HISENDA COMENÇA A REBUTJAR LA DEDUCCIÓ EN L’IRPF DELS DONATIUS DE LES FAMÍLIES A FAVOR DE LES ESCOLES CONCERTADES

En data 5 de febrer de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. En ell es reitera que no existeix una campanya de revisió de la deduïbilitat dels donatius esmentats, sinó que simplement es realitzen controls puntuals. Aquests donatius, quan tinguin el caràcter de purs, simple i irreversibles, gaudiran de la deducció establerta en la Llei 49/2002, règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, mentre que si constitueixen un finançament ordinari de l’activitat de l’escola, perdran la condició de deduïbles.

Llegir més

Hisenda comença a rebutjar la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades

En data 5 de febrer de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. En ell es reitera que no existeix una campanya de revisió de la deduïbilitat dels donatius esmentats, sinó que simplement es realitzen controls puntuals. Aquests donatius, quan tinguin el caràcter de purs, simple i irreversibles, gaudiran de la deducció establerta en la Llei 49/2002, règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, mentre que si constitueixen un finançament ordinari de l’activitat de l’escola, perdran la condició de deduïbles.

En data 5 de febrer de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. 

El Ministeri d’Hisenda reitera que no existeix una campanya general d’inspecció de l’Agència Tributària sobre els donatius en col·legis concertats. Simplement es realitzen controls puntuals des de fa temps en diferents punts del territori.

La deducció per donatius en l’IRPF està regulada en l’article 68.3 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques i en la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Els donatius que alguns pares realitzen a fundacions de col·legis concertats seran deduïbles en l’IRPF si compleixen els requisits legals. En casos puntuals, l’Agència Tributària ha detectat que un donatiu no era tal i ha exigit la seva regularització. La regularització es produeix quan l’Agència Tributària detecta una contraprestació per aquest pagament; és a dir, quan el suposat donatiu no té caràcter voluntari i finança una activitat ordinària del col·legi que repercuteix en l’alumne. Per tant, no s’ha produït cap canvi legal ni de criteri. L’actuació de l’Agència Tributària en aquest àmbit continua sent la mateixa que en els últims anys i, com no pot ser d’una altra manera, s’exigirà la regularització quan es detecti que un contribuent s’ha deduït com a donació el que en realitat és el pagament per un servei.

Aquesta problemàtica no afecta en res a les deduccions fiscals vigents en l’IRPF que existeixen en l’àmbit de l’ensenyament en algunes comunitats autònomes.

Font: Ministeri d’Hisenda

 

DES DEL 2019 ÉS POSSIBLE PACTAR CLÀUSULES DE JUBILACIÓ FORÇOSA EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

Una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 en matèria de negociació col·lectiva des de gener de 2019, és que es recupera la possibilitat de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions. Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en l’Estatut dels Treballadors. Des de finals del 2015, la regulació preveia la nul·litat d’aquestes clàusules, que ara es tornen a permetre.

Llegir més

Des del 2019 és possible pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius

Una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 en matèria de negociació col·lectiva des de gener de 2019, és que es recupera la possibilitat de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions. Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en l’Estatut dels Treballadors. Des de finals del 2015, la regulació preveia la nul·litat d’aquestes clàusules, que ara es tornen a permetre.

L’informem que una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, és la possibilitat, amb efectes des de l’01-01-2019, de pactar clàusules de jubilació forçosa en els Convenis Col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions.

Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en la disposició addicional 10a de l’Estatut dels Treballadors (ET). 

La disposició final quarta.2 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, va declarar nul·les i sense efecte les clàusules dels convenis col·lectius que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat ordinària de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sigui quina sigui l’extensió i abast d’aquestes clàusules.

Ara, amb efectes des de l’01-01-2019 el Reial decret llei 28/2018 torna a donar nova redacció a la disposició addicional desena de l’ET amb un contingut molt similar a l’existent abans de la Llei 3/2012, conforme a la qual els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. El treballador afectat per l’extinció del contracte de treball ha de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret a la pensió completa de jubilació (100%) en la seva modalitat contributiva (amb anterioritat, es condicionava al fet que la pensió del treballador no fos inferior al 80% de la respectiva base regulador.
 1. La mesura s’ha de vincular a objectius coherents de política d’ocupació expressats en el conveni col·lectiu, tals com la millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l’ocupació.
 
