigui 5510 (Hotels i allotjaments similars), 5520 (Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada) i 7911 (Activitats d’agències de viatges).

Sol·licitud de la moratòria

Els deutors hipotecaris podran sol·licitar al creditor un període de moratòria de fins a 12 mesos en el pagament del principal del deute hipotecari.

La sol·licitud es podrà presentar des de l’entrada en vigor d’aquest RDL 25/2020 (7 de juliol) fins al final del termini fixat en el punt 10 de les Directrius de l’Autoritat Bancària Europea sobre les moratòries legislatives i no legislatives dels reemborsaments de préstecs aplicades a causa de la crisi de la COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o fins a les ampliacions d’aquest termini que, si escau, poguessin establir-se.

Els deutors hipotecaris hauran d’acreditar en el moment de sol·licitar la moratòria:

a) L’objecte social, en el seu cas,

b) el seu domicili fiscal,

c) el codi CNAE de la seva activitat,

d) que l’immoble es trobi directament afecte al desenvolupament d’una activitat del sector turístic de les assenyalades anteriorment i

e) la informació assenyalada en l’article 3.4 del RDL 25/2020

Una vegada sol·licitada, el creditor procedirà a l’aplicació de la moratòria, formalitzant la novació de conformitat amb les regles generals. Això no obstant, la inscripció de l’ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, enfront dels creditors intermedis inscrits encara que no compti amb el seu consentiment. Els efectes de la moratòria s’estendran als avalistes, sense necessitat que la consentin o que s’hi puguin oposar, i la seva posició jurídica es mantindrà inalterada.

La moratòria serà aplicable a les quotes vençudes i impagades des de l’1 de gener de 2020 i comportarà la suspensió dels pagaments del principal del préstec durant el termini sol·licitat pel deutor, romanent inalterat la resta del contingut del contracte, i el prestatari podrà optar perquè l’import de l’ajornat s’aboni mitjançant:

a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense alterar el tipus d’interès aplicable, o

b) l’ampliació del termini de venciment en un nombre de mesos equivalent a la durada de la moratòria.

Els imports que serien exigibles al deutor en cas que no s’apliqui la moratòria no es consideraran vençuts. El principal del préstec el pagament del qual s’ajorna durant l’aplicació de la moratòria reportarà els interessos ordinaris establerts en el préstec.

El reconeixement de l’aplicació de la moratòria no estarà subjecta al que es disposa en la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Les persones jurídiques no podran distribuir beneficis, fer devolucions de capital, recomprar accions pròpies o retribuir el capital en cap forma fins que la moratòria hagi finalitzat.

Moratòria en el supòsit d’arrendament dels immobles

Si l’immoble afecte al desenvolupament d’una activitat econòmica del sector turístic fos objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària haurà de concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament d’almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que l’ajornament o la seva condonació total o parcial no s’hagués aconseguit ja per acord entre totes dues parts.

Plans de Sostenibilitat Turística en Destins

Es crea l’instrument denominat «Plans de Sostenibilitat Turística en Destins» per a la prestació de suport a la inversió en actuacions d’impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques amb la finalitat d’augmentar la seva sostenibilitat. Es tracta d’impulsar el desenvolupament de les destinacions turístiques situades en àrees rurals i d’interior, mitjançant l’aprofitament de recursos a través d’equipaments turístics, el desenvolupament de productes atractius, la seva promoció i el suport a la capacitat operativa dels ens gestors d’aquests destins.

Anualment, la Conferència Sectorial de Turisme aprovarà les propostes de plans de sostenibilitat turística presentades per les entitats locals, que millor compleixin els criteris de selecció establerts en el Programa, i en els quals es contindrà la designació dels destins objecte d’actuació. En el primer exercici es proposa la dotació d’una partida de 23M €.

216 M € per a projectes de digitalització i innovació

S’ha aprovat un sistema de finançament de projectes per a la digitalització i la innovació del sector turístic. La dotació pressupostària del programa serà de 216M € per a l’exercici 2020. Es preveu la concessió d’un màxim de 1.100 préstecs per a cada exercici pressupostari, prenent com a base un préstec mitjà de 200.000 €.

Seran finançables les despeses de personal, costos d’instrumental i material inventariable, costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència i despeses generals suplementàries.

Exoneració de quotes de fixos discontinus

El RDL 25/2020 inclou una mesura del Ministeri de Treball i Economia Social per la qual les empreses dedicades al turisme, el comerç i l’hostaleria (que no tinguin caràcter públic) que entre juliol i octubre (tots dos inclusivament) generin activitat en aquests sectors, comptaran amb exoneracions del 50% de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus que incorporin o mantinguin la seva ocupació.