APROVATS ELS MÒDULS DE L’IRPF/IVA 2019

Al BOE del dia 30-11-2018, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

Llegir més

Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2019

Al BOE del dia 30-11-2018, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

L’Ordre de mòduls per a l’any 2019 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 1 de desembre de 2018, amb efectes per a l’any 2019.

Al BOE del 30 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Aquesta nova norma manté la mateixa estructura que l’Ordre de mòduls de 2018, establint com a novetats més destacades per a l’IRPF i IVA les següents:

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

En primer lloc, assenyalar  que es mantenen per a l’exercici 2019 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.

Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en el 2019, i s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.

Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).

Activitat Índex de rendiment net
Raïm de taula 0,32
Flors i plantes ornamentals 0,32
Tabac 0,26

Règim simplificat de l’IVA

Manté per al 2019 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2018.

Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en el 2019 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreix d’aus (0,06625).

Terme municipal de Lorca

Al terme municipal de Lorca, es redueixen en el 2019 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2019 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2019.

Terminis de renúncies o revocacions

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2019 disposaran de tot el mes de desembre de 2018 per exercitar aquesta opció. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2019) en què hagi d’assortir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA 2019

En primer lloc, cal assenyalar que la Ministra d’Hisenda ja havia manifestat que prorrogaria els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls “no s’enduriran” al llarg de 2019.

D’aquesta forma, l’Executiu mantindrà el límit d’exclusió quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros. Aquesta decisió de mantenir els límits i prorrogar els topalls dels mòduls dels autònoms s’inclourà previsiblement als pressupostos generals de l’Estat (PGE) de 2019.

Cal recordar que la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per 2018 pel Reial decret-llei 20/2018, de 29 de desembre), respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei 26/2014 de l’IRPF per a l’exercici 2016, resultant:

 • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016, 2017 i 2018. En els referits exercicis, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per 2016, 2017 i 2018.
 • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016, 2017 i 2018. D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i se n’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Si bé aquest règim transitori ja no seria aplicable a 2019, la qual cosa suposaria una disminució de l’import d’aquests límits, com ja hem comentat en els mitjans de comunicació s’ha filtrat que es procedirà a prorrogar-lo per al citat exercici mantenint els imports assenyalats anteriorment.

Límits màxims 2015 2016 a 2018 2019
Volum rendiments íntegres en any anterior. General 450.000 € 250.000 € 250.000 €
Volum rendiments íntegres en any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes 300.000 € 250.000 € 250.000 €
Facturació a empreses i professionals 225.000 € 125.000 € 125.000 €
Volum de compres (sense incloure inversions) 300.000 € 250.000 € 250.000 €
Retenció factures autònoms 1% 1% 1%

CALCULI BÉ LA PAGA EXTRA DE NADAL

La llei no diu res sobre la quantia de la paga extra, remetent la seva regulació al corresponent conveni col·lectiu. En la pràctica el normal és que l’import de la paga extra sigui igual a l’import de la mensualitat que cobra cada treballador. Els dubtes que solen aparèixer en aquestes pagues estan relacionades sobretot a l’hora de calcular la suma que han de cobrar els treballadors, i sobretot els que fa menys d’un any que treballen a l’empresa.

Llegir més

Calculi bé la paga extra de Nadal

La llei no diu res sobre la quantia de la paga extra, remetent la seva regulació al corresponent conveni col·lectiu. En la pràctica el normal és que l’import de la paga extra sigui igual a l’import de la mensualitat que cobra cada treballador. Els dubtes que solen aparèixer en aquestes pagues estan relacionades sobretot a l’hora de calcular la suma que han de cobrar els treballadors, i sobretot els que fa menys d’un any que treballen a l’empresa.

Durant aquests dies les empreses satisfan la paga extra de Nadal, com una gratificació que reben els treballadors pel servei que presten a la seva empresa, i que és un dret recollit en l’Estatut dels Treballadors i, com a tal, és irrenunciable.

L’Estatut dels Treballadors en el seu article 31, diu el següent:

“Un treballador té dret a gaudir d’almenys dues gratificacions extraordinàries a l’any, una d’elles amb motiu de les festes de Nadal, i una altra en el mes que s’hagi fixat mitjançant conveni col·lectiu o a través d’un acord entre l’empresari i els representants legals dels treballadors.

La quantia d’aquestes gratificacions quedarà fixada mitjançant conveni col·lectiu.

No obstant això, es podrà acordar en conveni col·lectiu que les gratificacions extraordinàries es prorrategin en les dotze mensualitats”.

Però els dubtes que solen aparèixer en aquestes pagues estan relacionades sobretot a l’hora de calcular la suma que han de cobrar els treballadors, i sobretot els que fa menys d’un any que treballen a l’empresa.