 

ÉS NECESSARI APORTAR EL CERTIFICAT BANCARI PER A CONSTITUIR UNA SL?

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden optar per no presentar aquest certificat en constituir una SL, la qual cosa accelera el procés de constitució

Llegir més

És necessari aportar el certificat bancari per a constituir una SL?

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden optar per no presentar aquest certificat en constituir una SL, la qual cosa accelera el procés de constitució.

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou la modificació de l’article 62 de la Llei de societats de capital (LSC) relativa a l’acreditació  de la realitat de les aportacions en una societat limitada (SL). 

Cal recordar que aquest article estableix que davant el notari autoritzador de l’escriptura de constitució o d’execució d’augment del capital social o, en el cas de les societats anònimes, d’aquelles escriptures en les quals constin els successius desemborsaments, s’haurà d’acreditar la realitat de les aportacions dineràries mitjançant certificació del dipòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat en entitat de crèdit, que el notari incorporarà a l’escriptura, o mitjançant el seu lliurament perquè aquell el constitueixi a nom d’ella.

També s’estableix que la vigència de la certificació serà de dos mesos a comptar de la seva data, i que en tant no transcorri el període de vigència de la certificació, la cancel·lació del dipòsit per qui l’hagués constituït exigirà la prèvia devolució de la certificació a l’entitat de crèdit emissora.

Modificació per a les societats de responsabilitat limitada  

Doncs bé, ara amb efectes des del 30 de desembre de 2018, s’estableix que no serà necessari acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d’aquestes.

Amb això es tracta d’agilitar els tràmits de constitució de societats (no s’aplica a les ampliacions de capital) exonerant als socis del fet d’haver d’acreditar davant notari la realització de les aportacions dineràries (o de lliurar el seu import al mateix notari). 

No obstant això, cal tenir en compte que l’exigibilitat de l’assumpció de responsabilitat solidària per part dels socis fundadors es facilita perquè apareixerà inscrita en el Registre Mercantil, ja que es tracta d’una «circumstància» de l’aportació dinerària que haurà de constar en la primera inscripció, d’acord amb l’article 114 del Reglament del Registre Mercantil.

LIMITACIONS A LA VENDA AMB PÈRDUA EN LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l’article 14 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista, donant així compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 d’octubre de 2017.

Llegir més

Limitacions a la venda amb pèrdua en la distribució comercial

Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l’article 14 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista, donant així compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 19 d’octubre de 2017.

Doctrina del TJUE

El TJUE, com a conseqüència del procediment prejudicial c-295/16, cas Europamur Alimentación S.A., va declarar la incompatibilitat de l’article 14 de la Llei d’ordenació del comerç detallista, en el qual es regula la venda amb pèrdua, amb la Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005, sobre pràctiques deslleials de les empreses als consumidors en el mercat interior.

La venda amb pèrdua té lloc quan el preu aplicat a un producte és inferior al d’adquisició segons factura, deduïda la part proporcional dels descomptes que hi figurin, o al de reposició si aquest fos inferior a aquell o al cost efectiu de producció si l’article hagués estat fabricat pel propi comerciant, incrementats en les quotes dels impostos indirectes que gravin l’operació.

A manera de resum, la Sentència del TJUE ve a dir que no hi pot haver prohibicions generals d’oferir o realitzar vendes amb pèrdua, que no es poden regular excepcions a aquesta prohibició basades en criteris que no estiguin recollits en la directiva, que els Estats membres no poden adoptar mesures més restrictives que les previstes en una norma de la Unió Europea, ni tan sols amb la finalitat de garantir una protecció més gran dels consumidors, i que la deslleialtat de la venda amb pèrdua s’ha de determinar cas per cas, atesos els criteris que fixa la pròpia Directiva.

Com que la regulació sobre la venda a pèrdua no s’adaptava a les exigències comunitàries, s’ha procedit a modificar l’article 14 amb urgència. Així, s’acompleix al pronunciament del TJUE per evitar un procediment sancionador per incompliment del dret europeu, alhora que intenta superar la inseguretat jurídica que existeix sobre aquesta qüestió dins de l’economia espanyola.

La nova regulació de la venda a pèrdua ja no estableix una prohibició general, encara que sí que dóna determinades limitacions, de conformitat amb el que es disposa en la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 2005, sobre pràctiques deslleials de les empreses als consumidors en el mercat interior. També desapareix l’automaticitat de les sancions i la càrrega de la prova recau en l’administració que, per a poder sancionar, ha d’acreditar que la venda a pèrdua incorre en un dels supòsits que es recullen de forma taxativa, i que procedeixen de la pròpia directiva i, per tant, concorden amb el dret de la Unió Europea.

D’altra banda, aquesta norma respecta les competències autonòmiques, ja que les comunitats autònomes podran decidir com organitzar les inspeccions de comerç i/o de consum en funció dels seus interessos i efectius. Així mateix, la regulació continua mantenint la definició tècnica de venda amb pèrdua, que facilita a les comunitats autònomes la seva funció d’inspecció i sanció, ja que els proporciona l’indici, però atès que això no és suficient per imposar la sanció, s’ha d’acreditar que a més d’existir venda a pèrdua aquesta és deslleial perquè s’incorre en els supòsits que determina la llei.

Però, quan s’ha de considerar deslleial la venda a pèrdua? Es donen quatre casos ben definits en la Llei d’ordenació del comerç detallista. Aquests són:

1) Quan sigui susceptible d’induir a error als consumidors sobre el nivell de preus d’altres productes del mateix establiment.

2) Quan tingui per efecte desacreditar la imatge d’un producte o d’un establiment aliè.

3) Quan formi part d’una estratègia encaminada a eliminar a un competidor o grup de competidors del mercat.

4) Quan formi part d’una pràctica comercial que contingui informació falsa sobre el preu o la seva forma de fixació, o sobre l’existència d’un avantatge específic respecte al mateix, que indueixi o pugui induir a error al consumidor mitjà i li hagi fet prendre la decisió de realitzar una compra que, d’una altra manera, no hagués realitzat.

AL FEBRER HA DE PRESENTAR DAVANT HISENDA EL MODEL 347 (“DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS”)

Recordi que el pròxim dia 28 de febrer de 2019 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2018. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Tingui present que també estan obligades les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (en queden exclosos el subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances). Les operacions de les quals Hisenda ja té informació no s’inclouen en el model 347. Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, i els subjectes passius que utilitzin l’SII queden exclosos de l’obligació de presentar el model 347. És important que totes dues parts presentin la declaració amb quanties idèntiques, perquè no hi hagi lloc a problemes i sancions…

Llegir més

Al febrer ha de presentar davant Hisenda el model 347 (“Declaració d’operacions amb tercers”)

Recordi que el pròxim dia 28 de febrer de 2019 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2018. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Tingui present que també estan obligades les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (en queden exclosos el subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances). Les operacions de les quals Hisenda ja té informació no s’inclouen en el model 347. Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, i els subjectes passius que utilitzin l’SII queden exclosos de l’obligació de presentar el model 347. És important que totes dues parts presentin la declaració amb quanties idèntiques, perquè no hi hagi lloc a problemes i sancions…

Amb l’arribada del mes de febrer comença el compte enrere per a la presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones”, una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de comprovació per part de l’Agència Tributària.

Recordem que el model 347 és una declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones, que els empresaris i professionals estan obligats a presentar sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06 euros durant l’any natural, diferenciant els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

Li recordem que si bé l’Agència Tributària pretenia avançar el termini de presentació al mes de gener, finalment amb la publicació de l’Ordre HAC/1148/2018, de 18 d’octubre, es va modificar el termini, de tal manera que el pròxim dia 28 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2017.

Atenció. En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d’Internet en el termini reglamentari de declaració, la presentació es podrà efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Si durant l’any 2018 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, al febrer haurà de presentar el model 347. Aquesta quantia inclou l’IVA, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja s’haurà d’incloure.

Formes de presentació

 1. Les administracions públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-e).
 1. Les persones físiques podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i també podran utilitzar el sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ com a usuari, denominat Cl@ve PIN.
 1. Les entitats a les quals sigui aplicable la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també podran utilitzar el servei d’impressió a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària i presentar la seva declaració mitjançant l’enviament d’un missatge SMS (predeclaració mitjançant enviament missatge SMS). 

En tots els casos si la declaració excedeix de 10.000.000 de registres declarats, es podrà optar per realitzar la presentació amb un certificat electrònic reconegut en suport directament llegible per ordinador.