La llei no diu res sobre la quantia de la paga extra, remetent la seva regulació al corresponent conveni col·lectiu. En la pràctica el normal és que l’import de la paga extra sigui igual a l’import de la mensualitat que cobra cada treballador.

En general, el que s’estableix és el salari base per 30 dies, que en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional.

Quan s’ha treballat durant un any complet, es té dret al cobrament del 100% de la paga extraordinària. Si no s’ha arribat a aquest període, cal tenir en compte si la meritació és semestral o anual.

L’abonament de la paga extra d’un treballador es produirà en els mesos que s’hagin fixat en el conveni col·lectiu, i pot ser semestral o anual.

 • Semestral: cadascuna de les pagues s’abona de manera semestral. En el cas que es comencés a treballar en una empresa a partir de l’1 de setembre, el treballador no tindria dret a gaudir de la paga extraordinària corresponent al primer semestre, però sí que optaria al cobrament de la quantitat proporcional a quatre mesos de feina, així com de la segona paga extraordinària íntegrament.
 • Anual: a través d’aquesta modalitat, una vegada el treballador cobra la paga extraordinària, comença a generar-se la paga de l’any següent.

A més d’aquestes dues possibilitats, també hi ha l’opció de cobrar les corresponents pagues extres de manera prorratejada, rebent la part proporcional tots els mesos en la nòmina.

Treballadors que fa menys d’un any que treballen a l’empresa

En aquests casos caldrà distingir:

 • Si el seu conveni estableix que la meritació de les extres és anual (o no diu res sobre aquesta qüestió), divideixi la quantia de la paga entre 365 i multipliqui el resultat pels dies d’alta.
 • Si el seu conveni estableix una meritació semestral, l’extra d’estiu es reporta de gener a juny, i la de Nadal de juliol a desembre. Per tant, divideixi la quantia de la paga entre els dies naturals de cada semestre, i multipliqui després pels dies d’alta.

Prorrateig

Una altra possibilitat és la de prorratejar el pagament de les extres, amb una dotzena part inclosa en cada nòmina mensual. Si el seu conveni no ho prohibeix expressament, el prorrateig serà possible. En tot cas, caldrà ponderar els avantatges i inconvenients d’aquest sistema.

Com es cobra la paga extra en cas de finalització del contracte?

Si el contracte d’un treballador finalitza abans d’haver cobrat la següent paga extra que li correspondria, se li abona la quantia que hagi reportat des del cobrament de l’anterior paga. No sent rellevant si el contracte finalitza per esgotament del termini acordat, per acomiadament o per renúncia del propi empleat.

Cotització de la paga extra

La paga extra és una retribució salarial que com tal ha de cotitzar a la Seguretat Social i per IRPF de la mateixa manera que qualsevol altre concepte salarial.

QUINS TIPUS DE RISCOS HA D’ASSEGURAR LA SEVA EMPRESA?

Cada empresa ha de buscar una assegurança a la seva mida per accedir a les cobertures que la protegeixin, per la qual cosa és important que l’assegurança en qüestió s’adeqüi als riscos específics de l’empresa. Cal saber que la cobertura i els costos de l’assegurança variaran en funció de l’empresa que es vulgui assegurar.

Llegir més

Quins tipus de riscos ha d’assegurar la seva empresa?

Cada empresa ha de buscar una assegurança a la seva mida per accedir a les cobertures que la protegeixin, per la qual cosa és important que l’assegurança en qüestió s’adeqüi als riscos específics de l’empresa. Cal saber que la cobertura i els costos de l’assegurança variaran en funció de l’empresa que es vulgui assegurar.

Qualsevol empresa està exposada a múltiples amenaces que podrien posar-la en risc. Per això, comptar amb una pòlissa d’assegurances que protegeixi la seva infraestructura i intangibles ha de ser la teva prioritat. Al final, és una inversió que t’ofereix grans beneficis.

L’empresari ha de prestar una especial atenció als contractes d’assegurança, ja que és l’única manera d’estar coberts davant la possible materialització dels riscos als quals estem exposats.

Aquests riscos són molts i molt variats; alguns d’ells afecten a tot tipus d’empresa, mentre que uns altres dependran del tipus d’activitat que estiguem realitzant. En termes molt generals, els riscos als quals està exposada gairebé tota empresa i que, per tant, haurien d’estar coberts per una assegurança són els següents:

Incendi i riscos complementaris: l’incendi és un risc al qual estan exposades totes les empreses i locals de negoci, tant si es produeix de forma accidental o és intencionat. Aquesta assegurança cobreix l’incendi de les instal·lacions de l’empresa, així com l’explosió produïda per vapors o gasos a pressió i la caiguda de llampecs. Es cobreixen a més, altres riscos complementaris, tals com els desperfectes provocats per l’acció del fum, actes de vandalisme produïts després de l’incendi, danys provocats per l’aigua, inundacions, tempestes, així com els danys derivats de les mesures de salvament com a conseqüència de l’incendi.