Atenció. El model 347 permet a l’AEAT creuar gran quantitat d’informació de tota mena d’operacions, detectar possibles diferències, iniciar els corresponents procediments d’inspecció i sancionadors. Cada any s’emeten nombrosos requeriments originats en diferències contingudes en les declaracions. D’aquí la importància de contrastar el volum d’operacions entre client i proveïdor en cada exercici, ja que els desquadraments poden ser motiu de procediments de comprovació.

Per això, els preguem que ens remetin en un termini breu tota la informació necessària per a procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

A TENIR EN COMPTE

Qui estan obligats a presentar el model 347?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural al qual es refereixi la declaració. També estan obligades les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclosos subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, sempre que existeixi obligació d’expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

 • Les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l’import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d’immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
 • Les subvencions públiques procedents d’una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.
 • Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l’obliga a ingressar l’IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de forma gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l’IVA supera els 3.005,06 euros.
 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’IVA, hauran de ser incloses tant pels subjectes passius que realitzin les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de la meritació.

No estan obligats a presentar el model 347

 1. Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
 1. Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l’anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran d’informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s’hagi suportat o satisfet l’impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).
 1. Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o d’altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
 1. Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics). 
 1. Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, i els subjectes passius que utilitzin l’SII queden exclosos de l’obligació de presentar el model 347.

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals (tampoc s’hauran de declarar totes aquelles operacions que s’hagin de declarar en altres models com el 190, 193, 180, etc.).
 • Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
 • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana. 
 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

Dades dels clients i proveïdors sense errors o omissions

Totes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar emplenats correctament en el programa comptable, ja que, en cas contrari, en intentar exportar el fitxer amb la declaració, presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan emplenats.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?

Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent del de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències. Per exemple: la societat X va vendre a Y per un import de 10.000 euros el 20 de març de 2018. La societat Y va rebre la factura el 30 d’abril i la va registrar en el llibre de factures rebudes en aquesta data. En el 347 de X l’operació indicada s’ha d’incloure, amb la clau “B”, en la casella corresponent al 1T i en el 347 d’Y s’inclourà, amb la clau “A” en la casella corresponent al 2T.

Es pot declarar un import negatiu en el model 347?

Sí. Sempre que l’import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà en la declaració amb el signe negatiu.

Com es declaren les operacions en les quals posteriorment existeixin devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?

Aquestes circumstàncies modificatives hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat de les modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros.

Com es declaren les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?

S’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de forma separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d’operacions corresponents a transmissions d’immobles subjectes a IVA. D’altra banda, en les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l’import de les operacions incloent les transmissions d’immobles, però exceptuant els imports de les operacions d’assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s’han d’anotar en un registre separat.

Lloguers en el model 347

En el cas de l’arrendatari, si el lloguer està subjecte a retenció de l’IRPF o de l’impost sobre societats, i a més està subjecte a IVA, el propi arrendatari ja declara les quantitats retingudes mitjançant el model 180, per la qual cosa no s’han d’incloure aquestes operacions, en estar ja informades aquestes operacions en altres declaracions.

Habitatges. En aquesta declaració no s’ha d’incloure els ingressos del lloguer d’habitatges a particulars que constitueixin la seva residència permanent (aquests lloguers estan exempts d’IVA i no ha d’emetre factura per ells). En canvi, si ha llogat aparcaments o trasters de forma separada als habitatges, sí que ha de declarar-los (sempre que superin l’import dels 3.005,06 €).

Per part seva, els arrendadors, havien d’informar dels locals que tenien arrendats, a quines persones, i l’import anual, quan superés els 3.005,06 €. No obstant això, aquesta obligació ha quedat suprimida des de 2014 amb l’ampliació de la informació a subministrar mitjançant el model 180, que ja inclou aquestes dades. Per tant, els arrendadors tampoc han d’incloure aquestes operacions en el seu model 347.

Locals. Si ha llogat un local (o un habitatge per a ser utilitzat com a despatx), dependrà de si el lloguer ha estat subjecte a retenció: si ho ha estat no l’haurà d’incloure en el model 347 (perquè l’inquilí ja haurà inclòs aquests imports en el resum anual de retencions). Però si les rendes no han estat subjectes a retenció sí que haurà de declarar-les en el model 347 (recordi que, si el valor cadastral total dels locals llogats supera els 601.102,10 euros, el contribuent pot comunicar als arrendataris que no practiquin retenció sobre les rendes que li paguin).

Quins criteris d’imputació temporal existeixen?