Robatori i espoliació: igualment, totes les empreses estan amenaçades pel risc de robatori i espoliació. També es cobreixen els danys que es produeixen com a conseqüència del robatori: canvis de pany, desperfectes, neteja, reposició d’arxius, etc.

Ruptura de maquinària i avaria d’equips electrònics: es cobreixen les despeses per la reparació de les màquines i equips electrònics, tant per la intervenció del personal que les manipula, com per vicis ocults o fenòmens elèctrics, així com les despeses derivades, com són les hores extraordinàries, transport urgent, recuperació d’arxius informàtics, increments del cost d’operació, entre d’altres, a efectuar com a conseqüència del sinistre.

Lucre cessant: en cas que es produeixi un sinistre, per exemple un incendi, l’empresa disminueix la seva activitat o, fins i tot, és possible que l’hagi hagut de parar. Això suposa que, mentre no es percep la indemnització i es reparen els desperfectes, l’empresa incorre en unes despeses fixes, que ha de seguir pagant (salaris, contractes, etc.), així com la pèrdua de beneficis pel que fa als esperats de no haver-se produït el sinistre. Aquesta pèrdua de beneficis s’obté de comparar el compte de resultats prevista per a l’exercici econòmic amb la real, una vegada esdevingut el sinistre. D’altra banda, es cobreix també el pagament dels lloguers que el propietari de les instal·lacions deixarà de percebre per la interrupció de l’activitat.

Responsabilitat civil: les garanties de responsabilitat civil cobreixen els danys que sofreixen terceres persones, derivats de l’activitat de l’empresa. Aquests danys poden ser de diferents tipus, la qual cosa dóna lloc a diferents modalitats de responsabilitat civil, d’entre les quals citem les més importants:

 1. Responsabilitat civil locativa: es tracta de la responsabilitat en què incorre l’arrendatari de l’immoble en el qual es desenvolupa l’activitat empresarial, quan es produeixen danys derivats d’incendi, explosió o l’acció de l’aigua.
 1. Responsabilitat civil d’explotació: consisteix en la responsabilitat en la qual incorre l’empresari per l’acompliment de la pròpia activitat empresarial, pels següents conceptes, entre d’altres:
 • realització, dins i fora de les instal·lacions, dels processos productius propis de l’activitat empresarial;
 • l’actuació dels empleats en l’acompliment de les seves funcions;
 • el tractament, emmagatzematge, càrrega, descàrrega i transport de mercaderies;
 • els serveis de seguretat i vigilància;
 • l’accés a les instal·lacions de l’empresa de clients i proveïdors;
 • la repercussió per als veïns de les instal·lacions de l’empresa.
 1. Responsabilitat civil subsidiària: si bé l’empresa no incorre en responsabilitat per les accions derivades directament de l’activitat empresarial, sí que pot ser responsable, de forma subsidiària, per:
 • actes de persones que, no sent empleats de l’empresa, se’n serveix per a l’exercici de l’activitat, com és el cas de subcontractistes i els seus empleats;
 • conducció, per empleats de l’empresa, i per a l’acompliment de la seva feina, de vehicles de la seva propietat o lloguer, quan la seva assegurança no sigui suficient per a la cobertura dels danys causats.
 1. Responsabilitat civil patronal: és la responsabilitat en què incorre l’empresari en cas que es produeixin lesions o defunció dels seus empleats per incomplir alguna de les mesures de seguretat i higiene en el treball.
 1. Responsabilitat civil de productes: es cobreixen els danys derivats per l’ús, manipulació o simple tinença dels productes de l’empresa o per errors en les instruccions de muntatge, utilització o consum.
 1. Responsabilitat civil de treballs i serveis prestats: es cobreixen els danys a tercers produïts per l’ús i existència dels béns que han estat fruit dels treballs o serveis prestats una vegada acabats i posats a la disposició del client.

Riscos extraordinaris: el Consorci de Compensació d’Assegurances es fa càrrec dels danys provocats per fenòmens de la naturalesa, terrorisme i similars, així com l’actuació de les Forces Armades en temps de pau, sempre que no estiguin emparats per la pòlissa d’assegurança normal o que, àdhuc estant-ho, l’entitat asseguradora no pugui fer front a les seves obligacions d’indemnització per haver estat declarada en fallida, suspensió de pagaments o insolvència intervinguda per la Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores.

Tots aquests riscos són fàcils de cobrir, ja que les entitats asseguradores ofereixen paquets de cobertura integral, anomenats pòlisses de multirisc empresarial, en les quals es reuneixen, en un únic contracte, les cobertures pròpies de diferents rams d’assegurança, independents entre si.