Les operacions que s’han de relacionar en el model 347 són les realitzades pel declarant l’any natural al qual es refereix la declaració. A aquest efecte, les operacions s’entendran produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant, de manera que:

 • Les factures expedides han d’estar anotades en el moment que es realitzi la liquidació i el pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.
 • Les factures rebudes han d’estar anotades per l’ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què s’hagi d’efectuar la seva deducció. 

No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular.

Entre elles podem destacar les següents:

Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d’acord amb la regla general de meritació i també d’acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.

A més, tota la informació que s’hagi de proporcionar obligatòriament en la declaració s’haurà de subministrar sobre una base de còmput anual.

Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l’IVA tenint lloc en un trimestre natural diferent d’aquell en el qual s’hagués d’incloure l’operació a la qual afecten les circumstàncies modificatives, s’hauran de reflectir en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les bestretes de clients i a proveïdors i altres creditors constitueixen operacions que s’han d’incloure en el model 347. En efectuar-se ulteriorment l’operació, se’n declararà l’import total minorant-lo en el de la bestreta anteriorment declarada, sempre que el resultat d’aquesta minoració superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades l’any natural amb la mateixa persona o entitat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les subvencions, auxilis o ajuts que concedeixin les entitats integrades en les diferents administracions públiques territorials o en l’administració institucional s’entendran satisfetes el dia en què s’expedeixi la corresponent ordre de pagament. Si no existeix ordre de pagament s’entendran satisfetes quan s’efectuï el pagament.

Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure en la declaració de l’any natural en el qual es realitzen les operacions per percebre’s amb posterioritat a la seva presentació o per no haver aconseguit en aquest moment un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris les hauran d’incloure separadament en la declaració corresponent a l’any natural posterior en el qual s’hagués efectuat el cobrament o s’hagués superat l’import assenyalat anteriorment.

Configuració del 347 en els supòsits de fusió d’empreses

En el supòsit de fusió de dues empreses, cada entitat ha de fer una declaració amb el seu NIF, realitzant una presentació independent de l’entitat resultant de la fusió, atès que el model 347 recull les operacions que cada subjecte passiu ha realitzat, amb els seus clients i proveïdors.

En cas contrari si totes les operacions de les entitats fusionades es presentessin amb el NIF de la nova entitat, crearia discrepàncies amb tots aquells que han tingut operacions amb elles, i no quadrarien en cap cas les operacions realitzades.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia eòlica situades a Canàries cofinançades amb fons comunitaris FEDER.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 2

Data de publicació: 2/01/2019

Termini: 3/04/2019

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/02/pdfs/BOE-B-2019-111.pdf

 

2. Subvencions per al subprograma de mobilitat dins del Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 12

Data de publicació: 14/01/2019

Termini: 12/02/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-B-2019-1345.pdf

 

3. Subvencions de l’Acció estratègica en salut 2017-2020, del Programa estatal de recerca orientada als reptes de la societat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2017-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 3

Data de publicació: 3/01/2019

Termini: 13/03/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-B-2019-142.pdf

 

4. Ajuts als projectes amb participació espanyola seleccionats en la desena convocatòria del Programa Eurostars-2 (actuació Interempreses Internacional).

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 19

Data de publicació: 22/01/2019

Termini: 14/02/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-B-2019-2687.pdf

 

5. Pagament específic al cultiu del cotó per a la campanya 2019/2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 20

Data de publicació: 23/01/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-782.pdf

 

6. Subvencions públiques per a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 7792

Data de publicació: 21/01/2019

Termini: 25/02/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-B-2019-2823.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d’innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7786

Data de publicació: 11/01/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7786/1720716.pdf

 

2. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7787

Data de publicació: 14/01/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7787/1720870.pdf

 

3. Ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponents a la campanya 2019-2020.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7784

Data de publicació: 9/01/2019

Termini: 30/04/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7784/1719880.pdf

 

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la participació en la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7791

Data de publicació: 18/01/2019

Termini: 14/02/2019

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7791/1721993.pdf

 

5. Ajuts econòmics per al foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat mitjançant l’autoocupació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 2019001026

Data de publicació: 21/01/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ajuntament de Gavà

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022019000570.pdf

 

6. Subvenció per a la implantació del Programa 3 + 6, per a persones aturades, i convocatòria simultània

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 2019000377

Data de publicació: 21/01/2019

Termini: 26/02/2019

Organisme oficial: Ajuntament de Sant Just Desvern

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022019000247.pdf