L’avantatge de la contractació d’aquestes assegurances multirisc està en:

 1. D’una banda, no hem de preocupar-nos de contractar tots i cadascun dels riscos que ens afecten, caient en oblits involuntaris, però que poden provocar conseqüències econòmiques greus en cas que es produeixi l’esdeveniment del risc.
 1. I, per una altra, en reunir en un sol contracte el que es faria en diferents pòlisses d’assegurança, ens estalviem els costos administratius i de gestió d’aquestes pòlisses, a abonar a l’entitat asseguradora, i per tant el preu d’aquesta assegurança multirisc és menor que la suma dels preus de les pòlisses de cadascun dels rams d’assegurança, per als mateixos riscos i quanties coberts.

A més, d’entre les assegurances genèriques que afecten a una empresa, es poden citar els següents:

Assegurança de crèdit: les empreses, en el desenvolupament de la seva activitat, té com a fi la venda del producte que elabora. El risc a què s’enfronta és que els seus clients no li paguin l’import de la venda. El motiu de la falta de pagament pot ser divers. Les entitats asseguradores han elaborat una modalitat d’assegurança que cobreixi la falta de pagament dels deutors que han estat declarats en situació d’insolvència definitiva. Però la qualificació d’insolvència no és immediata i, no obstant això, l’empresa necessita circulant per seguir amb la seva activitat normal. Per això, quan transcorre un període de temps des que es produeix l’impagament del crèdit, que sol ser de sis mesos, l’entitat asseguradora abona a l’assegurat el 50% de l’import del deute en concepte d’avançament, fins que es produeixi la liquidació definitiva de la indemnització. El preu de l’assegurança per a cada empresa és diferent, ja que dependrà de la solvència que acrediti cadascun dels seus clients.

Assegurança de caució: aquest és el cas oposat a l’anterior. Pot donar-se el cas que l’empresa, per múltiples raons, pugui passar per períodes en els quals es vegi afectada per una falta de liquiditat. La conseqüència d’això és que, de forma ocasional, es pot retardar en el pagament dels seus compromisos contractuals. Això suposa que l’empresa de la qual és deutora sofreix un impacte en el seu patrimoni igual a l’import que deixa d’ingressar. La finalitat d’aquesta modalitat d’assegurança és garantir el cobrament com més aviat millor. El paper que juga l’entitat asseguradora és el d’avançar l’import del deute contret per l’assegurat, sense que això suposi que quedi, en cap moment, exonerat del seu pagament.

RECORDI
 • La seva empresa està exposada a l’esdeveniment de diversos riscos que poden afectar negativament el funcionament del seu negoci
 • Les pòlisses de multirisc empresarial reuneixen en un sol contracte les garanties que cobreixen diferents rams d’assegurança, a un cost menor
 • Pot estar cobert contra la insolvència dels seus clients i la seva pròpia, donant més tranquil·litat a l’evolució del seu negoci
 • El capital assegurat en les garanties de responsabilitat civil ha d’estar ajustat a la realitat dels danys que l’empresa pot ocasionar

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts públics del programa FTEC-Spanish Traineeship Programme, corresponent a l’any 2018.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 276

Data de publicació: 15/11/2018

Termini: 15/01/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-B-2018-54086.pdf

 

2. Ajuts del programa de projectes i recerca.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 282

Data de publicació: 22/11/2018

Termini: 12/12/2018

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-B-2018-55423.pdf

 

3. Ajuts del programa assessors digitals.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 279

Data de publicació: 19/11/2018

Termini: 20/12/2018

Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Empresa

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-B-2018-55044.pdf

 

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions per al fomento de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys en el mercat laboral.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7748

Data de publicació: 15/11/2018

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711625.pdf

 

2. Ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament individualitzat i suport tècnic, dins del marc del servei d’assessorament per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7750

Data de publicació: 19/11/2018

Termini: 12/12/2018

Organisme oficial: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7750/1712136.pdf

 

3. Ajuts per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7758

Data de publicació: 29/11/2018

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7758/1713953.pdf

 

4. Ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general regulada per la Resolució GAH/527/2018, de 16 de març.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7753

Data de publicació: 22/11/2018

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de l’Habitatge de Catalunya

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7753/1712667.pdf

 

5. Subvenció 2018-2019 a projectes municipals per a l’autoocupació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 2018042443

Data de publicació: 23/11/2018

Termini: 15/09/2019

Organisme oficial: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&11/022018022645.pdf

 

6. Subvenció destinada a fomentar la creació d’ocupació al municipi.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Núm. de butlletí: 224

Data de publicació: 22/11/2018

Termini: 31/12/2018

Organisme oficial: Ajuntament d’Ascó

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20181122&anyp=2018&num=09800&v=i